Collegebesluiten 2023

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks op dinsdag. De besluiten die het college in deze vergaderingen neemt, kunt u hieronder vinden.

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 12 september 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met een tekstuele aanpassing vast.

3 VNG Ledenbrief 23/033 – Acties naar aanleiding van de val van het kabinet

Het college neemt kennis van de brief.

4 VNG Ledenbrief 23/034 – Beëindiging RTB derdelanders per 4 september

Het college neemt kennis van de brief.

5 Klacht werkwijze gemeente Barendrecht

Het college bespreekt de binnengekomen klacht. Wethouder Van der Linden heeft inmiddels contact opgenomen met de inwoner. De gemeentesecretaris zal het knelpunt nog deze week laten oplossen.

6 RIB Havenhoofd

Het college stelt de brief vast.

7 RIB Hervormingsagenda Jeugd

Het college stelt de brief vast en wenst de hervormingsagenda als bijlage toe te voegen.

8 2e Tussenrapportage 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Een bestemmingsreserve groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn in te stellen voor een bedrag van €1.325.000.
 2. De 2e Tussenrapportage 2023 vast te stellen.
 3. De mutaties op de begroting 2023 die voortvloeien vanuit de 2e Tussenrapportage 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een enkele tekstuele aanpassing. Daarbij wenst het college het voorstel voor de te creëren bestemmingsreserve voor de onderhouds- en
exploitatiebijdrage aan het Inge de Bruijn Zwembad in dit voorstel te verwerken. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

9 Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De meeropbrengst grondverkoop Vrouwenpolder van € 3 mln als incidentele baat op te nemen in boekjaar 2024 en niet toe te voegen aan de reserve grondbedrijf.
 2. De Begroting 2024 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027.

De gemeentesecretaris informeert het college over een ambtelijk overleg met de provincie op 11 september jl., waarin zij hebben aangegeven een andere opbouw van de stelpost voor loon- en prijscompensatie te wensen in de begroting 2024. Gezien het tijdstip van dit bericht vanuit de provincie en de mogelijke impact op het begrotingsjaar 2027 zal in overleg met de provincie worden bekeken of en op welke wijze hier stappen in kunnen worden gezet.

Het college besluit verder conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen. Het college complimenteert de organisatie voor het vele werk dat is verzet om tot een sluitende begroting te komen.

10 Aanwijzingsbesluit locatieplan verzamelcontainers Amer en Van der Dussenvliet Barendrecht

Besluit
 1. De locaties voor de nieuw te plaatsen verzamelcontainers voor PMD + restafval en papier/karton op de Amer en Van der Dussenvliet definitief aan te wijzen, zoals aangegeven op het bij dit besluit behorende locatieplan.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat informeert het college over de uitkomsten van de Regionale Regietafel. Voor de volgende collegevergadering zal het concept convenant worden geagendeerd dat nu aan alle gemeenten in de regio is voorgelegd t.a.v. de opvang van statushouders.

12 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over de toename van het aantal urgentieaanvragen en de personele kwetsbaarheden op dit terrein.
 • Blikt vooruit op het collegebezoek aan een aantal monumenten in Barendrecht.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over de voortgang van de ontwikkeling van woningen aan de Koedood.
 • Bespreekt met het college de uitkomst van een gesprek met gedeputeerde Potjer inzake de kaderstelling windturbines. Naar verwachting zal de provincie een zienswijze toesturen.
 • Is door de organisatie geïnformeerd over een reeds uitgevoerde 10-jarige aanbesteding voor het plaatsen van reclame op rotondes, waar hij niet eerder bij is betrokken. Op dit moment wordt onderzocht welke ruimte er binnen het lopende contract is om ook andere ondernemers de mogelijkheid te geven reclame te plaatsen op rotondes.
 • Heeft een signaal ontvangen dat de carpoolplaats in Cornelisland is afgesloten en dat dit een verspreiding van geparkeerde bestelbusjes veroorzaakt in de omliggende gebieden.
  Wethouder Vermaat zal dit signaal onderzoeken en waar mogelijk actie ondernemen.
 • Informeert het college over de deelname van het Rijk in het aandelenpakket van Stedin.

Wethouder De Hoop

 • Heeft gesprekken gehad met de regio Zuid-Hollandse Eilanden en BAR-organisatie inzake het Integraal Zorgakkoord.
 • Heeft kennisgemaakt met de nieuwe wijkcoördinator van Rijnmonddokters.
 • Informeert het college over de opheffing van de stuurgroep dementieketen. Dit onderwerp wordt inmiddels op andere tafels besproken en de stuurgroep was overbodig geworden.
 • Blikt vooruit op de stuurgroep inzake Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond, waarbij gesproken gaat worden over verbeteringen in de jeugdbeschermingsorganisatie.
 • Geeft zaterdag het startschot van de duckrace bij de Kleine Duiker.
Wethouder Stolk
 • Blikt terug op het bezoek aan Louny. Samen met burgemeester Schneider heeft zij o.a.
  scholen bezocht, een bezoek gebracht aan het gemeentehuis en er heeft een kennismaking plaatsgevonden met de ambassadeur.
 • Bespreekt nieuwe signalen van overlast bij VV Smitshoek. Burgemeester Schneider pakt dit op.
Burgemeester Schneider
 • Blikt terug op een succesvolle veiligheidsbeurs van afgelopen zaterdag.
 • Heeft afgelopen zaterdag de atletiekvereniging bezocht.
 • Informeert het college over een woning die hij afgelopen weekend heeft gesloten.
 • Informeert het college over een verzoek om in 2024 een mogelijke pelotonsoefening te organiseren in Barendrecht.

13 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over de stand van zaken in het plaatsingsproces.

14 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen commissievergaderingen.

15 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

16 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de overleggen van verbonden partijen.

17 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

18 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

19 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

20 Rondvraag

 • Wethouder Vermaat informeert het college over de voortgang van de verplaatsing van de NV BAR Afvalbeheer.
 • Wethouder Van der Linden informeert het college over borden die langs wegen in Carnisselande geplaatst worden om het Havenhoofd te promoten. Het college steunt dit initiatief.
  Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 september 2023

de secretaris, de burgemeester,

G.J. Bravenboer drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 5 september 2023.

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Bespreking casussen jeugdhulp (Mignon van der Zwan & Jolanda Buitenhuis)

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast.

4 R02203 Rapport ‘huizen in de regio – synthese van onderzoeken woonbeleid in vijf gemeenten in regio Rotterdam’

Het college neemt kennis van het rapport. Een deel van de aanbevelingen is reeds in de door de gemeenteraad vastgestelde woonvisie verwerkt. Een ander deel van de aanbevelingen wordt uitgewerkt in het nog vast te stellen integraal programma wonen.

5 Memo varianten legeskorting woningcorporaties

Het college bespreekt het memo en steunt de lijn van wethouder Vermaat om geen legeskorting toe te gaan passen.

6 Beantwoording schriftelijke vragen Kruispunt

Het college stelt de brief vast.

7 Raadsvragen EVB inzake status rondom accommodatiewensen

Het college stelt de brief vast en wenst een tekstuele aanpassing. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te laten passen en te versturen.

8 Preventief Jeugdbeleid 2023-2025

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het beleidsstuk Versterken en Voorkomen: Preventief Jeugdbeleid 2023-2025 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in het beleidsstuk. Wethouder De Hoop wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen. Tevens zal Wethouder De Hoop de reactie op het advies van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht zo spoedig mogelijk, in ieder geval voorafgaand aan de behandeling van het voorstel in de commissie, agenderen voor het college.

9 1e bespreking concept begroting 2024

Het college bespreekt de eerste versie van de concept begroting en geeft de nodige opmerkingen mee aan de ambtelijke organisatie.

10 Aanwijzen van Kerkweg 1C en Achterzeedijk 64 als gemeentelijk monument

Besluit
 1. De telefooncentrale aan de Kerkweg 1C aan te wijzen als gemeentelijk monument.
 2. Het voormalige poldergemaal aan de Achterzeedijk 46 aan te wijzen als gemeentelijk monument.
 3. De brieven aan de rechthebbenden, inclusief de individuele aanwijzingsbesluiten, vast te stellen en te versturen.
 4. De brief aan de erfgoedcommissie vast te stellen en te versturen.
 5. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Centrale stemopneming door het gemeentelijk stembureau tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2023

Besluit
 1. Het Besluit centrale stemopneming door het gemeentelijk stembureau tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat blikt vooruit op een nieuwe bespreking van de Regionale Regietafel Asiel aankomende vrijdag, waarbij gesproken wordt over de huisvesting van statushouders op de cruiseferry in de Merwehaven in Rotterdam.

13 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat

 • Heeft gesproken met woonstichting Patrimonium over enkele knelpunten.
 • Heeft gesproken met de actiegroep ‘Stop de geluidsoverlast op de Kilweg en de Leedeweg’. Er wordt een nieuwe bespreking gepland in aanwezigheid van wethouder Van der Linden.
 • Informeert het college over de afsluiting van de Boezemweg. Deze afsluiting zal langer (tot 1 december) gaan duren. De wethouder vraagt bij de gemeentesecretaris aandacht voor tijdige communicatie vanuit de organisatie over dergelijke afsluitingen, zowel intern als extern.

Wethouder Van der Linden

 • Informeert het college over gesprekken met Gebroeders Blokland inzake de ontwikkeling van Vrouwenpolder 5.

Wethouder De Hoop

 • Informeert het college over de voortgang van het project buurtagenda in de wijk Vrijenburg. Het college wenst inzicht te krijgen in de aandachtspunten die zijn opgehaald in de wijk en het vervolg.
 • Blikt vooruit op de veiligheidsbeurs van aankomende zaterdag.
 • Gaat een training bestuurlijk leiderschap volgen.

Wethouder Stolk

 • Is geïnformeerd over een overlastsituatie bij VV Smitshoek. Burgemeester Schneider zal hier aandacht voor vragen in zijn veiligheidsoverleg.
 • Informeert het college over een initiatief voor een jazzevenement in 2024 in Barendrecht.
 • Heeft afgelopen zaterdag een bord onthuld bij de Jeu de Boulesvereniging Barendrecht.

Burgemeester Schneider

 • Bespreekt met het college enkele initiatieven m.b.t. het verloop van raadsvergaderingen die hij zal inbrengen bij de agendacommissie. Het college steunt deze initiatieven.

14 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

 • Informeert het college over een binnengekomen factuur van Albrandswaard inzake de ontvlechting van de BAR-organisatie. Conform het raadsbesluit zal deze factuur worden voldaan.
 • Informeert het college over de voortgang van het plaatsingsproces.

15 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen commissievergaderingen.

16 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

17 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de overleggen van verbonden partijen.

18 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

19 Ingekomen uitnodigingen

20 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

21 Rondvraag

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 september 2023

de secretaris, de burgemeester,

de secretaris, G.J. Bravenboer, en de burgemeester, drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 29 augustus 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1. Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2. Begroting 2024 – presentatie (Peter Versluis en Saskia Somai)

3. Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met een tekstuele aanpassing vast.

4. Concept 2e tussenrapportage 2023

Het college wenst enkele tekstuele aanscherpingen in de concept 2e tussenrapportage 2023. Na aanpassing zal de definitieve versie ter vaststelling op 12 september terugkomen in het college.

5. Brief VZHG toekenning eretitels en nieuw aspirant-lid voor het algemeen bestuur

Het college neemt kennis van de brief.

6. Aanpassingen bestuurlijk besluitvormingsproces

Het college stemt in met de brief.

7. Verzoek tot afgeven zienswijze voorgenomen fusie Havensteder en Walang

Het college stemt in met de brief.

8. Beantwoording schriftelijke vragen EVB omtrent openbare orde en veiligheid

Het college wenst enkele tekstuele aanpassingen in de brief. Portefeuillehouder Schneider wordt gemandateerd de brief aan te passen en te versturen.

9. Concept Huisvestingsprogramma en overzicht onderwijs 2024

Besluit
 1. Het concept huisvestingsprogramma 2024 vast te stellen.
 2. Het concept overzicht onderwijshuisvesting 2024 vast te stellen.
 3. De financiële gevolgen te verwerken in de begroting van 2024.
 4. Het concept beschikking inzake HP 2024 vast te stellen.
 5. Het concept RIB huisvestingsprogramma 2024 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

10. Ontwerpbestemmingsplan Dierensteinweg

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een bedrijfspand voor de bedrijven Tumoba en Jabaay aan de Dierensteinweg.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Dierensteinweg’ met plan IMRO-code NL.IMRO.0489.BPBTO20230001-ON01 aan de Commissie Ruimte voor te leggen voor akkoord terinzagelegging.
 3. Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.
 4. Geen exploitatieplan vast te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Het college besluit het voorstel aan te houden.

11. Belastingnota 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Belastingnota 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om het voorstel aan te passen en te versturen.

12. Benoemingsbesluit voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht

Besluit
 1. De heer C. Versendaal per 1 september 2023 als voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht te benoemen.
 2. De benoemingsbrief ‘Voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht’ vast te stellen en te versturen.
 3. De antwoordbrief ‘Benoeming voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht’ vast te stellen en te versturen.
 4. De raadsinformatiebrief ‘benoeming Voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht’ vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

13. Convenant doorontwikkeling horizontaal toezicht Belastingdienst

Besluit
 1. Het convenant “doorontwikkeling horizontaal toezicht” aan te gaan met de Belastingdienst (voor een periode van drie jaar).
De burgemeester besluit:
 1. De portefeuillehouder financiën te machtigen om het convenant te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

14. Uitvoeringsprogramma generiek Interbestuurlijk Toezicht 2024

Besluit
 1. In te stemmen met de conceptbrief aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland als reactie op de verzochte consultatie.
 2. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma generiek interbestuurlijk toezicht 2024.
 3. De raadsinformatiebrief over het uitvoeringsprogramma vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15. Verkoop gemeentegrond nabij Klipper 81 Barendrecht

Besluit
 1. De strook gemeentegrond nabij Klipper 81 te verkopen conform bijgevoegde conceptkoopovereenkomst.

Het college besluit conform het voorstel.

16. Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat licht de laatste ontwikkelingen vanuit de regio toe met betrekking tot de opvang van statushouders en asielzoekers.

17. Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Heeft met de ambtelijke organisatie gesproken over de verdere ontwikkeling van het gebied rondom het Doormanplein en de bijbehorende opdracht.
 • Informeert het college over de laatste scheidingresultaten op het gebied van afval. Hier is een positieve ontwikkeling in te zien. Hij zal de gemeenteraad hier op korte termijn over informeren via een raadsinformatiebrief.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over de gesprekken met Ping Properties inzake de verdere ontwikkeling van winkelcentrum Carnisse Veste.
Wethouder De Hoop
 • Blikt terug op het 65-jarig bestaan van de Oranjespeeltuin.
 • Loopt aanstaande woensdag mee met een dienst van het Crisisinterventieteam.
 • Blikt vooruit op het 5000ste ritje van automaatje aankomende donderdag.
 • Gaat aanstaande maandag in debat met cliënten van Stichting de Overburen, naar aanleiding van de beursvloer Barendrecht.
 • Informeert het college over het laatste nieuws ten aanzien van de campagne Bewust Barendrecht.
Wethouder Stolk
 • Heeft gesproken met een bewoner van de Paardenburg inzake een overlastsituatie. Burgemeester Schneider pakt dit op.
 • Heeft gesproken met de Voedselbank en Kledingbank inzake een beoogde nieuwe locatie. Begin september wordt door de organisatie samen met de Voedselbank en Kledingbank gekeken naar de inpassing.
 • Heeft gesproken met BVV Barendrecht over de ontwikkeling van een nieuw onderkomen. De gesprekken verlopen tot op heden positief.
Burgemeester Schneider
 • Is afgelopen zaterdag tevens aanwezig geweest bij het 65-jarig jubileum van de Oranjespeeltuin en vervolgens ook bij BVV Barendrecht.
 • Informeert het college over het verloop van zijn kennismakingsgesprekken, waarbij hij onder andere met raadsleden verschillende plekken in Barendrecht bezoekt.
 • Informeert het college over ontwikkelingen in de zoektocht naar een woning in Barendrecht.

18. Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

 • Blikt terug op een kringbijeenkomst met gemeentesecretarissen uit de regio, waarbij onder andere is gesproken over de jaarlijkse indexeringsbrief.
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot het plaatsingsproces.

19. Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

20. Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

21. Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

22. Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23. Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24. Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten. Het college wenst een ontmoeting met het college van Ridderkerk te plannen.

25. Rondvraag

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 september 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer, en de burgemeester, drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 22 augustus 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

Afwezig:

 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

3 Aanpassingen bestuurlijk besluitvormingsproces

Het college neemt kennis van de voorgestelde aanpassingen in het bestuurlijke
besluitvormingsproces. Het college verzoekt de ambtelijke organisatie een reactie op te stellen en besluit deze te agenderen voor de collegevergadering van 29 augustus 2023.

4 RIB Stand van zaken speerpunten afval

Het college wenst een tekstuele aanpassing en machtigt wethouder Vermaat om de brief vast te stellen en te versturen.

5 Antwoordbrieven aan Hr. Ten Klooster en HBR Advocaten

Het college stelt de brieven vast.

6 Collegebrief inzake grondruil gemeente – ProRail

Het college stelt de brief vast.

7 Zienswijze op de conceptbegroting 2024 – 2027 GR BAR-organisatie nieuwe stijl

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De zienswijze op de concept begroting 2024 – 2027 GR BAR- organisatie nieuwe stijl vast te stellen en te versturen.
 2. De financiële consequenties te verwerken in de programmabegroting 2024.

Het college wenst in de zienswijze op te nemen dat de gemeente Barendrecht een concrete bijdrage verwacht van de GR BAR-organisatie nieuwe stijl in het realiseren van besparingen in 2024 en 2025. Het college machtigt wethouder Stolk om de conceptzienswijze aan te passen en besluit voor het overige conform het voorstel.

8 Financiële verordening gemeente Barendrecht 2023

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De Financiële verordening gemeente Barendrecht 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel. Het college verzoekt de gemeentesecretaris in gesprek te gaan met de ambtelijke organisatie over de borging van de uitgangspunten uit de verordening.

9 Belastingnota 2023

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De Belastingnota 2023 vast te stellen.

Het college besluit het voorstel aan te houden en opnieuw te agenderen voor de collegevergadering van 29 augustus 2023.

10 Vaststelling wijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a

Besluit
 1. Het wijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a met identificatiecode NL.IMRO.0489.BPWGO20220042-VI01 en bijbehorende stukken vast te stellen en gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.
 3. De raadsinformatiebrief over dit besluit vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Toestemming dienstreis Louny

Besluit
 1. Burgemeester Schneider en wethouder Stolk toestemming te verlenen een dienstreis van 6 september 2023 tot en met 8 september 2023 aan Louny (Tsjechië) af te leggen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Instemming wijziging statuten OZHW 2023

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de wijzigingen van de statuten van de stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs en het in zijn geheel opnieuw vaststellen van deze statuten.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Reactie Wensen en behoeften m.b.t. de GRJR n.a.v. wijziging Wgr

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De reactie aan het dagelijks bestuur van de GR Jeugdhulp Rijnmond over mogelijke aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Zienswijze 2e wijziging GR SVHW 2023

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De zienswijze op de 2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 (GR SVHW 2023) vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief, waarin wordt aangegeven dat er geen aanleiding is voor het maken van opmerkingen op het concept van de 2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023.

Het college besluit:

 1. De collegebrief over het raadsvoorstel ‘Zienswijze 2e wijziging GR SVHW’ vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de laatste stand van zaken.

16 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Meldt dat onlangs een ongeluk is gebeurd met een fatbike en verzoekt burgemeester Schneider in gesprek te gaan met de politie over handhaving op het gebruik van niet-toegestane fatbikes.
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van NV BAR Afvalbeheer vanaf 1 januari 2024.
 • Vraagt aandacht voor de complexiteit van de voorwaarden rond kleinschalige evenementen.
Wethouder De Hoop
 • Is door de GGD geïnformeerd dat de tijgermug is aangetroffen in Barendrecht. De GGD en NVWA onderzoeken of zij actie moeten ondernemen; van de gemeente wordt op dit moment geen actie verwacht. Omwonenden zijn door de NVWH geïnformeerd. Wethouder De Hoop monitort de situatie.
 • Meldt dat zij en wethouder Stolk benaderd zijn over een nieuwe samenwoonvorm met personen met een licht verstandelijke beperking en studenten. In overleg met de ambtelijke organisatie worden daarvoor de mogelijkheden verkend.
 • Gaat een bezoek brengen aan Thuisplus-woningen van Aafje en aan een Lief en Leedstraat.
 • Gaat met wethouder Stolk een bezoek brengen aan de Oranjespeeltuin.
Wethouder Stolk
 • Is benaderd met het idee om in Barendrecht een hulpmiddelenwinkel te vestigen en staat hier welwillend tegenover. Daarbij wordt opgemerkt dat de mogelijkheden om hierop te sturen vanuit de gemeente beperkt is.
Burgemeester Schneider
 • Heeft diverse kennismakingsgesprekken gevoerd.
 • Heeft een buurtfeest van wijkvereniging Smitshoek bezocht.
 • Heeft een toespraak gehouden in de Immanuëlkerk ter gelegenheid van de intrede van dominee Langeweg.

17 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Locosecretaris Van Zanten
 • Heeft geen zaken ter terugkoppeling.

18 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Er zijn de afgelopen periode geen commissie- of raadsvergaderingen geweest.

19 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de komende vergaderingen.

20 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

21 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

22 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

23 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

24 Rondvraag

Het college feliciteert wethouder Van der Linden met de geboorte van zijn zoon.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 augustus 2023

de secretaris, de burgemeester,

G.J. Bravenboer drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 15 augustus 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

Afwezig:

 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • mevrouw M. Stolk, wethouder

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met een enkele aanpassing vast.

3 Memo huurindexatie huisartsen en kinderopvang

Het college neemt kennis van het memo en onderschrijft de lijn die daarin wordt voorgesteld.

4 GS goedkeuring verordening rechtspositie raads- en commissieleden Barendrecht 2023

Het college neemt kennis van de brief.

5 Brief aan het college van B&W over het proces van ons bod op de nieuwe Woonvisie 2023-207

Het college neemt kennis van de brief.

6 Huisvestingswet: huisvesting vergunninghouders

Het college neemt kennis van de brief.

7 Overzichten Woo-verzoeken

Het college neemt kennis van de overzichten.

8 Afbraak ouderenzorg

Het college neemt kennis van de brief.

9 Start MRDH-support

Het college neemt kennis van het memo.

10 RIB klachtenregelingen 2022

Het college stelt de brief vast.

11 RIB Stand van zaken speerpunten afval

Het college besluit de brief aan te houden en opnieuw te agenderen voor de collegevergadering van 22 augustus 2023.

12 Verrekening neveninkomsten (oud-)bestuurders

Besluit
 1. Een bedrag van € 8.198,15 over het jaar 2022 te verrekenen met de bezoldiging bij de heer L.P. van der Linden.
 2. Niet tot verrekening over 2022 over te gaan met betrekking tot de overige (oud-)bestuurders omdat op hen geen verrekenplicht van toepassing is.

