Vragen en antwoorden flexwonen Maasstraat: groen

Het noordelijke blok gaat ten koste van een eik en twee prunussen. Voor het kappen van deze bomen wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Compensatie vindt plaats middels aanplant van drie andere bomen. Voorwaarde is dat niet eerder wordt gekapt dan dat de omgevingsvergunning voor het bouwen van de flexwoningen is verleend. Zo borgen we dat geen bomen onnodig worden gekapt.
Binnenkort wordt nog een Boom Effect Analyse uitgevoerd. Onderzoeksvraag hierbij is: ‘Wat zijn de gevolgen van de voorgenomen plannen voor het duurzaam behoud van de bomen en hoe kunnen deze bomen duurzaam behouden blijven voor de toekomst.’

Barendrecht heeft zeker de ambitie om een groene gemeente te zijn en te blijven. Maar we willen ook een aantrekkelijke gemeente zijn om in te wonen. Dit zijn dilemma’s waarbij soms keuzes gemaakt worden die in het nadeel uitvallen van het bestaande groen.

Een extern adviesbureau heeft een quickscan uitgevoerd om de ecologische aspecten van de voorgenomen werkzaamheden te toetsen aan de geldende natuurwetgeving. Conclusie is dat geen beschermde soorten worden verwacht en daarom geen ontheffing Wet natuurbescherming nodig is. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt wel rekening gehouden met de algehele zorgplicht en het broedseizoen.