Recht van petitie

In artikel 5 van de Grondwet is het Petitierecht opgenomen.
“Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen”.

Wat houdt het recht van petitie in?

Dit recht houdt in dat iedere Nederlander (ook groepen van personen of bedrijven) een vraag kan stellen aan een betrokken overheidsinstantie (bijvoorbeeld een minister, de Tweede Kamer of een gemeentebestuur). Die vraag kan gaan over een te ondernemen actie of over iets dat niet goed is gegaan.

Eis

De enige eis is dat een burger of groep de vraag per brief of e-mail aan de overheid stuurt.

Aan wie stuurt u de vraag?

Bij de gemeente is dit het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad.

  • Bij het college gaat het om vragen over uitvoerende werkzaamheden.
  • Bij de burgemeester gaat het om vragen over openbare orde en veiligheid.
  • Bij de gemeenteraad gaat het om vragen over (nieuwe) beleidsaangelegenheden.

Als u een vraag heeft ingediend, krijgt u hierop altijd een antwoord van de betreffende overheidsinstantie.

Let op: het recht van petitie staat los van het recht om een klacht of een burgerinitiatief in te dienen. Aan het indienen van een klacht of een burgerinitiatief zijn meer eisen verbonden, zoals bijvoorbeeld een minimaal aantal mede ondertekenaars.

Meer informatie

Voor overleg en informatie kunt u contact opnemen met de griffie. U kunt de griffie telefonisch bereiken op 14 0180 of per griffie@barendrecht.nl.