Cultuurhistorisch erfgoed van Barendrecht

Met cultuurhistorisch erfgoed bedoelen we de monumenten, maar ook de archeologische vindplaatsen, beschermde dorpsgezichten en andere objecten die van cultuurhistorische waarde zijn. Welke soorten monumenten er zijn, hoe de gemeente deze beschermt en wat dit betekent voor eigenaren van monumenten leest u op deze pagina.

Soorten erfgoed

In Barendrecht zijn verschillende locaties aangewezen als cultureel erfgoed:

  • 18 rijksmonumenten
  • 67 gemeentelijke monumenten, objecten en archeologische locaties
  • 2 beschermde dorpsgezichten: De oude dorpskern van Barendrecht en een deel van de 1e Barendrechtseweg

Bekijk het erfgoedregister op de gemeentepagina van monumenten.nl

Met de Erfgoedverordening beschermen we het cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeente Barendrecht. Er staat bijvoorbeeld omschreven hoe we omgaan met het aanwijzen van een monument, wat wel en niet mag als je aanpassingen wil doen aan een monument en wie het college hierover adviseert. In het kort: de Erfgoedverordening regelt op welke manier we omgaan met ons erfgoed. Bekijk de verordening

Voordat een pand of object wordt aangewezen als gemeentelijk monument wordt een voorgeschreven procedure gevolgd. In Barendrecht verloopt dit volgens de Erfgoedverordening in de volgende stappen:

  • Eerst wordt aan de hand van criteria gekeken of een pand of object in aanmerking komt voor de status van gemeentelijk monument. Hier volgt een beschrijving van het pand of object uit.
  • De adviesgroep erfgoedcommissie adviseert vervolgens het college. Daarna start de officiële aanwijzingsprocedure. De eigenaar kan een zienswijze indienen. Dit is een termijn van zes weken.
  • Na de inspraakperiode worden eventuele zienswijzen verwerkt en volgt besluitvorming.

De aanwijzing van een object tot gemeentelijk monument betekent niet dat er aan het object niets meer mag worden gewijzigd. De gemeente streeft ernaar om de gebruiksmogelijkheden van een monument zo min mogelijk te beperken. Er mag dus best verbouwd en veranderd worden, zolang de historische waarde van het monument maar gerespecteerd wordt. In verband hiermee moet de eigenaar en/of gebruiker van een monument voor een verbouwing, uitbreiding of andere wijziging een omgevingsvergunning aanvragen.

Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen gebruik maken van zogenoemde stimuleringsregelingen. Denk aan gratis advies van de erfgoedcommissie (de leges voor de monumenten-vergunning worden met het ingaan van de nieuwe Omgevingswet betaald door de gemeente) en een gratis abonnement op de Monumentenwacht. De gemeente Barendrecht heeft nog geen subsidieregeling voor het in stand houden van gemeentelijke monumenten. Maar eventuele (rijks)regelingen zijn niet uitgesloten. Informatie hierover kunt u vinden op monumenten.nl.

Als monumenteigenaar staat u voor een uitdaging: hoe verlaagt u de energierekening en verbetert u het comfort, met respect voor de monumentale waarden? Standaard oplossingen voor energiebesparing zijn niet altijd toe te passen op een monument. Gelukkig zijn er genoeg manieren om zelf al te beginnen met het besparen van energie.

In maart 2024 hielden we een inwoner enquête. De resultaten hiervan leest u in de rapportage inwonersenquête erfgoed 2024.

Wilt u meer informatie over monumenten en erfgoed? Stel uw vraag via erfgoed@barendrecht.nl of bel 14 0180.

Meer informatie over de geschiedenis van Barendrecht en zijn inwoners vindt u bij de Historische Vereniging Barendrecht.