Gemeentebelastingen

Ieder jaar rond eind februari krijgt u de belastingaanslag. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen en waarom.

Er zijn verschillende soorten gemeentebelastingen, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB.  Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) zorgt ervoor dat de gemeente de belastinggelden (heffingen en vorderingen) ontvangt.

  • Eenpersoonshuishouden: € 241,44
  • Tweepersoonshuishouden: € 377,04
  • Meerpersoonshuishouden: € 441,24

De opbrengst van deze heffing gebruiken we voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval.

Hoeveel u moet betalen voor rioolheffing en OZB staat op de website van SVHW.

Rioolheffing betaalt u voor het beheer en het behoud van een goed werkende riolering. Maar ook voor maatregelen die we moeten nemen om hemelwater (regenwater) te verwerken en grondwater op peil te houden.

Het taxatieverslag WOZ kunt u gratis bekijken via SVWH. In dit verslag staat informatie over:

  • het pand waar het om gaat
  • verkoopcijfers van panden die op uw pand lijken
  • de WOZ-waarde van uw pand
  • gegevens uit het kadaster

Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als eigenaar van een woning, stuk grond of bedrijfspand. Ook de huurder van een bedrijfspand of de gebruiker van de grond betaalt OZB. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van het pand op 1 januari.

Op de website van SVHW leest u hoe u uw gemeentebelasting kunt betalen.

Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid. De Berichtenbox is een persoonlijke brievenbus waarin uw post van de overheid digitaal binnenkomt. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. Het scheelt ook papier en dat is beter voor het milieu.

Soms krijgt u (een deel van) de gemeentelijke belastingen die u betaald heeft terug. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

U krijgt geen teruggave voor OZB. Verhuist u? Dan krijgt u op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag OZB. Vaak verrekent de notaris de OZB met de nieuwe eigenaar.

Afvalstoffenheffing en rioolheffing

U verhuist naar een andere gemeente

Dan heeft u recht op (gedeeltelijke) teruggave van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In de nieuwe gemeente gaat u hier weer voor betalen.

U verhuist binnen de gemeente

Dan krijgt u meestal geen geld terug. U neemt de aanslagen van uw oude adres mee naar uw nieuwe adres. Dit kan anders zijn als u verhuist naar een verzorgings- of verpleeghuis, bij iemand gaat inwonen of (weer) zelfstandig gaat wonen.

Bent u het niet eens met de belastingaanslag? U kunt bezwaar maken bij SVHW. Doe dit binnen 6 weken nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen.