Collegebesluiten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks op dinsdag. De besluiten die het college in deze vergaderingen neemt, kunt u hieronder vinden.

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 9 april 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, locogemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met een tekstuele wijziging vast.

3 Jaarverslag rekenkamer 2023

Het college neemt kennis van het jaarverslag.

4 Vergaderstukken ALV M50 19 april a.s. te Bergen op Zoom

Het college neemt kennis van de vergaderstukken. Wethouder De Hoop zal aanwezig zijn bij de ALV.

5 Brief aan huisartsen

Het college stelt de brief vast.

6 RIB Rapport Nationale Ombudsman “hoe eerder, hoe beter”

Het college stelt de brief vast.

7 Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie (De BedrijfsvoeringsPartner)

Besluit

De raad voor te stellen:

 • 1. Toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie in de gemeenschappelijke regeling De BedrijfsvoeringsPartner, conform bijlage 1, en het uittreden van de burgemeester uit de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie.

Het college besluit:

 • 2. De zienswijzen over de ontwerp-wijziging van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie in de gemeenschappelijke regeling De BedrijfsvoeringsPartner te verwerken, conform bijlage 1.

Het college besluit conform het voorstel.

8 Memo huisvesting zorginstelling (Dominic van Leeuwen)

Het college neemt kennis van het memo. Gelet op het belang om de betrokkenen eerst te informeren, wordt de besluitvorming van het college openbaar op 9 mei 2024.

9 Memo Voedselbank

Het college neemt kennis van het memo. Het college verzoekt de organisatie een raadsvoorstel voor te bereiden voor het benodigde budget voor het achterstallig onderhoud en diverse werkzaamheden.

10 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat informeert het college over een ingepland overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

11 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat

 • Heeft geen punten ter terugkoppeling.

Wethouder Van der Linden

 • Informeert het college over de onderhandelingen tussen de VNG en het kabinet over afschaffing van de opschalingskorting.
 • Heeft een bewonersbijeenkomst bijgewoond over revitalisering van het gebied rondom Carnisse Veste.
 • Heeft de opening van ThermoNoord bijgewoond.
 • Informeert het college over de stand van zaken in de werving van boa’s.

Wethouder De Hoop

 • Informeert het college over de stand van zaken in de handhaving op de aanbieder van leerlingenvervoer.
 • Informeert het college over handhaving op een organisatie die niet voldoet aan de verplichtingen met betrekking tot social return on investment.
 • Zal een werkbezoek afleggen aan locatie De Wilgen van Yulius en SBO De Wijngaard, met als thema jeugdhulp op school.

Wethouder Stolk

 • Heeft gesproken met vertegenwoordigers van Tienskip en Lentiz over het betrekken van jongeren bij de democratie.
 • Heeft van OZHW een verzoek gekregen dat de gemeente een bijdrage kan leveren aan een praktijkvak havo.
 • Was aanwezig bij een bijeenkomst over overlast van het schoolplein van CBS Smitshoek, locatie Kouwenhoven-akker, georganiseerd voor omwonenden. Omdat geen omwonenden aanwezig waren, wordt uitgezocht of de uitnodigingen op de juiste manier zijn verstuurd.
 • Blikt terug op een geslaagd jubileum van het Inge de Bruijnzwembad.
 • Heeft de opening van Kledingbank UnieK aan de Kruidentuin bijgewoond.

Burgemeester Schneider

 • Informeert het college over de gesprekken die hij heeft gevoerd met de politie over het nieuwe regiokantoor van de politie.
 • Blikt terug op een geslaagd raadsweekend.

12 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer

 • Blikt vooruit op de eerste kwartaalborrel met medewerkers.

Zegt toe in mei een overzicht van de verhouding vaste en ingehuurde medewerkers aan het college over te leggen.

13 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

14 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissie- en raadsvergaderingen.

15 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

16 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

17 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

18 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

19 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 april 2024

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 2 april 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, locogemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie Structuurvisie Detailhandel & Horeca (Han Wieringa)

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met een tekstuele wijziging vast.

4 RIB en persbericht regiokantoor politie

Het college overweegt een aanpassing in de raadsinformatiebrief op basis van op te vragen informatie, machtigt burgemeester Schneider de raadsinformatiebrief zo nodig aan te passen en stelt de brieven voor het overige vast.

5 RIB Natuurijsbaan

Het college doet een suggestie voor een aanvulling en onderschrijft voor het overige de in de raadsinformatiebrief geschetste lijn.

6 Brief aan huisartsen

Het college wenst enkele aanpassingen in de brief en besluit de brief opnieuw te agenderen.

7 Gewijzigde vaststelling uitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 5

Besluit

 • 1. Het gewijzigde uitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 5 vast te stellen.
 • 2. Het gewijzigde uitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 5 en bijbehorende stukken zes weken ter inzage te leggen.
 • 3. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

8 Reactie gemeente Barendrecht vervoerplan 2025 RET

Besluit

 • 1. De conceptreactie op het Vervoerplan RET 2025 vast te stellen.
 • 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.
 • 3. Wethouder Vermaat te machtigen om de inbreng uit de oriënterende commissie Ruimte van 16 april 2024 te verwerken in de reactie op het Vervoerplan RET 2025 en deze reactie vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

9 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Burgemeester Schneider informeert het college over de overplaatsing van een Oekraïense vluchteling naar Rotterdam.

10 Nevenfuncties en -inkomsten college van burgemeester en wethouders

Het college bespreekt het ambtelijke verzoek om het overzicht nevenfuncties en -inkomsten te actualiseren.

11 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk

 • Meldt dat de organisatie van de halve marathon Barendrecht stopt.
 • Informeert het college over de stand van zaken rond de klokken op het Middeldijkerplein.
 • Heeft een gesprek gehad met bestuursleden van stichting SEDOB, waarin onder meer het teruglopend aantal vrijwilligers aan de orde is geweest.
 • Heeft gesproken met een vaste ontvanger van evenementensubsidie over het eindigen van de subsidie als gevolg van de nog vast te stellen nieuwe subsidieregeling voor evenementen.
 • Informeert het college over de gesprekken over de begroting 2025 van De BedrijfsvoeringsPartner. Deze zal zo spoedig mogelijk worden verzonden, waarna een zienswijzeprocedure volgt.

Wethouder De Hoop

 • Heeft deze week een overleg met de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht.
 • Zal een boekpresentatie van het boek “Samen Alleen” bijwonen, in het kader van de Autismeweek.
 • Heeft gesproken met de Voedselbank over huisvesting aan de Kruidentuin.
 • Zal een themabijeenkomst over beheersbare jeugdhulp van de Vereniging voor Zuid-Hollandse Gemeenten bijwonen.

Wethouder Van der Linden

 • Blikt terug op geslaagde uitzendingen van RTV Rijnmond over de kaderstelling windenergie Vaanplein en Nieuwsuur over de combinatie van verkoop van betaalbare woningen en lease van een energiesysteem.
 • Blikt terug op een geslaagd bestuurlijk overleg met onder meer de minister van Justitie & Veiligheid (die was verhinderd), de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de VNG, het IPO en de MRDH over verkeersveiligheid. Er zal worden gewerkt aan een hoofdlijnenakkoord.
 • Zal op uitnodiging van wethouder Karremans van Rotterdam de wedstrijd Feyenoord-Ajax bijwonen.
 • Heeft een delegatie van Samsung en Busan Port Authority B.V. ontvangen en rondgeleid door Dutch Fresh Port.

Wethouder Vermaat

 • Heeft een algemene vergadering van aandeelhouders van Stedin bijgewoond.

Burgemeester Schneider

 • Heeft de opening van het nieuwe seizoen van Tennis Vereniging Barendrecht bijgewoond.
 • Is vanaf 3 april 2024 in de ochtend tot donderdag 4 april 2024 in de avond afwezig in verband met het Burgemeesterscongres van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Wethouder Van der Linden zal het crisispiket waarnemen.

12 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer

 • Heeft geen punten ter terugkoppeling.

13 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

14 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissie- en raadsvergaderingen.

15 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Wethouder Van der Linden informeert het college dat nog geen reactie is ontvangen van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde op het voornemen tot uittreden.

16 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

17 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

18 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

19 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 april 2024

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 26 maart 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, locogemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele tekstuele wijzigingen vast.

3 VNG Ledenbrief 24/007 – Update VNG-inzet kabinetsformatie

Het college neemt kennis van de brief.

4 VNG Ledenbrief 24/008 – Openstelling vacatures VNG-bestuur en -commissies

Het college neemt kennis van de brief.

5 Informatiebrief Stedin

Het college neemt kennis van de brief. Wethouder Van der Linden zal hierover een raadsinformatiebrief versturen.

6 Nieuwsbrief maart 2024 VZHG

Het college neemt kennis van de brief.

7 Brief NWEA Windenergie Vaanplein

Het college neemt kennis van de brief.

8 RIB Inzet VNG rondom offensief zwaar illegaal vuurwerk

Het college stelt de brief vast.

9 RIB Uitvoering motie ‘Pensionado’s aan het werk’

Het college stelt de brief vast.

10 RIB en persbericht regiokantoor politie

Het college besluit, in afwachting van nadere informatie van de politie, de brief opnieuw te agenderen in de collegevergadering van 2 april 2024.

11 RIB Stand van zaken toezeggingen en moties verkeer en vervoer

Het college stelt de brief vast.

