Woning zoeken met urgentie

Als u dringend andere woonruimte nodig heeft, bijvoorbeeld als u op korte termijn geen uitzicht heeft op andere (on)zelfstandige woonruimte, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Alleen in bepaalde noodgevallen is het mogelijk voorrang te krijgen op een sociale huurwoning. Dit heet een woonurgentie.

 • U woont in de gemeente Barendrecht.
 • U bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • Het is niet uw eigen schuld dat u snel een andere woning nodig heeft.
 • Uw verzamelinkomen is niet hoger is dan
  • € 44.035 ,00 (eenpersoonshuishouden) of
  • € 48.625,00 (meerpersoonshuishouden).
  • De peildatum hiervoor is 1 januari 2023.
 • Woont u niet in de gemeente Barendrecht of de regio Rotterdam, dan is er een mogelijkheid voor het aanvragen van een urgentieverklaring als:
  • U voor een langere tijd afhankelijk bent van directe zorg van een instelling of u ontvangt (mantel)zorg of verleent (mantel)zorg aan een zorgbehoevende in de gemeente Barendrecht, regio Rotterdam.
  • U door geweld en/of bedreiging in een ‘Blijf van mijn lijf huis’ verblijft en het noodzakelijk is om naar de gemeente Barendrecht, regio Rotterdam, te verhuizen omdat terugkeer naar de gemeente van herkomst niet tot de mogelijkheden behoort.

 • Zorg ervoor dat uw inschrijfgegevens bij Woonnet-Rijnmond actueel zijn.
 • Vraag de urgentieverklaring persoonlijk online aan met DigiD. U betaalt direct met iDEAL.

Wat kunt u doen voordat u een urgentieverklaring aanvraagt?

Voordat u een urgentieverklaring aanvraagt, moet u eerst zelf actief reageren op het woningaanbod van Woonnet Rijnmond. Maak vooral ook gebruik van de andere zoekmodellen. Heeft u naar aanleiding van uw eigen reactie(s) al eens een woning aangeboden gekregen, dan heeft het aanvragen van een urgentieverklaring geen zin. U kunt namelijk zelf met de opgebouwde inschrijfduur zelfstandig aan een andere woning komen. De aanvraag wordt om die reden afgewezen.

Waar vraagt u een urgentieverklaring aan?

 • Woont u in Barendrecht, dan vraagt u een urgentieverklaring aan bij de gemeente.
 • Woont u buiten de regio Rotterdam en moet u vanwege een dringende noodsituatie verhuizen naar de regio Rotterdam dan vraagt u in de meeste gevallen een urgentieverklaring aan bij een woningcorporatie in de gemeente waar nu naar toe moet verhuizen. Voor Barendrecht is dat de gemeente.

Kan ik een ander vragen om urgentie voor mij aan te vragen?

Er zijn personen en bureaus actief die tegen betaling en soms met onjuiste informatie u willen helpen met het aanvragen van een urgentieverklaring. Dit heeft géén meerwaarde. Vraag urgentie persoonlijk aan! Heeft u vragen over het aanvragen van een urgentieverklaring? Neem dan contact met ons op, telefonisch op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur, via 14 0180 of via het contactformulier urgentieverklaring.

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende bewijsstukken van u nodig:

 • jaaropgave(n) en inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst over het afgelopen jaar en recente inkomensgegevens van alle leden van het huishouden (18 jaar en ouder) die meeverhuizen;
 • bij geen jaarinkomen; een inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst, waaruit blijkt dat er geen loon-, inkomensgegevens bekend zijn over het afgelopen jaar van alle leden van het huishouden (18 jaar en ouder) die meeverhuizen;
 • bij inkomensdaling; officiële bewijsstukken waaruit blijkt dat het (gezamenlijk) jaarinkomen lager is dan de inkomensgrens.

Medische noodzaak

Als u of een gezinslid door medische problemen niet langer in de huidige woning kan blijven wonen en de woning niet kan worden aangepast. Onder gezinslid wordt verstaan de ouder(s) en kinderen.

Onbewoonbaarheid

Als uw huidige zelfstandige woning onbewoonbaar is verklaard door de gemeente of per direct onbewoonbaar is door bijvoorbeeld brand. De woning is niet meer binnen 3 maanden te herstellen. Stuur mee:

 • Het besluit spoedeisende bestuursdwang van de gemeente (onbewoonbaarverklaring)
 • bewijs dat u (mede)eigenaar of (mede)huurder van de woning bent.

Geweld en bedreiging

Als er sprake is van ernstig psychisch of fysiek geweld, of bedreiging waardoor u niet langer in de zelfstandige woonruimte in de regio Rotterdam kan blijven wonen. U heeft meldingen of aangifte(n) gedaan bij de politie en instanties zijn op de hoogte van uw situatie. De gemeente vraag naar aanleiding van uw urgentieverzoek referenten en de politie om advies over uw veiligheid en onderzoekt of u vanwege veiligheidsredenen niet meer in de huidige zelfstandige woonruimte kan blijven wonen.

Woonlasten

Als u betalingsproblemen heeft, of deze dreigen te ontstaan, doordat uw woonlasten te hoog zijn in relatie tot uw inkomen en u geen andere mogelijkheden heeft om de woonlasten te betalen. Het woonlastenprobleem kan ontstaan bij inkomstendaling of bij echtscheiding/beëindiging van samenwoning. Bij echtscheiding of beëindiging van de samenwoning kan slechts één van beide ouders die de zorg heeft over kinderen jonger dan 23 jaar een aanvraag indienen. De kinderen moeten dan het hoofdverblijf hebben bij de ouder die het aanvraag indient. We maken aan de hand van de door u geleverde bewijsstukken een woonlastenberekening.

Stuur mee:

 • Loonstaten van de laatste 3 maanden en recente gegevens over uw netto-inkomen.
 • Recente eindafrekening van het energiebedrijf.
 • Recente eindafrekening van het waterbedrijf.
 • Aanslag gemeentelijke heffingen (onroerende zakenbelasting, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht, rioolheffing).
 • Aanslag waterschapsbelasting (verontreinigingsheffing, watersysteemheffing, zuiveringsheffing, wegenheffing).
 • Bij echtscheiding: de beschikking van de Rechtbank met als bijlage het echtscheidingsconvenant, inclusief een vastgesteld ouderschapsplan.
 • Bij beëindiging samenlevingscontract (via notaris): bewijsstuk beëindiging inclusief een ouderschapsplan welke is vastgelegd in een notariële akte.
 • Bij beëindiging relatie: ouderschapsplan welke is bekrachtigd door de Rechtbank of is vastgelegd in een notariële akte.
 • Besluit van de instantie die belast is met de uitvoering van de Participatiewet over toekenning woonkostentoeslag en verhuisverplichting (indien van toepassing).
 • U kunt een proefberekening maken van uw woonlasten; download hiervoor het formulier ‘bijlage woonlasten‘ en vul deze in.
 • Verklaring wat de reden is dat de woonlasten niet meer betaald kunnen worden.

Extra nodig bij huurwoning:

 • Recente huurspecificatie.

Extra nodig bij koopwoning:

 • Jaaropgave hypotheek.
 • Lasten levens- of overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan de hypotheek.
 • Bewijsstuk inzake bijdrage Vereniging van Eigenaren (indien van toepassing).
 • Polisblad woonhuisverzekering.
 • Opgave maandelijkse bijdrage erfpachtcanon (indien van toepassing).

Belangrijk: Zowel bij echtscheiding als beëindiging samenwoning moet uit officiële bewijsstukken blijken bij wie de kinderen tot 23 jaar hun hoofdverblijfplaats hebben.

