De gemeenteraad heeft eind 2015 een gedetailleerd eisenpakket (het Toetsingskader windenergie) vastgesteld. Hierin staan regels en eisen waaraan mogelijke windturbine-locaties in Barendrecht moeten voldoen, alvorens er serieus overwogen wordt om aan realisatie mee te werken. Die regels gaan bijvoorbeeld over leefbaarheid, veiligheid, recreatie en natuur, maar ook over geluid en slagschaduw.

Om aan de toenemende vraag naar duurzame stroom te voldoen, zal de gemeente andere duurzame bronnen stimuleren, zoals zonnepanelen. In het kader van een regionale energie strategie (RES) wordt er t.b.v. toekomstige duurzame stroomvoorziening onderzocht met welke technologie dit het meest efficiënt kan worden ingericht met in achtneming van de veiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke mogelijkheden.

In december 2017 heeft de Provincie Zuid-Holland 2 locaties in de gemeente Barendrecht aangewezen als windenergielocaties. Dit zijn Bedrijventerrein Oost en Vaanplein (langs de A15).

Toetsingskader windenergie

Op 13 oktober 2015 is het toetsingskader vastgesteld door de gemeenteraad.

In het toetsingskader staat een pakket van eisen geformuleerd op het gebied van wonen, veiligheid, recreatie, natuur, landschap, milieu en gezondheid. Het toetsingskader wordt naar de initiatiefnemers gestuurd die windmolens willen realiseren in Barendrecht. Pas wanneer zij voldoen aan het toetsingskader neemt de gemeenteraad een definitief besluit over windenergie in Barendrecht.

Beleid

De Rijksoverheid wil in Nederland in 2050 geen uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. In het Energieakkoord van 2013 staat hoe de overheid zorgt dat de hoeveelheid duurzame energie in Nederland 16% is in 2023. Hierover heeft het kabinet afspraken gemaakt met 40 partijen, waaronder werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties. In de Energieagenda van eind 2016 staan de afspraken tot 2050.

CO2-arme energiebronnen

Een CO2-arme energievoorziening in 2050 die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Dat is waar de Rijksoverheid in Nederland naartoe werkt. Niet alleen windenergie op land is een CO2-arme energiebron. Ook zonne-energie, windenergie op zee, bio-energie, aardwarmte en waterkracht zijn CO2-arme energiebronnen.

Energieagenda: Stapsgewijs naar duurzame energie

De overstap naar duurzame energie gebeurt stapsgewijs:

  • 14% duurzame energie in 2020
  • 16% duurzame energie in 2023

In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. De uitstoot van CO2 (broeikasgassen) is dan 80-95% minder vergeleken met 1990.

Kijk voor alle afspraken over energie op een rij ook op de website van de Rijksoverheid.

Coalitieakkoord

Het college van burgemeester en wethouders is gereserveerd met betrekking tot het plaatsen van windturbines in Barendrecht. In het coalitieakkoord 2018-2022 staat dat het college geen medewerking verleent aan het plaatsen van windturbines op Barendrechts grondgebied, tenzij het Toetsingskader tot andere conclusies leidt. De gemeente zet in op andere duurzame energiebronnen.

Besluitvorming

De Provincie Zuid-Holland heeft als voorlopige doelstelling om met windmolens in de regio Rotterdam 150 megawatt (MW) vermogen te produceren. In de Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie zijn de mogelijke locaties opgenomen. Sommige mogelijke locaties voor windmolens zijn vanwege technische redenen afgevallen. Om de doelstelling toch te kunnen halen, zijn daarom alternatieve locaties in de regio toegevoegd.

In het startdocument “plan MER” staat beschreven voor welke mogelijke windmolen-locaties in de regio Rotterdam milieueffectonderzoeken zijn uitgevoerd. Het gaat daarbij om onderzoek naar effecten op leefomgeving en milieu, zoals geluid, slagschaduw, natuur en landschap.

Dit onderzoek vormt de basis van de herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) van de provincie. In de VRM worden windenergielocaties mogelijk gemaakt. Pas wanneer de locaties als windenergielocaties staan aangegeven in de VRM mogen bestemmingsplannen gewijzigd worden.

Voor Barendrecht zijn eind 2017 twee nieuwe locaties opgenomen, Bedrijventerrein Oost en Vaanplein.

Vervolgstappen/proces

In de commissievergadering van 18 april 2017 is de zienswijze van de gemeente op het ‘Ontwerp Verordening Ruimte en Mobiliteit (VRM) en Milieu Effect Rapportage (MER) windenergie provincie Zuid-Holland’ inhoudelijk behandeld. Deze is vervolgens ingediend bij de provincie. De provincie heeft alle ingekomen zienswijzen afgewogen en heeft de verordening eind september 2017 vastgesteld. De vaststelling van de verordening geeft geen rechtstreekse bouwmogelijkheden. Het is na de vaststelling aan de gemeente om elk initiatief te beoordelen. Hier zal onder andere het vastgestelde toetsingskader voor worden gebruikt.

Gemeente Binnenmaas

De gemeenteraad van de gemeente Binnenmaas heeft het bestemmingsplan 'Windpark Oude Maas' gewijzigd vastgesteld en de omgevingsvergunningen voor de bouw van 5 windturbines verleend. De stukken zijn sinds 9 oktober 2017 in te zien via de website van de gemeente Hoekse Waard.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen treden na afloop van de beroepstermijn in werking.

De gemeente Barendrecht heeft een beroep ingesteld tegen het genomen besluit.