12 RIB Stand van zaken Onderwijscampus Dierensteinweg 2

Het college stelt de brief met een wijziging vast.

13 RIB Afsluiten mediation

Het college wenst enkele aanpassingen in de brief, machtigt wethouder Stolk om de brief aan te passen, stelt de brief voor het overige vast en besluit geheimhouding op de inhoud van de brief te leggen (artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet open overheid).

14 Nieuwe achtervangovereenkomst gemeente Barendrecht met Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Besluit

 • 1. De nieuwe achtervangovereenkomst tussen de gemeente Barendrecht en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) aan te gaan.
 • 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Jaarverslag leerplicht Barendrecht 2022-2023

Besluit

 • 1. Het jaarverslag leerplicht 2022-2023 vast te stellen.
 • 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat informeert het college over de laatste stand van zaken.

17 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk

 • Informeert het college over een akkoord met betrekking tot de turnhal en zal hierover op korte termijn een voorstel aan het college voorleggen.
 • Informeert het college over een in Barendrecht verblijvende jongere met problematiek in relatie tot onderwijs en veilig thuis.

Wethouder De Hoop

 • Blikt terug op een geslaagd bezoek aan Yulius met burgemeester Schneider.
 • Zal een bezoek brengen aan Drukwerk Barendrecht.

Wethouder Van der Linden

 • Zal een bestuurlijk overleg bijwonen met onder meer de minister van Justitie & Veiligheid, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de VNG, het IPO en de MRDH over verkeersveiligheid.
 • Zal worden geïnterviewd door RTV Rijnmond over de kaderstelling windenergie Vaanplein.
 • Zal worden geïnterviewd door Nieuwsuur over de combinatie van verkoop van betaalbare woningen en lease van een energiesysteem.
 • Informeert het college over de stand van zaken in de werving van boa’s.
 • Informeert het college dat beroep is ingesteld tegen het bestemmingsplan De Stationstuinen 1e fase.

Wethouder Vermaat

 • Informeert het college over de stand van zaken in de gesprekken over de huisvesting van NV BAR Afvalbeheer.
 • Informeert het college dat onderzoek gedaan zal worden naar het zichtbaar maken van de oude tramrails bij de Oude Maas.

Burgemeester Schneider

 • Doet een suggestie voor uitbreiding van waardering van vrijwilligers door de gemeente en verzoekt de organisatie de huidige mogelijkheden in beeld te brengen.
 • Heeft een bezoek gebracht aan Vluchtelingenwerk en daar gesproken met diverse statushouders, waarvan er velen aangaven graag te willen werken.
 • Blikt terug op een geslaagd bezoek aan Yulius met wethouder De Hoop.
 • Wethouder Van der Linden zal het crisispiket waarnemen op:
 • 27 maart 2024 in de ochtend tot en met 28 maart 2024 in de avond;
 • 9 april 2024 in de avond tot en met 12 april 2024 in de avond;
 • 26 juni 2024 in de ochtend tot en met 28 juni 2024 in de avond.

18 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer

 • Informeert het college over de stand van zaken in de SiSa-verantwoording.
 • Informeert het college over het huidige gebruik van de Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers.

19 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

20 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissie- en raadsvergaderingen.

21 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Wethouder Van der Linden informeert het college dat nog geen reactie is ontvangen van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde op het voornemen tot uittreden.

22 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

25 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 april 2024

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 19 mart 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, locogemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele tekstuele wijzigingen vast.

3 Afspraken Voorjaarsnota 2025

Het college besluit het document, dat voor de ambtelijke organisatie richtinggevende uitspraken ten behoeve van de voorbereiding van de Voorjaarsnota 2025 bevat, met enkele wijzigingen vast te stellen. Definitieve inhoudelijke besluitvorming zal plaatsvinden bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2025.

4 VNG Ledenbrief 24/006 – Ontwikkelingen opvang asielzoekers en Oekraïners

Het college neemt kennis van de brief.

5 E-mail gedeputeerde provincie Zuid-Holland drs. ir. Anne Koning inzake woningbouwprogrammering Barendrecht

Het college neemt kennis van het verslag van het gesprek tussen wethouder Vermaat en gedeputeerde Koning.

6 Brief GRJR inzake kostenbesparingsmaatregelen

Het college neemt kennis van de brief. Wethouder De Hoop informeert het college over nadere informatie die zij heeft ontvangen van de GRJR over een mogelijk extra financiële tegenvaller. Het college verzoekt de ambtelijke organisatie een brief voor te bereiden aan huisartsen in Barendrecht over hun rol in het verwijzen naar jeugdhulp.

7 Memo opzet tussenevaluatie meerjarenprogramma

Het college stemt in met het memo.

8 Overzicht SR aanbestedingen Barendrecht

Het college neemt kennis van het overzicht en verzoekt de organisatie deze van een nadere duiding te voorzien.

9 RIB Paspoortpiek

Het college onderschrijft de in de raadsinformatiebrief geschetste lijn.

10 RIB en persbericht regiokantoor politie

Het college doet burgemeester Schneider enkele suggesties voor de brief en besluit de brief opnieuw te agenderen in het college van 26 maart 2024.

11 Toezending onderzoeken Verkeersveiligheid en geluidsoverlast op de Kilweg, Leedeweg en Boezemweg

Besluit
 1. De raadsinformatiebrief ten behoeve van toezending van de onderzoeksrapporten naar diverse verkeersmaatregelen op de Kilweg, Leedeweg en Boezemweg vast te stellen en te versturen.

Het college wenst enkele tekstuele aanpassingen in de raadsinformatiebrief en machtigt wethouder Vermaat om deze aanpassingen te verwerken. Het college besluit voor het overige conform het voorstel.

12 ENSIA-verantwoording 2023 Barendrecht

Besluit
 1. De collegeverklaring Barendrecht ENSIA 2023 inzake DigiD en Suwinet vast te stellen.
 2. De verantwoordingsrapportage BAG, BGT, BRO 2023 Barendrecht vast te stellen.
 3. De rapportage informatieveiligheid 2023 Barendrecht vast te stellen.
 4. De LOR (Letter of Recommendation) 2023 voor Barendrecht vast te stellen.
 5. Het uittreksels BRP 2023 Barendrecht en het uittreksel BRP volwassenheid 2023 Barendrecht vast te stellen.
 6. De burgemeester besluit: Het uittreksel Reisdocumenten 2023 Barendrecht vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Benoeming RvT OZHW 2024

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

De raad voor te stellen:
 1. Mevrouw Den Hollander met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting OZHW voor Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO).
 2. De brief aan OZHW over het raadsbesluit vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (LEA/vve) 2023

Besluit
 1. De beantwoording op de vragenlijst voor de jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (LEA/vve) 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat koppelt terug uit de bijeenkomst van de Regionale Regietafel van 15 maart 2024.

16 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van de Voedselbank.
 • Heeft het BMX Nederlands Kampioenschap voor Clubs bijgewoond.
 • Informeert het college over een principeakkoord met betrekking tot de turnhal.
Wethouder De Hoop
 • Informeert het college over het stopzetten van een subsidie.
 • Zal een bezoek brengen aan de werkconferentie over de samenwerking en aanpak voor mensen met verward en/of onbegrepen gedrag in de regio Rotterdam Rijnmond.
 • Zal het CJG Theatercollege bijwonen.
 • Zal de start van de Groene Duiker, een samenwerking van de GKB-groep en de Kleine Duiker, bijwonen.
 • Zal een voorleeslunch voor senioren van bibliotheek AanZet bijwonen.
Wethouder Van der Linden
 • Blikt terug op een geslaagde bijeenkomst voor nieuwe medewerkers.
 • Informeert het college over een voorval op de Veiligheidspost.
Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over de stand van zaken in de gesprekken over de huisvesting van NV BAR Afvalbeheer.
 • Was aanwezig bij de aftrap van de actie Buitenoord Schoon!.
Burgemeester Schneider
 • Meldt dat hij verhinderd is de vergadering van het algemeen bestuur van de MRDH op 5 april bij te wonen. Wethouder Van der Linden zal hem indien mogelijk vervangen.
 • Is uitgenodigd voor een gesprek met de omwonenden van VV Smitshoek.

17 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer
 • Meldt dat drie medewerkers zich kandidaat hebben gesteld voor de ondernemingsraad.
 • Blikt terug op de geslaagde introductiedagen voor nieuwe medewerkers.

18 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

19 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

20 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

21 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

22 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

23 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

24 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2024,

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 12 maart 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, locogemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie Beleidsregel evenementen (Adrie van Dorp, Jurriën van den Berg, Daniël Ratzon en Gertjan Veneberg)

Het college neemt kennis van de conceptbeleidsregel evenementen en stemt in met oriënterende behandeling ervan in de raadscommissie. Het college besluit een informerende brief te sturen naar de omwonenden van de beoogde evenementenlocaties waar eerder nog geen muziekevenementen hebben plaatsgevonden.

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele wijzigingen vast.

4 Bestuurlijke oefening 2024

Het college besluit gebruik te maken van het aanbod van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond voor een training.

5 Memo Wacht- en Waakdienst

Het college neemt kennis van het memo.

6 Grondverkoop 3e perceel aan WDP ten behoeve van realisatie distributiecentrum

Besluit
 1. De gronduitgifte-overeenkomst, gedeeltelijk ten behoeve van de realisatie van een distributiecentrum voor Albert Heijn (conform bijlage 8), aan te gaan.
 2. De opbrengsten van de gronduitgifte-overeenkomst aan Bestemmingsreserve Infrastructuur De Stationstuinen toe te voegen.
 3. De financiële resultaten van de gronduitgifte-overeenkomst te verwerken in de tussenrapportage van 2024.