Uitstroom uit voorziening voor tijdelijke opvang

Als u vanwege huiselijk geweld of problemen van relationele aard in een tijdelijke opvang bent terechtgekomen. En u direct voorafgaand aan de tijdelijke opvang woonachtig was in de regio Rotterdam. Als u buiten de regio Rotterdam woonde dan moet de situatie zodanig ernstig zijn dat u vanwege veiligheidsredenen niet meer terug kunt keren naar een andere woning in de gemeente of regio van herkomst. Uit aangifte(n) van politie en/of verklaringen van onder andere hulpverleningsinstellingen moet blijken dat terugkeer niet mogelijk is. Stuur mee:

 • Download het formulier ‘bijlage-doorstroming‘ en vul dit samen met de contactpersoon van de desbetreffende opvanginstelling waar u momenteel verblijft, of waarmee u het traject voortzet in.
 • Uitgebreide rapportage van de tijdelijke opvang.

Mantelzorg

Als u afhankelijk bent van (mantel)zorg, u degene bent die (mantel)zorg verleent of u dringend een woning nodig heeft binnen de regio Rotterdam omdat u voor langere tijd afhankelijk ben van directe zorg van een instelling. Wilt u dichter bij een familielid wonen die in een instelling verblijft (intramurale zorg), dan kunt u geen verzoek indienen. Het gaat hier om personen die niet in staat zijn om thuis te blijven wonen maar verzorgd moeten worden in een instelling. Het familielid is niet van uw zorg afhankelijk, maar afhankelijk van zorg van de instelling. Dit is dan ook de reden waarom een verzoek hiervoor niet mogelijk is. Stuur mee:

 • Als u moet verhuizen naar de regio Rotterdam omdat u mantelzorger bent of wordt van iemand die in de regio Rotterdam woont, vult u dit formulier ook in: ‘bijlage mantelzorger‘.
 • Als u moet verhuizen naar de regio Rotterdam omdat u afhankelijk bent van mantelzorg van iemand die in de regio Rotterdam woont, vult u dit formulier ook in: ‘bijlage mantelzorg zorgbehoevende‘.

Doorstroming vanuit opvanginstellingen

U heeft een hulpverleningstraject (bij een zorginstelling die een gecontracteerde partij is van de gemeente) afgerond en moet doorstromen naar een zelfstandige woning. Of uw hulpverleningstraject moet worden voortgezet in een zelfstandige woning met begeleiding. Voor zelfstandig wonen met begeleiding geldt in Rotterdam dat de hulpverleningsinstelling een samenwerkingsovereenkomst moet hebben afgesloten met één of meerdere Rotterdamse woningcorporaties. Voor het aanvragen van een urgentieverklaring moet u direct voorafgaand aan het hulpverleningstraject aansluitend zelfstandig in de regio Rotterdam hebben gewoond. U bent de zelfstandige woning kwijtgeraakt of terugkeer naar het laatste woonadres is (door ontstane problematiek) niet mogelijk. Stuur mee:

 • Download het formulier ‘bijlage doorstroming‘ en vul dit samen in met de contactpersoon van de desbetreffende opvanginstelling waar u momenteel verblijft, of waarmee u het traject voortzet.
 • Toekenningsbeslissing indicatie van de plaatsing in de hulpverleningsinstelling op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet of de Wet Langdurige Zorg, die door de gemeente of een ander daartoe bevoegde instelling is afgegeven.
 • Uitgebreide rapportage van de opvanginstelling met daarin opgenomen:
  • de voorgeschiedenis van de aanvrager;
  • het behandelplan;
  • het nazorgtraject;
  • stand van zaken problematiek;
  • daginvulling (bijvoorbeeld: studie, werk of uitzicht hierop);
  • datum einde traject; zelfstandige woonruimte is de enige mogelijkheid voor het oplossen van het huisvestingsprobleem.
 • Indien afkomstig buiten de Regio Rotterdam, een verklaring van de politie (gemeente van herkomst) waaruit blijkt dat terugkeer naar de (regio)gemeente, wegens veiligheidsredenen niet tot de mogelijkheden behoort.

