Vragen en antwoorden flexwonen Maasstraat: planning en proces

Met de omgevingsvergunning buitenplanse afwijking (art. 2.12 lid 1, sub a onder 3o Wabo), het vroegere projectbesluit, kan worden afgeweken van het bestemmingsplan.
We moeten motiveren dat de omgevingsvergunningsaanvraag voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. De aanvraag moet voorzien zijn van een ruimtelijke onderbouwing. Voor deze omgevingsvergunning geldt de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Het Rijk stimuleert flexwonen met wet- en regelgeving en (financiële) instrumenten. De gemeente Barendrecht heeft het plan voor de Maasstraat aangemeld bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Goedkeuring betekent dat er geen uitgebreide voorbereidingsprocedure nodig is voor deze omgevingsvergunning. Praktisch betekent dit dat het niet nodig is een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage te leggen. Alle andere wettelijke indieningsvereisten gelden wel voor deze omgevingsvergunning.

Er wordt een nota van uitgangspunten opgesteld voor dit project. De gemeenteraad neemt hier op dinsdag 28 maart 2023 een beslissing over in de raadsvergadering. Op dinsdag 14 maart 2023 is er een commissie vergadering over deze nota van uitgangspunten. U heeft ook de mogelijkheid om hier in te spreken. Aanmelding voor het spreekrecht kan per e-mail of telefonisch via 14 0180 tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de betreffende commissiegriffier. Meer informatie: Gemeenteraad – Gemeente Barendrecht > ‘Hoe kan ik als inwoner meepraten?’
Nadat de gemeenteraad de nota van uitganspunten heeft vastgesteld kan het college de omgevingsvergunning verlenen die moet passen binnen de vastgestelde nota van uitgangspunten.

Uiteraard gaan wij graag met u in overleg om te bespreken of wij uw bezwaren weg kunnen nemen of uw ideeën mee kunnen nemen. Indien er alsnog een plan ligt waarmee u het niet eens bent, dan kunt u zich richten tot de raadsleden door in te spreken in de commissievergadering op 14 maart 2023.
Indien na het besluit van de gemeenteraad een omgevingsvergunning aangevraagd waar u het niet mee eens bent, dan is de volgende procedure van toepassing.

U kunt eerst bezwaar indienen tegen de verleende omgevingsvergunning bij het College van Burgemeester en Wethouders, binnen 6 weken nadat de vergunning is verleend. Daarna kunt u in beroep gaan bij de Rechtbank Rotterdam. En tenslotte in hoger beroep bij de Raad van State in Den Haag. Nadat u een bezwaar heeft ingediend, kunt u tevens bij de Rechtbank Rotterdam een ’verzoek om voorlopige voorziening’ indienen. Als de rechter deze voorlopige voorziening toewijst betekent dit dat de aangevraagde activiteit niet uitgevoerd mag worden, totdat er een besluit is genomen op het ingediende bezwaar.

De omgevingsvergunning die nu aangevraagd wordt is voor een periode van 15 jaar. De woningen hebben een levensduur van circa 30 jaar. Na de periode van 15 jaar moet opnieuw bekeken worden of ze op deze locatie blijven staan of dat ze naar een andere locatie gaan. In beide gevallen is er opnieuw een procedure nodig.

Dit proces is zeer snel verlopen. Vanaf het moment dat de plannen aan de Maasstraat meer concreet werden hebben we u zo snel mogelijk geïnformeerd. Door de feestdagen lukte het niet de informatieavond eerder in te plannen.

Vanwege deadlines in dit proces zijn de woningen al op 20 december door het Rijksvastgoedbedrijf in bestelling genomen. Dit proces zit anders in elkaar dan reguliere procedures voor het realiseren van woningen. Om versnelling mogelijk te maken loopt het productieproces van de woningen parallel aan het onderzoek naar de geschiktheid van de locatie en de aanvraag van de vergunningen die nodig zijn. Daarom was op de informatieavond al bekend hoe het gebouw eruit komt te zien en hoe het geplaatst zou kunnen worden. Het Ministerie van BZK heeft ons ondersteund in het visueel weergeven van de locatie om al een zo goed mogelijk beeld te geven van de situatie zoals deze voorstelbaar is aan de Maasstraat.

Ja. Wij ontvangen graag uw reacties en eventuele ideeën over dit plan, zodat we hier mogelijk rekening mee kunnen houden.

Indien de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten op 28 maart 2023 vaststelt, volgt de aanvraag- en verlening van de omgevingsvergunning in april 2023. Het zal afhankelijk zijn van hoe het proces loopt van bezwaar en beroep wanneer we kunnen starten met het plaatsen van de woningen. Op zijn vroegst zal dit begin juli 2023 zijn.