Gemeenteraad

Barendrecht heeft net als alle gemeenten in Nederland een gemeenteraad. Eén keer in de 4 jaar gaan de inwoners van de Barendrecht – tijdens de gemeenteraadsverkiezingen – naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Maar wat doet een gemeenteraad eigenlijk?

Een gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Eens in de vier jaar kiezen inwoners van 18 jaar en ouder de leden van de gemeenteraad tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats in maart 2026. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 16 maart 2022.

De kandidaat raadsleden worden voorgedragen door de diverse politieke partijen op basis van hun verkiezingsprogramma, waarin staat wat zij belangrijk vinden voor de inwoners van Barendrecht. Na de verkiezingen gaat de nieuwgekozen gemeenteraad allereerst aan de slag met het vormen van een coalitie, het formeren van een college en de benoeming van de wethouders. De nieuwe coalitie maakt een coalitieakkoord en een collegeprogramma, waarin staan welke zaken er moeten worden uitgevoerd, op welke wijze dit moet gebeuren en wat het mag kosten. De nieuw benoemde wethouders en de burgemeester, die samen het college vormen, voeren het beleid uit. De gemeenteraad controleert vervolgens of het college alles goed uitvoert.

Grootte van de gemeenteraad

De grootte van de gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De raad van Barendrecht bestaat uit 29 leden, afkomstig uit zeven verschillende politieke partijen. Dit worden de raadsfracties genoemd.

Raadsvergaderingen

Ook na de verkiezingen blijft de gemeenteraad nieuw beleid vaststellen door raadsbesluiten te nemen. De raadsleden bespreken en besluiten over belangrijke zaken in de raadsvergaderingen; de plaats voor het politieke debat. De onderwerpen die behandeld worden in de raadsvergadering worden eerst besproken in vergaderingen van raadscommissies. Dit wordt allemaal vastgelegd in vergaderstukken.

Meepraten over beleid

Ook inwoners kunnen na de verkiezingen meepraten over het beleid van de gemeente. Zij hebben namelijk de mogelijkheid een burgerinitiatief in te dienen of gebruik te maken van het spreekrecht bij commissievergaderingen. Ook is het altijd mogelijk een brief aan de gemeenteraad te schrijven of individuele politieke partijen te benaderen.

U kunt verder overwegen om lid te worden van een politieke partij. Er kan ook een klacht ingediend worden bij de ombudsman. Soms is het mogelijk een bezwaarschrift in te dienen tegen een eenmaal genomen besluit van de gemeenteraad.

Griffie

De gemeenteraad wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door de griffier, mevrouw C.M. Krouwel. Samen met 4 medewerkers vormt de griffier de griffie.

Controle

Naast de controle van de gemeentelijke jaarrekening door een accountant wordt de gemeenteraad bij de controle van een goede uitvoering van het beleid geadviseerd door de Rekenkamer Barendrecht. De Rekenkamer voert jaarlijks één of twee onderzoeken uit, die besproken worden in een raadsvergadering.

Klachtenregeling

Op grond van de Verordening Klachtenregeling gemeenteraad en griffie gemeente Barendrecht kunnen burgers, bedrijven, stichtingen en verenigingen een klacht indienen over gedragingen van gemeenteraadsleden en griffiemedewerkers.

Wie er in de gemeenteraad zitten, kunt u vinden op het raadsinformatiesysteem.

Wanneer de raadscommissies en de gemeenteraad vergaderen kunt u vinden op het raadsinformatiesysteem.

Er zijn in Barendrecht 3 raadscommissies, namelijk Ruimte, Samenleving en Algemene Zaken en Financiën.

De raadscommissies bestaan uit vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen in de gemeenteraad. Alle raadsleden kunnen in de 3 commissies hun politieke partij vertegenwoordigen. De politieke partijen bepalen zelf wie zij van hun fractie in welke commissie laten plaatsnemen. Er zijn ook buitengewone commissieleden die hun fractie mogen vertegenwoordigen in de commissie.

Deze commissies adviseren aan de gemeenteraad over zaken die in de raadsvergaderingen aan de orde komen. De voorzitters van de commissies zijn door de raad uit zijn midden aangewezen en worden in hun werkzaamheden ondersteund door een commissiegriffier. De voorzitters kunnen de leden van het college, hun adviseurs en betrokken burgers uitnodigen voor inlichtingen of adviezen over onderwerpen die in een commissievergadering worden behandeld.