De leden van het college nemen niet deel aan de beraadslaging en de stemming voor zover het hun neveninkomsten betreft.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Stemadvies Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota cao Gemeenten 2024

Besluit
 1. Een positieve stem uit te brengen op de arbeidsvoorwaardennota van de VNG als inzet voor de nieuwe cao Gemeenten 2024.
 2. De burgemeester besluit:
  Gemeentesecretaris Bravenboer te machtigen de stem uiterlijk vrijdag 8 september 2023 om 12.00 uur uit te (laten) brengen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de laatste stand van zaken.

15 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over de onderhandelingen met ProRail.
 • Meldt dat de woningen aan de Talmaweg alle zijn toegewezen aan inwoners van Barendrecht.
  Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over ontwikkelingen met betrekking tot over de vestigingsplannen van een ALDI-supermarkt nabij de kruising Voordijk/Sweelincklaan en meldt dat hij daarover een raadsinformatiebrief heeft verzonden.
 • Voert gesprekken met de eigenaar van de Carnisse Veste over bouwkundige aspecten van het gebouw.
 • Heeft van Rijkswaterstaat vernomen dat de realisatie van geluidsarm asfalt op de A15 vertraging heeft opgelopen.
Wethouder De Hoop
 • Heeft kennisgemaakt met de nieuwe projectleider van Jong Vermogen en meldt dat al diverse mensen zijn geplaatst.
 • Heeft kennisgemaakt met de nieuwe bestuurder van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin).
 • Meldt dat de nieuwe voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht zal starten op 1 september a.s.
Burgemeester Schneider
 • Heeft diverse kennismakingsgesprekken gevoerd.
 • Heeft signalen gekregen dat de kruising met de Zuidersingel onveilig is. Wethouder Vermaat zegt toe met de organisatie zo spoedig mogelijk hiernaar te kijken.

16 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Locosecretaris Van Zanten
 • Informeert het college over de stand van zaken in het plaatsingsproces van de medewerkers.
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van NV BAR Afvalbeheer vanaf 1 januari 2024.

17 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Er zijn de afgelopen periode geen commissie- of raadsvergaderingen geweest.

18 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de komende vergaderingen.

19 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

20 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

21 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

22 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

23 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 augustus 2023,

de locosecretaris, de burgemeester,

L. van Zanten MSc drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 11 juli 2023.

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

Burgemeester Schneider meldt dat hij om 10.45 uur de vergadering moet verlaten en is aanwezig bij de behandeling van agendapunten 1 tot en met 18 en 20.

2 Presentatie financiële beeld en proces opstellen begroting 2024 (Peter Versluis en Saskia Somai)

3 Presentatie arbeidsmarktcampagne (Buro voor de Boeg)

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele aanpassingen vast.

5 Memo Uitstel op jaarstukken 2022 GRJR t.b.v. RIB

Het college mandateert wethouder Stolk, als vervanger van wethouder De Hoop, om op basis van de bevindingen van de accountant van de GRJR de brief aan te passen en te versturen.

6 Opvolging m.b.t. beleid erfgoed

Het college neemt kennis van de brief en verzoekt de ambtelijke organisatie om een reactie voor te bereiden.

7 VNG Ledenbrief 23/027 – Toekomstbeeld Nederland 2040

Het college neemt kennis van de brief.

8 VNG Ledenbrief 23/028 – Wet Digitale Overheid

Het college neemt kennis van de brief.

9 VNG Ledenbrief 23/029 – Brief aan beide kamers n.a.v. val kabinet

Het college neemt kennis van de brief.

10 Memo inzake de ontmanteling van de corona-organisatie per 1 juli jl

Het college neemt kennis van het memo.

11 MRDH – Borging toekomstbestendig OV

Het college neemt kennis van de brief.

12 Brief aan VvE inzake klokken Middeldijkerplein

Het college onderschrijft de lijn zoals weergegeven in de brief van wethouder Stolk.

13 Collegebrief aan Provincie inzake ontwikkeling Zuidelijk Randpark

Het college stelt de brief vast en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

14 RIB Vervolg Omgevingsvisie en Woonprogramma

Het college stelt de brief vast.

15 RIB Stand van zaken speerpunten afval

Het college besluit de brief aan te houden en opnieuw te agenderen voor de collegevergadering van 15 augustus 2023.

16 Concept collegebrief mobiliteitsopgaven

Het college stelt de brief vast en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

17 Collegebrief PingProperties inzake Lidl

Het college stelt de brief vast.

18 Raadsvoorstel Financiën centrumaanpak

Besluit
De raad voor te stellen:

 1. Het Onderlangs West tot aan het Binnenhof klimaatadaptief te herinrichten tezamen met de herinrichting van ’t Vlak en de Doorsteek.
 2. Het investeringskrediet Centrumaanpak, ingrepen in de buitenruimte, voor het jaar 2024 op te hogen met € 3.549.800 excl. BTW voor de herinrichting van de Doorsteek, ’t Vlak, Onderlangs en de ambtelijke uren.
 3. De ontvangen subsidie “tijdelijke impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027” van € 137.741 (excl. BTW) in te zetten in 2024.
 4. De kapitaallasten € 105.800 vanaf 2025 bij te ramen in de begroting (ten behoeve van beslispunt 2).
 5. De financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2024 en dit voorstel te betrekken bij de integrale afweging in het kader van de vaststelling van de begroting 2024.

Het college besluit:

 1. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, sub b, van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op de financiële bijlage.
 2. Op grond van artikel 88, tweede lid, van de Gemeentewet de stukken, te weten de financiële bijlage, waarop door het college reeds geheimhouding is gelegd op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, sub b, van de Wet open overheid, te verstrekken aan de raad.

Het college stemt in met het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

19 Vaststellen intentieovereenkomst voor de ontwikkeling Zuidpolder fase 2

Besluit

 1. Een intentieovereenkomst aan te gaan met de ontwikkelaar voor de ontwikkeling van Zuidpolder fase 2.
 2. De raadinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

20 Ingebruikname Eerste Heinenoordtunnel met middentunnelkanaal

Besluit

 1. Kennis te nemen van:
 2. het verzoek dat op 28 juni 2023 door de Tunnelbeheerder is ingediend om bestuurlijke instemming van het bevoegd gezag op grond van het tunneldossier incl. Veiligheidsbeheerplan met onderliggende stukken;
 3. het advies van de Veiligheidsbeambte en de reactie van de Tunnelbeheerder over het veilig in gebruik nemen van de Eerste Heinenoordtunnel met het Middentunnelkanaal als veilige vluchtroute, op basis van het daarvoor opgestelde Veiligheidsbeheerplan en onderliggende stukken;
 4. het integraal advies van de Veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond (VRR) en Zuid-Holland
  Zuid (VRZHZ), waarin zij positief adviseren over de ingebruikname van de Eerste
  Heinenoordtunnel met middentunnelkanaal, mits de teststrategie succesvol wordt doorlopen.
 5. Dat de Tunnelbeheerder de Eerste Heinenoordtunnel met middentunnelkanaal aantoonbaar veilig in gebruik kan nemen, mits voldaan wordt aan de voorwaarden in de bestuurlijke instemmingsbrief en mits de Tunnelbeheerder voorafgaand aan ingebruikname schriftelijk verklaart dat aan de voorwaarden is voldaan en de teststrategie succesvol is afgerond.
 6. De bestuurlijke instemmingsbrief, met de daarin opgenomen voorwaarden, vast te stellen en deze te versturen aan de Tunnelbeheerder nadat het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Hoeksche Waard schriftelijk heeft bevestigd eveneens in te stemmen met het verzoek van de Tunnelbeheerder d.d. 28 juni 2023.
 7. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

21 Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning VL-post Prorail aan Dwarsligger

Besluit

 1. De beslissing op een bezwaar tegen het besluit van 24 oktober 2022 tot weigering van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een verkeersleidings- en incidentenbestrijdingspost (VLICB-post) ten behoeve van ProRail vast te stellen, strekkende tot instandhouding van het besluit.
 2. Aan ProRail de maximale wettelijke dwangsom vanwege het niet tijdig beslissen op bezwaar (€ 1.442,-), toe te kennen.

Het college besluit conform het voorstel.

22 Opheffing geheimhouding raadsinformatiebrief “Beantwoording raadsvragen

Haalbaarheidsonderzoek Dierensteinweg / Lorenzweg”
Besluit
De raad voor te stellen:

 1. De geheimhouding op de raadsinformatiebrief met als onderwerp “Beantwoording raadsvragen Haalbaarheidsonderzoek Dierensteinweg / Lorenzweg” van 25 mei 2021 op te heffen.

Het college besluit conform het voorstel.

23 Vaststellen allonge anterieure overeenkomst Parq Waal

Besluit

 1. De Allonge op de Anterieure Overeenkomst Parq Waal aan te gaan.

Het college besluit conform het voorstel.

24 Vaststellen Data Uitwisselingsovereenkomst SVHW

Besluit

 1. De Data Uitwisselingsovereenkomst SVHW en de gemeente Barendrecht vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

25 Aanwijsbesluit vergoedingen en verstrekkingen werkkostenregeling

Besluit

 1. Het Aanwijsbesluit vergoedingen en verstrekkingen werkkostenregeling vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

26 Wijziging beleidsregels Inkomen en Vermogen

Besluit

 1. Het Wijzigingsbesluit Beleidsregels Bestuurlijke Boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Barendrecht 2023 vast te stellen.
 2. Het Wijzigingsbesluit Beleidsregels Parttime Ondernemen Barendrecht 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

27 Benoeming leden Commissie bezwaarschriften

Besluit

 1. De heer mr. J.M.N. Packbier en mevrouw M. Haverkort te benoemen tot lid van de Commissie bezwaarschriften.
 2. De bedankbrief aan de heer mr. H.J. Kooistra vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

28 Vaststellen Addendum Voortzetten uitvoering MKB-deal Innovatie High Five (BAR)

Besluit

 1. De overeenkomst Addendum Voortzetten uitvoering MKB-deal Innovatie High Five aan te gaan.
 2. Wethouder Van der Linden te machtigen de overeenkomst Addendum Voortzetten uitvoering MKBdeal Innovatie High Five te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

29 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de laatste stand van zaken.

30 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
Heeft geen punten ter terugkoppeling.

Wethouder Van der Linden

 • Meldt een mogelijk financieel tekort met betrekking tot de woningbouwlocatie Talmaweg, dat zal worden verwerkt in de tweede tussenrapportage.
 • Heeft een bijeenkomst met wethouders Financiën uit de regio bijgewoond.
 • Heeft met wethouder Stolk gesproken met vertegenwoordigers van het Inge de Bruijnzwembad over de mogelijkheden voor realisatie van een buitenbad.
 • Informeert het college over de onderhandelingen met ProRail. Het college besluit wethouder Vermaat aan te wijzen als trekker op dit dossier.
 • Informeert het college over de onderzoeksbevindingen met betrekking tot de boa’s.

Wethouder Stolk

 • Heeft een bezoek gebracht aan de Kruidentuin.
 • Voert gesprekken over de toekomst van de turnhal.
 • Blikt terug op een geslaagde afsluiting van het vergaderseizoen van de raad.

Wethouder De Hoop

 • Heeft diverse locaties bezocht in relatie tot Bewust Barendrecht.
 • Onderzoekt of CZ een grotere rol kan spelen in het nadenken over gezondheid en preventie.
 • Heeft een bijeenkomst van de stichting De Overburen bijgewoond.
 • Informeert het college over ontwikkelingen met betrekking tot JeugdzorgPlus.

31 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Meldt dat hij het college tijdens het reces zal informeren over de ontwikkelingen in het plaatsingsproces.

32 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen raadsvergadering.

33 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het vergaderseizoen van de raad start op 29 augustus 2023.

34 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Wethouder Van der Linden heeft de seizoensafsluiting van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde bijgewoond.

35 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

36 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

37 Periodiek bestuurlijke documenten

Wethouder Van der Linden heeft crisispiket tijdens de afwezigheid van burgemeester Schneider. Wethouder Van der Linden wordt zo nodig vervangen door wethouder Stolk van 29 juli tot en met 31 juli en door wethouder De Hoop van 1 augustus tot en met 8 augustus.

38 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 augustus 2023,

de locosecretaris, de burgemeester,

L. van Zanten MSc drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 4 juli 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie onderzoek ontwikkeling oude dorpskern

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast.

4 Brief over herstel en versterken openbare bibliotheken van staatssecretaris OCW Gunay Uslu

Het college neemt kennis van de brief. Wethouder Stolk heeft dit reeds opgepakt.

5 Oefenwedstrijden Feyenoord bij v.v. Smitshoek

Het college bespreekt de aanwezigheid bij de oefenwedstrijden.

6 Beroepschrift Buijtenland van Rhoon

Het college neemt kennis van het beroepschrift.

7 RIB n.a.v. bezoek EVB aan het Doormanplein

Het college stelt de brief vast en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

8 RIB Uitstel op jaarstukken 2022 GRJR

Het college besluit de brief aan te houden. Het college wenst eerst meer inzicht te verkrijgen in de consequenties voor Barendrecht om zo de raad goed en volledig te kunnen informeren.

9 RIB n.a.v. klachten buurtbewoners Yulius

Het college stelt de brief vast.

10 Beantwoording schriftelijke vragen EVB inzake camera’s Barendrecht

Het college stelt de brief vast.

11 Aanbiedingsbrief SiSa 2022

Het college stelt de brief vast.

12 Brief status heroverweging NRIJ in Barendrecht

Het college stelt de brief vast.

13 Beschikken hulpteam Toeslagenaffaire

Besluit
 1. Over de uitvoering van de Wet hersteloperatie toeslagen gedurende de periode van 5 november 2022 tot en met 31 mei 2023 niet alsnog schriftelijke beschikkingen te versturen, behalve als:
  a. de gedupeerde aangeeft of kenbaar maakt dat hij/zij bezwaar wil maken tegen de toekenningen; of
  b. niet alles waarom wordt gevraagd, is toegekend.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Publiceren bestand lokale inkoop

Besluit
Het college besluit:
 1. Periodiek de cijfers over lokale inkoop bekend te maken door publicatie van een Excelbestand op een pagina van de gemeentelijke website.

Het college besluit het voorstel aan te houden. De portefeuillehouder zal met de organisatie in gesprek gaan om te bezien op welke wijze het beoogde doel alsnog kan worden gerealiseerd.

15 Verantwoordingsverslag digitale toegankelijkheid 2022

Besluit
 1. Het Verantwoordingsverslag digitale toegankelijkheid 2022 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Beslissing op bezwaar inzake het toepassen van spoedeisende bestuursdwang, snoeien haag

Besluit
 1. Het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren.
 2. Het besluit van 13 oktober 2022 te herroepen voor zover het betreft het verhalen van de kosten van bestuursdwang en het besluit voor het overige in stand te laten, met verbetering van de motivering.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Beslissing op bezwaar inzake het afwijzen van een handhavingsverzoek, airco’s

Besluit
 1. Het bezwaar gegrond te verklaren.
 2. DCMR opdracht te geven tot het berekenen van het geluidniveau van de airco’s.
 3. De proceskosten ten bedrage van € 1.196,- te vergoeden.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de laatste stand van zaken.

19 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Heeft opnieuw gesproken over het mogelijke uitstel van de actualisatie van de verordening woonruimteverdeling met een jaar. Na het reces komt de wethouder hierop terug.
 • Staat stil bij het overlijden van een betrokken inwoner.
Wethouder Van der Linden
 • Heeft met de burgemeester een voorstel besproken voor cameratoezicht m.b.t. het eenrichtingsverkeer in de Oude Dorpskern.
 • Heeft gesproken met de vereffenaar van de familie Karbaat.
 • Heeft de opening van de IJsselmondse Knoop bijgewoond.
 • Informeert het college over het bericht van ProRail dat zij afzien van nieuwbouw op een nieuwe locatie in Barendrecht. Samen met ProRail wordt op dit moment afgestemd over de communicatie naar alle betrokkenen.
 • Informeert het college over de reactie van de gemeente Rotterdam op de ingediende zienswijzen m.b.t. de vestiging van Van Leeuwen recycling. De vergunning zal naar verwachting afgegeven worden.
 • Bespreekt met het college de gestelde raadsvragen over PFAS en milieu.
Wethouder De Hoop
 • Maakt vanmiddag kennis met de nieuwe jongerenwerker.
 • Gaat vanmiddag met Wethouder Van der Linden op bezoek bij Verse Grond.
 • Sluit morgen aan bij een uitruilmiddag van Stichting de Overburen.
 • Heeft van de WMO-toezichthouder een signaal ontvangen over verscherpt toezicht op één van de aanbieders. Hier wordt inmiddels op geïntervenieerd.
Wethouder Stolk
 • Heeft het signaal ontvangen van VV Smitshoek dat er sprake is van veel overlast en vandalisme op het terrein. Burgemeester Schneider pakt dit op.
 • Informeert het college over het besluit van de organisator van Picknick in ’t Park om het evenement niet door te laten gaan.
 • Heeft gesproken met de directeur van het Kunstgebouw over mogelijkheden om festivals te ondersteunen.
 • Heeft afgelopen week in de jury gezeten bij Portus Groene Hart om animatiefilms van 4 HAVO leerlingen te beoordelen.
 • Heeft de opening van het nieuwe speelveld aan de Kouwenhovenakker verricht.
 • Informeert het college over de samenvoeging van Exxact FM en RTV Albrandswaard. Hier zal nog een raadsinformatiebrief over worden opgesteld.
Burgemeester Schneider
 • Informeert het college over de voortgang van zijn kennismakingsgesprekken.
 • Heeft in het regionaal veiligheidsoverleg gesproken over de toekomstige nieuwe verdeling en uitbreiding van het aantal wijkagenten.

20 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over de sluiting van de belangstellingsregistratie.

21 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen raadsvergadering.

22 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raadsvergadering.

23 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

24 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

25 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

26 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

27 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juli 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 27 juni 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Opnemen doelstelling Bewust Barendrecht

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met een tekstuele aanpassing vast.

4 Rapport Veteranenombudsman

Het college neemt kennis van het rapport. Wethouder Stolk en burgemeester Schneider zullen op basis van het rapport bekijken waar het bestaande beleid in Barendrecht eventueel kan worden aangevuld.

5 Antwoordbrief Hr. Ten Klooster

Het college stelt de brief vast.

6 RIB Portefeuilleverdeling college 2023-2026

Het college stelt de brief met enkele tekstuele aanpassingen in het overzicht vast.

7 Vaststelling Milieuopgave Barendrecht

Besluit
 1. De milieuopgave eerst oriënterend aan de gemeenteraad aan te bieden. Na de oriënterende bespreking wordt het raadsvoorstel opnieuw in de collegevergadering geagendeerd voor besluitvorming.

8 Reactie conceptrapport Rekenkamer ‘woonvisie synthese’

Besluit
 1. Kennis te nemen van het conceptrapport ‘woonvisie synthese’ van de Rekenkamer.
 2. De reactie op het conceptrapport ‘woonvisie synthese’ van de Rekenkamer vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst de uitgaande brief nog voor een interne toets voor te leggen. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om de brief indien nodig aan te laten passen en te versturen.

9 Raadsvoorstel Financiën centrumaanpak

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het Onderlangs West tot aan het Binnenhof klimaatadaptief te herinrichten tezamen met de herinrichting van ’t Vlak en de Doorsteek.
 2. Het investeringskrediet Centrumaanpak, ingrepen in de buitenruimte, voor het jaar 2024 op te hogen met € 2.049.800 excl. BTW voor de herinrichting van de Doorsteek, ’t Vlak, Onderlangs en de ambtelijke uren.
 3. De ontvangen subsidie “tijdelijke impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027” van € 166.668 (incl. BTW) in te zetten.
 4. De locaties Achterom Oost / buitenruimte ’t Trefpunt, Lindehoevelaan Oost / Jumbo, kruising Windsingel / Maasstraat / Binnenlandse Baan op te pakken als tweede fase Centrumaanpak ter afronding van het centrum.
 5. Een investering van € 3.660.000 excl. BTW beschikbaar te stellen voor jaren 2024-2025 voor de ingrepen in de buitenruimte van het Centrum 2e Fase ter afronding van het centrum.
 6. De afschrijvingslasten € 62.800 vanaf 2025 bij te ramen in de begroting (ten behoeve van beslispunt 2).
 7. De afschrijvingslasten € 48.000 vanaf 2025 en € 74.000 vanaf 2026 bij te ramen in de begroting (ten behoeve van beslispunt 5).
 8. De financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2024.
  Het college besluit:
 9. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, sub b, van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op de financiële bijlage.
 10. Op grond van artikel 88, tweede lid, van de Gemeentewet de stukken, te weten de financiële bijlage, waarop door het college reeds geheimhouding is gelegd op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, sub b, van de Wet open overheid, te verstrekken aan de raad.

Het college besluit het voorstel aan te houden. Het college wenst op dit moment enkel de investeringen in de Doorstreek, het Achterom en ’t Vlak voor te leggen aan de gemeenteraad en hier het voorstel op aan te passen. Daarnaast wordt verzocht de financiële kengetallen te verwerken onder het kopje financiën in het voorstel en niet in de bijlage.

10 Windenergie Vaanplein

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De volgende lokale normen en kaders volgend uit het planMER bij toepassing van de mitigerende maatregelen vast te stellen:
  • ruimtelijk binnen de in de Visie Ruimte en Mobiliteit vastgelegde locatie de mogelijkheid te bestemmen tot realisatie van twee windturbines met een totaal opgesteld vermogen van minimaal 9 MW;
  • de maximale tiphoogte te beperken tot 180 m;
  • obstakelverlichting dient tot een minimum beperkt te worden door toepassing van naderingsdetectie;
  • slagschaduw ter plaatse van woningen en andere gevoelige objecten te beperken tot maximaal 1 uur per object per jaar;
  • de geluidimmissie ter plaatse van geluidgevoelige objecten en terreinen te beperken tot een waarde van 45 dB Lden conform de geadviseerde waarde vanuit de WHO;
  • voor de nachtperiode (23:00-7:00 uur) de geluidimmissie ter plaatse van geluidgevoelige objecten en terreinen te beperken tot LAeq van 41 dB(A);
  • de turbines dienen in het kader van laagfrequent geluid te voldoen aan de Vercammencurve;
  • het niveau van laagfrequent en infrasoon geluid 0-160 Hz binnenshuis mag de grens van 20 dB niet overschrijden, berekend en gemeten in dB lineair en narrow band;
  • aangetoond moet worden dat door slijtage, verstoring en het gebruik van giftige stoffen geen negatieve gezondheidseffecten optreden gedurende de exploitatieperiode.
 2. Met de mogelijke initiatiefnemer afspraken te maken rond lokale financiële participatie waarbij minimaal 50% lokale financiële participatie uitgangspunt is conform de gedragscode NWEA.

Het college besluit:

 1. Geheimhouding op te leggen op de bijlage met juridisch advies van Van Benthem & Keulen Advocaten op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, onder i, van de Wet open overheid.
 2. Deze kaders als uitkomst te bespreken met klankbordgroep en te communiceren naar de omgeving.