Het college besluit conform het voorstel.

7 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 3e Barendrechtseweg en Ziedewijdsekade 72

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het bestemmingsplan 3e Barendrechtseweg en Ziedewijdsekade 72 gewijzigd vast te stellen.
 2. Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijk ordening, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn
 4. De ingediende zienswijze (1) gegrond te verklaren.
 5. De ingediende zienswijze (2) ongegrond te verklaren.
 6. Het bestemmingsplan 3e Barendrechtseweg en Ziedewijdsekade 72 en bijbehorende stukken zes weken ter inzage te leggen.

Het college besluit conform het voorstel.

8 Zienswijze 3e wijziging GR SVHW 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de 3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 in verband met de toetreding van de gemeente Geertruidenberg per 1 januari 2025 vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

9 Jaarstukken en vaststelling subsidie 2022 cultuurregisseur

Besluit
 1. De subsidie voor de cultuurregisseur Barendrecht 2022 vast te stellen op € 0,00.
 2. Het niet bestede bedrag van € 12.604,33 terug te vorderen.

Het college besluit conform het voorstel.

10 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat blikt vooruit op de bijeenkomst van de Regionale Regietafel van vrijdag 15 maart 2024.

11 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk
 • Informeert het college over de stand van zaken rond de klokken op het Middeldijkerplein.
 • Informeert het college over de stand van zaken in de gesprekken met een horecaonderneming.
 • Heeft gesproken met de eigenaar van de turnhal over de hoogte van de huur.
Wethouder De Hoop
 • Zal de opening van CBS de Vrijenburg als gezonde school bijwonen.
 • Zal een activiteit ‘Heren die koken willen leren’ van KijkopWelzijn bijwonen.
 • Informeert het college over de overeengekomen governancestructuur van ZHE-BAR.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot handhaving in de blauwe zone.
 • Blikt terug op een geslaagde bijeenkomst van de MVO Awards.
 • Heeft gesproken met heemraad Mollema van het waterschap Hollandse Delta over restwarmte. Er zal een quickscan plaatsvinden voor de haalbaarheid.
 • Meldt dat de raffinage van aardgas in Barendrecht op het NAM-terrein langer zal doorgaan dan eerder gedacht.
 • Zal het afscheid van de voorzitter van VBO bijwonen.
 • Meldt dat vanaf 13 maart 2024 de ANPR-camera’s op het Doormanplein in werking zullen worden gesteld.
Wethouder Vermaat
 • Heeft een bijeenkomst bijgewoond met bewoners en ondernemers van het Doormanplein.
 • Zal een telefonisch overleg hebben met gedeputeerde Koning van de provincie Zuid-Holland over woningbouw en opvang van asielzoekers.
 • Heeft gesproken met bewoners van de Botter over het weghalen van bloembakken tegen overlast.
Burgemeester Schneider
 • Heeft een activiteit walking football bij VV Smitshoek bijgewoond.
 • Informeert het college over de 4-meiherdenking.
 • Meldt dat het squadron waarvan hij als reservemilitair deel uitmaakt in juni een oefening in Barendrecht zal houden.

12 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer
 • Blikt terug op de presentatie over de stand van zaken van de nieuwe organisatie in de vergadering van de commissie Algemene Zaken & Financiën van 11 maart 2024.

13 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

14 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

15 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

16 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

17 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

18 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

19 Rondvraag

Wethouder Vermaat meldt, naar aanleiding van een vraag van wethouder Stolk hierover, dat hij het definitieve rapport over de huisvesting van de NV BAR Afvalbeheer van BRO nog niet heeft ontvangen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 maart 2024,

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 5 maart 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, locogemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie afschaffen plafondbedrag (René Blondé, Mariska Gerdes)

Presentatie tijdens de vergadering, geen geschreven tekst opgenomen.

3 Presentatie GRJR (Jolanda Buitenhuis)

Presentatie tijdens de vergadering, geen geschreven tekst opgenomen.

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele tekstuele wijzigingen vast.

5 Rapport Nationale ombudsman ‘Hoe eerder, hoe beter’

Het college neemt kennis van het rapport en verzoekt de organisatie een raadsinformatiebrief voor te bereiden.

6 VNG Ledenbrief 24/005 Begrotingsadvies 2025-2028

Het college neemt kennis van de brief.

7 RIB Leerlingenvervoer

Het college wenst nog enkele aanpassingen in de brief. Het college machtigt wethouder De Hoop om de brief aan te passen en te versturen.

8 RIB Reactie op beleidsplan fiets- en scooteroverlast Middenbaan

Het college stelt de brief met een tekstuele aanpassing vast.

9 RIB Verdeling extra fte politiecapaciteit

Het college wenst nog enkele tekstuele aanpassingen in de brief. Het college machtigt burgemeester Schneider om de brief aan te passen en te versturen.

10 Windenergie Vaanplein

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het planMER met bijlagen vast te stellen.
 2. De volgende lokale kaders volgend uit het planMER en bijlagen bij toepassing van de mitigerende maatregelen vast te stellen:
  • ruimtelijk binnen de in de Visie Ruimte en Mobiliteit vastgelegde locatie de mogelijkheid te bestemmen tot realisatie van twee windturbines aan de noordwest zijde van het Vaanplein met een totaal opgesteld vermogen van minimaal 9 MW
  • de maximale tiphoogte te beperken tot 180 meter
  • de minimale afstand tussen turbine en geluidgevoelige objecten conform de definitie zoals opgenomen in de wet Geluidhinder te bepalen op twee maal de tiphoogte
  • obstakelverlichting dient tot een minimum beperkt te worden inclusief toepassing van naderingsdetectie
  • slagschaduw ter plaatse van woningen en andere gevoelige objecten te beperken tot maximaal 1 uur per object per jaar
  • de geluidimmissie ter plaatse van geluidgevoelige objecten conform de definitie uit de wet Geluidhinder te beperken tot een waarde van 45 dB Lden conform de grens zoals naar verwachting zal worden opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving
  • voor de nachtperiode (23:00-7:00 uur) de geluidimmissie ter plaatse van geluidgevoelige objecten conform de definitie uit de wet Geluidhinder te beperken tot 41 dB LAeq,max 10 min.
  • de turbines dienen in het kader van laagfrequent geluid te voldoen aan de Vercammencurve ter plaatse van de geluidgevoelige objecten conform de definitie uit de wet Geluidhinder
  • aangetoond moet worden dat door slijtage, verstoring en het gebruik van giftige stoffen geen negatieve gezondheidseffecten optreden gedurende de exploitatieperiode.
 3. Met de mogelijke initiatiefnemer worden afspraken gemaakt en vastgelegd in een private overeenkomst gelijktijdig met de besluitvorming rond de publiekrechtelijke omgevingsvergunning rond het instellen van een gebiedsfonds waarbij met name de extra gehinderden worden betrokken en financiële participatie waarbij minimaal 50% lokaal eigendom wordt nagestreefd conform de uitgangspunten van de gedragscode NWEA.
 4. Kort voor de vergadering heeft het college nog brieven ontvangen van de provincie, NWEA en het bestuurlijk overleg over dit voorstel. Het college heeft deze stukken betrokken bij de beraadslaging.
 5. Het college besluit deze stukken aan het voorstel toe te voegen, machtigt wethouder Van der Linden om een reactie op deze brieven vast te stellen, besluit deze reacties aan het voorstel toe te voegen, en besluit voor het overige conform het voorstel.

11 Grondverkoop 3e perceel aan WDP ten behoeve van realisatie distributiecentrum

Besluit
 1. De gronduitgifte-overeenkomst, gedeeltelijk ten behoeve van de realisatie van een distributiecentrum voor Albert Heijn (conform bijlage 8), aan te gaan.
 2. De opbrengsten van de gronduitgifte-overeenkomst aan Bestemmingsreserve Infrastructuur De Stationstuinen toe te voegen.
 3. De financiële resultaten van de gronduitgifte-overeenkomst te verwerken in de tussenrapportage van 2024.

Het college besluit het voorstel aan te houden en opnieuw te agenderen voor de collegevergadering van 12 maart 2024. Het college verzoekt de organisatie in het voorstel te verwerken hoe het voorstel zich verhoudt tot de Nota Grondbeleid 2021 – 2024 Gemeente Barendrecht.

12 Brief aan Rijkswaterstaat in verband met bestemmingsplan De Stationstuinen 1e fase

Besluit
 1. De brief aan Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid ter beantwoording van de aangedragen bezwaarpunten vast te stellen en te versturen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college stelt de raadsinformatiebrief met een tekstuele wijziging vast en besluit voor het overige conform het voorstel.