Adviserende en oriënterende commissievergaderingen

In adviserende commissievergaderingen worden zaken besproken, zodat onderwerpen die in de gemeenteraadsvergaderingen aan de orde komen tot de hoofdlijnen kunnen worden beperkt. De commissie geeft in haar advies aan of het voorstel in de raadsvergadering een hamerstuk of een bespreekstuk is. Bij bespreekstukken wordt aangeven over welke onderdelen van het voorstel nog gesproken zal worden. Hamerstukken worden niet meer besproken, tenzij een meerderheid van de raad bij de vaststelling van de agenda alsnog besluit het voorstel te bespreken.

In oriënterende commissievergaderingen wordt vaak aan de hand van presentaties in een vroeg stadium informatie uitgewisseld tussen de commissieleden en het college. Ook burgers, bedrijven, verenigingen etc. kunnen uitgenodigd worden deel te nemen aan de informatie uitwisseling.

Bij adviserende en oriënterende commissievergaderingen kan iedereen inspreken op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen.

Naast de vergaderingen leggen de commissies ook werkbezoeken af bij bedrijven en verenigingen.

Commissie Algemene Zaken en Financiën

De commissie Algemene Zaken en Financiën adviseert over de volgende onderwerpen:

 • Algemene bestuurlijke aangelegenheden
 • Algemene financiële aangelegenheden
 • Bedrijfsvoering (BAR-organisatie & dienstverlening)
 • Begroting, Voorjaarsnota, Jaarrekening en Bestuursrapportages
 • Economische Zaken
 • Gemeentelijke belastingen en heffingen
 • Grondbedrijf en Grondexploitaties
 • Ontwikkeling bedrijventerreinen
 • Nutsbedrijven
 • Subsidies
 • Vastgoed en accommodaties
 • Verbonden partijen
 • Werkzaamheden gemeentelijk accountant
 • Rekenkamer (inhoudelijke rapporten)

Voorzitter: de heer P.A.H. de Visser
Commissiegriffier: de heer P. J.M. van der Valk , telefoon 14 0180.

Commissie Ruimte

De commissie Ruimte adviseert over de volgende onderwerpen:

 • Afval en reiniging
 • Beheer openbare ruimte
 • Duurzaamheid (Klimaatadaptatie, Energietransitie)
 • Milieubeleid
 • Monumentenzorg
 • Ruimtelijke Ontwikkeling (Omgevingswet)
 • Verkeer en vervoer
 • Volkshuisvesting
 • Watermanagement
 • Wonen
 • Rekenkamer (inhoudelijke rapporten)

Voorzitters: mevrouw C.L.K. Rijsdijk en de heer K. van Bommel
Commissiegriffier: mevrouw P.V.M. Utberg, telefoon 14 0180

Commissie Samenleving

De commissie Samenleving adviseert over de volgende onderwerpen

 • Burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven
 • Internationale betrekkingen
 • Jeugd en jongeren
 • Jeugdzorg
 • Kunst en Cultuur
 • Onderwijs
 • Openbare orde en veiligheid
 • Rekenkamer (inhoudelijke rapporten)
 • Sport- en recreatie
 • Volksgezondheid
 • Welzijn/Wmo

Voorzitter: de heer D. Heijboer
Commissiegriffier: mevrouw A.L. Mak, telefoon 14 0180

De raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van Barendrecht. U kunt rechtstreeks met de raadsleden contact opnemen. De e-mailadressen vindt u op het raadsinformatiesysteem.

Wilt u iets sturen aan de gemeenteraad als geheel, dan kunt u dit aanleveren bij de griffie:

 • per e-mail naar griffie@barendrecht.nl of
 • per post Gemeenteraad Barendrecht, t.a.v. de griffie, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

De griffie verspreidt uw mail of brief onder de raadsleden.

Als inwoner staat u centraal! De gemeente luistert naar meningen en suggesties van inwoners en gebruikt uw inbreng om het beleid en de dienstverlening te verbeteren. Als inwoner van Barendrecht kunt u op verschillende manieren meepraten en meedenken met de gemeente en de politiek. Zo kunt u bijvoorbeeld een brief schrijven aan de gemeenteraad of aan raadsleden persoonlijk. U kunt ook mailen naar de raadsleden.

