Windmolens Vaanplein

Eind 2017 heeft de provincie Zuid-Holland een besluit genomen over 16 locaties in de (voormalige) stadsregio Rotterdam waar één of meerdere windmolens moeten komen. Eén van die locaties is het Vaanplein. Die locatie is dus definitief.

Het zoekgebied ligt bij het knooppunt ‘Vaanplein’. Het gaat om het gebied ten noorden van de A15 (het Zuidelijk Randpark). In de kaart hieronder staat het gebied in het geel aangegeven. De exacte locaties voor de windmolens worden bepaald door de projectontwikkelaar in samenspraak met de grondeigenaren. Overigens: De kans is groot dat er windmolens komen nabij het Vaanplein, maar het is nog niet 100% zeker. De exacte locaties binnen het zoekgebied, het aantal windmolens (twee of drie) en hoe hoog de windmolens precies gaan worden, is nu nog onbekend. Ook de ontwikkelaar is nog niet bekend. De locatie staat vast: dat is een onherroepelijk besluit. Provinciale Staten hebben zich in december 2017 uitgesproken over deze locatie als definitieve zoeklocatie voor windenergie.

Het besluit voor de locatie Vaanplein kan invloed hebben op de inwoners van de gemeenten Barendrecht en Rotterdam en daarmee op de leefbaarheid van onze inwoners. Dat geldt met name voor de inwoners die dichtbij de locatie wonen en werken.

De kans is groot dat er windmolens komen nabij het Vaanplein, maar het is nog niet 100% zeker. De exacte locaties binnen het zoekgebied, het aantal windmolens (twee of drie) en hoe hoog de windmolens precies gaan worden, is nu nog onbekend. Ook de ontwikkelaar is nog niet bekend.

De financiële compensatie (ook wel financiële participatie genoemd) is bedoeld voor alle omwonenden als geheel, niet per individu. De toekomstige exploitant zal geld naar de samenleving laten terugvloeien. Dit gebeurt na raadplegen van de omwonenden die zich mogen uitspreken voor de vorm waarin dit gebeurt. Bijvoorbeeld in de vorm van:

 • Aandelen/obligaties;
 • Een gebiedsfonds waarmee het geld wordt besteed ter verbetering van de kwaliteit van het gebied;
 • Goedkopere (groene) stroom (indien mogelijk);
 • Een mede-aandeelhouderschap bij de lokale energiecoöperatie. Overigens, ook voor niet-omwonenden en zelfs ook voor mensen vanuit de andere kant van het land staat deze optie open.

Eind 2017 zijn in de Rotterdamse regio door de provincie Zuid-Holland zestien locaties in een besluit vastgelegd voor windenergie. Aan dit besluit lag een PlanMER (milieu effect rapportage) ten grondslag waarvoor destijds zienswijzen zijn ingebracht. Dit genomen besluit kan niet meer ongedaan worden gemaakt, het is namelijk onherroepelijk. Er is op een later moment nog bezwaar en beroep mogelijk op de ruimtelijke procedures die de toekomstige exploitant moet doorlopen. Het gaat dan om een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning die al dan niet gelijktijdig worden ingediend. Zodra een ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, is dit terug te vinden op ruimtelijkeplannen.nl Wilt u het ‘Haalbaarheidsonderzoek Vaanplein, september 2020, Arcadis’ en/of het ‘Toetsingskader Windenergie Barendrecht van 13 oktober 2015′ inzien? Stuur dan een e-mail naar duurzaamheid@barendrecht.nl.

Wij hebben de veel gestelde vragen over de realisatie van de windmolens nabij het Vaanplein op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar duurzaamheid@barendrecht.nl.

Locatie en algemeen

Hoe is de locatie nabij het Vaanplein tot stand gekomen?

 • Eind 2017 heeft de provincie Zuid-Holland een besluit genomen over 16 locaties in de (voormalige) stadsregio Rotterdam waar één of meerdere windmolens moeten komen. Eén van die locaties is het Vaanplein. Die locatie is dus definitief. Op de website van de provincie Zuid-Holland kunt u hier meer over lezen.

Waar komen de windturbines exact?

 • Het zoekgebied is bekend echter zijn de exacte locaties van de windturbines nog niet bepaald. Eerst wordt, via lokale milieuonderzoeken, in kaart gebracht wat de te verwachten impact en hinder is. Vervolgens bepaalt de gemeente in een bestemmingsplan het aantal, de positie en de maximale afmetingen van de windturbines. Een projectontwikkelaar die op deze locatie vervolgens windturbines wil realiseren moet zich houden aan de eisen uit het bestemmingsplan.

Hoeveel windturbines komen er?

 • Hoeveel windturbines er komen is o.a. afhankelijk van de resultaten van het milieuonderzoek. In het plangebied is plaats voor maximaal 3 windturbines; momenteel worden er opstellingen onderzocht van zowel 2 als 3 windturbines.

Wie is het bevoegd gezag over deze locatie en wat houdt dat in?

 • Eerst was Provincie Zuid-Holland bevoegd gezag. Gemeente Barendrecht heeft het bevoegd gezag overgenomen. Dit met als reden om meer regie te hebben op het proces. Het bevoegd gezag bepaalt aan welke eisen de windturbines moeten voldoen en regelt de informatie en participatie.

NRD

Wat is een NRD?

 • NRD staat voor ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’. Deze geeft aan welke onderwerpen er onderzocht worden in het Milieueffectrapport (MER) (denk hierbij aan geluid, ecologie, zicht, bodemonderzoeken e.d.). U kunt een NRD vergelijken met een ‘uitgebreide inhoudsopgave’.

Wanneer wordt de NRD voor het planMER gepubliceerd?

 • De NRD voor windenergie Vaanplein werd op 28 februari 2022 gepubliceerd op de site van Gemeente Barendrecht. Een ieder kon deze inzien.

Wat wordt er gedaan met de opgehaalde input van o.a. de participatieavonden in februari 2022?

 • De input die direct omwonenden hebben meegegeven via de participatieavonden op 9 & 10 februari jl., de input die is opgehaald via het digitale formulier en de input die de gemeente heeft mogen ontvangen van o.a. de klankbordgroep, de raad en andere belanghebbenden, wordt meegenomen in het MER traject. Sommige onderwerpen worden direct meegenomen in de milieuonderzoeken, andere zaken zullen wellicht later onderzocht worden; dit is afhankelijk van het type onderzoek. (En soms ook de beste tijd om een onderzoek op te starten). U kunt de presentatie met onderwerpen bekijken (informatieavond 8 maart).

PlanMER en milieu effect onderzoeken

Wat is een ‘planMER’?

 • Een milieueffectrapport (MER) is document waarin de milieueffecten van een grote ruimtelijke ingreep (zoals een windpark) worden beschreven. Voor de windturbines bij het Vaanplein dient het MER ter ondersteuning van een bestemmingsplan. Daarom spreken we ook wel van een planMER. De uitkomsten van de milieuonderzoeken dragen ook bij aan het vaststellen van lokale normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Er kunnen alleen windturbines gebouwd worden die voldoen aan deze lokale normen.

Waarom komt er een planMER als het nog niet duidelijk is of er twee of drie windturbines komen?

 • De normen die voortvloeien uit een planMER kunnen de basis zijn waarop de gemeente de vergunning kan verlenen. Zo houdt gemeente Barendrecht de regie over het proces en krijgt het inzichten in de effecten (zoals geluidshinder, slagschaduw en de impact op o.a. de dieren die er leven. Kortom; de gemeente heeft gekozen om, ondanks het nog niet bekend is of er twee of drie windturbines gebouwd zullen worden, eerst het gebied grondig te laten verkennen en zorgvuldig de normen op te maken.

Waarom is er in 2022 een nieuwe planMER opgezet als er in 2017 al één is opgesteld?

 • In 2017 heeft Provincie Zuid-Holland een planMER opgesteld. Deze vindt u onder de de hoofdstukken: Onderzoekslocaties en Locatie 5 ‘Vaanplein’. Het opgestelde planMER van 2017 bekeek meerdere locaties en was per locatie minder gedetailleerd dan het plan wat is opgesteld in 2022. Ook zijn er in de meest recente versie andere opstellingen onderzocht.

Welke opstellingen zijn er onderzocht in het PlanMER 2022 voor Vaanplein?

 • Voor Windenergie Vaanplein zijn de volgende opstellingen onderzocht:
  • drie windturbines met een tiphoogte van 150 meter
  • twee windturbines met een tiphoogte van 250 meter
  • drie windturbines met een tiphoogte van 250 meter.
  Deze zogeheten MER-alternatieven worden onderzocht om vooraf inzichtelijk te hebben wat de mogelijke milieueffecten kunnen zijn (op het gebied van bijvoorbeeld geluid, beschermde diersoorten, landschappelijke impact en energieproductie).

Wanneer starten de milieuonderzoeken?