Hardheidsclausule

Het bestuursorgaan dat belast is met het beslissen op aanvragen om een urgentieverklaring bevoegd om, in gevallen van onvoorziene omstandigheden welke leiden tot een schrijnende situatie, in het voordeel van de aanvrager af te wijken van eerder genoemde urgentiegronden.

 • Aanvraag: € 50,00
 • Aanvraag op basis van medische noodzaak: € 50,00 extra

 • Als u niet als woningzoekende staat ingeschreven bij Woonnet Rijnmond.
 • Als u op een andere manier snel aan een woonruimte kan komen:
  • door een kamer te huren (kamerverhuur)
  • doordat u voldoende inschrijfduur bij Woonnet Rijnmond heeft om aan andere woonruimte te komen
  • doordat u woningen heeft aangeboden gekregen en deze geweigerd, terwijl u hiermee uw huisvestingsprobleem had kunnen oplossen.
 • Als u gebruik heeft kunnen maken van voorliggende voorzieningen zoals het aanvragen van huurtoeslag, aanpassingen aan de woning via de Wet Maatschappelijke ondersteuning.
 • Als u jonger dan 18 jaar bent.
 • Als u geen wettelijke verblijfsstatus heeft of er is geen sprake van Nederlanderschap.
 • Als uw gezamenlijke huishoudinkomen boven de vastgestelde inkomensgrens ligt.
 • Als u binnen 2 jaar na intrekking van eerder verleende urgentieverklaring opnieuw een urgentieverklaring aanvraagt voor dezelfde persoonlijke noodsituatie.
 • Als er geen sprake is van en persoonlijke noodsituatie waarbij u snel een andere woning nodig heeft.
 • Als u een aanvraag wilt indienen binnen 2 jaar nadat u door eigen toedoen in een persoonlijke noodsituatie terecht bent gekomen.
 • Als u buiten de regio Rotterdam woont.

 • We zijn wettelijk verplicht om bij de voorbereiding van de beslissing op uw aanvraag, onderzoek te doen naar alle relevante omstandigheden.
 • We raadplegen uw inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) en uw account bij Woonnet Rijnmond.
 • We beslissen binnen 8 weken nadat het aanvraagformulier en het inschrijfgeld is ontvangen. Deze termijn wordt verlengd met de tijd die u nodig heeft om alle bewijsstukken te overleggen.
 • U krijgt van ons een brief met de beslissing:
  • Als we u de urgentieverklaring toesturen, krijgt u daar ook een uitleg bij. Daarin staan uw rechten en plichten als urgent woningzoekende vermeld.
  • Staat in de brief dat u geen urgentieverklaring krijgt? En bent u het niet eens met de uitleg die we geven? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Hoe lang blijft de urgentieverklaring geldig?

De urgentieverklaring is bedoeld om snel te kunnen verhuizen. De voorrang is dan ook maar 3 maanden geldig. In deze periode wordt er van u verwacht dat u dagelijks gaat reageren op woningen op de website van Woonnet Rijnmond, die geschikt zijn om de problemen met uw huisvesting op te lossen.

Voor welke woningtypen u urgent bent staat in de urgentieverklaring.

Wanneer nu niet of onvoldoende reageert op geschikte woningen, dan wordt de urgentieverklaring na 3 maanden ingetrokken. Dit gebeurt ook als u de aangeboden woning(en) niet wilt accepteren. Slechts in een aantal gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt. U komt dan in aanmerking voor bemiddeling, dit betekent dat er eenmaal een woning wordt aangeboden in één van de 6 urgentieregio’s van de regio Rotterdam waar uw voorkeur naar uitgaat.

Om uw (aanvraag) urgentieverklaring in te trekken vult u online met DigiD het formulier in: Trek mijn urgentieverklaring in

Heeft u vragen over het aanvragen van een urgentieverklaring? Neem dan contact met ons op via 14 0180 of via het contactformulier urgentieverklaring.