Aandacht vragen voor een idee, zienswijze, plan? Maak gebruik van het spreekrecht

Inwoners krijgen in openbare commissievergaderingen de gelegenheid om hun mening te geven over voorstellen waarover de gemeenteraad een beslissing moet nemen. Dit kan zijn over onderwerpen die op de agenda staan, maar het spreekrecht geldt ook voor onderwerpen die niet geagendeerd staan. Hierbij kunt u een eigen idee, zienswijze of plan naar voren brengen. In een commissievergadering moeten alle belangen nog tegen elkaar worden afgewogen en is uw inbreng waardevol voor de uiteindelijke beslissing door de gemeenteraad. In een raadsvergadering kan niet worden ingesproken. Ook in besloten commissievergaderingen kan niet worden ingesproken. Er is een aantal spelregels verbonden aan het spreekrecht:

Inspreektijd

 • In totaal wordt in de commissievergadering maximaal een half uur uitgetrokken voor het spreekrecht.
 • Sprekers krijgen ieder maximaal 5 minuten toegewezen voor een toelichting.
 • Als er meer gegadigden zijn dan het half uur toelaat, dan wordt de tijd verdeeld.
 • Inspreken op geagendeerde onderwerpen gebeurt voorafgaand aan het betreffende onderwerp. Inspreken op niet geagendeerde onderwerpen gebeurt na de opening van de vergadering.
 • Als ingesproken wordt op een onderwerp dat op de agenda staat is er na de eerste termijn van behandeling door de commissie nog de gelegenheid om hierop kort te reageren.

Aanmelding voor het spreekrecht kan per e-mail of telefonisch via 14 0180 tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de betreffende commissiegriffier.

Het spreekrecht geldt voor alle raadscommissies:

 • raadscommissie Ruimte
 • raadscommissie Samenleving
 • raadscommissie Algemene Zaken en Financiën

Onderwerpen kunnen slechts in één commissie een plek krijgen. De griffie wijst u de weg als u twijfelt over de commissie. Heeft u nog andere vragen, ook hiervoor kunt u bij de griffie terecht.

In de volgende situaties kunt u niet inspreken:

 • Als het mogelijk is een bezwaarschrift in te dienen tegen een besluit van het college of de gemeenteraad.
 • Als het mogelijk is om over een gedraging een klacht in te dienen.
 • Bij benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
 • Op een advies van de commissievergadering.
 • Bij een ingekomen stuk.
 • Bij mededelingen van de voorzitter.

Referendum

Bent u het als inwoner niet eens met een voorgenomen besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u hiervoor een referendumverzoek indienen. Een referendum is een stemming onder de inwoners van de gemeente over een voorgenomen besluit van de gemeenteraad. Wilt u dat er een referendum komt? Dan ligt het initiatief bij u. Uw initiatief voor het houden van een referendum moet ondersteund worden door ten minste 1% van de inwoners die mogen stemmen bij de verkiezingen voor de Barendrechtse gemeenteraad.

Een referendum moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het onderwerp moet een voorgenomen besluit van de raad zijn.
 • De voorgenomen besluiten van de raad staan in de agenda van de gemeenteraad. Klik op een datum van een raadsvergadering om de besluiten per agendapunt te zien. U kunt ook het zoekvenster gebruiken.
 • Initiatiefnemers zijn inwoners van Barendrecht die mogen stemmen voor de Barendrechtse gemeenteraad.
 • Voor het doorgaan van een referendum moeten initiatiefnemers worden ondersteund door ten minste 5% steunverklaringen. Niet iedereen mag een steunverklaring geven. Alleen steunverklaringen van inwoners die mogen stemmen bij de verkiezingen voor de Barendrechtse gemeenteraad, zijn geldig.

Voor meer informatie kunt u de verordening raadplegen of per e-mail of telefonisch contact opnemen met de griffie.

Andere mogelijkheden

De Rekenkamer Rotterdam draagt door interdisciplinair onderzoek en beleidsevaluatie bij aan het versterken van de lokale democratie en de kwaliteit van het gemeentebestuur. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Rekenkamer.