 • De onderzoeken zijn gestart in april 2022 en zijn beëindigd in het laatste kwartaal van 2022. Het kan zijn dat er nieuwe onderzoeken worden opgestart en dat die langer doorlopen. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld zullen er in het kader van de vergunningprocedure nog aanvullende (en gedetailleerde) onderzoeken moeten worden uitgevoerd.

Geluid

Wat wordt de extra geluidsbelasting van de windmolens?

 • Wat exact de extra geluidsbelasting gaat worden, kan verschillen. Dit is afhankelijk van onder andere: locatie, windkracht, windrichting, afstand tot de windturbines, demping (bijv. bossen, geluidswal), water, omgevingsgeluid (industrie, snelweg, treinverkeer), gevel van de woning (bouwjaar, type bouw, isolatie). Tijdens de milieueffect onderzoeken wordt zowel de huidige situatie als de nieuwe situatie, in kaart gebracht. Daarnaast is het ervaren van geluid persoonlijk. Zo zijn sommige mensen gevoeliger voor hogere tonen, anderen voor lagere tonen.

Wat is cumulatie van geluid?

 • Cumulatie is de optelling van geluid van verschillende bronnen. Het MER onderzoekt niet alleen hoeveel geluid de windturbines veroorzaken, maar maakt ook inzichtelijk wat de huidige geluidsbelasting in de omgeving van de windturbines is, en hoe groot de toename is.

Kunnen de windturbines stil gezet worden bij geluidsoverlast?

 • Indien er hinder wordt ervaren van het windturbinegeluid, kunnen de turbines (of de betreffende turbine) op bepaalde momenten tijdelijk stil gezet worden. De basis hiervoor zijn de geluidsnormen en zogeheten ‘mitigerende maatregelen’ (maatwerk maatregelen die samen met de ontwikkelaar bepaald kunnen worden).

Zicht

Hoe hoog worden de windturbines?

 • De voorgenomen hoogte is nog niet bekend. Het MER onderzoekt windturbines met een tiphoogte van 150 meter en van 250 meter. De tiphoogte is de afstand van de grond tot het puntje van een recht omhoogstaande wiek. Op basis van de uitkomsten van het MER bepaalt de gemeente in het bestemmingsplan hoe hoog de windturbines maximaal mogen worden.

Hoeveel ‘zicht hinder’ is er?

 • Om windturbines kunt u visueel niet heen. Hoeveel u ziet van de windturbines is afhankelijk van diverse elementen, zoals; de afstand en locatie, omgevingselementen (bomen, bos, huizen e.d., de opstelling van de turbines. Het MER zal vanaf een aantal zichtpunten ‘fotovisualisatie’ tonen. Dit zijn foto’s die laten zien hoe het er uit zou komen te zien er windturbines gebouwd zijn.

Woningen en planschade

Wat is planschade?

 • Planschade houdt in dat een direct omwonende nadelen ondervindt van de nieuwe (ruimtelijke) situatie. In dit geval houdt het dus in dat de woning van een direct omwonende, minder waarde kan hebben in vergelijking tot de oude situatie. Dit kan gecompenseerd worden via planschade. Hoeveel de planschade kan zijn, is afhankelijk van diverse factoren, waaronder; de afstand van de betreffende woning tot de windturbine(-s) en opbrengst van de turbines. Om aanspraak te maken op planschade dient er aangetoond te worden dat er sprake is van waardevermindering.

Als ik bezwaar maak, heb ik dan nog wel recht op planschade?

 • Ook als u in een latere fase bezwaar gaat maken tegen de komst van de windmolens en indien er aangetoond is dat u recht heeft op planschade, dan heeft u nog steeds recht op planschade; die vervalt niet.

Planning en de rol van de gemeente

Wanneer worden de windmolens gerealiseerd?

 • Wanneer de windmolens gebouwd gaan worden is afhankelijk van de ontwikkelaar. Op dit moment is er nog geen definitieve ontwikkelaar bekend voor Windenergie Vaanplein.

Wat is er gedaan in 2022?

 • De gemeente heeft gekozen voor een ‘pro-actief’ proces waarbij het zelf de regie houdt op het publiekrechtelijke proces en de daarmee volgende activiteiten;
  • Januari: start MER; milieuonderzoeken
  • Februari: participatieavonden en publicatie NRD
  • Maart: indienen zienswijze NRD incl. informatieavond (formeel inspraakmoment)
  • April: start milieuonderzoeken
  • Juni/juli: 3D visualisaties van het plangebied, inloopavonden, ophalen normen.

