Vragen en antwoorden flexwonen Maasstraat: milieu

De wijze van fundering voor de flexwoningen is op dit moment nog niet bekend. Er wordt nog onderzoek uitgevoerd. Direct onder de te plaatsen flexwoningen zal het bodemleven veranderen, maar in chemische zin zal plaatsen van de flexwoningen geen consequentie hebben voor de bodem er direct onder. In de ruimte rondom de flexwoningen zal het gehalte aan verharding (buiten de aan te leggen parkeerplaatsen) beperkt zijn.

Vanuit de Wet natuurbescherming mag een bouwproject (zowel in de aanleg- als gebruiksfase) geen significante negatieve gevolgen hebben voor nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Om dat aan te tonen worden binnenkort stikstofberekeningen gemaakt. Gezien de kleinschaligheid van dit project en de grote afstand tot het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebied (Biesbosch) verwachten we niet dat stikstof een belemmerende factor zal zijn.