Wie doet wat in Barendrecht

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle clusters en teams binnen de gemeente Barendrecht.

Het Managementteam (MT) in Barendrecht bestaat uit de gemeentesecretaris en vier concernmanagers. Het MT zorgt voor de strategische aansturing van de organisatie als geheel en de advisering van het college op de strategische, integrale en ontwikkelgerichte vraagstukken die binnen de gemeente spelen. Daarnaast is dit team goed verbonden met de medewerkers, doordat de concernmanagers leidinggeven aan de clusters.

Hieronder vindt u een overzicht van alle teams binnen het cluster Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur en hun taken.

Team Dienstverlening & Communicatie

Team Dienstverlening & Communicatie is een samengesteld team en kent verschillende disciplines. Het klantcontactcentrum (KCC) beantwoordt telefonische vragen en vragen die via de website of onze social mediakanalen worden gesteld. Communicatie zorgt voor een goede en eenduidige publiekscommunicatie. Hiervoor zetten zij onder meer communicatiecampagnes in, publiceren informatie op de website, posten berichten, foto’s en filmpjes op social media en benutten ook de lokale media. Het webteam beheert en onderhoudt de website, de gemeente-app en webformulieren. De adviseur dienstverlening adviseert de gehele organisatie over hoe de dienstverlening kan worden geoptimaliseerd.

Team Burgerzaken

Team Burgerzaken is een combinatie van de Front- en Backoffice Burgerzaken. Het team houdt zich met name bezig met het beheer van de BRP en de Burgerlijke Stand. Denk hierbij aan het verstrekken van reisdocumenten en rijbewijzen, het verwerken van verhuizingen, maar ook het sluiten van huwelijken en het verwerken van eerste inschrijvingen. Daarnaast is de projectleider Verkiezingen ook onderdeel van dit team.

Team Veiligheid

Team Veiligheid bestaat uit buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), (allround) vergunningverleners op het gebied van APV en Bijzondere Wetten, een juridisch adviseur veiligheid, beleidsmedewerkers veiligheid en beleidsadviseurs integrale veiligheid. Het werkterrein is breed: van het behandelen van vergunnings- en ontheffingsaanvragen, tot het ontwikkelen van veiligheidsbeleid, maar ook de strategische advisering en ondersteuning van het bestuur tot aan de toezicht en handhaving in de openbare ruimte.

Team Bestuursadvies & -ondersteuning

Team BAO biedt advies en ondersteuning aan het College en het Concernmanagementteam. Het team bestaat uit vier ‘sub teams’: Bestuursadvies, Bestuurscommunicatie, Bestuursondersteuning en Financiën & Control. De rode draad is advisering en ondersteuning van het bestuur, alsook van het Concernmanagementteam als geheel. Team Financiën zorgt daarnaast voor de Planning & Control (P&C) producten. In dit team vind u o.a. de bestuursadviseurs, de collegesecretaris, de concernmanagementsecretaris, de bestuurscommunicatieadviseurs en de concerncontroller.

Hieronder vindt u een overzicht van alle teams binnen cluster Buitenruimte en hun taken.

Team Beleid & Beheer Buitenruimte

Dit team maakt of wijzigt plannen voor inrichting en beheer van de openbare ruimte en de begraafplaatsen en adviseert het gemeentebestuur hierover. Daarnaast houdt dit team zich bezig met het beleid en uitvoering hiervan op het gebied van huishoudelijk afval en ecologie.

Team Projecten Buitenruimte

Team Projecten Buitenruimte adviseert bij verschillende opdrachten die te maken hebben met bouwen voor inwoners en bedrijven. Bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte in relatie tot ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. Soms voert dit team de opdracht ook zelf uit.

Team Wijkbeheer, Bomen, Borden en Spelen

In het team Wijkbeheer, Bomen, Borden en Spelen heeft ieder zijn eigen taak. Zo zorgt een deel ervoor dat de omgeving er netjes uitziet. Denk aan winkelcentra en parken. Als er iets kapot is, zorgen zij dat het wordt gerepareerd of vervangen. En onderhouden zij de speeltoestellen. Verder plaatst het team straatmeubilair, zoals bankjes, afvalbakken en lantaarnpalen. Ook zorgt ze voor het groen in de gemeente.

Team Gemalen, Riolering, Reiniging en Toezicht

Dit team zorgt voor het afhandelen van de meldingen in de openbare ruimte. Zij staan klaar om een kleine storing of probleem snel op te lossen. Ook zorgen zij voor de gladheidsbestrijding en alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot de openbare ruimte.

Team Begraafplaatsen & Bedrijfsbureau

Dit team verzorgt het begraven, de administratie en het ondersteunen van uitvaarten. De begraafplaatsmedewerkers houden zich ook bezig met het onderhoud van de twee Barendrechtse begraafplaatsen (Den Ouden Dijck en Scheldestraat).
Het Bedrijfsbureau beheert het wagenpark en de gereedschappen van de buitendienstteams en draagt zorg voor het onderhoud en de veiligheid van het materieel en het operationeel beheer van de gemeentewerf. Meldingen in de openbare ruimte worden door ons meldpunt in diverse systemen in behandeling genomen, uitgezet en afgehandeld.

Hieronder vindt u een overzicht van alle teams binnen het cluster Leefomgeving en hun taken.

Beleid Leefomgeving

Het team Beleid Leefomgeving ontwikkelt en implementeert beleid dat betrekking heeft op verschillende aspecten van de leefomgeving. Ze adviseren het gemeentebestuur én helpen inwoners en bedrijven met vragen die zij hebben.

Team Projecten Leefomgeving

Het team Projecten Leefomgeving werkt aan de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke opgaven. De opdrachten zijn zeer verschillend van aard: de ontwikkeling van woningen, wijken, bedrijventerreinen, of maatschappelijke voorzieningen, maar ook grootschalige transformaties en ontwikkelingen in de buitenruimten.

Team Kwaliteit Leefomgeving

Team Kwaliteit Leefomgeving is een team met verschillende expertises. Het team bestaat uit vergunningscoördinatoren, een constructeur, toezichthouders (bouw en sloop) en enkele juridische collega’s. Daarnaast werken ze aan de beleidsthema’s milieu, duurzaamheid en erfgoed. Van het opstellen van beleid, werken aan concrete projecten rondom duurzaamheid of milieu, de aanvraag van een vergunning, de toezicht op nieuwbouw en sloop tot het juridische aspect van bovengenoemde; alle facetten zijn vertegenwoordigd in dit team.

Team Vastgoed

Het Team Vastgoed bestaat uit onderdelen: Beleid & Projecten, Bouwkunde & Exploitatie en Verhuur. Team Vastgoed levert een bijdrage aan prettig wonen, leren, werken, sporten en recreëren in gemeente Barendrecht. Samen met collega’s van andere afdelingen, met inwoners en externe partijen zoeken zij naar de beste oplossingen voor het technisch in stand houden en gebruik van ons maatschappelijk vastgoed.

Projectbureau De Stationstuinen

Op www.stationstuinenbarendrecht.nl staat alle informatie over dit project.  

De BedrijfsvoeringsPartner verzorgt en ondersteunt onder andere gemeente Barendrecht op het gebied van HR, Facilitair en ICT Services.