In het laatste kwartaal van 2022 is het concept planMER gedeeld met de Raad. Daarnaast is er continue inspraak van de Klankbordgroep Windenergie Vaanplein. De Klankbordgroep heeft tevens een ‘Normenkader’ opgesteld.

Welke twee processen zijn er? En wat is het verschil?

 • Gemeente Barendrecht heeft gekozen voor een ‘pro-actieve’ houding in het publiekrechtelijke proces. Concreet houdt dit in dat participatie hoog in het vaandel staat en dat er een maximaal aantal inspraakmomenten is. Windenergie Vaanplein kent twee processen, te weten;
 1. Publiekrechtelijke proces; het proces waar de gemeente invloed op heeft; in dit proces kunnen zij participatie een plaats geven en eigen lokale normen opzetten die ontwikkelaar dient op te volgen;
 2. Privaatrechtelijke proces; het proces tussen ‘de markt’ (een potentiële ontwikkelaar) en de grondeigenaren. De grondeigenaar, Staatsbosbeheer, en haar pachter NRIJ, hebben in oktober 2021 een tender uitgezet; daarop konden potentiële ontwikkelaars zich inschrijven.

Wat is de rol van de gemeente?

 • De gemeente is verantwoordelijk voor het publiekrechtelijke proces, waarin participatie een belangrijk onderwerp is. De gemeente betrekt direct omwonenden, inwoners, de klankbordgroep, de raad, het college en andere belanghebbenden in dit proces via o.a. informatie-& participatie avonden, nieuwsbrieven, formele inspraakmomenten (indienen van zienswijze) en via de lokale media. Tevens heeft de Gemeente Barendrecht gekozen voor een vorm dat er nu het maximaal aantal inspraakmomenten is voor inwoners.

Wat is het doel van de gemeente?

 • Het doel van de gemeente is om het privaatrechtelijke proces zorgvuldig te doorlopen en waarbij direct omwonenden en andere belanghebbenden gehoord worden.

Informatie- en participatie avonden

Wie is een ‘direct’ omwonenden?

 • Een direct omwonende heeft een woning binnen 1.000 meter vanaf de windturbine(-s). Hiermee wordt geduid op ‘woningen’ aangezien dit in de categorie van kwetsbare objecten valt. Direct omwonenden zijn inwoners van zowel gemeente Rotterdam als Barendrecht. Bij participatie avonden worden zij uitgenodigd per brief.

Hoeveel ‘direct omwonenden’ kent Windenergie Vaanplein?

 • Windenergie Vaanplein kent ca. 7.100 woningen die omschreven worden als ‘direct omwonenden’.

Wat is het verschil tussen een informatie- en participatieavond?

 • Gemeente Barendrecht maakt onderscheid tussen informatie- & participatie avonden. Een participatieavond is gericht op inwoners binnen de straal van 1.000 meter vanaf het zoekgebied. Een informatieavond is voor alle inwoners en belanghebbenden. In de communicatie wordt altijd aangegeven of het een informatie of participatie avond betreft.

Hoe word ik betrokken als direct omwonende?

 • Valt uw woning in de straal van 1.000 meter en wordt een participatieavond georganiseerd, dan wordt u aangeschreven per brief. Daarnaast kunt u zich aanmelden via de nieuwsbrief (stuur een mail naar duurzaam@barendrecht.nl o.v.v. aanmelding nieuwsbrief Windenergie Vaanplein) en kunt u de site en social media in de gaten houden voor meer nieuws.

Hoe word ik betrokken als inwoner (verder dan 1.000 meter)?

 • U kunt zich aanmelden via de nieuwsbrief (stuur een mail naar duurzaam@barendrecht.nl o.v.v. aanmelding nieuwsbrief Windenergie Vaanplein) en kunt u de site en de social media accounts volgen; hier kondigen wij ook informatieavonden in aan.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de nieuwsbrief?

 • U kunt zich aanmelden via de nieuwsbrief (stuur een mail naar duurzaam@barendrecht.nl o.v.v. aanmelding nieuwsbrief Windenergie Vaanplein).

De Klankbordgroep Windpark Vaanplein is een groep individuen die gezamenlijk advies leveren aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht over zaken waarop invloed kan worden uitgeoefend in het kader van toekomstig windpark Vaanplein. De Klankbordgroep krijgt vorm door omwonenden en ondernemers te werven en deze dan geregeld bijeen te laten komen. De Klankbordgroep bestaat uit belanghebbenden uit Barendrecht en Rotterdam.