13 Vaststelling subsidie kinderopvang Kibeo 2022

Besluit
 1. Voor het jaar 2022 de subsidie aan kinderopvang Kibeo ten behoeve van basispeuterplaatsen vast te stellen op € 33.676,55.
 2. Voor het jaar 2022 de subsidie aan kinderopvang Kibeo ten behoeve van de voorschoolse educatie vast te stellen op € 460.109,60.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Afschaffen Plafondbedrag aanbestedingen

Besluit
 1. Bij alle aanbestedingen voor de gemeente Barendrecht geen gebruik te maken van plafondbedragen of budgetplafonds, maar de vier budgetramingsstappen in het aanbestedingsproces toe te passen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Beleid Social Return (on Investment) incl. spelregels

Besluit
 1. Het beleidsdocument “Regionaal social return beleid 2023-2027 arbeidsmarktregio Rijnmond” vast te stellen.
 2. De Uitvoeringregels Social Return 2024 vast te stellen.
 3. De Uitvoeringsregels in werking te laten treden na vaststelling daarvan in het Regionaal Ambtelijk Overleg (Arbeidsmarktregio Rijnmond).

Het college besluit conform het voorstel. Tevens verzoekt het college de ambtelijke organisatie om een overzicht van uitstaande SRoI-verplichtingen aan te leveren.

16 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken.

17 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Heeft gesproken met de andere aandeelhouders van de NV BAR Afvalbeheer over de huisvesting naar aanleiding van een rapport van BRO hierover.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over een financiële rapportage van het grondbedrijf en de mogelijke consequenties voor de verschuldigde vennootschapsbelasting.
 • Informeert het college over de stand van zaken in het onderzoek naar de mogelijkheden om precariobelasting voor terrassen in te voeren.
 • Heeft gesproken met wethouder Karremans van Rotterdam over handhavingsmogelijkheden op verkeer voor het lokaal gezag.
 • Heeft een petitie ontvangen tegen tijdelijk parkeren op het Havenhoofd en is naar aanleiding daarvan in overleg met PingProperties over de parkeercapaciteit tijdens de verbouwing van de Lidl.
Wethouder De Hoop
 • Heeft een netwerkoverleg voor Bewust Barendrecht bijgewoond.
 • Heeft overleg gevoerd met het bestuur van de Voedselbank, waarbij tevens vragen over de locatie aan de orde zijn geweest. Wethouder Stolk is hierbij betrokken als portefeuillehouder.
Wethouder Stolk
 • Informeert het college over een in Barendrecht verblijvende jongere met problematiek in relatie tot onderwijs en veilig thuis.
 • Heeft vragen ontvangen van Pointer over schoolpleinen.
 • Informeert het college over een aflopend contract in het kader van vroegtijdig schoolverlaten en zegt toe een keuze over al dan niet verlengen op een later moment aan het college voor te leggen.
Burgemeester Schneider
 • Zal binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de portefeuille transport- en waterveiligheid op zich nemen.

18 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer
 • Blikt terug op een geslaagde bijeenkomst met het breed managementteam.

19 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

20 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raads- en commissievergaderingen.

21 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

22 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

25 Rondvraag

Wethouder Van der Linden informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot handhaving in de blauwe zone.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 maart 2024,

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 27 februari 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, locogemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast.

3 Agenda heidag college 11 maart

Het college stemt in met de conceptagenda.

4 Eindrapport projectgroep vogelgriep

Het college neemt kennis van het rapport.

5 RIB Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het college stelt de brief vast.

6 RIB Beantwoording schriftelijke vragen over diverse situaties in Carnisselande

Het college stelt de brief vast.

7 Intrekken Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid in te trekken.

Het college besluit conform het voorstel.

8 Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Barendrecht 2024

Besluit
 1. Het Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Barendrecht 2024 vast te stellen.
 2. De volgende besluiten in te trekken:
  • Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar van 17 maart 2020 (art. 231, tweede lid, onder b en c, Gemeentewet);
  • Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar van 11 december 2012 (art. 231, tweede lid, onder b, Gemeentewet);
  • Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar van 11 december 2012 (art. 231, tweede lid, onder c, Gemeentewet);
  • Aanwijzingsbesluit ambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen van 11 december 2012 (art. 231, tweede lid, onder d, Gemeentewet);
  • Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder van 11 december 2012 (art. 231, tweede lid, onder e, Gemeentewet);
  • Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen van 11 december 2012 (art. 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet).
 3. Het Uitvoeringsbesluit onvermijdbaar medisch afval van 22 februari 2022 in te trekken.

Het college besluit conform het voorstel.

9 Mandaat- en machtigingsbesluit Wvggz en autorisatiebesluit politiegegevens door wijkteam

Besluit
 1. Het Mandaat-en machtingsbesluit voor uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) mede vast te stellen.
 2. De burgemeester besluit: Het Mandaat-en machtingsbesluit voor uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) mede vast te stellen.
 3. De burgemeester besluit: Het autorisatiebesluit ‘Verwerking politiegegevens medewerkers wijkteam sociaal domein’ vast te stellen.

Het college en de burgemeester besluiten conform het voorstel.

10 Naamgeving straat Haspelwei (Lagewei)

Besluit
 1. Voor het in tekening B-LW-04-008 oranje gearceerde wegdeel de straatnaam ‘Haspelwei’ vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Naamgeving straat Van Galenpad (Zeeheldenbuurt)

Besluit
 1. Voor het in de bijgevoegde tekening rood weergegeven wegdeel de straatnaam ‘Van Galenpad’ vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat meldt dat er geen te bespreken ontwikkelingen zijn.

13 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk
 • Meldt dat met bibliotheek AanZet gesprekken worden gevoerd om de contacten tussen de diverse deelnemende gemeenten en de bibliotheek te intensiveren
Wethouder Van der Linden
 • Heeft samen met wethouder Vermaat gesproken met wethouders Zeegers en Achbar van de gemeente Rotterdam over diverse onderwerpen en ter verdere kennismaking.
 • Meldt dat het team bouw- en woningtoezicht volledig bemenst is en naar tevredenheid functioneert.
 • Heeft gesproken met diverse betrokkenen over de mogelijke realisatie van een kunstgrasveld en bijbehorende lichtmasten bij Voetbalvereniging Smitshoek
Wethouder De Hoop
 • Meldt dat gesprekken worden gevoerd met een aanbieder van leerlingenvervoer om een deel van de ritten over te nemen, in verband met een chauffeurstekort bij de huidige vervoerder. Op korte termijn zal een raadsinformatiebrief worden verzonden over de stand van zaken.
 • Is door de GRJR geïnformeerd dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft geconstateerd dat er onvoldoende kwaliteit van zorg en begeleiding op maat aan jongeren wordt geboden in enkele ZIKOS-groepen van iHUB. Op dit moment zijn daar geen kinderen uit Barendrecht geplaatst. Over dit onderwerp zal een raadsinformatiebrief worden verzonden.
 • Heeft gesproken met Humanitas over de verbouwing en vervanging van plaatsen voor beschermd wonen en over contact tussen bewoners en omwonenden.
 • Informeert het college over mogelijkheden voortvloeiend uit het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds. De organisatie wordt verzocht hierover een presentatie in het college voor te bereiden.
Wethouder Vermaat
 • Heeft op diverse plekken gesproken met omwonenden over overlast door bomen. Op basis van de huidige regelgeving en richtlijnen zijn er geen mogelijkheden om tot kap van bomen over te gaan.
 • Informeert het college over de laatste stand van zaken in de gesprekken met ProRail.
Burgemeester Schneider
 • Informeert het college dat de onlangs aangetroffen dakloze met onbekende bestemming is vertrokken. In overleg met de politie wordt bekeken wat moet gebeuren met de betreffende locatie.

14 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboe
 • Heeft geen punten ter terugkoppeling.

15 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

16 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raads- en commissievergaderingen.

17 Terugkoppeling uit verbonden partijen

 • Wethouder Van der Linden informeert het college over een voorstel van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde over een pilot aanpak zwerfafval Oude Maasgebied.
 • Wethouder De Hoop heeft een vergadering van het algemeen bestuur van de GRJR bijgewoond, waarin een voorstel voorlag over een vergrote bevoegdheid voor het dagelijks bestuur met betrekking tot financiën. Mede op verzoek van wethouder De Hoop is dit voorstel niet aangenomen en wordt een nieuw voorstel met meer begrenzing voorbereid. Tevens zijn financiële maatregelen besproken, waarbij de deelnemers zullen worden betrokken.
 • Wethouder Vermaat meldt dat een aantal deelnemers in de MRDH verzocht hebben het netwerk van de BOB-Bus uit te breiden. Wethouder Vermaat heeft zijn bezwaren daartegen kenbaar gemaakt vanwege het personeelstekort bij de vervoerders.

18 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

19 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

20 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

21 Rondvraag

Wethouder Van der Linden vraagt naar de stand van zaken van de aanbesteding van de renovatie van ’t Trefpunt. Wethouder Vermaat meldt dat de aanbestedingsprocedure loopt en zegt toe wethouder Van der Linden te informeren over de planning van de gunning.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2024

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 13 februari 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, locogemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie Uitvoeringsprogramma VTH 2024 en Handhavingsbeleidsplan 2024-2028 (Dominic van Leeuwen, Gertjan Veneberg, Ilse Bronkhorst)

Presentatie tijdens de vergadering, geen geschreven tekst opgenomen.

3 Presentatie proces ruimtelijke ontwikkeling (Adriana Koen/Jurriën van den Berg)

Presentatie tijdens de vergadering, geen geschreven tekst opgenomen.

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele tekstuele wijzigingen vast.

5 VNG Ledenbrief 24/004 – Wijziging Model Verordening rechtspositie raads- en commissieleden en Model

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder
Het college neemt kennis van de brief.

6 RIB Verkeersleidingspost ProRail

Het college stelt de brief vast en besluit geheimhouding op de inhoud van deze brief te leggen (artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet open overheid).