Het college besluit conform het voorstel en wenst nog een bijlage toe te voegen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te laten passen en te versturen.

11 Mandaat en machtiging IZA aan Nissewaard

Besluit
 1. Aan de gemeente Nissewaard op basis van de SPUK IZA voor het aanvragen van middelen, het beheren van deze middelen, het uitgeven van deze middelen en het daarover verantwoording afleggen aan de subsidieverstrekker namens de gemeente Barendrecht mandaat en machtiging te verlenen (bijlage 1).
  De burgemeester besluit:
 2. een machtiging te verlenen voor het voornoemde voor zover het zijn bevoegdheden betreft (bijlage 1).
 3. De samenwerkingsafspraken IZA ZHE/BAR vast te stellen (bijlage 2).

Het college besluit conform het voorstel.

12 Toekenning planschadevergoeding Mr. Thorbeckestraat 18

Besluit
 1. Het ingediende verzoek tot tegemoetkoming in planschade toe te wijzen en een bedrag van € 1.800,- toe te kennen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 20 juni 2022.
 2. De brieven aan de aanvrager en de initiatiefnemer vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Toekenning planschadevergoeding Mr. Thorbeckestraat 20

Besluit
 1. Het ingediende verzoek tot tegemoetkoming in planschade toe te wijzen en een bedrag van € 1.600,- toe te kennen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 27 september 2022.
 2. De brieven aan de aanvrager en de initiatiefnemer vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Verordening nadeelcompensatie Barendrecht 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Verordening nadeelcompensatie Barendrecht 2024 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Stand van zaken afvalbeleid

Het college bespreekt de stand van zaken m.b.t. het afvalbeleid. Wethouder Vermaat licht toe dat het ontbreken van capaciteit voor vertraging zorgt in het proces om nieuw beleid op te stellen. Aan een aantal speerpunten uit het meerjarenprogramma wordt inmiddels invulling gegeven. Wethouder Vermaat zal hierover voor het reces een brief aan de gemeenteraad sturen.

16 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt het initiatief van de gemeente Rotterdam om een ferry neer te leggen voor de tijdelijke opvang van statushouders en het aanbod aan de regiogemeenten om hier gebruik van te maken. Tijdens de Regionale Regietafel Asielopvang wordt hier verder over gesproken.

17 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Blikt terug op de wateroverlast die vorige week is ontstaan als gevolg van hevige regenbuien. De wethouder laat de mogelijkheden onderzoeken om dit op de meest overlastgevende plekken te beperken.
 • Heeft in de Regiotafel Wonen gesproken over het verzoek om de actualisering van de verordening woonruimteverdeling een jaar uit te stellen. De wethouder heeft hier niet mee ingestemd.
 • Heeft gesproken over de ontvlechting van de gemeentewerf.
 • Blikt terug op de ondertekening van de intentieovereenkomst voor de 1e fase woningbouw in de Stationstuinen met de drie betrokken woningcorporaties.
 • Heeft de aandeelhoudersvergadering van de NV BAR afvalbeheer bijgewoond.
 • Blikt terug op de ontruiming van de kippentuin aan de Kempenaar.
  Wethouder Van der Linden
 • Bespreekt de kansen die het vm. pand van basisschool de Hoeksteen biedt voor mogelijke initiatieven. Wethouder Stolk laat op dit moment de mogelijkheden onderzoeken.
 • Blikt terug op een middag meelopen met wijkagent Jochim.
 • Blikt terug op het regionale overleg inzake het convenant wind, waarbij o.a. is teruggeblikt op de brief van de voorzitter aan de gemeenteraad van Lansingerland.
Wethouder De Hoop
 • Heeft gesproken met de ouderenbond over o.a. de woonzorgvisie.
 • Gaat aanstaande maandag via een krantenbericht aandacht schenken aan het WMO-vervoer.
 • Is bezig met een plan van aanpak voor de verbetering van re-integratie naar werk.
 • Spreekt donderdag met M50 over de actiedag laat ons niet in de streek.
Wethouder Stolk
 • Is vorige week officieel toegetreden tot het bestuur van de WSGO.
 • Informeert het college over de geplande afsplitsing van de Jeu de Boulesvereniging van de korfbalvereniging.
 • Informeert het college over het initiatief van OZHW om voor de twee portacabins op het terrein van de Draaimolen een meer permanente oplossing te vinden.
Burgemeester Schneider
 • Heeft de BBQ van ERA Contour bijgewoond afgelopen woensdag.
 • Heeft meegelopen met de BOA’s. De burgemeester constateert dat er mooie kansen liggen voor verdere ontwikkeling en professionalisering.

18 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

19 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergadering.

20 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raadsvergadering.

21 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Wethouder De Hoop blikt vooruit op een vergadering van de Raad voor Publiek Belang, waarbij gesproken gaat worden over de wens om de prijzen te verhogen. Daarnaast blikt de wethouder vooruit op het AB GGD, waarin gesproken wordt over de wens van de GGD om verder door te ontwikkelen.

22 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

25 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 20 juni 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie veiligheidsanalyse (Mikki Berends, Patricia Klem)

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast.

4 Jaarverslag 2022 Diaconaal Fonds Barendrecht

Het college neemt kennis van het jaarverslag.

5 Tour de France Femmes

Het college neemt kennis van de vooraankondiging en steunt het initiatief.

6 Brief voor college, raad, erfgoedambtenaar en erfgoedcommissie

Het college neemt kennis van de brief en verzoekt de organisatie een reactie voor te bereiden.

7 Afname kavels Nieuw Reijerwaard

Het college bespreekt de ontwikkelingen binnen Nieuw Reijerwaard.

8 Agenda ontmoeting colleges Nissewaard-Barendrecht

Het college stelt de conceptagenda vast.

9 Mandaatbesluit Aanbesteding onderwijsroute MBO door Rotterdam Barendrecht

Het college stemt in met de brief.

10 RIB Meicirculaire 2023 Gemeentefonds

Het college stemt in met de brief en wenst een tekstuele aanpassing. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

11 RIB Beantwoording schriftelijke vragen wijkbezoek Noord 1, 2 en 3

Het college stemt in met de brief.

12 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zeeheldenbuurt

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het bestemmingsplan Zeeheldenbuurt met IMRO-code NL.IMRO.0489.BPWGO20220041-VI01 gewijzigd vast te stellen.
 2. Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijk ordening, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn
 4. De ingediende zienswijze (1) gegrond te verklaren.
 5. De ingediende zienswijze (2) ongegrond te verklaren.
Het college besluit:

De raadsinformatiebrief over dit besluit vast te stellen en te versturen Het college besluit conform het voorstel.

13 Lokaal Hitteplan Barendrecht

Besluit
 1. Het Lokaal Hitteplan Barendrecht 2023 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief “Lokaal Hitteplan Barendrecht” vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Voornemen aanwijzing gemeentelijke monumenten: Kerkweg 1C (telefooncentrale) en Achterzeedijk 46 (voormalig poldergemaal)

Besluit
 1. Het voornemen uit te spreken de telefooncentrale aan de Kerkweg 1C aan te wijzen als gemeentelijk monument.
 2. Het voornemen uit te spreken het voormalige poldergemaal aan de Achterzeedijk 46 aan te wijzen als gemeentelijk monument.
 3. De brief aan de Erfgoedcommissie vast te stellen en te versturen, waarmee wordt gereageerd op het advies van de Erfgoedcommissie van 5 mei 2023 en wordt verzocht om advies ten aanzien van de voorgenomen aanwijzing van de genoemde panden.
 4. De brieven aan de zakelijk gerechtigden van de genoemde panden vast te stellen en te versturen, waarmee hun advies wordt gevraagd ten aanzien van de voorgenomen aanwijzing van de genoemde panden.
 5. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Mandaat SPUK meerkosten energie openbare zwembaden

Besluit
 1. Mandaat te verlenen aan de manager van het cluster Vastgoed van de BAR-organisatie voor de subsidieaanvraag specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden (SPUK-MEOZ) voor 2022 en 2023.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken en bespreekt de regionale ontwikkelingen m.b.t. de huisvesting van statushouders.

17 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Blikt terug op de brand aan de Schoener. De brand lijkt te zijn ontstaan door een omvormer van zonnepanelen. De burgemeester zal met de VRR de mogelijkheden onderzoeken om controles op dergelijke systemen uit te voeren.
 • Bespreekt met het college de aanstaande verbouwing van de balie in het gemeentehuis ten behoeve van Vluchtelingenwerk, zodat vervolgens gestart kan worden met de renovatie van ’t Trefpunt.
 • Blikt vooruit op de aanstaande ontruiming van de kippentuin aan de Kempenaar.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot ProRail.
 • Bespreekt met het college de maatregelen die afgelopen weekend zijn getroffen bij het recreatiegebied aan de Oude Maas inzake de (verkeers)overlast. Hier zijn verkeersregelaars, extra handhaving en is extra reiniging ingezet. Inmiddels zijn ook de nodige fysieke maatregelen getroffen om de overlast structureel terug te dringen.
 • Informeert het college over een autotuning evenement dat afgelopen weekend heeft plaatsgevonden bij het hockeyterrein.
 • Blikt terug op een incident met een kapotte lift in Carnisseveste waarbij iemand een korte tijd in de lift heeft vastgezeten.
 • Heeft een verzoek gehad van een initiatiefnemer voor ruimte voor een moskee in Barendrecht.
Wethouder De Hoop
 • Is vanuit de ZHE-BAR bezig met de uitwerking van het Integraal Zorgakkoord. In dat kader wordt een regiobeeld en een regioplan ontwikkeld.
 • Informeert het college over een verwachte financiële tegenvaller voor 2023 vanuit de GRJR.
 • Sluit komende donderdag samen met Wethouder Stolk aan bij een netwerkbijeenkomst in het kader van basisvaardigheden.
Wethouder Stolk
 • Blikt terug op het VNG-congres en het bezoek van de delegatie uit Louny.
 • Is opnieuw in gesprek gegaan met de directeur van theater Het Kruispunt en de horecaondernemer van Spruit.
Burgemeester Schneider
 • Blikt terug op een rondleiding door Barendrecht door de gemeentesecretaris en specifiek een bezoek aan Café Clementine in de Stationstuinen.
 • Blikt terug op het bezoek van de delegatie uit Louny.
 • Is zaterdag op bezoek geweest bij de korfbalvereniging en jeu de boulesvereniging.

18 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over een overwegend positieve reactie van de OR op zijn brief als WOR-bestuurder.

19 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

20 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende vergaderingen.

21 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

22 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

25 Rondvraag

Wethouder Van der Linden informeert het college over de highlights uit het coalitieakkoord van de Provinciale Staten Zuid-Holland.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2023.

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 12 juni 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer drs. R.E. Schneider
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie ingebruikname Heinenoordtunnel met middentunnelkanaal (Richard Veeke)

3 Toelichting op de jaarstukken 2022 door Deloitte

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten met enkele tekstuele aanpassingen vast.

5 GGD memo vogelgriep regio Rotterdam-Rijnmond

Het college neemt kennis van de memo.

6 Aanvraag Greenport Horti Campus voor bijdrage Nationaal Groeifonds goedgekeurd

Het college neemt kennis van de brief.

7 Annotatie ALV VNG

Het college bespreekt de annotatie en wenst enkele aanpassingen in het stemoverzicht.

8 Veiligheidsanalyse

Het college stemt in met de brief.

9 Verlenging Contract Begeleiding, Dagbesteding en Respijtzorg

Besluit
 • De contracten Begeleiding, Dagbesteding en Respijtzorg, te verlengen voor de periode 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2025.
De burgemeester besluit:
 • De manager Maatschappij van de BAR-organisatie te machtigen om de verlengingen van de overeenkomst te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

10 Jaarverslag 2021 & 2022 boa’s

Besluit
 1. Het Jaarverslag 2021 & 2022 boa’s vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over het jaarverslag 2021 & 2022 vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in de raadsinformatiebrief. Portefeuillehouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief aan te laten passen en te versturen.

11 Vaststelling voortgangsrapportage Regionale Energie Strategie

Besluit
 1. De voortgangsrapportage van de energieregio Rotterdam Den Haag vast te stellen.
 2. Kennis te nemen van het Plan van Aanpak rond de werkzaamheden van de RES-Organisatie.
 3. De besluitvorming rond het Plan van Aanpak te laten plaatsvinden in het Bestuurlijk Netwerk Energie.
 4. De raadsinformatiebrief over de stand van zaken rond de voortgang van de Regionale Energie Strategie vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in de raadsinformatiebrief. Portefeuillehouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief aan te laten passen en te versturen.

12 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de laatste stand van zaken met betrekking tot de opvang van statushouders en vluchtelingen.

13 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over personele tekorten bij de RET. Na de zomer wordt hier opnieuw binnen de MRDH over gesproken.
 • Bespreekt de stand van zaken m.b.t. de buurtbus. De bus van één van de leveranciers is in slechte staat. Er wordt nagedacht over een voorstel voor eventuele investeringen in de bus.
 • Heeft met Patrimonium gesproken over de hoogte van de leges.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over de eerste uitkomsten van de meicirculaire. Spoedig zal het definitieve beeld in het college komen met een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad.
 • Informeert het college over de uitkomsten van de laatste aandeelhoudersvergadering van het Inge de Bruijn Zwembad. Richting de begroting wordt een voorstel voorbereid voor een buitenzwembad.
 • Blikt terug op een succesvolle eerste editie van ‘The Hunt’ afgelopen weekend, waarbij 60 jongeren in spelvorm uit handen moesten blijven van BOA’s, politie en jongerenwerkers.
 • Blikt terug op de heropening van de Maasoever spoorweg aan de Oude Maas.
 • Bespreekt de parkeerproblemen bij de Oude Maas tijdens het mooie weer. De wethouder zal met de betrokken partijen gaan bekijken of hier oplossingsrichtingen voor te bedenken zijn.
Wethouder De Hoop
 • Informeert het college over de aanpak voor het terugdringen van wachtlijsten bij het Team WMO. Inmiddels worden de wachtlijsten korter.
 • Heeft gesproken met een zorgaanbieder die naar kantoorruimte zoekt. Het college verzoekt de organisatie een aanspreekpunt te organiseren vanuit het projectbureau Stationstuinen voor de invulling van de maatschappelijke voorzieningen.
 • Heeft een webinar bijgewoond over de vergrijzing en de gevolgen daarvan voor de zorg.
 • Heeft de vrijwilligersmarkt geopend. Hier zijn veel nieuwe vrijwilligers geworven voor verschillende initiatieven.
Wethouder Stolk
 • Blikt terug op de start van de avondvierdaagse. De scholen uit Carnisselande hadden zich dit jaar niet aangemeld. Volgend jaar zal gezocht worden naar een meer centrale startlocatie in Barendrecht.
 • Blikt terug op een succesvol Sportgala, waarbij de opkomst hoog was.
 • Heeft vorige week het LEA-overleg gehad met onderwijs en zorgpartijen. Er is afgesproken dit overleg anders in te richten.
 • Bespreekt met het college de berichtgeving over de ontwikkelingen rondom de Gaatkensplas. Binnenkort worden de resultaten van de eerder gehouden enquête beschikbaar en wordt er aan communicatie vanuit de gemeente een vervolg gegeven.
Burgemeester Veldhuijzen

• Blikt terug op een geslaagde veteranendag.
• Spreekt zijn dank uit voor de voor hem georganiseerde afscheidsrecepties.

14 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

 • Informeert het college over een verzonden zomergeschenk aan alle medewerkers.
 • Blikt terug op een ambtelijk overleg over de wens voor een extra aansluiting op de A16.

15 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

16 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende vergaderingen.

17 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

18 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

19 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

20 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

21 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 juni 2023.

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 6 juni 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

Afwezig:

 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Doornemen beantwoording raadsvragen Jaarrekening 2022 en de 1e tussenrapportage 2023

Het college stemt in met de beantwoording en wenst enkele tekstuele aanpassingen. De organisatie wordt gecomplimenteerd voor alle inzet en de tijdige beantwoording van de vragen.

3 Presentatie Nanda Weterings “databronnen van het programma Geluid & Lucht”

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten met een tekstuele aanpassing vast.

5 VNG Ledenbrief 23/015 – Voorbereiding ALV 14 juni 2023 en VNG Verenigingsstrategie 2030

Het college neemt kennis van de stukken.

6 VNG Ledenbrief 23/021 – Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH)

Het college neemt kennis van de brief.

7 VNG Ledenbrief 23/022 – Bekendmaking andere kandidaat vicevoorzitterschap VNG

Het college neemt kennis van de brief.

8 Brief aan de Commissie Algemeen Bestuur van Lansingerland

Het college neemt kennis van de brief.

9 Beantwoording schriftelijke vragen inzake openbare orde en veiligheid in Barendrecht

Het college stemt in met de brief.

10 RIB Omgevingswet Barendrecht

Het college stemt in met de brief en wenst een tekstuele aanpassing.

11 Vergunningverlening voor het bedrijfsmatig aanbieden van deelfietsen en deelbromfietsen in de openbare ruimte in Barendrecht

Besluit
 1. Twee vergunningen te verlenen voor het bedrijfsmatig aanbieden van maximaal 60 deelfietsen en 40 deelbromfietsen aan Go Sharing.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst in de raadsinformatiebrief aanvullende informatie op te nemen over handhaving op de vergunning. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om de raadsinformatiebrief aan te passen en te versturen.

12 Hardheidsclausule Starterslening

Besluit
 1. Het besluit van 8 maart 2023 met betrekking tot de toewijzing starterslening onder toepassing van de hardheidsclausule te bekrachtigen.
 2. Een starterslening toe te wijzen met toepassing van de hardheidsclausule conform bijgevoegd conceptbesluit.
 3. De Verordening Starterslening Barendrecht 2021 te evalueren en hierin mee te nemen dat in ieder geval artikel 2, tweede lid, onder a, (Toepassingsbereik) moet worden gewijzigd.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Plan van aanpak Jeugd en Excessief geweld Barendrecht 2023

Besluit
 1. Het Plan van aanpak Jeugd en Excessief geweld Barendrecht 2023 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over het plan van aanpak vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Helfrichstraat Barendrecht

Besluit
 1. De beslissing op een bezwaar tegen de omgevingsvergunning van 15 december 2022 voor het kappen van 12 bomen op de locatie Helfrichstraat in Barendrecht vast te stellen, strekkende tot aanvullen van de motivering.
 2. De beslissing op een bezwaar tegen de omgevingsvergunning van 15 december 2022 voor het kappen van 12 bomen op de locatie Helfrichstraat in Barendrecht vast te stellen, strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring

Het college besluit conform het voorstel.

15 Wijziging Mandaatbesluitregeling 2021 Barendrecht inzake APV parkeerexcessen en stopverbod

Besluit
 1. De mandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht te wijzigen inzake APV parkeerexcessen en het stopverbod conform bijgevoegd conceptbesluit.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Vaststellen Vlaggenprotocol gemeente Barendrecht

Besluit
 1. Het Vlaggenprotocol gemeente Barendrecht vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken. De burgemeester licht toe dat in Vlaardingen ruimte is om Oekraïense vluchtelingen met kinderen die onderwijs nodig hebben op te vangen. In de regio wordt gekeken hoe daar het beste invulling aan te geven.

18 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder De Hoop
 • Informeert het college over een incidentele financiële meevaller vanuit de GRJR over het jaar 2022.
 • Informeert het college over de voortgang van de hulp aan gedupeerden van de toeslagenaffaire.
Wethouder Vermaat
 • Heeft gesproken met de bewonersverenigingen van het Doormanplein. Geconstateerd is dat de horecaondernemers hun personeel niet laten parkeren op de daarvoor aangewezen plekken. Wethouder Vermaat zal in samenspraak met de burgemeester een brief op laten stellen waarin de ondernemers worden opgeroepen hier gehoor aan te geven.

Wethouder Stolk

 • Informeert het college over de voortgang van de verdere ontwikkeling van de horeca in het Kruispunt.
 • Bespreekt met het college de stand van zaken met betrekking tot de huur van de turnhal.
 • Heeft gisteren de verkeersregelaar van de avondvierdaagse in het zonnetje gezet.
 • Bespreekt met het college de mogelijke wens van HCB voor de ontwikkeling van padelbanen.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Bespreekt met het college de laatste stand van zaken m.b.t. de nieuwbouw van ProRail.
 • Blikt terug op een geslaagd personeelsfeest.
 • Blikt terug op de boekpresentatie van Hans Onderwater.

19 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over het personele tekort bij het Team Omgevingsvergunningen.

20 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen commissievergaderingen.

21 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

22 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

23 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

24 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

25 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

26 Rondvraag

Geen vragen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juni 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 30 mei 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1. Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie zienswijzen ontwerp bestemmingsplan De Stationstuinen (Paul Smolders)

3 Inwerkprogramma nieuwe burgemeester (Michiel Jabaaij)

4 Schriftelijke en technische vragen (Chantal Krouwel)

5 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast.

6 VNG Ledenbrief 23/019 – Uitnodiging ALV 14 juni 2023

Het college neemt kennis van de brief.

7 VNG Ledenbrief 23/020 – Voorjaarsnota 2023

Het college neemt kennis van de brief.

8 Jaarverslag 2022: Tijd voor de burger

Het college neemt kennis van het jaarverslag.

9 RIB Gemeentelijk Veiligheidsbeeld 2022

Het college geeft de burgemeester enkele tekstuele suggesties mee. De burgemeester zal de aanpassingen laten verwerken en de brief in aangepaste vorm versturen.

10 Motie ALV VNG 14 juni: Een uitvoerbare Hervormingsagenda Jeugd

Het college stemt in met de concept motie en wenst enkele tekstuele aanscherpingen. Wethouder De Hoop wordt gemandateerd om de aanpassingen conform de beraadslaging te laten verwerken.

11 Vouchersubsidieregeling Isolatiemaatregelen doe-het-zelvers koopwoningen gemeente Barendrecht 2023-2026

Besluit
 1. De Vouchersubsidieregeling Isolatiemaatregelen doe-het-zelvers koopwoningen gemeente Barendrecht 2023-2026 vast te stellen.
 2. De kosten van deze vouchersubsidieregeling te dekken uit de van het rijk ontvangen SpUk
  Verlaging Energierekening en de Lokale Aanpak Isolatie en het plafondbedrag vast te stellen op € 75.000,00 voor doelgroep a (voor 2023-2024) en € 220.000,00 voor doelgroep b (voor 2023-2026).
 3. Mandaat en machtiging te verlenen aan de beleidsadviseur energietransitie voor het aanvragen van landelijke Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Heroverwegen belang Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

Besluit
 1. Af te zien van verdere stappen inzake vroegtijdig beëindigen van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard.
 2. De raadsinformatiebrief en de brief aan de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en verzoekt de organisatie hierover een brief te sturen aan de provincie. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief op te laten stellen en te versturen. Tevens wordt communicatie verzocht te adviseren over eventuele externe communicatie.

13 Toekomst Inge de Bruijnzwembad

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De exploitatiebijdrage voor BEBOM BV vanaf 2023 structureel te verhogen met € 350.000,00 om de exploitatiebegroting van het Inge de Bruijnzwembad sluitend te krijgen.
 2. De exploitatiebijdrage aan BEBOM BV m.i.v. 2024 jaarlijks te indexeren met eenzelfde percentage als de gemeentelijke begroting.
 3. Een extra exploitatiebijdrage beschikbaar te stellen van € 1.325.000,00 voor door BEBOM BV uit te voeren groot onderhoud aan het Inge de Bruijn zwembad tot en met 2027 en deze uit te betalen in 2023 (€ 265.000,00) en 2024 (€ 1.060.000,00).
 4. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de 2e tussenrapportage van 2023 en de begroting 2024.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

14 Regeling Rechtspositie burgemeester en wethouders Barendrecht 2023

Besluit
 1. De regeling Rechtspositie burgemeester en wethouders Barendrecht 2023 vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 onder gelijktijdige intrekking van de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Barendrecht 2019.
 2. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Aankoop garagebox Weerom 5f

Besluit
 1. De garagebox Weerom 5f aan te kopen voor € 28.500,00 k.k.
 2. Een eenmalige vergoeding van € 1.500,00 voor huurderving/onkostenvergoeding toe te kennen aan de verkoper.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Ontwerp-aanwijzingsbesluit locatieplan verzamelcontainers Barendrecht

Besluit
 1. De conceptlocaties voor de nieuw te plaatsen verzamelcontainers voor PMD + restafval en papier/karton op twee verschillende locaties aan te wijzen, zoals aangegeven op het bij dit ontwerpbesluit behorende conceptlocatieplan, en het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken voor een periode van zes weken ter inzage te leggen, gedurende welke termijn zienswijzen door belanghebbenden naar voren kunnen worden gebracht.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Afronding besluitvorming sociaal plan en mandatering uitvoering sociaal plan

Besluit
 1. Het Sociaal Plan “Gedeeltelijke ontvlechting en herstructurering BAR-organisatie” vast te stellen. 2. De gemeentesecretaris mandaat en volmacht te verlenen om namens het college besluiten te nemen en rechtshandelingen te verrichten ter uitvoering van de afspraken in het sociaal plan.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

De burgemeester licht de ontwikkelingen toe met betrekking tot de oplopende stroom asielzoekers.
Binnen de veiligheidsregio worden nieuwe overleggen gepland om deze ontwikkelingen te bespreken. Daarnaast wordt stilgestaan bij de stand van zaken met betrekking tot de taakstelling huisvesting statushouders.

19 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Heeft een vergadering van Stedin bijgewoond. Duidelijk is geworden dat er extra maatregelen moeten worden genomen om de elektrificatie aan te kunnen, waaronder het plaatsen van extra trafo’s. Dit vraagt om extra investeringen.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over extra capaciteit op het gebied van economie vanuit de MRDH ten behoeve van de Stationstuinen.
 • Is vorige week op bezoek geweest bij Rijkswaterstaat, waarbij is gesproken over het stallen van de Keizersveerburg in het bouwdok en de mogelijkheden voor Aquarendrecht.
 • Bespreekt met het college het signaal vanuit het Rijk dat er bereidheid is om de mogelijkheden te onderzoeken voor een extra aansluiting op de A16 ten behoeve van Dutch Fresh Port.
Wethouder Stolk
 • Is in gesprek geweest met het Kunstgebouw, de provinciale organisatie voor cultuuronderwijs en cultuurparticipatie in Zuid-Holland. Er komen incidentele middelen terug naar de gemeente Barendrecht vanwege een tijdelijk niet ingevulde functie.
 • Heeft het signaal ontvangen dat particuliere zwemschool Swimmin een aanvraag heeft gedaan voor een energiesubsidie. De aanvraag zal worden afgewezen omdat het bedrijf geen aanspraak kan maken op deze subsidieregeling.
 • Heeft vorige week een interne bijeenkomst bijgewoond over de Wet Open Overheid met Ombudsman Marianne van den Anker.
Wethouder De Hoop
 • Is deze week aanwezig bij BAR-talk om te praten over verslavingszorg.
 • Heeft een signaal ontvangen dat de prijzen in het nieuwe ontmoetingscentrum in Borgstede hoog zijn. De wethouder laat dit onderzoeken.
 • Opent dit weekend een vrijwilligersmarkt en sluit aan bij een lunch van Stichting Present.
 • Burgemeester Veldhuijzen
 • Blikt terug op een bezoek met Wethouder Van der Linden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de verplaatsing van ProRail.
 • Blikt terug op een gesprek met burgemeester Oosterwijk van Ridderkerk.

20 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Blikt terug op het bezoek van de directie van de provincie Zuid-Holland aan de BAR-directieraad.

21 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen commissievergaderingen.

22 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raadsvergadering.

23 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

24 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

25 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

26 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

27 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juni 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 23 mei 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1. Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2. Voorjaarsnota en vervolgbespreking doorontwikkeling indicatoren (Koen Suijkerbuijk)

3. Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten met enkele aanpassingen vast.

4. VNG Ledenbrief 23/018 – Invoering wet goed verhuurderschap

Het college neemt kennis van de brief en verzoekt de organisatie de uitvoering van de wet vorm te geven.

5. RIB Afhandeling motie 2022-035 ‘IJsvrij Barendrecht’

Het college stemt in met de brief.

6. Beantwoording schriftelijke vragen EVB inzake openbare orde en veiligheid

Het college wenst tekstuele aanpassingen in de beantwoording en besluit de brief aan te houden. De organisatie wordt verzocht de aangepaste brief opnieuw te agenderen voor de volgende collegevergadering.

7. Beantwoording schriftelijke raadsvragen VVD en EVB inzake zorgfraude

Het college stemt in met de brief.

8. Kindpakket Leergeld en motie menstruatiearmoede

Besluit
 1. De ‘Gewijzigde Uitvoeringsovereenkomst Kindpakket in natura Barendrecht 2023’ aan te gaan.
 2. De afdoeningsbrief motie menstruatiearmoede (2022-034) vast te stellen en te versturen.

Het college stemt in met het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen in de
raadsinformatiebrief. Tevens wordt besloten de gewijzigde uitvoeringsovereenkomst ter kennisname naar de Maatschappelijke Adviesraad te sturen. Wethouder De Hoop wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

9. Motie ‘Help Kledingbank de winter door’

Besluit
 1. De afdoeningsbrief motie ‘Help de Kledingbank de winter door’ (2022-021) vast te stellen en te versturen.
 2. De toekenningsbeschikking eenmalige subsidie voor energiekosten aan Stichting Kledingbank Uniek vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

10. Definitief organisatie- & formatieplan Barendrechtse organisatie 2024

Besluit
 1. Kennis te nemen van het advies van de ondernemingsraad op het concept organisatie- & formatieplan en bijbehorend functieboek.
 2. Het organisatie- & formatieplan van de Barendrechtse organisatie 2024 en bijbehorend functieboek vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en geeft de WOR-bestuurder enkele adviezen mee voor de concept reactie richting de Ondernemingsraad.

11. Preventief Jeugdbeleid 2023-2025

Besluit
 1. Het beleidsstuk Versterken en Voorkomen: Preventief Jeugdbeleid 2023-2025 vast te stellen.

Het college besluit het voorstel aan te houden. De organisatie wordt verzocht de evaluatie toe te voegen, het voorstel om te zetten in een raadsvoorstel en advies te vragen aan de Maatschappelijke Adviesraad.

12. Voorjaarsnota 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De voorjaarsnota 2024 vast te stellen en deze als uitgangspunt te nemen voor de verdere samenstelling van de begroting 2024 – 2027.
 2. De conceptversie van de doelenbomen als uitgangspunt te hanteren voor het opzetten van de beleidsprogramma’s van de begroting 2024.

Het college besluit conform het voorstel.

13. Evaluatie schuldhulpverlening Barendrecht 2022

Besluit
 1. De evaluatie Schuldhulpverlening 2022 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief ‘Evaluatie Schuldhulpverlening 2022’ vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14. Jaarverslag Leerplicht 2021-2022

Besluit
 1. Het jaarverslag Leerplicht 2021-2022 vast te stellen.
 2. Verslag uit te brengen aan de raad over het gevoerde leerplichtbeleid door verzending van bijgevoegde raadsinformatiebrief waaraan het jaarverslag Leerplicht 2021-2022 als bijlage wordt toegevoegd.

Het college besluit conform het voorstel.

15. Opleggen last onder dwangsom aan directie Café Den Pimpelaer, Doormanplein 3C

Besluit
 1. Een last onder dwangsom op te leggen aan de directie van Café Den Pimpelaer aan het
  Doormanplein 3C wegens het overschrijden van de geluidsnormen uit artikel 2.17, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer met het doel om naleving blijvend af te dwingen.
 2. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op een bedrag van € 1.000,- per keer dat wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan artikel 2.17, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, tot een maximum van € 3.000,-, waarbij per week maximaal één constatering kan plaatsvinden.
 3. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op twee weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.

Het college besluit conform het voorstel.

16. Groenvisie Barendrecht 2030

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Groenvisie Barendrecht 2030 vast te stellen.
Het college besluit:
 1. De organisatie te verzoeken een uitvoeringsprogramma t.b.v. de Groenvisie Barendrecht 2030 op te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen in het voorstel en de visie. Wethouders Van der Linden en Vermaat worden gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

17. Zienswijze begroting 2024 en 1e wijziging begroting 2023 SVHW

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en de 1e wijziging begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling SVHW vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

Het college besluit conform het voorstel.

18. Zienswijze Ontwerpbegroting 2024 en 1e ontwerp-begrotingswijziging 2023 GR Nieuw Reijerwaard

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de begroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

Het college besluit conform het voorstel.

19. Zienswijze ontwerpbegroting 2024 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van NRIJ vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in de concept zienswijze. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de stukken conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

20. Zienswijze begroting 2024-2027 GGD Rotterdam-Rijnmond

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de begroting 2024-2027 GGD Rotterdam-Rijnmond vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

Het college besluit conform het voorstel.

21. Zienswijze ontwerpbegroting 2024 MRDH

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in de zienswijze. Portefeuillehouder Veldhuijzen wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

22. Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

De burgemeester informeert het college over de laatste stand van zaken. Ten aanzien van de opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt op dit moment gezocht naar een alternatieve locatie voor de buurtkamer. Door de aanstaande verbouwing van ’t Trefpunt moet een alternatieve locatie gevonden worden.

23. Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over enkele ontwikkelingen m.b.t. de Boelehaven en de Kempenaar.
Wethouder Van der Linden
 • Blikt terug op een geslaagd bezoek aan het NAM-terrein.
 • Bespreekt met het college de stand van zaken m.b.t. het pand aan de Voordijk 267.
 • Blikt terug op de uitspraak van de rechter inzake het verkeersbesluit Doormanplein.
Wethouder De Hoop
 • Sluit vanmiddag aan bij een bijeenkomst over het Hitteplan.
 • Gaat morgen naar een Welzijnscongres in ‘s-Hertogenbosch.
Wethouder Stolk
 • Bespreekt met het college enkele ontwikkelingen vanuit de Stichting Onderwijs & Bedrijven Barendrecht.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Blikt terug op een gesprek met de burgemeester en wethouder van Zwijndrecht inzake het NRIJ.
 • Blikt vooruit op een gesprek samen met Wethouder Van der Linden met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de verplaatsing van ProRail.

24. Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

25. Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

26. Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de komende commissievergaderingen.

27. Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

28. Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

29. Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

30. Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

31. Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 16 mei 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

Afwezig:

 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris

1. Opening en vaststelling agenda

Het college besluit punt 5 van de conceptagenda af te voeren en stelt de agenda voor het overige vast.

2. Presentatie “woonruimteverdeling en de toewijzing en voorrang voor Barendrechters” (Monique de Jonge)

3. Doelenbomen en indicatoren begroting 2024 (Michiel Jabaaij, Koen Suijkerbuijk)

4. Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast.

5. Transformatie Zuideinde 57-79 Barendrecht (Klaverbladpanden)

Het college besluit het agendapunt af te voeren.

6. VNG Ledenbrief 23/017 – Bekendmaking voorgedragen kandidaten VNG-bestuur en commissies

Het college neemt kennis van de brief.

7. Reactie OR adviesaanvragen O&F plannen en functieboeken BD, AW, RK en BAR nieuwe stijl

Het college neemt kennis van de reactie van de Ondernemingsraad.

8. Collegebrief informateur en onderhandelaars provincie Zuid-Holland

Het college stemt in met de brief en verzoekt de organisatie een afschrift van de brief te versturen naar de gemeente Ridderkerk en de gemeente Rotterdam.

9. Beantwoording schriftelijke vragen EVB straataanzicht Rivierenbuurt

Het college stemt in met de brief en wenst twee tekstuele aanpassingen. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging op te laten stellen en te versturen.

10. Reactie op advies MAB inzake opbouw nieuwe organisatie

Het college stemt in met de brief.

11. Brieven beantwoording schriftelijke vragen PvdA/VVD/EVB inzake kermis

Het college stemt in met de brieven.

12. Voorjaarsnota 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De voorjaarsnota 2024 vast te stellen en deze als uitgangspunt te nemen voor de verdere samenstelling van de begroting 2024 – 2027.
 2. De conceptversie van de doelenbomen als uitgangspunt te hanteren voor het opzetten van de beleidsprogramma’s van de begroting 2024.

Het college wenst nog enkele aanpassingen in de Voorjaarsnota 2024 en besluit het voorstel opnieuw te agenderen voor de collegevergadering van 23 mei 2023.

13. Verordening Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Verordening Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht 2023 vast te stellen.
Het college besluit:
 1. Voor de uitvoering van werkzaamheden en ondersteuning van de MAB per 2023 structureel € 21.500 vanuit het budget Wmo begeleiding PGB naar het budget Wmo uitvoering over te hevelen.
 2. De Regeling Wmo-adviesraad Barendrecht in te trekken.
 3. De antwoordbrief aan de Maatschappelijke Adviesraad vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14. Zienswijze ontwerpbegroting 2024 DCMR

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15. Straatnaamgeving inbreilocatie Dorpzicht

Besluit
 1. Ten behoeve van de inbreilocatie t.h.v. 1e Barendrechtseweg 92a de straatnaam ‘Johannes Nolenstraat’ vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel. De portefeuillehouder zegt toe de mogelijkheden rondom een straatnamencommissie verder te onderzoeken.

16. Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 VRR

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen en in te dienen.

Het college stemt in met het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in de conceptzienswijze. Burgemeester Veldhuijzen wordt gemandateerd om de stukken conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

17. Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken.

18. Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder De Hoop
 • Zal een bezoek brengen aan verpleeghuis De Elf Ranken vanwege zijn 50-jarig bestaan.
 • Zal deelnemen aan een consultatiesessie van de VNG over de Hervormingsagenda Jeugd.
 • Heeft kennisgemaakt met de nieuwe bestuurder van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond.
Wethouder Stolk
 • Heeft een verzoek ontvangen voor een expositie in het gemeentehuis ter gelegenheid van Keti Koti en heeft de initiatiefnemers verzocht vooral in te zetten op een bredere doelgroep.
 • Heeft de startbijeenkomst over het Integraal Accommodatieplan bijgewoond.
 • Gaat in gesprek met de betrokkenen over de klokken aan het Middeldijkerplein.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college dat een externe meeloopt met de boa’s. Er volgt nog een kennismaking met bestuurders en Bureau Bestuursondersteuning. Voor de zomer wordt de eerste terugkoppeling verwacht.
 • Verzoekt het college alert te zijn op dossiers met aspecten van ruimtelijke ordening.
Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over de behandeling van de verzoeken om een voorlopige voorziening bij de rechtbank Rotterdam met betrekking tot het Doormanplein.
 • Informeert het college over een gesprek met de initiatiefnemers van de kippentuin aan de Kempenaar.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Heeft het afscheid van de vorige burgemeester van Ridderkerk en de installatie van de nieuwe burgemeester van Ridderkerk bijgewoond.
 • Heeft volgende week een kennismakingsgesprek met de nieuwe burgemeester van Ridderkerk.
 • Informeert het college over de stand van zaken rondom ProRail.
19. Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Adjunct-gemeentesecretaris Van Zanten informeert het college over een activiteitenkalender, op basis waarvan medewerkers kennis kunnen maken met de nieuwe Barendrechtse organisatie.

20. Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

21. Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende vergaderingen.

22. Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

23. Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

24. Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

25. Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

26. Rondvraag

Geen vragen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 mei 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 9 mei 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1. Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2. Presentatie GRJR

3. Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast.

4. Ambtsbezoek cdK Jaap Smit aan Barendrecht op maandag 13 november 2023, 14.00 – 18.00 uur

Het college wacht de uitnodiging van de provincie voor het voorbereidingsgesprek af en kijkt uit naar het bezoek.

5. VNG Ledenbrief 23/014 – Principeakkoord Kabinet Hervormingsagenda Jeugd

Het college neemt kennis van de brief.

6. VNG Ledenbrief 23/015 – Voorbereiding ALV 14 juni 2023 en VNG Verenigingsstrategie 2030

Het college neemt kennis van de brief.

7. VNG Ledenbrief 23/016 – Actuele opgaven asielopvang, huisvesting statushouders en integratie

Het college neemt kennis van de brief.

8. Opdrachtdocument Servicenormen Dienstverlening Barendrecht

Het college stemt in met het opdrachtdocument. Daarbij wordt de wens uitgesproken om eerder te starten met het opzetten van KPI’s. De gemeentesecretaris zal hierover in gesprek gaan met de Clustermanager Dienstverlening.

9. Algemene Ledenvergadering VZHG op 12 mei 2023

Het college neemt kennis van de stukken.

10. Notitie afstoten woningen Maasstraat mei 2023

Het college besluit de woningen nog niet te willen verkopen. De organisatie wordt verzocht om een visie voor het kavel te ontwikkelen.

11. Memo Sportbeleid van 2023 naar 2024

Het college stemt in met het doorschuiven van de ontwikkeling van nieuw sportbeleid naar 2024. Daarbij wordt voorgesteld het budget voor 2023 af te ramen in de 2e tussenrapportage en op de nemen in de begroting 2024. De organisatie wordt verzocht een raadsinformatiebrief op te stellen om de gemeenteraad hierover te informeren. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging op te laten stellen en te versturen.

12. Brief aan Adviesraad Barendrecht inzake advies verkiezingen 2023

Het college stemt in met de brief.

13. RIB Beantwoording SV VVD geheimhouding

Het college stemt in met de brief.

14. Collegebrief Emborion Vastgoed

Het college stemt in met de brief.

15. Collegebrief GRNR

Het college stemt in met de brief en wenst een tekstuele toevoeging m.b.t. de ontwikkelingen rondom een vrijgekomen kavel. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te laten passen en te versturen.

16. Jaarstukken 2022

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Jaarstukken 2022, onder voorbehoud van een goedkeurende verklaring van de accountant, vast te stellen.
 2. Het positieve jaarrekeningresultaat van € 4.259.442 aan de algemene reserve toe te voegen.
 3. De restantkredieten, opgenomen in het investeringsoverzicht in de kolom doorschuiven naar 2023 op blz. 128 van de jaarrekening, totaal € 3.210.100, beschikbaar te stellen in 2023.
 4. De onrechtmatige begrotingsafwijkingen, opgenomen bij het begrotingscriterium op blz. 112 van de jaarrekening, totaal € 166.426, te autoriseren.

Het college stemt in met de jaarstukken en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de stukken conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

17. 1e Tussenrapportage 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De 1e Tussenrapportage 2023 vast te stellen.
 2. De mutaties op de Begroting 2023 die voortvloeien uit de 1e Tussenrapportage 2023 vast te stellen.

Het college stemt in met de 1e tussenrapportage en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de stukken conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

18. Bezwaren m.b.t. besluit beëindigen reinigingsrecht

Besluit
 1. De drie bezwaren behandeld door de Commissie bezwaarschriften op 22 februari 2023 m.b.t.
  beëindigen reinigingsrecht gegrond te verklaren en de aan die bezwaarmakers gerichte besluiten van 25 november 2022 te herroepen conform bijgevoegde conceptbeslissingen op bezwaar.
 2. De besluiten van 25 november 2022 m.b.t. beëindigen reinigingsrecht gericht aan de overige vier bezwaarmakers in te trekken conform bijgevoegde conceptbesluiten.
 3. De overige besluiten m.b.t. beëindigen reinigingsrecht van 25 november 2022, waartegen geen bezwaar is gemaakt, niet in te trekken.

Het college besluit conform het voorstel.

19. Jaarverslag VTH-Wabo 2022 Barendrecht

Besluit
 1. Het Jaarverslag VTH-Wabo 2022 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en met het bijgevoegde Jaarverslag VTH-Wabo 2022 aan de raad te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

20. Wijziging Nadere regels jeugdhulp gemeente Barendrecht 2023

Besluit
 1. De aanpassing van de Nadere regels jeugdhulp 2023 en de daarbij behorende bijlagen III en IV met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 vast te stellen conform bijgaand wijzigingsbesluit.

Het college besluit conform het voorstel.

21. Intentieverklaringen ten behoeve van CPO Living Our Dream Together (LODT)

Besluit
 1. De intentieverklaringen met betrekking tot medewerking aan een onderzoek naar de haalbaarheid van het initiatief van CPO Living Our Dream Together (LODT) vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

22. Benoeming lid van de Raad van Toezicht OZHW

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

De raad voor te stellen:
 1. Mevrouw M. Lansbergen-Kerklaan met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting OZHW voor Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO).
 2. De brief aan OZHW over het raadsbesluit vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst in de brief aan OZHW het verzoek op te nemen om voortaan tijdig dergelijke benoemingen ter besluitvorming voor te leggen. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

23. Vaststelling 1e wijziging GR SVHW 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Toestemming te verlenen aan het college voor het instemmen met de 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023.

Het college besluit conform het voorstel.

24. Verlenging tijdelijke huisvesting acute noodopvang asielzoekers Zuider Carnisseweg 110a met 12 maanden

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De tijdelijke huisvesting acute noodopvang asielzoekers aan de Zuider Carnisseweg 110a voor een periode van 12 maanden te verlengen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Burgemeester Veldhuijzen wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

25. Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken.

26. Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over enkele gevoerde gesprekken met verschillende supermarktpartijen.
 • Heeft gesproken met grondeigenaren/ontwikkelaars langs de Koedoodzone over ontwikkelkansen.
 • Spreekt de behoefte uit voor een projectleider Doormanplein. De gemeentesecretaris en adjunct-gemeentesecretaris zullen met een voorstel komen.
 • Bespreekt met het college de stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling van de Zuidpolder.
Wethouder De Hoop
 • Informeert het college dat zij als kernvertegenwoordiger namens de BAR-gemeenten zitting heeft genomen in het IZA-regio overleg.
 • Heeft zitting genomen in het kerncomité van de Raad voor het Publiek Belang.
 • Blikt vooruit op de opening van Smaak aan het water bij WSV ’t Waaltje aankomende zaterdag.
 • Informeert het college dat zij in gesprek is met Yulius over de verbinding met omwonenden.
Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over enkele gevoerde gesprekken met partners uit de regio inzake de afsluiting van de Heinenoordtunnel. Ondanks de hinder die is ontstaan blijken de juiste maatregelen te zijn getroffen.
 • Informeert het college over de aanstaande voorlopige voorzieningen inzake het verkeersbesluit rondom het Doormanplein.
Wethouder Stolk
 • Informeert het college over de ontwikkelingen bij VV Smitshoek met betrekking tot de wens voor een nieuw kunstgrasveld. Er heerst nog steeds ontevredenheid bij enkele omwonenden.
 • Informeert het college over een initiatief voor schooltuinen. Er wordt onderzocht of er een locatie beschikbaar is.
 • Bespreekt met het college de lopende gesprekken met de kledingbank en de voedselbank over een nieuwe locatie. Volgende week praat de wethouder de commissie bij.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Informeert het college over de toenemende inzet van de politie bij het Inge de Buijn zwembad, inzake overlast van jongeren.
 • Blikt terug op dodenherdenking, de lintjesregen, Bevrijdingsdag en Koningsdag. Dit is allemaal goed verlopen.

27. Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over hoe er op dit moment wordt omgegaan met vacatures in relatie tot het plaatsingsproces.

28. Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergadering AZ&F.

29. Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende vergaderingen.

30. Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

31. Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

32. Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

33. Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

34. Rondvraag

Geen vragen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 mei 2023

de loco-secretaris, L. van Zanten MSc en de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 25 april 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

Afwezig:

 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder

1. Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2. Eerste bespreking concept 1e Turap en Jaarrekening

3. Presentatie “woonruimteverdeling en de toewijzing en voorrang voor Barendrechters” (Monique de Jonge)

4. Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten met enkele tekstuele aanpassingen vast.

5. Aanbiedingsbrief raden en Bovenregionaal Plan Jeugdhulp+

Het college neemt kennis van de brief.

6. Petitie Buurttuin Kempenaar

Het college neemt kennis van de petitie en is van mening dat in de aangedragen argumenten geen redenen zijn gevonden om af te wijken van het eerder genomen besluit. Het college besluit vast te houden aan de lijn om de dieren uit de buurttuin aan de Kempenaar te verwijderen. Gezien de tijd die nodig was om de petitie te beoordelen krijgen de betreffende bewoners meer tijd om de dieren te verwijderen. De bewoners worden hierover geïnformeerd via een brief.

7. VNG Ledenbrief 23/013 – Vraag voor 28 april uitvoeringsmiddelen energietransitie aan

Het college neemt kennis van de brief.

8. RIB Huisvesting vergunninghouders

Het college stemt in met de brief.

9. Lobbybrief Provincie Zuid-Holland

Het college besluit de brief aan te houden. Portefeuillehouder Veldhuijzen gaat met de ambtelijke organisatie in gesprek over eventuele aanpassingen.

10. Toekomst Inge de Bruijnzwembad

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De exploitatiebijdrage voor BEBOM BV voor de jaren 2023 en 2024 structureel te verhogen met € 350.000,00 en de exploitatiebijdrage voor de jaren 2025, 2026 en 2027 structureel te verhogen met € 429.000,00 om de exploitatiebegroting van het Inge de Bruijnzwembad sluitend te krijgen.
 2. De exploitatiebijdrage aan BEBOM BV m.i.v. 2024 jaarlijks te indexeren met eenzelfde percentage als de gemeentelijke begroting.
 3. Een eenmalige extra exploitatiebijdrage beschikbaar te stellen van € 1.325.000,00 voor door BEBOM BV uit te voeren groot onderhoud tot en met 2027 en deze uit te betalen in 2023 (€ 265.000,00) en 2024 (€ 1.060.000,00).
 4. Een bedrag van € 975.000,00 beschikbaar te stellen voor investeringen in het binnenzwembad.
 5. Een bedrag van € 941.000,00 beschikbaar te stellen voor investeringen in het zwembadterrein.
 6. Een bedrag van € 671.000,00 beschikbaar te stellen voor de investering in een buitenterras/overkapping.
 7. Af te wijken van de afschrijvingstermijnen in de Nota Activabeleid 2021 van de gemeente
  Barendrecht en akkoord te gaan met een afschrijvingstermijn van 20 jaar voor de investeringen in het binnenzwembad en van 15 jaar voor de investeringen in het zwembadterrein.
 8. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de 1e tussenrapportage van 2023/de begroting 2024.

Het college besluit conform het voorstel en wenst de financiële paragraaf aan te vullen. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

11. Woonvisie Barendrecht 2023-2027

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Woonvisie Barendrecht 2023-2027 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

12. Zienswijze voorlopige jaarstukken 2022, ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de voorlopige jaarstukken 2022, ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 vast te stellen en te versturen.
 2. De financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2024 te verwerken in de voorjaarsnota/begroting 2024 van de gemeente Barendrecht.

Het college besluit conform het voorstel en wenst onder het kopje financiën informatie op te nemen over het recent gesloten akkoord tussen het Rijk en gemeenten inzake minder besparingen op de jeugdhulp en de verwachte gevolgen daarvan in de meicirculaire. Wethouder De Hoop wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

13. Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Besluit
 1. De startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2024-2027 vast te stellen.
 2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14. Zienswijze conceptjaarstukken 2022 gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de concept Jaarstukken 2022 van de GR BAR-organisatie vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

Het college besluit conform het voorstel.

15. Mandaat vaststellingsbeschikkingen subsidies kinderopvang

Besluit
 1. Wethouder Stolk te mandateren de vaststellingsbeschikkingen voor de subsidies Basispeuterplaatsen en Voor- en Vroegschoolse Educatie voor de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

16. Barendrechtse organisatie 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Kennis te nemen van het organisatie- & formatieplan Barendrecht 2024.
 2. In te stemmen met de uitkomsten van het financiële spoor ten aanzien van de gedeeltelijke ontvlechting van de BAR-organisatie.
 3. Voor de ontvlechtingskosten een incidenteel bedrag van € 3 miljoen beschikbaar te stellen.
 4. Dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve en te verwerken in de 1e tussenrapportage 2023.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

17. Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

De burgemeester bespreekt de stand van zaken.

18. Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over een aangevraagde voorlopige voorziening tegen het verkeersbesluit inzake het Doormanplein. Wethouder Vermaat wordt door het college gemachtigd een advocaat in te huren voor het verweer namens de gemeente.
Wethouder De Hoop
 • Blikt terug op een geslaagde bijeenkomst inzake Bewust Barendrecht.
 • Informeert het college over de ontwikkeling van een plan van aanpak om de wachtlijsten op het gebied van WMO terug te dringen.
 • Heeft een M50 bijeenkomst bezocht en is aangesloten bij de pijler sociaal.
Wethouder Stolk
 • Informeert het college over een bericht van de organisatie van Lekker & Live aan de gedupeerden.
 • Blikt terug op het incident op de kermis waarbij een jongen is beroofd en mishandeld. Bij de evaluatie van het evenement worden de nodige punten meegenomen.
 • Informeert het college over een verzoek van de jeu de boules vereniging om zich af te splitsen van de korfbalvereniging. De wethouder vraagt hierover advies aan de Sportraad.
 • Blik terug op de dag van kinderdagverblijf.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Informeert het college over het bezoek van een delegatie uit Louny aan Barendrecht van 14 tot 18 juni. Er wordt een programma gemaakt waarbij ook de afzonderlijke collegeleden een rol zullen spelen.

19. Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over enkele voorstellen aan de ambtelijke en bestuurlijke stuurgroep die in voorbereiding zijn inzake het verrekenmodel van de BAR-organisatie nieuwe stijl en de gemeentewerven.

20. Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen raadsvergadering.

21. Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

22. Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

23. Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

24. Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

25. Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

26. Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 mei 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer en de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 18 april 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Aanwezigheid Ronald Schneider: 09.30 – 10.30 uur

3 Presentatie “verkenning lange termijn strategie opvang asielzoekers, statushouders,
Oekraïners’’ (Rik Peters, Daniel Ratzon, Gertjan Veneberg)

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

5 Voorbereidingsbesluit regulering supermarkten Barendrecht

Het college besluit conform het voorstel.

6 Brief GR Nieuw Reijerwaard inzake kavel I3 Rungis/Meeder/Fresh2You

Het college neemt kennis van de brief en verzoekt de organisatie een reactie voor te bereiden waarin wordt aangegeven dat aan het verzoek van de GR Nieuw Reijerwaard wordt voldaan.

7 Collegebrief afhandeling motie 2022-035 IJsvrij Barendrecht

Het college besluit de brief aan te houden.

8 RIB vestigingsplannen ALDI

Het college stemt in met de brief.

9 RIB O&F plan/financieel spoor BAR

Het college stemt in met de brief.

10 Kadernota 2024 VRR

Het college stemt in met de brief.

11 Beroep tegen bestemmingsplan ‘Buijtenland van Rhoon 2021’ in Albrandswaard

Besluit
 1. Beroep in te stellen bij de Raad van State tegen de horecavoorziening Graaf van Portland in het bestemmingsplan ‘Buijtenland van Rhoon 2021′ in Albrandswaard.
 2. Advocate mevrouw L. Hoenselaar van kantoor Weebers Vastgoed Advocaten N.V. met recht van substitutie te machtigen om de gemeente Barendrecht te vertegenwoordigen in genoemde beroepsprocedure en om al datgene te doen wat voor de behandeling van deze procedure noodzakelijk is, waaronder het indienen van een beroepsschrift en het optreden tijdens de zitting bij de Raad van State.
 3. Eventuele voorbereidings- en proceshandelingen van genoemde advocate te bekrachtigen.
 4. De gemeenteraad te informeren over dit besluit door vaststelling van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Verordening gemeentelijke onderscheidingen Barendrecht 2023
Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De Verordening gemeentelijke onderscheidingen Barendrecht 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Uitvoering Wet hersteloperatie toeslagen

Besluit
 1. Besluit tot wijziging mandaatbesluitregeling van de gemeente voor de BAR-organisatie ten behoeve van de Wet hersteloperatie toeslagen vast te stellen.
 2. “Beleid voor de uitvoering van de Wet hersteloperatie toeslagen” vast te stellen.
 3. Het mandaatbesluit voor functionarissen Sociaal Domein (van de BAR-organisatie) voor aanvragen en afwikkelen subsidie in het kader van de Wet hersteloperatie toeslagen vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Woonvisie Barendrecht 2023-2027

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De Woonvisie Barendrecht 2023-2027 vast te stellen.

Het college besluit het voorstel aan te houden en wenst de nodige tekstuele aanpassingen:

 • De huisstijl van het stuk naar de huisstijl van Barendrecht omzetten.
 • De juiste aantallen noemen in het voorstel m.b.t. het aantal ingevulde enquêtes.
 • Aan het raadsvoorstel de nota van beantwoording, de resultaten van de enquête en de reactie van de provincie op het regioakkoord Rotterdam 2022 toevoegen en hierover geen aparte raadsinformatiebrief te sturen.
 • Op pagina 8 een tekstuele toevoeging te doen t.a.v. de instroom van asielzoekers.

Het college wenst het voorstel volgende week opnieuw te agenderen.

15 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken. Er is geconstateerd dat ten onrechte in de media wordt gesproken over reeds in gang gezette in de plaatsstelling t.a.v. de huisvesting van statushouders. Barendrecht heeft een vooraankondiging gehad en heeft nu de tijd tot 1 juli om de achterstand in te lopen. Naar verwachting wordt de achterstand per 1 juli volledig weggewerkt. Komende week zal een raadsinformatiebrief worden voorbereid om de raad over de laatste stand van zaken te informeren.
Het college blikt tevens terug op het gesprek met de provincie en de gemeente Rotterdam inzake het Zuidelijk Randpark. De provincie zal zich beraden over de verschillende standpunten van de gemeenten.

16 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over een mogelijke aanvraag van een voorlopige voorziening inzake het verkeersbesluit Doormanplein.
 • Informeert het college over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de verwijdering van de dieren in de buurttuin aan de Kempenaar.
Wethouder Van der Linden
 • Heeft gister gesproken met de horecaondernemers over het concept terrassen- en horecabeleid. Aangezien er nog de nodige vragen leven wordt er meer tijd voor genomen om tot een definitief stuk te komen. Een stuk met draagvlak onder alle partners.
 • Informeert het college over gesprekken met Rijkswaterstaat inzake het gebruik van het bouwdok voor Aquarendrecht.
 • Is op bezoek geweest bij het in aanbouw zijnde nieuwe distributiecentrum van Albert Heijn. Na aanleiding van zijn bezoek heeft hij enkele signalen ontvangen inzake overlast van verlichting. Hier heeft hij inmiddels aandacht voor gevraagd.
 • Heeft namens Wethouder Vermaat een brainstorm met de provincie bijgewoond over de toekomst van het winkelgebied. De provincie komt met een advies.
Wethouder De Hoop
 • Heeft gisteren een stuurgroep ketenzorg dementie bijgewoond. Er is afgesproken om deze stuurgroep op te heffen, aangezien de ketenzorg nu goed functioneert en onderdeel is geworden van het ISA-akkoord.
 • Is met wethouder Stolk op bezoek geweest bij Stichting Bram in basisschool de Botter in Ridderkerk.
 • Is aangesloten bij een activiteit van de buurtagenda Vrijenburg. Daarbij is aandacht gevraagd voor het herstel van de stoepen na de aanleg van glasvezel. Wethouder Vermaat pakt dit signaal op.
 • Blikt vooruit op de kick-off van het project Bewust Barendrecht, die op 19 april gepland staat.
Wethouder Stolk
 • Is verzocht burgemeester Attema op te volgen in de BSGO.
 • Informeert het college over een incident bij zwemschool Swimmin van afgelopen weekend.
 • Bespreekt met het college de geplande ondertekening van de aanneemovereenkomst inzake de realisatie van de onderwijscampus. Het college mandateert wethouder Stolk om te besluiten tot het aangaan van de aanneemovereenkomst die betrekking heeft op de realisatie van de onderwijscampus aan de Dierensteinweg 2. De burgemeester machtigt wethouder Stolk om de aanneemovereenkomst te ondertekenen.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Informeert het college over de laatste ontwikkelingen m.b.t. de verplaatsing van ProRail.
 • Blikt terug op de paasviering bij Oekraïense vluchtelingen waar hij bij aanwezig is geweest.
 • Is op bezoek geweest bij de brandweer.
17 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Blikt terug op de sessies met medewerkers inzake het Barendrechtse O&F-plan.

18 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen commissievergaderingen.

19 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de komende raads- en commissievergaderingen.

20 Terugkoppeling uit verbonden partijen
 • Het college blikt terug op bijeenkomsten met verbonden partijen.
 • Wethouder De Hoop heeft de stuurgroep jeugdbescherming bijgewoond. Er wordt vanuit de stuurgroep door KPMG onderzoek gedaan naar verbeteringen in de jeugdbeschermingsketen.
 • Wethouder De Hoop zal aanstaande vrijdag bij de ALV van de M50 aanwezig zijn.
21 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

22 Ingekomen uitnodigingen

Niet van toepassing.

23 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

24 Rondvraag

Geen vragen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 april 2023

de secretaris, de burgemeester,

G.J. Bravenboer drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 11 april 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1. Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2. Koedoodse haven – NPLG en presentatie (Roald Fekken, Annette van Vliet, Jurrien van den Berg)

3. Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten met enkele tekstuele aanpassingen vast.

4. Rekenkamer jaarverslag 2022

Het college neemt kennis van het jaarverslag.

5. Advies BAR-ontvlechting

Het college neemt kennis van het advies en zal een reactie voorbereiden.

6. Concept Gedragscode Integriteit Burgemeester en Wethouders Barendrecht 2023

Het college neemt kennis van de concept gedragscode en geeft de burgemeester de nodige opmerkingen mee.

7. Memo Prorail

Het college neemt kennis van het memo.

8. RIB Aandacht slavernijverleden

Het college stemt in met de brief.

9. Collegebrief motivering administratief beroep PZH over besluitvorming NRIJ

Het college stemt in met de brief.

10. Openbare verlichting en beheer parkeerplaats 3e Barendrechtseweg

Besluit
 1. In te stemmen met de realisatie van openbare verlichting ter plaatse van:
  1. de parkeerplaatsen ten oosten van de 3e Barendrechtseweg;
  1. het toegangspad naar horecagelegenheid Theehuys Polderzicht.
 2. De kosten hiervoor als volgt op te nemen:
  1. € 27.580 incidenteel in 2023 bij te ramen en meenemen in de Tweede Tussenrapportage 2023;
  1. € 580 jaarlijks op te nemen in de begroting van de gemeente Barendrecht in de periode van 2024 t/m 2042, via de Voorjaarsnota 2024.
 3. De volgende afspraken te maken met de eigenaar-exploitant van Theehuys Polderzicht, en deze per brief te bevestigen:
  1. De eigenaar-exploitant doet een eenmalige bijdrage als dekking van de gemeentelijke kosten voor de aanschaf en realisatie van de lichtmast ter plaatse van het toegangspad naar de horecagelegenheid. De gemeente stuurt hiertoe een factuur aan de eigenaar-exploitant.
  1. Tot en met het eind van de looptijd van de afgegeven drank-, horeca-, exploitatie- en terrasvergunning (3 maart 2025), is de eigenaar-exploitant verantwoordelijk voor het tenminste wekelijks uitvoeren van een ronde over de parkeerplaats met als doel het verwijderen en afvoeren van zwerfafval.

Het college besluit conform het voorstel.

11. Controleplan VIC 2023, Normenkaders 2022 en 2023, Frauderisicoanalyse, Misbruik & Oneigenlijk gebruik, Controleprotocol 2023

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. Het controleplan VIC 2023 Barendrecht vast te stellen.
 2. Het normenkader 2023 Barendrecht vast te stellen.
 3. De nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik 2023 vast stellen.
 4. Het controleprotocol 2023 Barendrecht vast te stellen.

Het college besluit:

5. De frauderisicoanalyse 2023 Barendrecht vast te stellen en middels bijgaande raadsinformatiebrief ter informatie toe te zenden aan de raad.

6. Het normenkader 2022 Barendrecht vast te stellen en middels bijgaande raadsinformatiebrief ter informatie toe te zenden aan de Raad.

Het college besluit conform het voorstel.

12. Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer Barendrecht 2023

Besluit
 1. De Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer Barendrecht 2023, onder gelijktijdige intrekking van de Beleidsregels leerlingenvervoer Barendrecht 2018, vast te stellen.
 2. De antwoordbrief op het gevraagde advies van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht vast te stellen en te verzenden.

Het college besluit conform het voorstel.

13. Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

De burgemeester en wethouder Van der Linden gaan volgende week in gesprek met de provincie en de gemeente Rotterdam inzake het Zuidelijk Randpark.

14. Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat:
 • Heeft vorige week gesproken met Patrimonium en Woonvisie over de ontwikkeling van sociale huurwoningen in de Stationstuinen. De betreffende partijen zijn samen met Havensteder in overleg met Emborion over de wijze waarop deze ontwikkeling gaat plaatsvinden.
 • Heeft gesproken met wethouder Hottentot van de gemeente Nissewaard over de ontwikkelingen op het gebied van verkeer in Nissewaard en de regio.
Wethouder Van der Linden:
 • Heeft een gesprek gehad met een vertegenwoordiger van de Lidl.
 • Bespreekt met het college de ambitie om de gegevens m.b.t. lokale inkoop op de gemeentelijke website te publiceren. Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar het digitaal toegankelijk maken van de betreffende informatie.
 • Heeft vorige week een bezoek gebracht aan de rivierenbuurt en fruitbuurt om de verduurzaming van woningen door ERA Contours en Patrimonium te bekijken.
 • Heeft gesproken met bewoners die bezwaar en beroep hebben aangetekend inzake het project Natuurgoed Ziedewij. Er zijn enkele goede afspraken gemaakt, waaronder het ontwikkelen van een visie voor het gehele gebied.
 • Informeert het college over een nieuwe horecagelegenheid ‘de Heeren van Lust’.
 • Is afgelopen vrijdag op bezoek geweest bij een iftar maaltijd bij Jaya’s in Carnisselande.
 • Blikt terug op een AB-vergadering van het NRIJ.
Wethouder De Hoop:
 • Heeft vorige week een bijeenkomst inzake brede welvaart bezocht.
 • Heeft een werkbezoek gebracht aan Hof van Eden. Zij hebben de ambitie om naast dagbesteding voor ouderen ook dagbesteding voor jongeren te gaan organiseren.
 • Bezoekt komende week een bijeenkomst van de wijkteams met het onderwijs.
Wethouder Stolk:
 • Heeft met Theater het Kruispunt gesproken over potentiele overlast van het publiek van de Kermis. Er is afgesproken extra toezicht vanuit de gemeente te organiseren en extra schoonmaak van de toiletvoorziening vanuit Theater het Kruispunt.
 • Heeft een gesprek gehad met de eigenaar van sporthal Van Loon n.a.v. zijn brief over de meest recente huurverhoging.
 • Informeert het college over een mogelijke partij die is gevonden om te investeren in gezamenlijke huisvesting van de Voedselbank en Kledingbank. Wel moet er nog een locatie worden gevonden.
Burgemeester Veldhuizen:
 • Blikt terug op de afgelopen DB-vergadering van de BAR-organisatie en de bestuurlijke stuurgroep.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 april 2023

de secretaris, de burgemeester,

G.J. Bravenboer drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 4 april 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1. Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2. Vaststelling besluitenlijst

Het college stemt in met de besluitenlijst en wenst enkele tekstuele aanpassingen.

3. VNG Ledenbrief 23/010 – Verbetering jeugdbeschermingsketen op korte en lange termijn

Het college neemt kennis van de brief.

4. Brief GV inzake aanvaarding benoeming tot informateur waterschap Hollandse Delta

Het college neemt kennis van de brief.

5. Memo rapport ‘Als de overheid niet thuis geeft’

Het college neemt kennis van het onderzoek.

6. Kadernota 2024 VRR

Het college neemt kennis van de stukken en zal deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.

7. RIB Doorontwikkeling planning en control instrumentarium

Het college stemt in met de brief en wenst een tekstuele toevoeging. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

8. RIB Financiën Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Het college stemt in met de brief en wenst een tekstuele toevoeging. Wethouder De Hoop wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

9. Beantwoording schriftelijke vragen EVB wijkbezoek Meerwede Zuid

Het college besluit de brief aan te houden. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om de brief waar nodig aan te laten passen en te versturen.

10. Beantwoording raadsvragen Onderwijscarrousel

Het college stemt in met de beantwoording en wenst een tekstuele aanpassing. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te laten passen en te versturen.

11. Organisatie- & formatieplan Barendrechtse organisatie 2024

Besluit
 1. Het organisatie- & formatieplan van de Barendrechtse organisatie 2024 en bijbehorend functieboek vast te stellen, onder voorbehoud van advies van de Ondernemingsraad.
 2. De gemeenteraad kort na het advies van de Ondernemingsraad en definitieve vaststelling van het organisatie- & formatieplan van de Barendrechtse organisatie 2024 en het functieboek te informeren over de uitkomsten, alvorens de financiële gevolgen te verwerken in de Voorjaarsnota en Begroting 2024.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen in het O&F-plan. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om het plan conform de beraadslaging aan te passen.

12. Plan van aanpak Jeugd en Excessief geweld Barendrecht 2023

Besluit
 1. Het plan van aanpak jeugd en excessief geweld vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over het plan van aanpak vast te stellen en te versturen.

