Adviesgroepen

De gemeente heeft verschillende adviescommissies. Iedere commissie heeft haar eigen bevoegdheden en haar eigen werkterrein.

De Commissie bezwaarschriften adviseert de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de raad over ingediende bezwaarschriften. De commissie bestaat uit leden die niet bij de gemeente werken. Het secretariaat ondersteunt de commissie. Het secretariaat bestaat uit ambtenaren van de gemeente.

De commissie vergadert op woensdagavond. Meer informatie over de bezwaarprocedure.

Contact

Contact met de commissie verloopt via het secretariaat.

  • Telefoonnummer 14 0180.
  • Per post, ter attentie van Secretariaat Commissie bezwaarschriften, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

De Barendrechtse Erfgoedcommissie adviseert het college van B&W op het gebied van cultuurhistorische kwaliteit van de leefomgeving. Dit houdt onder andere in dat wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een monument, de erfgoedcommissie zich hier eerst over buigt en het college adviseert over de gevolgen van het plan voor de monumentale waarden van het pand. Ook adviseert de commissie over het aanwijzen van panden of objecten als gemeentelijk monument.

Voor het verantwoord omgaan met monumenten is deskundigheid en zorgvuldigheid nodig. Bovendien veranderen voorschriften en inzichten regelmatig. De Erfgoedcommissie biedt specialistische kennis op cultuurhistorisch vlak, waarop het college voor advies kan terugvallen. Waar nodig zal de Erfgoedcommissie afstemming zoeken met de welstandscommissie om tot een gezamenlijk advies te komen.

Samenstelling van de erfgoedcommissie

De Erfgoedcommissie bestaat uit 4 leden en word ondersteund door een ambtelijk secretaris. Dit leden zijn deskundigen op het gebied van bouwkunde, architectuurgeschiedenis, stedenbouw en lokale geschiedenis.

Tijdstip en locatie van de vergaderingen

De vergaderingen van de Erfgoedcommissie zijn openbaar. Ze vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand en starten om 10.00 uur. Het is mogelijk dat er een open en een besloten deel is van de vergadering. De vergaderingen zijn op het gemeentehuis (Binnenhof 1, Barendrecht).

De vergaderdata voor 2023 zijn: 19 januari, 24 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni, 28 juli, 25 augustus, 29 september, 27 oktober, 24 november, 22 december.

Wilt u zich aanmelden/afmelden voor de vergadering dan is dat mogelijk. Neem in dat geval contact op met de ambtelijk secretaris van de Erfgoedcommissie via erfgoed@barendrecht.nl.

De onderwerpen op de agenda

De agenda van de vergadering van de Erfgoedcommissie wordt uiterlijk de week voorafgaande aan de vergadering gepubliceerd in de Schakel. De notulen van een vergadering (de delen die openbaar behandeld zijn) komen op aanvraag beschikbaar nadat deze zijn vastgesteld. Deze vaststelling vindt plaats in de eerstvolgende vergadering een maand later.

De Sportraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over sport, bewegen, sportaccommodaties en daaraan gerelateerde beleidsterreinen.

De Sportraad staat een gezonde ontwikkeling voor op het gebied van sport en bewegen. Daarbij hoort een breed aanbod van mogelijkheden om te sporten en te bewegen. Het doel is het plezier, het sociale aspect en de gezondheidsbevordering die samengaan met sport en bewegen te stimuleren en bereikbaar te laten zijn voor zoveel mogelijk Barendrechters.

Ter ondersteuning van haar adviezen legt de Sportraad graag haar oor te luisteren bij mensen en organisaties die zich bezig houden met sport en bewegen in Barendrecht.

Samenstelling

  • Wim de Boom (voorzitter)
  • Gertjan Meijer (secretaris)
  • Lindsey Faken
  • Koos van der Mark
  • Bas van der Hee

Vergaderingen

De Sportraad vergadert eens in de zes weken in het gemeentehuis. Wilt u een vergadering bijwonen? Stuur dan een e-mail naar onderstaand mailadres.

Contact

E-mail: sportraadbarendrecht@gmail.com