7 RIB Spreidingswet

Het college stelt de brief vast.

8 RIB Uitspraak Raad van State inzake beroep wijzigingsplan Natuurgoed Ziedewij

Het college wenst nog enkele tekstuele aanpassingen in de brief. Het college machtigt wethouder Van der Linden om de brief aan te passen en te versturen.

9 Uitvoeringsprogramma VTH 2024 en Handhavingsbeleidsplan 2024-2028

Besluit
 1. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2024 vast te stellen.
 2. Het Handhavingsbeleidsplan Omgevingswet/BRIKS-taken 2024-2028 vast te stellen.
 3. De werking van het Vergunningbeleidsplan-Wabo-2017-2021 te verlengen tot en met 1-6-2024.
 4. De Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht van toepassing te verklaren als basis voor de door de gemeente uitgevoerde VTH-taken onder de Omgevingswet.
 5. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

10 Werkplan DCMR 2024 en Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht

Besluit
 1. Het Werkplan DCMR 2024 vast te stellen.
 2. De Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht vast te stellen en voor DCMR van toepassing te verklaren op de uitvoering van de VTH-taken uit het Basistakenpakket (taken die verplicht bij DCMR moeten worden belegd) en overige omgevingstaken (die vrijwillig bij DCMR zijn belegd).
 3. De brief aan DCMR vast te stellen en te versturen.
 4. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Leidraad Inrichting Openbare Ruimte

Besluit
 1. Het werken met de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) vast te stellen als standaardwerkwijze bij het inrichten van nieuwe openbare ruimte of het herinrichten van bestaande openbare ruimte.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Besluit vervanging gemeentesecretaris/algemeen directeur

Besluit
 1. Het Besluit vervanging gemeentesecretaris/algemeen directeur vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Dienstverleningsovereenkomst De BedrijfsvoeringsPartner (BAR-Organisatie)

Besluit
 1. De dienstverleningsovereenkomst met De BedrijfsvoeringsPartner aan te gaan.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat blikt terug op het overleg van de Regionale Regietafel van vrijdag 9 februari 2024.

15 Terugkoppeling portefeuillehouder

Wethouder Stolk
 • Heeft op diens initiatief gesproken met wethouder Achbar van de gemeente Rotterdam over mogelijkheden om jeugdvoetbal op zondag mogelijk te maken. Het college heeft hiertegen geen bezwaar.
 • Is in gesprek met stichting De Overburen en Barendrechtse Uitdaging over eventuele vestiging in de Kruidentuin 10.
 • Informeert het college over de laatste stand van zaken inzake de gesprekken met de Voedselbank.
 • Heeft gesproken met Ian Smeulers van de Excelsior Foundation over eventuele activiteiten in Barendrecht.
 • Meldt dat de OHBA-aanvraag ten behoeve van de aanbouw aan OBS De Draaimolen is toegekend.
 • Informeert het college over de stand van zaken in de gesprekken met een horecaonderneming.
 • Heeft samen met wethouder De Hoop een bijeenkomst bijgewoond over de invulling van de Lokale Educatieve Agenda.
Wethouder De Hoop
 • Zal een gesprek hebben met Humanitas over maatschappelijke projecten in Barendrecht.
Wethouder Van der Linden
 • Meldt dat 56 weesfietsen bij het station zullen worden verwijderd door Toezicht & Handhaving en tijdelijk opgeslagen worden op de gemeentewerf.
 • Heeft een door de provincie georganiseerd overleg over Ruimtelijke Puzzel Stedelijk 2 bijgewoond.
 • Blikt terug op een geslaagd bezoek aan Fruit Logistica in Berlijn met burgemeester Schneider.
 • Zal een brief sturen naar de Gebr. Blokland naar aanleiding van de commissie Ruimte van 6 februari 2024.
Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over verkeersproblematiek als gevolg van werkzaamheden in de Evertsenstraat rond de Dr. Schaepmanschool bij het brengen en halen van leerlingen. Wethouder Van der Linden zegt extra toezicht door de boa’s toe. Wethouder Stolk zegt toe contact op te nemen met de schooldirecteur om ouders te verzoeken zich aan de verkeersregels te houden.
Burgemeester Schneider
 • Blikt terug op een geslaagd bezoek aan Fruit Logistica in Berlijn met wethouder Van der Linden.
 • Heeft een bezoek gebracht aan de meldkamer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

16 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer

 • Het college bespreekt het overgelegde overzicht openstaande vacatures. In het afgelopen kwartaal zijn zestig vacatures vervuld. Het college verzoekt het concernmanagementteam kritisch te kijken naar open te stellen vacatures en daarover zo nodig het gesprek in de collegevergadering te faciliteren.
 • Informeert het college over de stand van zaken inzake het transitiebureau (ontvlechting van de BAR-organisatie).

17 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

 • Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.
 • Wethouder Van der Linden heeft in de commissie Algemene Zaken & Financiën toegezegd dat het college een aangepaste conceptzienswijze op de wijziging van de GR NRIJ overlegt. Het college machtigt wethouder Van der Linden deze aangepaste conceptzienswijze op te stellen en aan de raad te versturen.

18 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raads- en commissievergaderingen.

19 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

20 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

21 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

22 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

23 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 februari 2024,

de secretaris G.J. Bravenboer, de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 6 februari 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Stand van zaken Financiën Barendrecht (Vincent Griessler)

Presentatie tijdens de vergadering, geen geschreven tekst opgenomen.

3 Businesscase Stationstuinen (Paul Smolders)

Presentatie tijdens de vergadering, geen geschreven tekst opgenomen.

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

5 VNG Ledenbrief 24/002 – Brief VNG, IPO en UvW aan de informateur

Het college neemt kennis van de brief.

6 VNG Ledenbrief 24/003 – Spreidingswet en Oekraïne-opvang

Het college neemt kennis van de brief.

7 Advies Sportraad m.b.t. TopTeamsportcompetities en Topclubs

Het college neemt kennis van het advies en verzoekt de ambtelijke organisatie een reactie voor te bereiden.

8 RIB Tijdelijk parkeren Havenhoofd

Het college onderschrijft de in de raadsinformatiebrief geschetste lijn.

9 RIB Spreidingswet

Het college wenst enkele aanpassingen in de brief. De aangepaste brief zal opnieuw aan het college worden voorgelegd.

10 Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie, de Bedrijfsvoeringspartner

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze over het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie in de gemeenschappelijke regeling De BedrijfsvoeringsPartner en het uittreden van de burgemeester uit de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie vast te stellen en te versturen.

Het college wenst enkele tekstuele aanpassingen in het voorstel en machtigt wethouder Stolk om deze aanpassingen te verwerken. Het college besluit voor het overige conform het voorstel.

11 Vaststellen Spoorboekje P&C-cyclus 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het Spoorboekje P&C-cyclus 2024 vast te stellen.

Het college stemt niet in met het voorstel. Het college stemt in met de inhoud van het Spoorboekje P&C-cyclus 2024 en verzoekt de organisatie een versie voor te bereiden met daarin uitsluitend de momenten van bestuurlijke besluitvorming. Het college machtigt wethouder Van der Linden deze voor te leggen aan de raad.

12 Wensen en bedenkingen deelname Decentrale overheden in aandelenbelang Stedin

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen ten aanzien van het voorgenomen besluit om:
  • Kennis te nemen van de uitkomsten van de besprekingen tussen de AHC, Stedin, de provincie Utrecht, de provincie Zeeland en enkele gemeenten inzake hun toetreding tot Stedin als aandeelhouder door hun gezamenlijke kapitaalstorting van naar verwachting € 20 tot € 25 miljoen.
  • In te stemmen met de aandelenuitgifte door Stedin aan de hierboven genoemde decentrale overheden, en de hierboven genoemde kapitaalstorting, door goedkeuring te verlenen aan Stedin tot het ondertekenen van de Participatieovereenkomst.
  • Geen gebruik te maken van het voorkeursrecht bij uitgifte van nieuwe gewone aandelen (als bedoeld in artikel 9 van de statuten van Stedin), waardoor aan de gemeente geen gewone aandelen worden uitgegeven en de participatie van de gemeente met ten hoogste 0,59% zal verwateren waarmee ons gehouden aandelenbelang (verder) verwatert van 0,40% naar 0,398%.
  • In te stemmen met wijziging van Annex B bij het ‘Reglement Aandeelhouderscommissie Stedin Holding N.V. (‘Leden AHC en vertegenwoordiging DCO’s in AHC’) om de toekomstige samenstelling van de AHC vast te leggen.
Het college besluit:
 1. Op grond van artikel 87 Gemeentewet en artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c respectievelijk artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, f en i, van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen op de Participatieovereenkomst (bijlage 5).
 2. Op grond van artikel 88, tweede lid, van de Gemeentewet stukken aan de raad te verstrekken, zijnde Participatieovereenkomst (bijlage 5), waarop door het college reeds geheimhouding is gelegd op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c respectievelijk artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, f en i, van de Wet open overheid. De geheimhouding op voornoemd stuk kan worden opgeheven zodra vijf jaren zijn verstreken vanaf het moment van opleggen van de geheimhouding op Participatieovereenkomst (bijlage 5).

Het college besluit conform het voorstel.

13 Voornemen uittreding (college) gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

Besluit
 1. Voornemens te zijn uit de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde te treden.
 2. De brief aan het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde over dit voornemen vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat blikt vooruit op het overleg van de Regionale Regietafel van vrijdag 9 februari 2024.

