Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen bij de gemeente voor verschillende activiteiten met betrekking tot onderwijs, sport, welzijn, jeugd, zorg, cultuur of maatschappelijk werk.

Vraag jaarlijkse subsidie vóór 1 september aan, voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt. Bijvoorbeeld: vraagt u subsidie aan voor 2024? Doe dit dan vóór 1 september 2023.

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Log in met uw DigiD.
 • Houd de volgende gegevens bij de hand:
  • KVK-nummer van uw organisatie
  • IBAN-nummer
  • bij sport- en culturele verenigingen: ledenaantal per leeftijdscategorie

Stuur bij uw aanvraag de volgende bestanden mee:

 • activiteitenplan met beschrijving van de activiteiten
 • onderbouwing van uw subsidieverzoek
 • begroting

Gaat het om een eerste subsidieaanvraag? Stuur dan ook de volgende stukken mee:

 • afschrift van oprichtingsakte
 • afschrift van statuten
 • laatst vastgestelde jaarverslag
 • laatst vastgestelde jaarrekening
 • balans van het voorgaande jaar

U kunt subsidie voor allerlei activiteiten. Dit zijn de voorwaarden:

 • De activiteit past binnen de gemeentelijke beleidsdoelen.
 • De activiteit voldoet aan de regels voor subsidie krijgen.
 • U kunt de activiteit niet (helemaal) zelf betalen en/of organiseren.
 • Inwoners van de gemeente hebben baat bij de activiteit.
 • Er is een redelijk verband tussen de hoogte van de gevraagde subsidie en de activiteit waarvoor u de subsidie aanvraagt.

U kunt geen subsidie aanvragen voor activiteiten die:

 • niet overeenkomen met de wet, het algemeen belang en de openbare orde
 • een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap uitdragen

Heeft u de aanvraag op tijd ingediend en heeft u alle gegevens volledig ingevuld? Dan nemen wij de aanvraag in behandeling.

Aanvragen van organisaties of verenigingen waarmee wij een langdurige subsidierelatie hebben, komen als eerste in aanmerking voor subsidie.

U ontvangt een beslissing op uw aanvraag in een brief (beschikking). Het college neemt vóór 31 december een beslissing. In een positief besluit (beschikking) staan de afspraken over het subsidiebedrag en de subsidievoorwaarden.

Als u de activiteiten heeft afgerond, dient u uw verantwoording in.

Het college stelt subsidies tot en met €5.000,00 direct vast.

Dien online met DigiD of eHerkenning een aanvraag in tot vaststelling voor subsidies van meer dan € 5.000,00. Informatie hierover leest u in de beschikking die u ontvangt.

Doe een aanvraag tot vaststelling subsidie tot € 30.000,00

Aan te leveren bewijsstukken bij subsidie tot € 30.000,00

Zorg voor een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend zijn verricht. Dit verslag moet u direct uploaden (online meesturen).

Doe een aanvraag tot vaststelling subsidie vanaf € 30.000,00

Aan te leveren bewijsstukken bij subsidie vanaf € 30.000,00

Zorg ervoor dat u de volgende stukken gescand heeft en direct online mee kunt sturen:

 • een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht
 • een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening)
 • een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop
 • een controle verklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant

Is het formaat van de bestanden erg groot of wilt u iets nasturen? Mail de stukken dan onder vermelding van de naam van uw organisatie en het zaaknummer (dit nummer staat in uw ontvangstbevestiging) naar subsidie@bar-organisatie.nl.

Neem contact op met team Subsidies via subsidie@bar-organisatie.nl.