Onderwerpen

Advies kan worden uitgebracht over onder andere (niet limitatief):

 • Aantal windmolens
 • Hoogte van de windmolens
 • Zorgpunten rondom hindereffecten zoals geluid, slagschaduw en visuele hinder
 • Bestedingsdoelen vanuit het op te richten gebiedsfonds

Het college van burgemeester en wethouders kan ook om advies vragen aan de Klankbordgroep.

Bijeenkomsten

De Klankbordgroep komt periodiek bijeen (digitaal of fysiek, afhankelijk van de coronamaatregelen) en er worden verslagen / actielijsten opgesteld die geanonimiseerd worden en daarna openbaar worden door plaatsing op de gemeentelijke website. De Klankbordgroep komt 8 tot 10 keer per jaar bijeen.

Besluitvorming

Relevant in dit kader is het feit dat er geen discussies plaatsvinden in de Klankbordgroep of er windenergie moet komen op deze locatie: dit traject is inmiddels afgerond en de locatie is definitief. Er is geen besluitvormende rol van de Klankbordgroep.

Aanvullende informatie

Doel van de Klankbordgroep

Het doel van de Klankbordgroep is om te adviseren aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht over dit toekomstige windpark. Dit mag gevraagd en ongevraagd, maar wel georganiseerd vanuit het collectief waarbij de voorzitter (Marco Stein) de rol heeft om het advies schriftelijk door te spelen. Het streven is een evenwichtige verdeling tussen belanghebbenden uit Barendrecht en Rotterdam.

Inbreng individuen

Alle individuen vanuit de Klankbordgroep mogen hun inbreng leveren: de voorzitter zorgt voor structuur en orde in de bijeenkomsten. Uiteindelijk vormt men een gezamenlijk advies namens de Klankbordgroep. Een ieder neemt op vrijwillige basis deel aan de Klankbordgroep; alleen de voorzitter krijgt een geldelijke vergoeding die door de gemeente wordt voorgeschoten.

Selectie kandidaten

De gemeente benadert kandidaten bij het formeren van de Klankbordgroep, maar kandidaten kunnen zelf ook medekandidaten aandragen. Potentiële kandidaten worden verzocht een korte motivatie aan te leveren met betrekking tot hun meerwaarde voor de Klankbordgroep. De gemeente behoudt het recht bij een groot aantal inschrijvingen een keuze te maken om tot een representatieve groep van deelnemers te komen.

Rol gemeente Barendrecht

Vanuit de gemeente Barendrecht nemen de projectleider windenergie en op ad-hoc basis de communicatieadviseur deel aan het overleg. De wethouder Duurzaamheid vanuit de gemeente Barendrecht neemt niet expliciet deel aan de Klankbordgroep, maar kan wel desgewenst uitgenodigd worden op het moment dat de Klankbordgroep geformeerd is, er een terugkoppeling moet volgen van een bestuurlijk besluit of bij opheffing.

Delen adviezen

Op elk schriftelijk advies volgt een reactie vanuit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht.

Het zoekgebied

Het zoekgebied ligt bij het knooppunt ‘Vaanplein’. Het gaat om het gebied ten noorden van de A15 (het Zuidelijk Randpark).

Besluitenlijsten

De besluitenlijsten zijn terug te vinden in Archiefweb.

De milieuonderzoeken voor Windenergie Vaanplein zijn in 2022 afgerond. Tijdens de milieuonderzoeken is gekeken naar wat het effect is van windenergie op de omgeving. Denk hierbij concreet aan geluidseffecten, slagschaduw maar ook de gevolgen voor de dieren die er leven.

NRD:Nota Reikwijdte en Detailniveau

Alvorens de milieuonderzoeken te starten, wordt er een ‘NRD’ opgesteld: een Nota Reikwijdte en Detailniveau. In de NRD staan de thema’s en onderwerpen die onderzocht worden tijdens de milieuonderzoeken. Hieronder vindt u de concept NRD Windenergie Vaanplein. Ook leest u daar meer informatie over de NRD.

Toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om geplaatste bestanden en documenten op onze websites zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar website@barendrecht.nl. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.

Heeft u vragen over windenergie in Barendrecht? Vul dan het contactformulier in.

Op de hoogte blijven?

Met de digitale nieuwsbrief ‘Windenergie Vaanplein’ blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen. Aanmelden kan via duurzaam@barendrecht.nl onder vermelding van ‘nieuwsbrief’.