15 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk
 • Heeft gesproken met BVV Barendrecht over een nieuw te bouwen sportaccommodatie.
 • Heeft gesproken met Kinderopvang Mundo – BSO Dr. Schaepman Barendrecht over mogelijke samenwerking.
 • Heeft deelgenomen aan de bespreking van de begroting van OZHW.
Wethouder De Hoop
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot Bewust Barendrecht.
 • Zal de start van De Bouwpraktijk Barendrecht bijwonen.
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot het armoedebeleid en meldt dat de gemeentelijke website op onderdelen geactualiseerd zal moeten worden.
 • Meldt dat een nieuwe teamleider Beleid & Ondersteuning Maatschappij is geworven.
Wethouder Van der Linden
 • Heeft een bijeenkomst met wethouders Financiën uit de regio bijgewoond. Met name het zogenoemde ‘ravijnjaar’ en de oplopende kosten van jeugdzorg zijn punten van grote zorg. Het college wenst op korte termijn te spreken over de beheersing van de kosten van de jeugdzorg en in het bijzonder die van de GRJR.
 • Meldt dat het bestemmingsplan Stationstuinen zal worden gepubliceerd.
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot de vernieuwing van de blauwe strepen in de blauwe zone in het stationsgebied.
 • Heeft een bezoek gebracht aan Kloeckner Metals ODS.
 • Heeft een bezoek gebracht aan Glashandel Emmery, die met de gemeente wil samenwerken ten behoeve van verduurzaming. Wethouder Van der Linden meldt dat hij als privépersoon een zakelijke relatie heeft gehad met de eigenaar van dit bedrijf voor zijn benoeming als wethouder in deze collegeperiode. Alle zakelijke banden zijn inmiddels verbroken. Bij het bezoek was ook ambtelijke ondersteuning aanwezig.
 • Heeft een bezoek gebracht aan het Eneco warmtestation in Carnisselande.
 • Blikt terug op het goede gesprek tussen het college en Patrimonium.
Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over de laatste stand van zaken in de gesprekken met ProRail.
Burgemeester Schneider
 • In verband met het bezoek aan Fruit Logistica in Berlijn zal wethouder Vermaat het crisispiket vanaf 14.00 uur overnemen.
16 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)
Gemeentesecretaris Bravenboer
 • Zegt toe in de volgende collegevergadering een overzicht van de openstaande vacatures beschikbaar te stellen.
 • Zegt toe over enkele weken een nauwkeurig overzicht van de loonkosten aan te leveren.

17 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

18 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergadering.

19 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

20 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

21 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

22 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

23 Rondvraag

Wethouder Stolk meldt dat zij zaterdag 17 februari 2024 het ABN AMRO tennistoernooi zal bijwonen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 februari 2024,

de secretaris G.J. Bravenboer, de burgemeester drs. R. E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 30 januari 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

Afwezig:

 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie Slotwijziging (Vincent Griessler)

3 Nadere informatie spreidingswet (Rik Peters, Sandra Boersma)

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten met een tekstuele aanpassing vast.

5 Collegebrief Zorgnijverij

Het college stelt de brief vast.

6 Reactie op Kadernota 2025 GRJR

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De reactie op de Kadernota 2025 GRJR vast te stellen en te versturen aan het algemeen bestuur van de GRJR.

Het college wenst enkele tekstuele aanpassingen in de conceptzienswijze en machtigt wethouder Stolk, als vervanger van wethouder De Hoop, om deze aanpassingen te verwerken. Het college besluit voor het overige conform het voorstel.

7 Intentieverklaring vervolg ‘Rijksregeling cultuureducatie met kwaliteit’

Besluit

 1. De intentieverklaring ’Rijksregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit 2025- 2028’ vast te stellen en te versturen aan het Fonds voor Cultuurparticipatie.
 2. De burgemeester besluit: Wethouder Stolk te machtigen de intentieverklaring te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

8 Dienstreis Fruit Logistica Berlijn 2024

Besluit
 1. Toestemming te verlenen aan burgemeester Schneider en wethouder Van der Linden om de gemeente Barendrecht te vertegenwoordigen tijdens Fruit Logistica van 7 tot en met 9 februari 2024 in Berlijn.
 2. De kosten voor deze dienstreis met het vliegtuig (voor de burgemeester) en met de trein (voor de wethouder) te vergoeden volgens de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Barendrecht, de cao Rijk en de tarieven in bijlage 8 van de CAO Rijk geldend per 1 januari 2024.
 3. Dat voor het vervoer tijdens de dienstreis gebruik kan worden gemaakt van een taxi.
 4. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college wenst een tekstuele aanpassing in het voorstel en de raadsinformatiebrief en machtigt wethouder Van der Linden om deze aanpassingen te verwerken. Het college besluit voor het overige conform het voorstel.

9 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD RotterdamRijnmond vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

10 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college wordt bijgepraat over de gevolgen van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet) voor Barendrecht. Het college verzoekt de ambtelijke organisatie een raadsinformatiebrief voor te bereiden en deze te agenderen in de collegevergadering van 6 februari 2024.

11 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over parkeerproblematiek in het bedrijventerrein Bijdorp. Hij zal, met wethouder Van der Linden, in gesprek gaan met de betrokken ondernemers.
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot deelscooters in de openbare ruimte.
Wethouder Van der Linden
 • Heeft op initiatief van Emborion een bezoek gebracht aan OurDomain in Asterdam Zuidoost van het bedrijf Greystar.
 • Vraagt aandacht voor communicatie met videobeelden op de socialemediakanalen van de gemeente.
 • Blikt terug op een geslaagde Expertsessie handhavingsbehoeften verkeer van het Openbaar Ministerie.
 • Informeert het college over de financiële situatie van de gemeente. Volgende week zal de concerncontroller het college hierover verder bijpraten.
Wethouder Stolk
 • Informeert het college dat de hoogte van de huur voor stichting Kantine Lagewei is aangepast, omdat is gebleken dat een deel van de gehuurde ruimte niet bruikbaar is in verband met brandveiligheidsvereisten.
 • Informeert het college over de stand van zaken in de ontwikkeling van het integraal huisvestingsplan.
 • Blikt terug op de geslaagde Barendrechtse Bedrijvenmarkt op 25 januari 2024 van Stichting Onderwijs en Bedrijfsleven en complimenteert de medewerkers van de gemeente en De BedrijfsvoeringsPartner voor hun enthousiaste bijdrage.
 • Heeft een verzoek ontvangen van CBS Groen van Prinsterer voor een boom op het schoolplein aan de Stellingmolen. Wethouder Vermaat zegt toe de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken.
Burgemeester Schneider
 • Blikt terug op een geslaagd Burgemeesterscongres van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.
 • Zal een bijeenkomst met burgemeesters en dijkgraven in de provincie Zuid-Holland bijwonen.
 • Is aanwezig geweest bij de ontmanteling van een hennepkwekerij in een woning aan de Aalwater.
 • Verzoekt de ambtelijke organisatie de mogelijkheden te verkennen voor een Veiligheidsdag.

12 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer
 • Heeft een bijeenkomst bijgewoond over sturingsconcepten in relatie tot het concernmanagementteam in de nieuwe ambtelijke organisatie.

13 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

14 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raads- en commissievergaderingen.

15 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

16 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

17 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

18 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

19 Rondvraag

Wethouder Van der Linden verzoekt ambtelijke ondersteuning in een lopend dossier. Gemeentesecretaris Bravenboer zegt toe dit te beleggen in de organisatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 februari 2024,

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 23 januari 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Voorbereiden bijeenkomst met de RvC en directie van Patrimonium (30 jan) (Bart
Schrijnen/Jurriën van den Berg)

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast.

4 VNG Ledenbrief 24/001 – WOZ-bezwaar

Het college neemt kennis van de brief.

5 Evaluatie wijzigingen bestuurlijke besluitvorming

Het college bespreekt de wijzigingen in de bestuurlijke besluitvorming. De doorlooptijd van een deel van de raadsvoorstellen is langer. De indruk bestaat echter dat nog steeds een deel van de technische vragen te laat wordt gesteld, zodat de toegevoegde waarde van de wijzigingen in het proces op dat punt beperkt is. Ambtelijk wordt meer rust ervaren om de beantwoording van technische vragen voor te bereiden.

6 Reactie Lid GS op brief Woningbouwprogramma Koedoodzone

Het college neemt kennis van de brief. Wethouder Van der Linden zal deze met een raadsinformatiebrief doorzenden naar de raad en de omwonenden informeren.

7 Evaluatierapport pilot uitbreiding terrassen Doormanplein

Besluit
 1. Het Evaluatierapport pilot uitbreiding terrassen Doormanplein (jaar 1) vast te stellen.
 2. Opvolging te geven aan de in het Evaluatierapport genoemde actiepunten.
 3. Via een brief medewerking te vragen aan de bewoners van Doormanplein 6 en 7 voor het akoestisch onderzoek.
 4. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college wenst een tekstuele aanpassing in het evaluatierapport en machtigt wethouder Vermaat om dit aan te passen. Het college besluit voor het overige conform het voorstel.

8 Zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde vast te stellen, voor zover het de bevoegdheid van de gemeenteraad betreft, en deze te versturen.
 2. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven de herziene
  gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde aan te gaan, voor zover het de bevoegdheid van het college betreft.