Het college besluit het voorstel aan te houden.

13. Overeenkomst buurtbus RET en buurtbusvereniging

Besluit
 1. Een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de RET conform bijlage inzake het buurtbusvervoer in Barendrecht geldend van 1 januari 2023 tot 31 december 2025.
 2. Een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de Buurtbusvereniging Barendrecht conform de bijgevoegde conceptovereenkomst inzake het buurtbusvervoer in Barendrecht geldend van 1 januari 2023 tot 31 december 2025.
 3. De jaarlijkse kosten van € 53.000 in de periode 2023 t/m 2025 onder aftrek van het jaarlijks te ontvangen subsidiebedrag van € 26.500 te verwerken in de 1e tussenrapportage 2023.

Het college besluit conform het voorstel.

14. Intentieovereenkomst woningbouwontwikkeling Talmahof

Besluit
 1. Een intentieovereenkomst met Villex Beheer BV ten behoeve van woningbouwontwikkeling aan de Talmahof aan te gaan.

Het college besluit conform het voorstel.

15. Opleggen nieuwe last onder dwangsom Riederstee 9

Besluit
 1. Een nieuwe last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaren van de woning Riederstee 9 met het doel om de balkonbeglazing te laten voldoen aan de op 28 januari 2019 verleende omgevingsvergunning met nummer B180308534 en de daaraan verbonden voorschriften of de volledige balkonbeglazing te (laten) verwijderen en verwijderd te houden.
 2. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op een bedrag van € 10.000,– ineens.
 3. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op zes weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 4. Aan het besluit zakelijke werking toe te kennen.
 5. De last onder dwangsombeschikking van 4 oktober 2018, met kenmerk 1353922, en de invorderingsbeschikking van 13 november 2019, met kenmerk 53250, in te trekken.

Het college besluit conform het voorstel.

16. Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

De burgemeester geeft aan dat er inmiddels een overleg gepland staat met de provincie en de gemeente Rotterdam inzake het Zuidelijk Randpark.

17. Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Van der Linden:
 • heeft een gesprek met Dijkgraaf Bonjer gehad over de ontwikkeling van een samenwerkingsovereenkomst met het Waterschap. Een conceptovereenkomst is in ontwikkeling.
 • spreekt zijn zorg uit over de verkeersveiligheid bij de oversteek bij Hockeyclub Barendrecht.
  Wethouder Vermaat pakt dit op.
 • heeft vorige week een constructief gesprek gehad met de bewoners van de Maasstraat n.a.v. het stoppen van voorstel voor flexwonen. Er is afgesproken dat de vertegenwoordigers van de bewoners zelf ook participatie opstarten om te bekijken hoe de wijk impulsen kan krijgen.
 • blikt terug op een bezoek samen met de burgemeester aan Emborion, waarbij is gesproken met de Directeur-Generaal Volkshuisvesting & Bouwen.
 • heeft signalen ontvangen dat de doorloopsnelheid van nieuwe bewoners in de noodopvang aan de Zuidercarnisseweg hoog is. De burgemeester zal dit signaal onderzoeken.
 • zal komende zomer het voorzitterschap van het DB van de GRNR overnemen van Ridderkerk.
Wethouder De Hoop:
 • blikt terug op een succesvolle opening van het sociaal hart in Borgstede.
 • heeft een opening bijgewoond van een buurtfeest.
 • gaat aankomende week op bezoek bij de wijkteams.
 • heeft vorige week vergaderingen van de Raad voor het publiek belang en het CJG bijgewoond, waarbij is gesproken over indexeringen en nieuwe ontwikkelingen.
 • informeert het college dat er door KijkopWelzijn een nieuwe ambulant jongerenwerker is geworven.
Wethouder Stolk:
 • blikt terug op de berichtgeving rondom Lekker & Live. Het college wenst een brief richting de organisatie te versturen waarin wordt opgeroepen de gedupeerden te compenseren.
 • informeert het college over de aanstaande verhuizing van Lentiz naar de Gebroken Meeldijk 66 en de werkzaamheden die door de eigenaar van het pand worden verricht ten behoeve van de brandveiligheid.
 • blikt terug op een bewonersbijeenkomst m.b.t. VV Smitshoek, waarbij o.a. is gesproken over de hoogte van de lichtmasten.
 • informeert het college over de laatste stand van zaken m.b.t. de gesprekken met de VVE Middeldijkerplein.
Wethouder Vermaat:
 • bespreekt met het college de aanwezigheid van dieren in de Kempenaar. De wethouder is, alles overwegende, voornemens om de bewoners te verzoeken de dieren te verwijderen, door de gemeente het plantsoen te laten herstellen en samen met Patrimonium de schuttingen te herstellen. Hierover zal hij de bewoners op korte termijn informeren. Het college stemt in met de voorgestelde aanpak.
Burgemeester Veldhuijzen:
 • bespreekt met het college dat de evaluatie van het proces rondom brandveiligheid van de Heinenoordtunnel binnenkort onder leiding van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid gaat starten.

18. Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

n.v.t.

19. Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen vergaderingen.

20. Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de komende vergaderingen.

21. Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

22. Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23. Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24. Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten. Wethouder Vermaat zal van 12 t/m 16 april afwezig zijn.

25. Rondvraag

n.v.t.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 april 2023

de secretaris, de burgemeester,

G.J. Bravenboer drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 28 maart 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer M.J. Jabaaij, bestuurssecretaris

Afwezig:

 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder

1. Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2. Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de openbare besluitenlijst van 21 maart vast.

Naar aanleiding van de besluitenlijst informeert de burgemeester het college dat hij met de politie overleg heeft gevoerd naar aanleiding van de evaluatie jaarwisseling. Hij stelt voor de raadsinformatiebrief naar aanleiding hiervan aan te passen en geen persbericht te verzenden. Het college stemt hiermee in.

3. Reactie Emborion Vastgoed op brief ‘Toelichting SOK’ van 21 februari 2023, kenmerk 71626

Het college neemt kennis van de brief. Het college verzoekt de organisatie een concept reactiebrief op te stellen en voor bespreking te agenderen in een volgende vergadering.

4. Ledenbrief VNG 23/009 – Openstelling vacatures in VNG-bestuur en -commissies

Het college neemt kennis van de brief.

5. Impressie B&W-sessie 20 maart 2023

Het college verzoekt naar aanleiding van de terugblik op de heidag van 20 maart het volgende:

 • hoofddossiers te determineren op basis van een tweetal criteria: politiek-maatschappelijke relevantie en/of integraal karakter;
 • de ambtelijke sturing op het hoofddossier afval te intensiveren;
 • een collegesessie in mei te organiseren om de hoofddossiers en sturing hierop te bespreken.

6. Agenda DB BAR 29 maart

Het college bespreekt de agenda van de vergadering van het DB van 29 maart voor. Het verzoekt de portefeuillehouder in het DB aandacht te vragen om bij de opbouw van de nieuwe organisaties kritisch te kijken naar de houdbaarheid/verlengen van (langlopende) inhuur contracten.

7. Schending privacy en bedreiging toezichthouder

Het college besluit de brief niet te verzenden en beveelt de BAR-organisatie aan om aangifte te doen van dit incident. Het college vindt het uitermate belangrijk dat ambtenaren in functie beschermd worden en wil dat hier handhavend in opgetreden wordt. Naar aanleiding hiervan verzoekt het om het college te informeren hoe de organisatie om gaat met dit soort incidenten, wat hierover is vastgelegd in bijvoorbeeld een protocol en hoe er gerapporteerd wordt over incidenten.

8. RIB en voorstel beleidsregels bijtincident honden

Het college stelt de brief vast.

9. Collegebrief aan firma Blokhuis inzake huisvesting Lentiz

Het college wenst een tweetal aanpassingen in de brief, namelijk het vastleggen van eerste recht van koop en het vrij van huur opleveren. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

10. Biovriendelijk maaien

Besluit
 1. Biovriendelijk maaien in te voeren.
 2. Een aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 92.500 in 2023 en dit te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2023.
 3. De extra structurele lasten vanaf 2024 van € 55.000 per jaar te dekken uit het budget voor ‘kwaliteit groen op A-niveau’.
 4. Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college stelt het voorstel vast. Het college verzoekt om bij de uitvoering van dit besluit te onderzoeken of een aantal kavels van enige omvang waar bouwontwikkelingen verwacht er buiten gelaten kunnen worden.

11. Ledenraadpleging principeakkoord cao Gemeenten/SGO 2023

Besluit
 1. In te stemmen met het principeakkoord cao Gemeenten/SGO 2023.
 2. Bij het principeakkoord een opmerking te plaatsen over de onevenredig hoge administratieve lasten bij de uitvoering van de afspraak over de tegemoetkoming in de kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 3. De financiële gevolgen voor 2023 op te nemen in de 1e tussenrapportage en de structurele gevolgen 2024 en volgend op te nemen in de Voorjaarsnota 2024.
 4. De burgemeester besluit: Gemeentesecretaris Bravenboer te machtigen de stem uiterlijk vrijdag 31 maart 2023 om 12.00 uur uit te (laten) brengen.

Het college stelt het voorstel vast.

12. Ontwerpwijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a

Besluit
 1. Medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van 90 woningen op de locatie Lagewei fase 2 en 3a.
 2. Het ontwerpwijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a met
  identificatiecode NL.IMRO.0489.BPWGO20220042-ON01 en bijbehorende stukken zes weken ter inzage te leggen.
 3. Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

Het college stelt het voorstel vast.

13. Opleggen nieuwe last onder dwangsom Riederstee 9

Besluit
 1. Een nieuwe last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaren van de woning Riederstee 9 met het doel om de balkonbeglazing te laten voldoen aan de op 28 januari 2019 verleende omgevingsvergunning met nummer B180308534 en de daaraan verbonden voorschriften of de volledige balkonbeglazing te (laten) verwijderen en verwijderd te houden.
 2. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op een bedrag van € 10.000,00 ineens.
 3. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op zes weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 4. Aan het besluit zakelijke werking toe te kennen.
 5. De last onder dwangsombeschikking van 4 oktober 2018, met kenmerk 1353922, en de invorderingsbeschikking van 13 november 2019, met kenmerk 53250, in te trekken.

Het college houdt het voorstel aan.

14. Verkoop snippergroen nabij Meidoorn 13 Barendrecht

Besluit
 1. De groenstrook nabij Meidoorn 13 te verkopen conform bijgevoegde conceptkoopovereenkomst.

Het college stelt het voorstel vast.

15. Aankoop- en gronduitgifteovereenkomsten BPD Ontwikkeling B.V. t.b.v. Lagewei

Besluit
 1. Een perceel grond van ontwikkelaar BPD Ontwikkeling B.V. aan te kopen, kadastraal bekend gemeente Barendrecht, sectie D, nummer 10887, groot 13.628 m², conform bijgevoegde aankoopovereenkomst.
 2. Aan BPD Ontwikkeling B.V. bouwgrond te verkopen conform bijgevoegde gronduitgifteovereenkomst ten behoeve van de bouw van 47 grondgebonden woningen.
 3. De burgemeester besluit: Wethouder Van der Linden te machtigen om de aankoop- en gronduitgifteovereenkomsten namens de gemeente Barendrecht te ondertekenen.

Het college stelt het voorstel vast.

16. Gronduitgifteovereenkomst Stichting Wooncompas t.b.v. woningbouwplan Lagewei fase 3a

Besluit
 1. Aan Stichting Wooncompas bouwgrond te verkopen conform bijgevoegde
  gronduitgifteovereenkomst ten behoeve van het woningbouwplan Lagewei fase 3a bestaande uit 18 grondgebonden sociale huurwoningen.
 2. De burgemeester besluit: Wethouder Van der Linden te machtigen om de gronduitgifteovereenkomst namens de gemeente Barendrecht te ondertekenen.

Het college stelt het voorstel vast.

17. Gronduitgifteovereenkomst Bouwbusiness Projecten B.V. t.b.v. woningbouwplan Lagewei fase 3a

Besluit
 1. Aan Bouwbusiness Projecten B.V. bouwgrond te verkopen conform bijgevoegde
  gronduitgifteovereenkomst ten behoeve van het woningbouwplan Lagewei fase 3a bestaande uit 10 grondgebonden woningen.
 2. De burgemeester besluit: Wethouder Van der Linden te machtigen om de gronduitgifteovereenkomst namens de gemeente Barendrecht te ondertekenen.

Het college stelt het voorstel vast.

18. Wijziging van de Mandaatbesluitregeling 2021 t.b.v. informatiehuishouding

Besluit
 1. De Mandaatbesluitregeling 2021 van de Gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht te wijzigen ten behoeve van besluitvorming betreffende informatiehuishouding.

Het college stelt het voorstel vast.

19. Stand van zaken vluchtelingen en statushouders

n.v.t.

20. Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk:
 • heeft op een basisschool het project ‘meer muziek in de klas’ bezocht.
Wethouder De Hoop:
 • opent komende vrijdag de ontmoetingsruimte Borgstede.
 • bezoekt komende zaterdag een buurtfeest in de Meester Lohmanstraat.
 • informeert over een gesprek dat zij samen met wethouder Vermaat heeft gehad met Vluchtelingenwerk.
 • maakt binnenkort kennis met de regiocoördinator Integraal zorgakkoord.
Wethouder Van der Linden:
 • meldt dat een subsidieaanvraag voor het versterken van winkelcentrum Carnisse Veste niet is gehonoreerd in de eerste ronde. Hij onderzoekt de mogelijkheid om in de tweede ronde opnieuw een aanvraag te doen.
 • meldt dat er vanuit Greenport West-Holland een subsidieaanvraag is gedaan bij het Katapult Nationaal Groeifonds voor de ontwikkeling van de onderwijscampus Dutch Fresh Port.
 • meldt dat komende vrijdag de directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bezoek brengt aan Stationstuinen. Hij zal zelf met de burgemeester aanwezig zijn bij dit bezoek.
 • verzoekt een kick-off sessie te organiseren over de opzet van de aanbesteding ’t Trefpunt en het zoveel als mogelijk betrekken van lokale ondernemers hierbij, mits de gemeenteraad een positief besluit neemt over het raadsvoorstel.
Burgemeester Veldhuijzen:
 • heeft met Hans Onderwater gesproken over een boek dat hij aan het schrijven is over oorlogsveteraan Jochem Bakker. De gemeente zal het verzoek om de boekpresentatie te faciliteren honoreren.
 • daarnaast is verzocht een plaquette op de begraafplaats aan te brengen ter nagedachtenis van oorlogsveteraan Jochem Bakker. Het college steunt dit idee.
 • koppelt terug uit het BAR-veiligheidsoverleg dat hij heeft gehad en waarin gesproken is over het verhogen van het aantal wijkagenten in Barendrecht.

21. Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

n.v.t.

22. Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

n.v.t.

23 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit naar de komende vergaderingen.

24. Terugkoppeling uit verbonden partijen

n.v.t.

25. Communicatie

n.v.t.

26. Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

27. Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt het vakantierooster en bijbehorend piket.

28. Rondvraag

n.v.t.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 april 2023

de secretaris, de burgemeester,

G.J. Bravenboer, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 7 maart 2023

Aanwezig

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

Afwezig

 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten met enkele tekstuele aanpassingen vast.

3 E-mail The New Makers – Flexwonen en huisvesting starters > Lange termijn Visie

Het college neemt kennis van het aanbod en legt de afhandeling in handen van wethouder Van der Linden.

4 VNG: Uitnodiging Bestuurlijk Gesprek over toekomst van het Landelijk Gebied – 9 maart 2023 van 17.00 tot 18.00 uur

Het college neemt kennis van de uitnodiging en legt de afhandeling in handen van wethouder Van der Linden.

5 MRDH: Raadsinformatiebrief rekenkameronderzoek ‘Bijdragen aan de regionale economie’

Het college besluit de brief een week aan te houden.

6 Reactie sportschoolhouder n.a.v. huurverhoging

Het college neemt kennis van de brief. De organisatie wordt verzocht te onderzoeken welke steun deze ondernemer heeft ontvangen in coronatijd. Het college wenst de brief volgende week opnieuw te agenderen.

7 Brief Stichting Laxmi inzake herdenking slavernij en immigratieverleden

Het college neemt kennis van de brief. De burgemeester en wethouder Stolk zullen onderzoeken op welke wijze een gesprek aan te gaan.

8 Financiële stukken

Het college besluit de stukken een week aan te houden en wenst op enkele aspecten uit de memo inzake het gemeentefonds een nadere toelichting.

9 Jaarplan wijkbrandweer

Het college neemt kennis van de brief van de portefeuillehouder.

10 RIB motie voedsel-/kledingbank

Het college neemt kennis van de brief van wethouder Stolk.

11 Tijdelijke uitbreiding terrassen Doormanplein

Besluit

 1. Akkoord te gaan met uitbreiding van seizoensgebonden horecaterrassen op het Doormanplein in een pilot van drie jaar.
 2. De omgevingsvergunning 2022-000310 voor “‘het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van seizoensgebonden horecaterrassen op het Doormanplein”’ te verlenen.
 3. Het verkeersbesluit om het Doormanplein autovrij te maken vast te stellen.
 4. De burgemeester besluit: De vier aangevraagde exploitatie-/terrasvergunningen voor Diggels Barendrecht, Ristorante PaPi, De Uitspanning en Café den Pimpelaer te verlenen.
 5. Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in de raadsinformatiebrief. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

12 Werven nieuwe voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht

Besluit

 1. De werving voor de vacature van voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht te starten.
 2. De heer Wesdijk voorafgaand aan het versturen van de brief van ons besluit op de hoogte te stellen.
 3. De brief ‘Antwoord op de reactie van de Maatschappelijke Adviesraad op het vertrek van de voorzitter’ vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel. Aanvullend wenst het college, tezamen met het versturen van de reactie aan de Maatschappelijke Adviesraad, een raadsinformatiebrief te versturen waarin de stand van zaken m.b.t. de Maatschappelijke Adviesraad wordt geschetst.

13 Regionale Realisatieagenda

Besluit

 1. In te stemmen met de Regionale Realisatieagenda.
 2. Wethouder Vermaat te machtigen om de Regionale Realisatieagenda te ondertekenen.
 3. De raadsinformatiebrief inzake de Regionale Realisatieagenda vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Werkplan DCMR 2023

Besluit

 1. Het Werkplan DCMR 2023 vast te stellen.
 2. Het Uitvoeringsbeleidsplan Meerjarenprogramma 2023-2026 van DCMR vast te stellen.
 3. De brief aan DCMR vast te stellen en te versturen.
 4. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Tijdelijke huisvesting Oekraïners in huurwoningen

Besluit

 1. Twaalf tijdelijke huurovereenkomsten met corporaties en particuliere verhuurders aan te gaan voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Delegatie van aanwijzing trouwlocaties in de gemeente Barendrecht

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De bevoegdheid tot het aanwijzen van trouwlocaties te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2005.

Het college besluit:

 • De horecagelegenheid gelegen aan Doormanplein 3C in Barendrecht, thans handelend onder de naam Café Den Pimpelaer, en de horecagelegenheid gelegen aan Dorpsstraat 141 in Barendrecht, thans handelend onder de naam Restaurant Diggels, aan te wijzen als vaste trouwlocatie.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

17 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

De burgemeester blikt terug op het proces om het grootste deel van de Oekraïense vluchtelingen die in de Zeeheldenbuurt werden opgevangen in Barendrecht een voorlopige nieuwe plek te geven.

18 Bestuurlijke jaaragenda 2023

Het college neemt kennis van de stukken.

19 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat

 • Informeert het college over de voortgang van de ontwikkeling van de woonvisie. Naar verwachting wordt deze voor de zomer ter besluitvorming aangeboden. Voorafgaand aan het besluitvormingstraject wordt het college geconsulteerd.
 • Informeert het college namens wethouder Van der Linden over de beëindiging van de instandhoudingstermijn van de geldmaat aan de Windsingel per 12 maart. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om de geldmaat in het centrum te behouden.
 • Informeert het college namens wethouder Van der Linden dat door Rijkswaterstaat een aanvraag is gedaan om in het bouwdok delen van de Keizersveerbrug op te slaan. Hiervoor moet afgeweken worden van het bestemmingsplan. De wethouder is bereid mee te denken, maar wel met als onderhandelingsinzet mogelijkheden voor Aquarendrecht.
 • Bespreekt met het college namens wethouder Van der Linden dat er in het raadsvoorstel ‘Nota van uitgangspunten flexwonen Maasstraat’ een fout is ontdekt. In het voorstel wordt dekking gevraagd uit de reserve betaalbaar wonen, echter is deze reserve vorig jaar opgeheven. Via de commissievoorzitter zal commissie worden verzocht om dit alsnog aan te passen.

Wethouder De Hoop

 • Informeert het college dat op 31 maart de ontmoetingsruimte Borgstede open zal gaan. Dit zal feestelijk worden ingeluid. Ook komt er in Borgstede een extra ruimte voor een huisarts. Inmiddels is een bestaande huisarts gevonden die bereid is vanuit deze locatie 600 nieuwe patiënten aan te nemen.
 • Informeert dat in Barendrecht als eerste gemeente in de regio de online huisartsendienst Arene wordt geïmplementeerd.
 • Informeert het college over de start van de pilot buurtagenda Vrijenburg. Komend weekend zal de eerste activiteit plaatsvinden.Heeft een regionaal overleg beschermd wonen bijgewoond, waarbij is gesproken over de bekostiging van een extra doelgroep.Heeft vanmiddag BJ42-overleg over de hervormingsagenda jeugd.Informeert het college over de nieuwe minimafolder die binnenkort wordt uitgebracht.
 • Informeert het college dat zij de bedrijfscontactfunctionaris heeft verbonden aan zorgpartners voor de zoektocht naar locaties voor huisartsen.

Wethouder Stolk

 • Blikt met het college terug op de gedane aanpassingen aan het raadsvoorstel renovatie ’t Trefpunt.
 • Informeert het college over de komst van een nieuwe gemeenteapp. Deze komt naar verwachting voor de zomer en communiceert beter met onze nieuwe website.
 • Informeert het college over enkele achterstanden die zijn ontstaan bij vaststellingen van subsidies. Binnenkort komt een voorstel richting het college om deze alsnog vast te stellen.Bespreekt met het college de voortgang van de gesprekken met de VVE Middeldijkerplein inzake de renovatie van de klok.
 • Informeert het college over enkele ontwikkelingen m.b.t. evenement Lekker & Live.

Burgemeester Veldhuijzen

 • Heeft een waarderingsspeld aan Lucia Vloedgraven uitgereikt.
 • Blikt terug op de jaarlijkse burgemeestersconferentie, waarbij het thema ‘besturen met compassie’ was.
 • Informeert het college over de voortgang van de werkgroep integriteit.
 • Blikt vooruit op de ontmoetingsavond voor Turkse en Syrische inwoners i.v.m. de aardbeving.

20 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over de voortgang van de opbouw van de Barendrechtse organisatie.

21 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

22 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende vergaderingen.

23 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

24 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

25 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

26 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

27 Rondvraag

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 maart 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 21 februari 2023

Aanwezig

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie bezwaarprocedure (Jelle Vervorst) – 11.00 uur

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele aanpassingen vast.

