Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kijkt of uw bouwplannen aan de welstandsregels voldoen. Ze letten hierbij op de uiterlijke kenmerken van het gebouw, zoals de vorm, het kleurgebruik en de materialen. De commissie bepaalt of uw plan past bij de omgeving en geeft vervolgens advies aan de gemeente. Heeft een bouwplan impact op de historische waarden binnen de gemeente? Bijvoorbeeld omdat het een monument is of in een beschermd dorpsgezicht ligt? Dan brengt de commissie één integraal advies uit over erfgoed én omgevingskwaliteit.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vergadert elke week op de woensdagmiddag tussen 12:30 en 15:00 uur. Dit gebeurt de ene week digitaal via teams en de andere week in het gemeentehuis. Het adviserende gedeelte van de vergadering is openbaar.

Aanmelden openbare vergadering

Als u aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar VTH@barendrecht.nl onder vermelding van Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Barendrecht. Wij nemen daarna contact met u op.

Agenda

De agenda van de commissie vind u op de pagina Commissie Ruimtelijke Kwaliteit: agenda en notulen.

Inspraak en besluit

De indiener van een bouwplan kan verzoeken het bouwplan in de vergadering toe te lichten. Na de vergadering brengt de commissie een advies uit: positief of negatief. Ook kan de commissie haar advies uitstellen. Bijvoorbeeld om de aanvrager gelegenheid te geven het plan aan te passen of om met de commissie de situatie ter plaatse te beoordelen.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is een onafhankelijke commissie die goed kijkt hoe een gebouw eruit komt te zien en of het plan in de omgeving past. De commissie controleert onder andere de volgende onderdelen van uw plan op basis van de Welstandsnota, Erfgoedbeleid en beeldkwaliteitsplannen:

 • hoe het gebouw eruit ziet na de bouw of verbouwing
 • welke materialen er gebruikt worden
 • of het plan bij de buurt past
 • of het plan bij andere plannen in de buurt past
 • of het plan aan de regels (de zogeheten welstandseisen) voldoet

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente, sturen ze deze soms door naar de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Informatie die nodig is voor de Commissie en onderdeel moet zijn van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning:

 • Tekeningen van de bouwplannen.
 • Een beschrijving hoe het gebouw eruit gaat zien. Beschrijf ook de materialen en kleuren.
 • Kleurenfoto’s van het gebouw en omgeving.

De commissie brengt advies uit aan de gemeente in het kader van uw aanvraag. Dit advies is één van de onderdelen van de beslissing over uw aanvraag voor een Omgevingsvergunning.

De gemeente bepaalt voor welke gebieden er een beleid op het gebied van ruimtelijke kwaliteit geldt. Dit beleid wordt ook wel welstandsbeleid genoemd. Het welstandsbeleid staat in de welstandsnota. Hierin staan beleidsregels met de welstandscriteria en welstandskaders die worden toegepast bij de beoordeling van bouw- of verbouwplannen. Bijvoorbeeld: de gemeente kan besluiten dat er alleen rode bakstenen worden gebruikt in een bepaalde wijk.

Een beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld om de beeldkwaliteit in een bepaald gebied te creëren, te verbeteren of veilig te stellen. In een beeldkwaliteitsplan worden aanbevelingen gedaan of richtlijnen gegeven voor:

 • vormgeving van de bebouwing
 • inrichting van de openbare ruimte
 • start van ontwerpprocessen.

Verder wordt het beeldkwaliteitsplan gebruikt om te bepalen of een bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

Vastgestelde beeldkwaliteitsplannen

Hieronder ziet u een overzicht van de beeldkwaliteitsplannen die zijn vastgesteld.

 • Beeldkwaliteitsplan Beschermd dorpsgezicht
 • Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Oost
 • Beeldkwaliteitsplan Centrum Barendrecht

Het is niet mogelijk bezwaar in te dienen tegen het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. U kunt alleen bezwaar maken tegen het uiteindelijke besluit over de gehele aanvraag. Het advies van de commissie is gericht aan het college. Deze neemt een besluit over de aanvraag van een Omgevingsvergunning onder andere op grond van het welstandsadvies.