Het college besluit tot een tekstuele wijziging in de conceptzienswijze en besluit voor het overige conform het voorstel.

9 Zienswijze wijziging GRJR

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

10 Jaarverslag boa 2023 en Jaarplan boa 2024

Besluit
 1. Het Jaarverslag boa 2023 en het Jaarplan boa 2024 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Convenant veteranenbeleid Barendrecht

Besluit
 1. Het convenant veteranenbeleid Barendrecht met de Stichting Veteranen Comité Barendrecht aan te gaan.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Besluit op het bezwaarschrift weigering omgevingsvergunning vervangen bestaande schuur en plaatsen woonboot aan de Koedood 17b

Besluit
 1. Het bezwaarschrift tegen de geweigerde omgevingsvergunning 2022 – 00319 ontvankelijk en gegrond te verklaren;
 2. De verleende omgevingsvergunning voor de bestaande schuur (verkleining van de oppervlakte met 100 m2) te wijzigen overeenkomstig de aanvraag en de omgevingsvergunning voor het vervangen van de bestaande schuur alsnog te verlenen;
 3. De omgevingsvergunning voor de woonboot als drijvend object alsnog te verlenen en daaraan de gebruikelijke voorschriften te verbinden.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken, mede in het licht van de vanmiddag verwachte instemming van de Eerste Kamer met de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet). Het college verzoekt de ambtelijke organisatie een presentatie voor te bereiden over de gevolgen van de Spreidingswet voor Barendrecht.

14 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk
 • Heeft een bezoek gebracht aan het team KCC, dat een bereikbaarheid van 100% heeft gehaald.
 • Heeft een bezoek gebracht aan de strooiploeg.
 • Heeft een sportmiddag voor jeugd in sporthal Lagewei bijgewoond.
Wethouder De Hoop
 • Meldt dat aan de jeugdbescherming een overbruggingscertificaat is toegekend.
 • Voert gesprekken met de aanbieder van leerlingenvervoer over het chauffeurstekort.
 • Blikt vooruit op het halfjaarlijks bestuurlijk overleg ouderenbonden.
 • Informeert het college over gesprekken met KijkopWelzijn.
Wethouder Van der Linden
 • Heeft een ondernemersbijeenkomst Carnisse Veste bijgewoond, waar onder meer is gesproken over de werkzaamheden van de Lidl en hoe daarmee om te gaan, ook in de openbare ruimte.
 • Informeert het college over de laatste stand van zaken met betrekking tot de betaalbare woningen in Vrouwenpolder fase 5 en de bijbehorende energie-installaties.
 • Heeft een interne bijeenkomst bijgewoond over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er doen zich op dit moment geen problemen voor bij het doen van aanvragen.
 • Gaat een Expertsessie handhavingsbehoeften verkeer van het Openbaar Ministerie bijwonen.
Wethouder Vermaat
 • Tijdens behandeling van het voorstel Hondenbeleid 2024 in de commissie Ruimte van 9 januari 2024 is gesproken over nut en noodzaak van de hondenpenning. Deze blijkt er niet meer te zijn. Omdat het voorstel inmiddels in het raadsdomein ligt, wordt aan de raad gelaten de hondenpenning uit het Hondenbeleid 2024 te schrappen.
 • Meldt dat Rijkswaterstaat bekend heeft gemaakt dat het groot onderhoud aan de Van Brienenoordbrug enkele jaren vertraging heeft opgelopen.
 • Heeft gesproken met de beoogde kopers van het pand aan de Dorpsstraat-Oost 3 en zal nog met de verkopende makelaar in gesprek gaan.
 • Is aanwezig geweest bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stedin Holding N.V.
Burgemeester Schneider
 • Is vanaf vanmiddag 16.00 uur tot donderdag 25 januari 2024 16.00 uur afwezig in verband met het Burgemeesterscongres van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Wethouder Van der Linden zal het crisispiket waarnemen.

15 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer
 • Meldt dat toegang tot de benodigde systemen voor nieuwe medewerkers langer duurde dan verwacht, maar dat de meeste problemen inmiddels zijn opgelost. Hij zal hierover nog in gesprek gaan met De Bedrijfsvoeringspartner.
 • Zal in de collegevergadering van 6 februari 2024 een overzicht van de loonkosten beschikbaar stellen.

16 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

17 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

18 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

19 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

20 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

21 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

22 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 januari 2024,

de secretaris G.J. Bravenboer, de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 16 januari 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele tekstuele aanpassingen vast.

3 Jaarplan 2024 Professionalisering van de boa

Het college neemt kennis van het conceptjaarplan en wenst deze samen met het jaarverslag boa 2023 ter vaststelling opnieuw te agenderen.

4 Brochure leergang Zuid-Holland

Het college neemt de brochure ter kennisgeving aan.

5 Verzoek ondersteuning oproep ander beleid 3 hectare kaart provincie

Het college besluit de oproep te ondersteunen.

6 Brief m.b.t. zienswijze wijziging GR NRIJ

Het college stelt de brieven vast.

7 RIB Energietoeslag in Decembercirculaire 2023 – korte toelichting stand van zaken

Het college stelt de brief vast.

8 RIB en reactiebrief CBV Binnenland

Het college wenst enkele tekstuele aanpassingen in de brieven en machtigt wethouder Stolk deze aan te passen en te versturen.

9 Benoeming en aftreden sportraadleden

Besluit
 1. De heren P. Flooren, A. Langstraat en J. Vis te benoemen als nieuwe leden van de Sportraad
  Barendrecht per 1 april 2024 en hiervoor de benoemingsbrieven te versturen.
 2. In verband met het aftreden van de heren W. de Boom en B. van der Hee als lid van de Sportraad Barendrecht per 31 maart 2024 de aan hen gerichte dankbrieven vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

10 Mandaat- en Machtigingsbesluit Barendrecht aan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2024

Besluit
 1. Het Mandaat- en Machtigingsbesluit Barendrecht aan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2024 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat koppelt terug uit de bijeenkomst van de Regionale Regietafel van 12 januari 2024.

12 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk
 • Heeft gesproken met stichting Kantine Lagewei en The Flying Shuttle over ontwikkelingen in ledenaantallen en omzet.
 • Heeft de kick-off van Walking Basketbal bijgewoond.
 • Heeft een optreden van harmonievereniging Barendrecht bijgewoond.
 • Heeft deelgenomen aan workshops van KunstCreatief Barendrecht in het kader van Bewust Barendrecht.
 • Blikt vooruit op de Barendrechtse Bedrijvenmarkt op 25 januari 2024 van Stichting Onderwijs en Bedrijfsleven.
Wethouder De Hoop
 • Heeft kennisgemaakt met diverse medewerkers en vraagt aandacht voor de benodigde ICT faciliteiten. Gemeentesecretaris Bravenboer zegt toe hierop toe te zien.
 • Heeft met burgemeester Schneider en wethouder Vermaat een diner met Oekraïners bijgewoond.
 • Heeft met vertegenwoordigers van de Jumbo gesproken over activiteiten in het kader van Bewust Barendrecht.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot de vernieuwing van de blauwe strepen in de blauwe zone in het stationsgebied.
 • Is benaderd door bewonersgroepen over het mogelijk te realiseren kunstgrasveld van VV Smitshoek.
 • Heeft gesproken met CBRE Investment Management, dat woningen bezit in Barendrecht. CBRE staat ervoor open voorrang voor Barendrechters op te nemen in het toewijzingssysteem van woningen.
 • Is geïnformeerd door Rijkswaterstaat over de planning van de realisatie van geluidsarm asfalt op de A15.
 • Blikt terug op de nieuwjaarsreceptie van VBO Fresh Port.
Wethouder Vermaat
 • Heeft een bestuurscommissie van de MRDH bijgewoond. Daarin is onder meer gesproken over aanvullend vervoer, zoals deelauto’s en deelscooters.
 • Informeert het college over de laatste stand van zaken in de gesprekken met ProRail.
 • Heeft met burgemeester Schneider en wethouder De Hoop een diner met Oekraïners bijgewoond.
Burgemeester Schneider
 • Heeft het Nieuwjaarsconcert van de gemeente Rotterdam bijgewoond.
 • Heeft met wethouder De Hoop en wethouder Vermaat een diner met Oekraïners bijgewoond.
 • Blikt terug op de geslaagde nieuwjaarsreceptie.

13 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer
 • Meldt dat enkele ICT-gerelateerde problemen zo spoedig mogelijk worden opgelost.

14 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergadering.
De commissie Algemene Zaken & Financiën heeft op 15 januari 2024 het raadsvoorstel “Investeringskrediet t.b.v. koop Dorpsstraat-Oost 3” behandeld. Tijdens de behandeling is een amendement aangekondigd, dat naar verwachting een meerderheid in de raad geniet, met als strekking het beroep van de verkoper gegrond te verklaren en alsnog een vrijstelling te verlenen. Naar aanleiding daarvan besluit het college, om onnodig wachten voor de verkoper en beoogd kopers te voorkomen:

 1. het besluit van 19 december 2023, strekkende tot weigering verlening vrijstelling, in te trekken;
 2. alsnog een vrijstelling te verlenen;
 3. hierover een raadsinformatiebrief te versturen;
 4. wethouder Vermaat te machtigen dit besluit op schrift te stellen en aan de verkoper en de raad te versturen.
 • Wethouder Vermaat meldt dat hij dit besluit mondeling in een al gepland gesprek op 16 januari 2024 aan de beoogd kopers zal mededelen.
 • Wethouder Van der Linden verzoekt de ambtelijke organisatie een notitie voor te bereiden over handhaving van erfgoedvoorschriften.