4 Brief Raadsleden met brief aan B&W betreffende onbehoorlijk hervatten monumentenaanwijsproces

Het college neemt kennis van de brief. Wethouder Vermaat zal een reactie voor laten bereiden.

5 Collegebrief Emborion

Het college stemt in met de brief.

6 Collegebrief reactie inwoners Maasstraat/IJsselstraat/Scheldestraat op plan flexwoningen Maasstraat

Het college stemt in met de brief en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te laten passen en te versturen.

7 RIB Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2023

Het college neemt kennis van het uitvoeringsprogramma en stemt in met de raadsinformatiebrief.

8 Nota van uitgangspunten flexwonen Maasstraat

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De Nota van Uitgangspunten voor het realiseren van flexwoningen aan de Maasstraat vast te stellen.
 2. In te stemmen met het toekennen van het lastenbudget van € 480.000,- voor de kosten van opruimen, saneren, bouw- en woonrijp maken van het plangebied, inclusief plankosten.
 3. In te stemmen met een onttrekking aan de reserve Betaalbaar wonen van € 225.000,- in 2023.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te laten passen en te versturen.

9 Opleggen last onder dwangsom aan eigenaar Autofer, Dordtsestraatweg 68

Besluit

 1. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van het bedrijf Autofer aan de Dordtsestraatweg 68 wegens het niet jaarlijks visueel inspecteren van de vloeistofdichte vloer met het doel om naleving van artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 2.1 lid 5 sub b en lid 6 van de Activiteitenregeling milieubeheer blijvend af te dwingen.
 2. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van het bedrijf Autofer aan de Dordtsestraatweg 68 wegens het ontbreken van een geldig certificaat van vloeistofdichtheid van de vloeistofdichte vloer met het doel om naleving van artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 2.1 lid 1 van de Activiteitenregeling milieubeheer blijvend af te dwingen.
 3. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op een bedrag van € 1.000,– per keer dat wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 2.1, lid 5 sub b en lid 6 van de Activiteitenregeling milieubeheer, tot een maximum van € 5.000,–, waarbij per week maximaal één constatering kan plaatsvinden.
 4. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 2. vast te stellen op een bedrag van € 3.000,– per keer dat wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 2.1, lid 1 van de Activiteitenregeling milieubeheer, tot een maximum van € 9.000,–, waarbij per week maximaal één constatering kan plaatsvinden.
 5. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op acht weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 6. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 2. vast te stellen op acht weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.

Het college besluit conform het voorstel.

10 CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet

Besluit

 1. In te stemmen met de deelname aan het CPB-onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de Jeugdwet.
 2. Stichting Inlichtingenbureau toestemming te verlenen om data te verwerken en daartoe in te stemmen met bijgevoegde conceptovereenkomst.
 3. De burgemeester besluit: De directeur Maatschappij te machtigen om de pilotovereenkomst met Stichting Inlichtingenbureau te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Benoeming centraal stembureau 2023-2026

Besluit

 1. Voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026 in het centraal stembureau te benoemen:
 2. als lid, tevens plaatsvervangend voorzitter: de heer G.J. Bravenboer;
 3. als lid: mevrouw V. Kanhai;
 4. als plaatsvervangende leden: mevrouw C. Krouwel, mevrouw J.W. van Kleij-de Bot, mevrouw A.H.P. Brouwer-de Vette.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond i.v.m. fusie Voorne aan Zee

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. Geen zienswijze in te dienen over het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, zoals voorgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) in de brief verstuurd op 24 januari 2023.
 2. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, zoals voorgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) in de brief verstuurd op 24 januari 2023.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college neemt kennis van de brief van de gemeente Rotterdam inzake het Zuidelijk Randpark. Het college betreurt de reactie, gezien het feit dat het college zich juist heeft ingespannen voor overleg met het gemeentebestuur van Rotterdam. Burgemeester Veldhuijzen zal tijdens de raadsvergadering van vanavond de gemeenteraad informeren over de stand van zaken.

14 Onderwijscampus Dierensteinweg 2

Het college is op dit moment niet overtuigd van het NO GO scenario en besluit te starten met de voorbereidende werkzaamheden, vooruitlopend op het voorstel aan de gemeenteraad. Daarbij wordt de organisatie verzocht in het raadsvoorstel een concretere voorstelling te geven van de eventuele opbrengsten uit de ontwikkeling van woningbouw op de locatie Tweemaster.

15 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat

 • Heeft vorige week opnieuw gesproken met de bewonersvereniging Doormanplein inzake de geplande terrasuitbreiding. Op 7 maart zullen de benodigde vergunningen en besluiten ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college.
 • Heeft met Patrimonium gesproken over de voortgang van alle woningbouwprojecten en de mogelijkheden om elders in Barendrecht nog extra woningen te realiseren.

Wethouder Van der Linden

 • Heeft gesproken met de belastingdienst over de ambitie om toe te werken naar horizontaal toezicht. In september/oktober wordt een tekenmoment verwacht.
 • Heeft vorige week gesproken met de klankbordgroep wind, waarbij gesproken is over de ontwikkelingen m.b.t. de windopgave en het Zuidelijk Randpark. Eind maart hoopt de wethouder met de kaders richting de raad te gaan.
 • Is aanwezig geweest bij de start van de bouw van woningen aan de TalmawegIs aanwezig geweest bij een tweede inloopavond voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk Lagewei.
 • Informeert het college over positieve ontwikkelingen rondom een optimalisatiekans net buiten het kerngebied van de Stationstuinen.
 • Heeft gesproken met de Greenboard inzake een grote aanvraag bij het Nationaal Groeifonds.
 • Informeert het college over de uitkomsten van een evaluatie van de deelauto bij het vm. Intertoys pand.
 • Meldt dat hij is geïnformeerd dat er vanuit de gemeente Rotterdam een verzoek is binnengekomen om een baggerslibdepot te ontwikkelen ten zuiden van de Westerhordijk, langs het treinspoor. De beoogde kavel is eigendom van de gemeente Rotterdam, maar bevindt zich op Barendrechts grondgebied. De aanvraag wordt intern bestudeerd. Te zijner tijd volgt een advies.

Wethouder Stolk

 • Informeert het college over de start van een vastgoedadviseur horeca met betrekking tot het Kruispunt.
 • Heeft Van Vliet bedrijfsmakelaars ingeschakeld ten behoeve van de zoektocht naar een locatie voor de voedselbank.
 • Heeft gesproken met Lentiz over de verhuizing naar het pand aan de Gebroken Meeldijk.
 • Heeft afgelopen woensdag gesproken over de uitkomsten van het Oberon-onderzoek. Afgesproken is actiepunten te formuleren en aan de slag te gaan.

Wethouder De Hoop

 • Heeft binnenkort een kennismakingsgesprek met een particuliere organisatie die zich op huisartsenzorg voor onder andere statushouders/asielzoekers wil richten.
 • Is donderdag aanwezig bij de opening van het tijdelijke serviceloket.
 • Sluit donderdag aan bij een bewegingsactiviteit van een basisschool.

Burgemeester Veldhuijzen

 • Informeert het college over de laatste stuurgroep BAR.
 • Informeert het college over de laatste stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het nieuwe politiekantoor aan de Dierensteinweg.
 • Informeert het college over zijn inspanningen om het tekort aan wijkagenten in Barendrecht te verminderen.
 • Heeft een bijeenkomst voor het 510-jarig bestaan van de dorpskerk bijgewoond.

16 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over het tekort aan personeel in het team omgevingsvergunningen en de gevolgen voor de dienstverlening.

17 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het blikt terug op de afgelopen vergaderingen.

18 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het bespreekt de komende raadsvergadering en de concept-moties/vragen voor het vragenkwartier.

19 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

20 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

21 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

22 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten. Wethouder Vermaat neemt volgende week het piket over van burgemeester Veldhuijzen.

23 Rondvraag

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 maart 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 14 februari 2023

Aanwezig

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele aanpassingen vast.

3 Rapportage Programma Beter Bestuur

Het college neemt kennis van de rapportage.

4 Intrekking bereidheid herbenoeming voorzitter Maatschappelijke Adviesraad

Het college neemt kennis van de brief van de Maatschappelijk Adviesraad en zal de voorbereidingen treffen voor het werven van een nieuwe voorzitter.

5 VNG Ledenbrief 23/005 – Oproep bijdrage Giro555 Turkije en Syrië

Het college neemt kennis van de brief en zal de mogelijkheden onderzoeken om steun te betuigen.

6 MRDH: Collegebrief adviesaanvraag concept Plan Toekomstvast Tramnetwerk 2030 regio Rotterdam

Het college neemt kennis van de brief. Wethouder Vermaat zal een reactie voorbereiden.

7 Reactie bewoners Maasstraat/IJsselstraat/Scheldestraat op plan flexwoningen Maasstraat

Het college neemt kennis van de brief en bereidt een reactie voor.

8 Informatiebrief gemeenteraden inzake financiën VRR 2023

Het college stemt in met de brief.

9 Collegebrief Emborion

Het college besluit de brief aan te houden en volgende week opnieuw te agenderen.

10 RIB ontwikkelingen JeugdhulpPlus – GRJR

Het college stemt in met de brief en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder De Hoop wordt gemandateerd de brief aan te passen en te versturen.

11 CONCEPT RIB Zuidelijk Randpark 2023

Het college stemt in met de brief en wenst enkele tekstuele aanpassen. Burgemeester Veldhuijzen wordt gemandateerd de brief aan te passen en te versturen. Het college wenst deze brief tevens middels een begeleidend schrijven te delen met het college van de gemeente Rotterdam.

12 Renovatie ’t Trefpunt

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. Het investeringsbedrag voor de renovatie van ’t Trefpunt bij te stellen naar € 6.519.700,-
 2. Een investering op te nemen voor de realisatie van kantoorruimte voor vluchtelingenwerk in het gemeentehuis ter hoogte van € 200.000,-.
 3. De financiële gevolgen te verwerken in de 1e tussenrapportage van 2023 en de voorjaarsnota 2024.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen. Tevens wordt de organisatie verzocht het voorstel met wethouder Stolk af te stemmen.

13 Ontwerpbestemmingsplan Zeeheldenbuurt

Besluit

 1. Medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van 99 vervangende sociale huurwoningen op de locatie Zeeheldenbuurt door in te stemmen met het opgestelde ontwerpbestemmingsplan ‘Zeeheldenbuurt’.
 2. Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zeeheldenbuurt’, met plan-IMRO code NL.IMRO.0489.BPWGO20220041-ON01, te publiceren en gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te leggen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Beeldkwaliteitsplan Lagewei fase 2 en 3a

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. Het beeldkwaliteitsplan ‘Lagewei fase 2 en 3a’ vast te stellen als onderdeel van de welstandsnota.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Voorfinanciering reserveringsovereenkomst voor Emborion op Nieuw Reijerwaard

Besluit

 1. In te stemmen met het voorfinancieren van de reserveringsovereenkomst (€ 250.000,- ex BTW) voor Emborion op Nieuw Reijerwaard, totdat het bestemmingsplan voor Stationstuinen onherroepelijk is.
 2. De voorfinanciering op te nemen op de balans als een vordering op Emborion.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Keuze nascheidingsmodel kunststofverpakkingsafval

Besluit

 1. Omrin aan te wijzen als partner voor het nascheiden van kunstofverpakkingsmateriaal en drankenkartons.

Burgemeester besluit

 • Wethouder Dirk Vermaat te machtigen het formulier ‘Keuzeformulier regiemodel Barendrecht’ te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken.

18 Onderwijscampus Dierensteinweg 2

Het college neemt kennis van het memo. De portefeuillehouder zal de mogelijkheden onderzoeken om de gestelde termijnen door de aannemer te bespreken.

19 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Van der Linden

 • Heeft gesproken over de verstedelijkingsalliantie. Het college wenst inzicht te krijgen over de ontwikkeling van de NOVEX gebieden.
 • Heeft vorige week het bestuurlijk overleg convenant wind bijgewoond.
 • Gaat bij het Rijk een SPUK-aanvraag doen voor het zelf isoleren van woningen. Hier is nieuw budget voor beschikbaar.

Wethouder Vermaat

 • Informeert het college over een casus m.b.t. een urgentieverklaring.

Wethouder De Hoop

 • Heeft gisteravond een succesvolle bedankavond bijgewoond voor zorgverleners.
 • Heeft vorige week een eerste intervisiebijeenkomst gehad met andere wethouders.
 • Sluit zaterdag aan bij de activiteit in de bibliotheek ‘Koffie met Verhaal’.

Wethouder Stolk

 • Is bij basisschool Smitshoek op bezoek geweest voor een kennismaking met de directeur.
 • Was afgelopen weekend op bezoek bij de turnhal.
 • Informeert het college over lopende gesprekken inzake de exploitatie van Spruit.
 • Heeft van de VVE middeldijkerplein een tegenvoorstel ontvangen over het beheer van de klok.
 • Heeft met het bestuur van BVV Barendrecht gesproken over de mogelijkheden om een multifunctionele accommodatie te ontwikkelen. In april wordt een bezoek gepland aan een vereniging in Amsterdam waar dit concept reeds wordt uitgevoerd.

Burgemeester Veldhuijzen

 • Informeert het college over het aanstaande raadsweekend op 10 en 11 maart.
 • Blikt terug op zijn bezoek aan Fruit Logistica in Berlijn.
 • Informeert het college over een verzoek van het Waterschap om na de verkiezingen als verkenner op te treden.

20 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Blikt terug op de inloopsessies voor medewerkers waarbij veel input geleverd is voor de opbouw van de nieuwe organisaties.

21 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen vergaderingen.

22 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende vergaderingen.

23 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de aanstaande overleggen van verbonden partijen.

Wethouder Van der Linden blikt terug op de DB-vergadering van het NRIJ van 13 februari jl. Tijdens deze vergadering heeft de wethouder zijn vicevoorzitterschap neergelegd, nadat het NRIJ bestuur heeft aangegeven niet bereid te zijn inlichting te verstrekken over de besluitvorming in het AB rondom de gunning van de tender windpark Vaanplein en tevens nog geen bereidheid heeft getoond om in gesprek te gaan met het college van B&W van Barendrecht naar aanleiding van onze eerder verzonden brieven.

24 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

25 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de ingekomen uitnodigingen.

26 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

27 Rondvraag

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 februari 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 7 februari 2023

Aanwezig

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer M.J. Jabaaij, bestuurssecretaris

Afwezig

 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie (oriënterend) onderwijscampus Dierensteinweg 2 (Peter de Regt)

Het college neemt kennis van de oriënterende presentatie over ontwikkelingen rond de

Onderwijscampus Dierensteinweg 2. De presentatie die wordt voorbereid voor de raadscommissie AZ&F op 13 februari wordt na afstemming met wethouder Stolk voorafgaand gedeeld met het gehele college.

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de openbare en niet-openbare besluitenlijst vast.

4 Rapportage Programma Beter Bestuur

De rapportage Porgramma Beter Bestuur van de provincie Zuid-Holland wordt aangehouden en geagendeerd voor de B&W-vergadering van 14 februari..

5 Reactie bewoners Maasstraat/IJsselstraat/Scheldestraat op plan flexwoningen Maasstraat

Het college verzoekt een brief op te stellen in reactie op de ingekomen brief van inwoners op het plan flexwoningen Maasstraat en te agenderen voor de B&W-vergadering van 14 februari.

6 Informatiebrief gemeenteraden inzake financiën VRR 2023

Het college verzoekt om een collegebrief op te stellen waarmee deze informatiebrief van de VRR aangeboden kan worden aan de raad en dit te agenderen van de B&W-vergadering van 14 februari.

7 RIB Stand van zaken Dierensteinweg

Het college stelt de brief vast.

8 RIB huisvesting vergunninghouders gemeente Barendrecht

Het college wenst enkele aanpassingen in de brief. Wethouder Vermaat krijgt mandaat om de brief vast te stellen en te verzenden.

9 RIB Zuidelijk Randpark 2023

Het college wenst aanpassingen in de brief. Burgemeester Veldhuijzen en wethouder Van der Linden krijgen mandaat de brief vast te stellen en te verzenden.

10 Beantwoording raadsvragen Zeeheldenbuurt

Het college wenst enkele aanpassingen in de brief. Burgemeester Veldhuijzen krijgt mandaat om de brief vast te stellen en te verzenden.

11 Renovatie ’t Trefpunt

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. Een aanvullend investeringsbedrag beschikbaar te stellen van € 1.559.700,- voor het realiseren van de renovatie van ‘t Trefpunt.
 2. De financiële gevolgen (2023: € 73.200 voordeel, 2024: € 73.200 nadeel, vanaf 2025: € 130.200 nadeel) te verwerken in de 1e tussenrapportage van 2023 en de voorjaarsnota 2024.

Het college houdt het voorstel aan.

12 Beleidsregels leefgeld ontheemden Oekraïne

Besluit

 1. Burgemeestersbesluit

De Beleidsregels leefgeld ontheemden Oekraïne gemeente Barendrecht vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2023.

 • Kennis te nemen van het burgemeestersbesluit.

De burgemeester besluit de beleidsregels vast te stellen. Het college neemt daar kennis van.

13 Onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid 2023

Besluit

 1. Het onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid 2023 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over het onderzoeksplan 2023 vast te stellen en te versturen.
 3. De brief aan de Rekenkamer Barendrecht inzake het onderzoeksplan 2023 vast te stellen en te versturen.

Het college stelt het voorstel met een aanpassing vast.

14 Opdracht opstellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023 e.v.

Besluit

 1. Aan ICS adviseurs opdracht te verstrekken voor het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023 e.v..
 2. Voor de opdrachtverlening een incidenteel budget van € 70.000,- beschikbaar te stellen.
 3. Het bedrag van € 70.000,= op te nemen in de 1e Tussenrapportage van 2023.

4. Op grond van artikel 55, eerste lid, Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid en sub b van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen ten aanzien van het ter vergadering behandelde en de inhoud van de bij dit voorstel gevoegde bijlage, zijnde “Vergelijking offertes IHP Barendrecht 2023 e.v.”.

Het college stelt het voorstel vast. Wethouder Stolk krijgt mandaat om een brief op te stellen om de raad te informeren over dit besluit.

15 ENSIA verantwoording 2022

Besluit

 1. De collegeverklaring ENSIA 2022 inzake informatiebeveiliging DigiD en Suwinet vast te stellen.
 2. De verantwoordingsrapportage BAG, BGT, BRO en WOZ 2022 vast te stellen.
 3. De LOR (Letter of Recommendation) 2022 vast te stellen.
 4. De uittreksels BRP en Reisdocumenten 2022 vast te stellen.

Het college stelt het voorstel vast.

16 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken rond vluchtelingen en statushouders.

17 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Van der Linden:

 • blikt terug op het geslaagde werkbezoek van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aan Dutch Fresh Port en Stationstuinen.
  • is door de organisatie geïnformeerd over een beslissing op bezwaar in een bezwaarprocedure. Hij heeft vragen over de mandaatregeling op dit punt. Het college bespreekt op 21 februari de bezwaarprocedure in het college waarbij ook dit aan de orde komt.

Wethouder De Hoop:

 • informeert het college over ontwikkelingen rond de Adviesraad Sociaal Domein.

Wethouder Vermaat:

 • informeert het college over een gesprek dat hij heeft gehad met bewonerscommissies Doormanplein.
  • informeert het college over ontwikkelingen in het dossier ‘kippentuin Kempenaar’.
  • informeert het college over ontwikkelingen in de Centrumaanpak.

Wethouder Stolk:

 • heeft vanuit haar bestuurslidmaatschap voor het A&O-fonds een interview gegeven aan het blad Publiek Denken over arbeidsmarktstrategieën.
  • informeert het college over ontwikkelingen in de huisvesting van Lentiz.
  • laat naar aanleiding van klachten vastgoed onderzoek doen naar het pand dat stichting De Toekomst gebruikt.

Burgemeester Veldhuijzen:

 • kondigt aan dat er een voorstel voor herziening van de regeling gemeentelijke onderscheidingen aan komt.
  • heeft met de burgemeesterskring een bezoek gebracht aan het waterschap Hollandse Delta.
  • informeert het college over een gesprek dat hij heeft gevoerd met ProRail.

18 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

De gemeentesecretaris informeert het college over ontwikkelingen in het project ‘nieuwe organisaties’.

19 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

20 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit naar de geplande vergaderingen.

21 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Wethouder Van der Linden blikt vooruit naar de DB-vergadering van het NRIJ van 13 februari en het Bestuurlijk Overleg Convenant Wind van 9 februari.

Burgemeester Veldhuijzen blikt terug op het AB van de Veiligheidsregio.

22 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

25 Rondvraag

Wethouder Van der Linden meldt dat hij 7 maart de B&W-vergadering niet kan bijwonen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 februari 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 31 januari 2023

Aanwezig

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer M.J. Jabaaij, bestuurssecretaris

Afwezig

 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

De presentatie over ontwikkelingen Onderwijscampus Dierensteinweg 2 wordt uitgesteld. Verder wordt een raadsinformatiebrief Jaarplan Boa’s 2023 toegevoegd. Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst van 24 januari 2023 met een enkele aanpassing vast.

3 Raadsinformatiebrief stand van zaken uitwerking aanbevelingen 2e tussenevaluatie GR MRDH

College besluit de brief door te geleiden aan de gemeenteraad.

4 Collegebrief aanmelding Crisis en Herstelwet

Het college stelt de brief vast.

5 Regioakkoord 2022

Het college wenst enkele aanpassingen in de brief. Wethouder Vermaat krijgt mandaat om de brief aan te passen en te verzenden.

6 Beantwoording schriftelijke vragen EVB inzake sloop Zeeheldenbuurt en verhuizing tijdelijke bewoners

Het college wenst aanpassingen in de brief. Portefeuillehouder Veldhuijzen krijgt mandaat de brief aan te passen en te verzenden.

7 Collegebrief Reactie op moties raad 20 december 2022

Het college stelt de brief met een aanpassing vast.

8 RIB Jaarplan Boa’s 2023

Het college stelt de brief vast.

9 Anterieure overeenkomst Zeeheldenbuurt

Besluit

 1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst Zeeheldenbuurt waarin in overeenstemming met Woonstichting Patrimonium afspraken zijn vastgelegd over met name kostenverhaal, ontwikkelbijdragen en toe te passen procedures.
 2. De raadsinformatiebrief over de ondertekening van de anterieure overeenkomst vast te stellen en te versturen.
 3. Wethouder Van der Linden te mandateren tot het doen van tekstuele aanpassingen in de anterieure overeenkomst.
 4. Op basis van het bijgevoegde memo de voorgelegde anterieure overeenkomst niet te wijzigen ten aanzien van het toewijzen van sociale huurwoningen.

Het college stelt het voorstel vast. Het college verzoekt om in licht van nieuwe huisvestingswet een bredere discussie voor te bereiden over hoe de 50% voorrang aan inwoners met lokale binding zo goed mogelijk kan worden toegepast.

