Meepraten als inwoner

Als inwoner staat u centraal! De gemeente luistert naar meningen en suggesties van inwoners en gebruikt uw inbreng om het beleid en de dienstverlening te verbeteren. Als inwoner van Barendrecht kunt u op verschillende manieren meepraten en meedenken met de gemeente en de politiek. Zo kunt u bijvoorbeeld een brief schrijven aan de gemeenteraad of aan raadsleden persoonlijk. U kunt de raadsleden ook via email benaderen.

Aandacht vragen voor een idee, zienswijze, plan? Maak gebruik van het spreekrecht

Inwoners krijgen in openbare commissievergaderingen de gelegenheid om hun mening te geven over voorstellen waarover de gemeenteraad een beslissing moet nemen. Dit kan zijn over onderwerpen die op de agenda staan, maar het spreekrecht geldt ook voor onderwerpen die niet geagendeerd staan. Hierbij kunt u een eigen idee, zienswijze of plan naar voren brengen. In een commissievergadering moeten alle belangen nog tegen elkaar worden afgewogen en is uw inbreng waardevol voor de uiteindelijke beslissing door de gemeenteraad. In een raadsvergadering kan niet worden ingesproken. Ook in besloten commissievergaderingen kan niet worden ingesproken. Er is een aantal spelregels verbonden aan het spreekrecht:

Inspreektijd

 • In totaal wordt in de commissievergadering maximaal een half uur uitgetrokken voor het spreekrecht.
 • Sprekers krijgen ieder maximaal 5 minuten toegewezen voor een toelichting.
 • Als er meer gegadigden zijn dan het half uur toelaat, dan wordt de tijd verdeeld.
 • Inspreken op geagendeerde onderwerpen gebeurt voorafgaand aan het betreffende onderwerp. Inspreken op niet geagendeerde onderwerpen gebeurt na de opening van de vergadering.
 • Als ingesproken wordt op een onderwerp dat op de agenda staat is er na de eerste termijn van behandeling door de commissie nog de gelegenheid om hierop kort te reageren.

Een aanmelding voor het spreekrecht kunt u mailen naar griffie@barendrecht.nl of telefonisch doorgeven via 14 0180 tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de commissievergadering bij de betreffende commissiegriffier.

Het spreekrecht geldt voor alle raadscommissies:

 • raadscommissie Ruimte
 • raadscommissie Samenleving
 • raadscommissie Algemene Zaken en Financiën

Onderwerpen kunnen slechts in één commissie een plek krijgen. De griffie wijst u de weg als u twijfelt over de commissie. Heeft u nog andere vragen, ook hiervoor kunt u bij de griffie terecht.

In de volgende situaties kunt u niet inspreken:

 • Als het mogelijk is een bezwaarschrift in te dienen tegen een besluit van het college of de gemeenteraad.
 • Als het mogelijk is om over een gedraging een klacht in te dienen.
 • Bij benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
 • Op een advies van de commissievergadering.
 • Bij een ingekomen stuk.
 • Bij mededelingen van de voorzitter.

Referendum

Bent u het als inwoner niet eens met een voorgenomen besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u hiervoor een referendumverzoek indienen. Een referendum is een stemming onder de inwoners van de gemeente over een voorgenomen besluit van de gemeenteraad. Wilt u dat er een referendum komt? Dan ligt het initiatief bij u. Uw initiatief voor het houden van een referendum moet ondersteund worden door ten minste 1% van de inwoners die mogen stemmen bij de verkiezingen voor de Barendrechtse gemeenteraad.

Een referendum moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het onderwerp moet een voorgenomen besluit van de raad zijn.
 • De voorgenomen besluiten van de raad staan in de agenda van de gemeenteraad. Klik op een datum van een raadsvergadering om de besluiten per agendapunt te zien. U kunt ook het zoekvenster gebruiken.
 • Initiatiefnemers zijn inwoners van Barendrecht die mogen stemmen voor de Barendrechtse gemeenteraad.
 • Voor het doorgaan van een referendum moeten initiatiefnemers worden ondersteund door ten minste 5% steunverklaringen. Niet iedereen mag een steunverklaring geven. Alleen steunverklaringen van inwoners die mogen stemmen bij de verkiezingen voor de Barendrechtse gemeenteraad, zijn geldig.

Voor meer informatie kunt u de verordening raadplegen of per e-mail of telefonisch contact opnemen met de griffie.