10 Dienstreis Fruit Logistica Berlijn 2023

Besluit

 1. dat de heer G. Veldhuijzen de gemeente Barendrecht vertegenwoordigt tijdens Fruit Logistica op 8/9 februari 2023 in Berlijn en de kosten voor deze dienstreis per vliegtuig te vergoeden conform de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Barendrecht 2019, de cao Rijk en de tarieven in bijlage 8 van de CAO Rijk, geldend per 1 januari 2023;
 2. dat voor het vervoer naar en van de luchthaven in Nederland en voor het vervoer tijdens de dienstreis in Berlijn gebruik mag worden gemaakt van een taxi.

Het college stelt het voorstel vast.

11 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken rond vluchtelingen en statushouders.

12 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk:

 • informeert het college over ontwikkelingen in de huisvesting van Lentiz.
 • heeft kennisgemaakt met de nieuwe PCPO-bestuuder Yolande de Beer.
 • heeft een bezoek gebracht aan de Voedselbank.
 • heeft in het kader van de Nationale Voorleesdagen voorgelezen in een basisschoolklas.

Wethouder De Hoop:

 • brengt deze week een bezoek aan de Voedselbank en zal een cheque overhandigen namens medewerkers van de BAR-organisatie die de waarde van hun kerstattentie hiervoor beschikbaar hebben gesteld.
 • opent woensdag een theatercollege over opvoedingsvraagstukken van het CJG.
 • gaat naar de bijeenkomst ‘Leren van Rotterdam Zuid: Wethouders in de wijk’.

Wethouder Van der Linden:

 • heeft binnenkort een gesprek met eigenaren in de Koedoodzone (naar aanleiding van de eerder vastgestelde gebiedsvisie).
 • heeft samen met de burgemeester een werkbezoek gebracht aan Buurtpreventie Nissewaard.
 • heeft gesproken met de initiatiefnemer van microwoning.com.

Wethouder Vermaat:

 • vraagt aandacht voor de communicatie rond de start van een proef op de Kilweg om tijdelijk van twee naar één rijstrook te gaan.

Burgemeester Veldhuijzen:

 • heeft in het kader van de Nationale Voorleesdagen voorgelezen in een basisschoolklas.
 • informeert over een gesprek dat hij heeft gehad over de organisatie van de 4-5 mei herdenking.

13 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

De gemeentesecretaris:

– informeert het college over ontwikkelingen in het project ‘nieuwe organisaties en de kick-off van de projectorganisatie’.

14 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen vergaderingen.

15 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

16 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Wethouder De Hoop meldt dat zij een financiële tegenvaller verwacht vanuit de GRJR.

17 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

18 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

19 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

20 Rondvraag

Wethouder Van der Linden blikt vooruit naar het werkbezoek dat minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat maandag 6 februari brengt aan Barendrecht. Hij bezoekt Dutch Fresh Port en Stationstuinen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 februari 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 24 januari 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Oriëntatie Barendrechtse organisatie (Bert Berghuis/Rijnconsult): 11.00 – 12.30 uur

Het college oriënteert zich op de toekomstige Barendrechtse organisatie.

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele aanpassingen vast.

4 Memo actuele stand van de begroting 2023 – 2026 per 1 januari 2023

Het college neemt kennis van de memo. De organisatie wordt verzocht een aanvullende memo op te stellen waarin inzicht wordt gegeven in de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds en die in de bijdragen aan de VRR.

5 Jaarplan BOA’s 2023

Het college stemt in met het jaarplan en wenst dit via een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad toe te sturen.

6 VNG Ledenbrief 23/001 – Informatiepunten digitale overheid

Het college neemt kennis van de brief en legt de afhandeling in handen van wethouder Stolk.

7 VNG Ledenbrief 23/002 – CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet

Het college neemt kennis van de brief en legt de afhandeling in handen van wethouder De Hoop.

8 RIB Handhaving Waal

Het college stemt in met de brief.

9 RIB Afdoening motie ‘Pilot Barendrechtspraak 2022’

Het college stemt in met de brief.

10 Brief aan Rijkswaterstaat inzake verzoek om verkennend gesprek

Het college constateert dat de eerder verzonden brief namens het college verzonden had moeten worden. Echter ondersteunt het college de inhoud van de brief.

Het college spreekt af voor het verkennende gesprek de gespreksonderwerpen als volgt te verdelen:

 1. Bouwdok: Wethouder Van der Linden
 2. Realisatie natuurvriendelijke oevers: Wethouder Van der Linden
 3. Hergebruik te slopen loods: Wethouder Vermaat
 4. Overdracht beheer monument: Wethouder Vermaat
 5. Realiseren extra bos: Wethouder Van der Linden
 6. Onderhoud tunnels: Wethouder Vermaat

11 RIB Stand van zaken Onderwijscampus Barendrecht

Het college stemt in met de brief.

12 Intentieovereenkomst bouwplan “Hof van Barendrecht” (1e Barendrechtseweg 92a)

Besluit

 1. Medewerking te verlenen aan het bouwplan voor 27 woningen aan de locatie 1e Barendrechtseweg 92a (‘Hof van Barendrecht’).
 2. Voor de herontwikkeling van de locatie een intentieovereenkomst aan te gaan met de ontwikkelaar Habeko Vastgoed B.V..
 3. De raadsinformatiebrief inzake de intentieovereenkomst bouwplan Hof van Barendrecht vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2023

Besluit

 1. Het ’Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2023’ vast te stellen.
 2. De aangepaste uitvoering van het “Toetsprotocol Constructies” te verlengen tot de inwerkingstredingsdatum van de Omgevingswet.
 3. De werking van het ‘Handhavingsbeleidsplan 2019-2023’ te verlengen tot 1-1-2024.
 4. De raadsinformatiebrief inzake het Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2023 vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen 2023

Besluit

 1. Het Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen Wabo 2023 vast te stellen.
 2. De werking van het Vergunningbeleidsplan-Wabo-2017-2021 te verlengen tot en met 31 december 2023.
 3. De raadsinformatiebrief inzake het Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen 2023 vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Gezondheidscampagne “Bewust Barendrecht”

Besluit

 1. Het opdrachtdocument Campagne ‘Bewust Barendrecht’ vast te stellen.
 2. De dienstverleningsovereenkomst met Engaged by Lili BV te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel. Daarbij wenst het college voorafgaand aan de start van de campagne inzicht te krijgen in de acties die ondernomen gaan worden.

16 Update Lange termijnfinanciering- deelname Staat in Stedin

Besluit

 1. In te stemmen met het Afsprakenkader dat Stedin en de andere landelijke netwerkbedrijven met de Staat hebben gemaakt.
 2. De raadsinformatiebrief inzake de update lange termijnfinanciering en de deelname van de Staat in Stedin vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Opleggen last onder dwangsom botenhuis op perceel D11430 achter Noldijk 173

Besluit

 1. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van het perceel D 11430 achter Noldijk 173 wegens het zonder omgevingsvergunning en in strijd met het bestemmingsplan bouwen en in stand houden van een botenhuis met het doel om de overtredingen te beëindigen door het botenhuis te verwijderen en verwijderd te houden.
 2. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op een bedrag van € 5.000,– ineens.
 3. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op zes weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 4. Aan het besluit zakelijke werking toe te kennen.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Opleggen nieuwe last onder dwangsom Voordijk 276, 276a en 276b

Besluit

 1. Een nieuwe last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van de woningen Voordijk 276, 276a en 276b met het doel om de bewoning van de twee appartementen op de eerste verdieping van het gebouw achter de oorspronkelijke woning en één woonruimte op de zolderverdieping in strijd met het bestemmingsplan ‘Woongebied Oost’ te (laten) beëindigen en beëindigd te houden.
 2. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op een bedrag van € 15.000,– ineens.
 3. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op drie maanden, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 4. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van de woningen Voordijk 276, 276a en 276b met het doel om de overtreding van afdeling 2.1, paragraaf 2.10.2 en 2.11.2 van het Bouwbesluit 2012, betreffende de brand- en rookwerende scheidingen tussen de woningen, te beëindigen en beëindigd te houden.
 5. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 4. vast te stellen op een bedrag van € 50.000,– ineens.
 6. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 4. vast te stellen op vier weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 7. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van de woningen Voordijk 276, 276a en 276b met het doel om de overtreding van paragraaf 2.1.2 van het Bouwbesluit 2012, betreffende de dakconstructie, te beëindigen en beëindigd te houden.
 8. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 7. vast te stellen op een bedrag van € 50.000,– ineens.
 9. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 7. vast te stellen op zes weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 10. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van de woningen Voordijk 276, 276a en 276b met het doel om de overtreding van paragraaf 3.5.2, artikel 3.72 lid 1 en 3.73 lid 1 van het Bouwbesluit 2012, betreffende de dakbeplating, te beëindigen en beëindigd te houden.
 11. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 10. vast te stellen op een bedrag van € 25.000,– ineens.
 12. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 10. vast te stellen op zes weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 13. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van de woningen Voordijk 276, 276a en 276b met het doel om de overtreding van artikel 6.7 en artikel 6.8 van het Bouwbesluit 2012, betreffende de elektrische installatie, te beëindigen en beëindigd te houden.
 14. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 13. vast te stellen op een bedrag van € 50.000,– ineens.
 15. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 13. vast te stellen op zes weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 16. Aan het besluit zakelijke werking toe te kennen.
 17. Het besluit van 5 oktober 2021, verzonden op 7 oktober 2021, met kenmerk 221739, in te trekken.

Het college besluit conform het voorstel.

19 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken. Daarbij wenst het college op korte termijn via een memo inzicht in de wijze waarop de ondersteuning/begeleiding van vluchtelingen is georganiseerd.

20 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder De Hoop

 • Blikt terug op een geslaagde bijeenkomst inzake preventief jeugdbeleid.

Wethouder Van der Linden

 • Heeft afgelopen vrijdag een bezoek gebracht aan Emborion.
 • Heeft ingesproken bij de gemeente Albrandswaard over de ontwikkeling van De Graaf van Portland.
 • Informeert het college over de voortgang van de ontwikkeling van flexwoningen aan de Maasstraat.
 • Heeft verzocht om een evaluatie van de deelauto bij de Middenbaan.

Wethouder Vermaat

 • Heeft gister samen met Wethouder Van der Linden met de bewonersverenigingen van het Doormanplein gesproken over de ervaren overlast.

Wethouder Stolk

 • Heeft contact gehad met de kledingbank over een potentiele nieuwe locatie. De mogelijkheden worden nu onderzocht.
 • Laat de staat van de vloer van de portakabins van de voedselbank onderzoeken naar aanleiding van klachten.
 • Start morgen met de nationale voorleesdag.
 • Gaat starten met intervisie vanuit de wethoudersvereniging.

Burgemeester Veldhuijzen

 • Heeft het 50-jarig jubileum van de Wereldwinkel bijgewoond.
 • Spreekt de wens uit om tijdens de heidagen van het college in maart stil te staan bij de Voorjaarsnota.

21 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

22 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen vergaderingen.

23 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de aanstaande vergaderingen.

24 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

25 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

26 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

27 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

28 Rondvraag

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 17 januari 2023.

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie Inwonerspanel (Frank Doolaard, Shona Dickson): 11.00 – 11.45

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele aanpassingen vast.

4 Nevenfunctieregister College van B&W Barendrecht

Het college wenst enkele aanpassingen en toevoegingen in het overzicht. Na aanpassing wordt het overzicht rondgestuurd voor een laatste controle.

5 RIB decembercirculaire 2022 Gemeentefonds

Het college wenst een nadere duiding in de brief onder het kopje energietoeslag. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

6 Nadere regels jeugdhulp 2023 Barendrecht

Besluit

 • De nadere regels jeugdhulp gemeente Barendrecht 2023 met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

7 Aanwijsbesluit Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) 2023 Barendrecht

Besluit

 1. De medewerkers van het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) aan te wijzen als toezichthouder voor de genoemde verordeningen en wetten.
 2. De procesregisseur van het ROBT te machtigen om namens de gemeente de benodigde legitimatiepassen af te geven en te ondertekenen.
 3. Dit besluit in werking te laten treden op de dag na publicatie van het besluit.

Burgemeester besluit

1. De medewerkers van het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) aan te wijzen als toezichthouder voor de genoemde verordeningen en wetten.

Het college besluit conform het voorstel.

8 Zienswijze strategische agenda MRDH

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De zienswijze op de Strategische Agenda MRDH vast te stellen.
 2. Met de zienswijze aandacht te vragen voor een strategische agenda:
 • Waarbij doelstellingen goed zijn geformuleerd waardoor monitoring en bijsturing mogelijk zijn en bijdragen aan de brede welvaart via de twee pijlers van de MRDH: economie en bereikbaarheid.
 • Waarbij de Barendrechtse belangen binnen de regionale context worden vertegenwoordigd. Het college wenst enkele aanpassingen in de zienswijze. Burgemeester Veldhuijzen wordtgemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

9 Impulsregeling winkelgebied Carnisse Veste

Besluit

 1. In te stemmen met bijgevoegde subsidieaanvraag ‘impulsaanpak winkelgebieden’ voor winkelcentrum Carnisse Veste.

Het college besluit conform het voorstel.

10 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken. Wethouder Vermaat gaat volgende week in gesprek met de provincie over de taakstelling huisvesting statushouders.

11 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Van der Linden

 • Blikt terug op de nieuwjaarsreceptie van VBO.
 • Informeert het college over het verloop van de bewonersbijeenkomst over flexwoningen aande Maasstraat.
 • Bespreekt de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de Stationstuinen.

Wethouder Vermaat

 • Heeft vorige week de regionale tafel wonen bijgewoond. Daarbij is gesproken over het Regioakkoord en het aantal te bouwen betaalbare woningen door de verschillende gemeenten.
 • Informeert het college over de laatste stand van zaken m.b.t. de proef voor terrasuitbreiding aan het Doormanplein.
 • Bespreekt met het college de laatste stand van zaken m.b.t het verbod op de inname van bedrijfsafval bij het afvalaanbiedstation. De verwachting is dat dit tot 5 – 10% minder afval bij aanbiedstation gaat leiden.

Wethouder Stolk

 • Informeert het college over besprekingen met de bibliotheek inzake een mogelijk financieeltekort.
 • Heeft afgelopen weekend een korfbal- en basketbalwedstrijd bezocht.
 • Heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie VBO gesproken over het idee om nieuwe ondernemerseen welkomstpakket aan te bieden.
 • Bespreekt de ontwikkelingen met betrekking tot de verhuizing van Lentiz.
 • Informeert het college over aanstaande stakingen in grote steden inzake de CAO-onderhandelingen.
 • Zou graag met het gehele college meedoen aan de voorleesweek. De organisatie wordtverzocht dit te organiseren.

Wethouder De Hoop

 • Heeft gesproken met wethouder Achbar van Rotterdam over het tekort aan huisartsen enmogelijk slimmer gebruik van de grensgebieden tussen Rotterdam en Barendrecht.
 • Informeert het college over de naamswijziging van de WMO-adviesraad naarMaatschappelijke Adviesraad.
 • Bespreekt met het college de laatste stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling vanBorgstede. Inmiddels is Pameijer elders gehuisvest en zijn alle juridische plooiengladgestreken. De inrichting komt naar verwachting in maart.
 • Heeft aanstaande maandag een bijeenkomst over preventief jeugdbeleid metmaatschappelijke partners.
 • Heeft kennisgemaakt met Stichting Laxmi.

Burgemeester Veldhuijzen

 • Bespreekt met het college het weekend met de gemeenteraad.
 • Blikt terug op de afgelopen stuurgroep BAR.
 • Heeft een bijeenkomst over ondermijning bij de Provincie bijgewoond.

12 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over de invulling van het voorzitterschap van de directieraad.

13 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen vergaderingen.

14 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende vergaderingen.

15 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de aankomende vergaderingen van verbonden partijen.

16 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

17 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

18 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

19 Rondvraag

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 januari 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 10 januari 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie Centrumaanpak (Anja van Mill) – 10.30 uur

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele tekstuele aanpassingen vast.

4 Afspraken bestuurlijk overleg WSHD-gemeente Barendrecht

Het college verzoekt de afspraken ambtelijk te concretiseren en hier termijnen aan te hangen. Na deze aanvullingen wordt het verslag opnieuw geagendeerd.

5 Handhavingsarrangement Barendrecht 2023 – 2026

Het college steunt de burgemeester in de ondertekening van het voorliggende handhavingsarrangement.

6 Woo-overzicht Q4 2022

Het college neemt kennis van het overzicht.

7 VNG ledenbrief 22/068 – Stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd

Het college neemt kennis van de brief.

8 RIB Leefbaarheidsboa’s

Het college stemt in met de brief.

9 RIB Stand van zaken Dierensteinweg

Het college wenst enkele tekstuele aanpassingen in de brief en besluit de brief aan te houden.

10 RIB Flexwonen Maasstraat

Het college neemt nogmaals kennis van de tijdens het reces verzonden brief.

11 RIB Opvang (Oekraïense) vluchtelingen & statushouders

Het college wenst enkele tekstuele aanpassingen in de brief en besluit de brief aan te houden.

12 RIB Resultaten aanpak ondermijning 2022

Het college stemt in met de raadsinformatiebrief en neemt kennis van de evaluatie. De burgemeester stelt daarbij de geactualiseerde beleidsregels van het Damoclesbeleid vast.

13 Anterieure overeenkomst Zeeheldenbuurt

Besluit

 1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst Zeeheldenbuurt waarin in overeenstemming met Woonstichting Patrimonium afspraken zijn vastgelegd over met name kostenverhaal, ontwikkelbijdragen en toe te passen procedures.
 2. De raadsinformatiebrief over de ondertekening van de anterieure overeenkomst vast te stellen en te versturen.
 3. Wethouder Van der Linden te mandateren tot het doen van tekstuele aanpassingen in de anterieure overeenkomst.

Het college streeft ernaar dat er bij de toewijzing van woningen, binnen de wettelijke kaders, maximaal voorrang wordt gegeven aan Barendrechters. Daarnaast wenst het college nog enkele tekstuele aanpassingen in de overeenkomst. Het college besluit het voorstel aan te houden en in aangepaste vorm opnieuw te agenderen.

14 Vaststelling Open House procedure vraagafhankelijk Wmo-vervoer

Besluit

 1. Kennis te nemen van het informatiedocument inzake de Open House procedure voor het vraagafhankelijk Wmo-vervoer.
 2. Mandaat te verlenen aan de clustermanager Maatschappij van de BAR-organisatie conform bijgesloten mandaat- en/of machtigingsbesluit voor Open House vraagafhankelijk Wmo-vervoer.
 3. Burgemeester besluit:
  De ondertekeningsvolmacht te verlenen voor het aangaan van overeenkomsten in het kader van vraagafhankelijk Wmo-vervoer aan de clustermanager Maatschappij van de BAR-organisatie.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Rapportage Verbijzonderde Interne Controle 1e halfjaar 2022 GR BAR-organisatie

Besluit

 1. Kennis te nemen van de rapportage Verbijzonderde Interne Controle 1e halfjaar 2022 van de GR BAR-organisatie.
 2. De raadsinformatiebrief n.a.v. de rapportage 1e halfjaar 2022 vast te stellen en te versturen. Het college besluit conform het voorstel.

16 Art. 213a Gemeentewet onderzoek 2021 persoonsgebonden budget PGB (onderdeel WMO)

Besluit

 1. Kennis te nemen van het onderzoek naar de werking van het Persoonsgebonden budget (PGB) en in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport.
 2. De GR BAR-organisatie opdracht te verstrekken om de aanbevelingen uit het rapport uit te voeren.
 3. De raadsinformatiebrief over het rapport vast te stellen en te versturen.
 4. De aanbiedingsbrief over het rapport aan de Rekenkamer Barendrecht vast te stellen en teversturen.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Nadere regels omtrent vergunning voor het bedrijfsmatig aanbieden van deeltweewielers in de openbare ruimte

Besluit

 1. De nadere regels ten behoeve van het creëren van gelijke kansen om in aanmerking te komen voor een vergunning voor het bedrijfsmatig aanbieden van deeltweewielers in de openbare ruimte vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over de nadere regels vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Gezondheidsmonitor Kinderen Barendrecht 2022 GGD-RR

Besluit

 1. Kennis te nemen van de Gezondheidsmonitor Kinderen Barendrecht 2022 van GGD RotterdamRijnmond (GGD-RR).
 2. De raadsinformatiebrief over de Gezondheidsmonitor Kinderen Barendrecht 2022 van GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

19 Jaaroverschrijdende projecten 2022 van de GR BAR-organisatie

Besluit

 1. Kennis te nemen van de verwachte jaaroverschrijdende projecten 2022 – 2023 van de GR BAR- organisatie zoals deze bij de jaarrekening 2022 van de GR BAR-organisatie zullen worden gepresenteerd.
 2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief van een overzicht van de verwachte jaaroverschrijdende projecten van 2022 naar 2023 van de GR BAR-organisatie vast te stellen en te verzenden.

Het college besluit conform het voorstel.

20 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

De burgemeester blikt terug op het afgelopen AB VRR. Daarbij is gesproken over het aansturingsvraagstuk van de verschillende opvangcrises en de verwachtingen op het gebied van instroom. De verwachting is dat de aantallen (Oekraïense) vluchtelingen zullen blijven toenemen.

21 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder De Hoop:

 • Informeert het college over de ontwikkeling van de Social HUB in Borgstede. Er is inmiddels een oplossing gevonden voor de eerder ontstane vertraging.
 • Heeft vorige week meegelopen met een WMO-consultent met huisbezoeken.
 • Gaat deze week op bezoek bij de wijkteams in Carnisselande.
 • Spreekt morgen in regioverband met zorgverzekeraar CZ over onder andere hethuisartsentekort.

Wethouder Vermaat

 • Blikt terug op een bewonersavond m.b.t. de pilot voor de uitbreiding van terrassen op het Doormanplein.

Wethouder Van der Linden

 • Heeft samen met de burgemeester gesproken met de CEO en CFO van The Greenery.
 • Informeert het college over de voorlopige uitkomsten van de decembercirculaire. Dezeuitkomsten komen binnenkort richting het college.

Burgemeester Veldhuijzen

 • Blikt terug op de jaarwisseling. Deze is relatief rustig verlopen met weinig incidenten.
 • Heeft binnen de Commissie Gemeentelijke Onderscheidingen afscheid genomen een lid en heeft twee nieuwe leden verwelkomd.

22 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

n.v.t.

23 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

n.v.t.

24 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

College blikt vooruit op de komende vergaderingen.

25 Terugkoppeling uit verbonden partijen

College bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

26 Communicatie

College bespreekt de communicatiekalender.

27 Ingekomen uitnodigingen

College bespreekt de binnengekomen uitnodiging.

28 Periodiek bestuurlijke documenten

College bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

29 Rondvraag

Het college wenst binnenkort een brijpraatmoment met de lokale pers te organiseren. De bestuurscommunicatieadviseur wordt verzocht hiervoor het initiatief te nemen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 januari 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

Archief

Wanneer u op zoek bent naar notulen die niet meer op de website staan, dan kunt u die terugzoeken in Archiefweb. Alle informatie die op de website heeft gestaan, kunt u daar terugvinden. Op de pagina Hoe werkt het archief?, leest u hoe u het makkelijkst iets kunt terugvinden.