15 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

16 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

17 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

18 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

19 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

20 Rondvraag

Wethouder Stolk vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de begrotingsscan zoals aangeboden door de provincie Zuid-Holland. Wethouder Van der Linden meldt dat de provincie deze scan zal uitvoeren en een presentatie over de systematiek zal verzorgen aan de gemeenteraad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 januari 2024,

de secretaris G.J. Bravenboer, de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 9 januari 2024.

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.
Wethouder Vermaat is aanwezig vanaf de behandeling van agendapunt 6.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten met een tekstuele wijziging vast.

3 Eindrapport Heinenoordtunnel

Het college neemt kennis van het rapport en zal opvolging geven aan de aanbevelingen.

4 VNG Ledenbrief 23/053 – Toelichting inzet reserves vanaf 2024

Het college neemt kennis van de brief.

5 Brief MRDH over proces evaluatie Gemeenschappelijke Regeling

Het college neemt kennis van de brief.

6 Brief van Christelijke Basketball Vereniging over sporthal De Driesprong

Het college neemt kennis van de brief. Wethouder Stolk zal een reactie naar CBV Binnenland sturen.

7 Advies MRDH op ontwikkeling detailhandel

Het college neemt kennis van het advies.

8 Brieven rechtbank en advocaat inzake Dorpsstraat-Oost 3

Het college zal de brieven met agendapunt 12 ‘Investeringskrediet t.b.v. koop Dorpsstraat-Oost 3’ bespreken.

9 Brief GRJR over Kadernota 2025

Het college neemt kennis van de brief.

10 RIB Aanpassingen kermis 2024

Het college wenst een tekstuele aanpassing in de brief en machtigt wethouder Stolk de brief aan te passen en te versturen.

11 Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Rotterdam Rijnmond 2024-2027

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Rotterdam Rijnmond 2024-2027 vast te stellen.
 2. Het college de bevoegdheid te geven om een uitvoeringsplan op te stellen en nadere regels te stellen voor de uitvoering van de regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam Rijnmond 2024-2027.
  Het college besluit:
 3. De reactiebrief aan de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht vast te stellen en te versturen nadat de gemeenteraad de regiovisie integraal heeft vastgesteld.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Investeringskrediet t.b.v. koop Dorpsstraat-Oost 3

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Een investeringskrediet van maximaal € 525.000,– beschikbaar te stellen voor het verwerven van het monumentaal pand Dorpsstraat-Oost 3 in Barendrecht.
 2. Het bij de raad ingediende beroep d.d. 2 januari 2024 inzake het weigeren van de gevraagde vrijstelling van de aanbiedingsplicht ongegrond te verklaren en indiener daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
  Het college besluit:
 3. Op bijlagen 1 tot en met 5 bij het college- en raadsvoorstel geheimhouding op te leggen en deze te verzenden aan de raad op grond van artikel 87 en artikel 88, tweede lid, van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet open overheid.

Het college wenst enkele tekstuele aanpassingen in het voorstel. Ook wenst het college een beslispunt aan het raadsvoorstel toe te voegen met betrekking tot het bij de raad ingediende beroep. Het college machtigt wethouder Vermaat het voorstel aan te passen en te versturen.

13 Zienswijze Wijziging GR DCMR

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Beslissing op bezwaar tegen opleggen last onder dwangsom op perceel D11430 achter Noldijk 173

Besluit
 1. Het bezwaar van de bezwaarmaker tegen het opleggen van een last onder dwangsom met betrekking tot het perceel D11430 achter het perceel Noldijk 173 ontvankelijk en gegrond te verklaren en het bestreden besluit van 24 januari 2023, kenmerk 92998, te herroepen.
 2. Een proceskostenvergoeding toe te kennen aan bezwaarmaker van € 1.194,–.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Dienstverleningsovereenkomst Wijkbrandweer Barendrecht

Besluit
 1. De Dienstverleningsovereenkomst Wijkbrandweer Barendrecht aan te gaan.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat informeert het college dat het aantal te huisvesten statushouders in Barendrecht in 2023 is gehaald. Wethouder Vermaat zal vrijdag 12 januari 2024 een bijeenkomst van de Regionale Regietafel bijwonen.

17 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk

Informeert het college over de stand van zaken in de gesprekken met een horecaonderneming.

Wethouder De Hoop
 • Heeft gesproken met KijkopWelzijn over de maatschappelijke verhuur van BLOK0180.
Wethouder Van der Linden
 • Heeft gesproken met de oud-voorzitter van de opgeheven stichting Buurtpreventie. De gemeente werkt aan een visiestuk voor de toekomst van Buurtpreventie. Vanuit de samenleving zijn diverse aanmeldingen om actief te zijn bij een nieuwe vorm van buurtpreventie.
 • Heeft gesproken met de nieuwe CFO van The Greenery.
 • Informeert het college over de taakverdeling van de financieel adviseurs binnen de gemeentelijke organisatie en De Bedrijfsvoeringspartner.
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot de verkoop van nieuwbouwwoningen in de wijk Lagewei exclusief energie-installaties.
Wethouder Vermaat
 • Heeft klachten ontvangen met betrekking tot deelscooters in de openbare ruimte en zal hierop actie ondernemen.
 • Informeert het college dat bij afvaldumping voorlopig niet een constatering en onderzoek van een boa wordt afgewacht, maar direct tot opruiming wordt overgegaan.
Burgemeester Schneider
 • Is rondom de jaarwisseling met de politie meegelopen.
 • Informeert het college over de stand van zaken van de aankoop van woonruimte in Barendrecht.

18 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer
 • Blikt terug op de kick-off met de nieuwe ambtelijke organisatie.
 • Meldt dat de nieuwe organisatie, met uitzondering van enkele kleine problemen, goed van start is gegaan.
 • Informeert het college over de stand van zaken van de ontvlechting van de BAR-organisatie.
 • Zegt toe eind januari een overzicht van vacatures en inhuur aan het college te overleggen.

19 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Er zijn tijdens het kerstreces geen vergaderingen van de raad geweest.

20 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

21 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

22 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

25 Rondvraag

Burgemeester Schneider meldt een technisch probleem met betrekking tot het crisispakket en verzoekt de ambtelijke organisatie hiernaar te kijken.

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 19 december 2023.

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie op hoofdlijnen Omgevingsprogramma Wonen (Bart Schrijnen)

3 Thema-sessie nieuwe grondstoffenbeleidsplan (Jacob van Leeuwen, Ruud de Prez, Heleen van Ginkel)

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

5 Draaiboek Oud en Nieuw 2023-2024

Het college neemt kennis van het draaiboek.

6 Brief Provincie Zuid-Holland inzake financieel toezicht begroting 2024

Het college neemt kennis van de brief.

7 Brief voorbereiding VRR jaarwisseling 2023-2024

Het college neemt kennis van de brief en wenst de brief door te sturen naar de gemeenteraad inclusief een samenvatting van de voorbereidende acties die de gemeente zelf treft.

8 Reactie College Initiatiefvoorstel Kindvriendelijk Barendrecht PvdA

Het college stelt de brief vast en wenst enkele tekstuele aanvullingen. Wethouder De Hoop wordt gemachtigd de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

9 Reactie op brief provincie rond kaderstelling windenergie Vaanplein

Het college stelt de brief vast en wenst een kopie van de brief te versturen aan de convenantpartners van het Bestuurlijk Netwerk Energie.

10 RIB Stand van zaken plaatsingsproces nieuwe organisatie

Het college stelt de brief vast.

11 RIB Verwachte BUIG-resultaat

Het college geeft wethouder De Hoop enkele tekstuele suggesties mee. De wethouder zal deze opmerkingen laten verwerken en de brief versturen.

12 Investering Kruidentuin 10 t.b.v. de herhuisvesting van Stichting Kledingbank Uniek en inrichting van de buitenruimte

Besluit
 1. Het besluit “Investering Kruidentuin 10 t.b.v. de herhuisvesting van de Voedsel-en Kledingbank” van 12 december 2023 in te trekken.
 2. Het pand aan de Kruidentuin 10 ter beschikking te stellen aan de Kledingbank en de Huiskamer voor Oekraïense Vluchtelingen voor een periode van 5 jaren.
 3. De investering voor noodzakelijke aanpassingen van het pand aan de Kruidentuin 10 ten behoeve van de Stichting Kledingbank Uniek en de inrichting van de buitenruimte aan te merken als brandzaak in de zin van de Financiële verordening gemeente Barendrecht 2023 en hiervoor een investeringskrediet van € 40.000,- beschikbaar te stellen.
 4. De financiële gevolgen te verwerken in de jaarrekening 2023 en de eerste tussenrapportage van 2024.

Het college besluit conform het voorstel en wenst in beslispunt 3 en de raadsinformatiebrief expliciet te benoemen dat het college de investering aanmerkt als brandzaak. Wethouder Stolk wordt gemachtigd het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

13 Programma Stedelijk Water 2024-2028

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het Programma Stedelijk Water Barendrecht 2024-2028 vast te stellen.
 2. Toekomstige rioolvervanging uit te voeren conform variant 1 ‘Klimaat- en toekomstgericht: alleen nog vervangen, niet meer relinen’.
 3. De financiële gevolgen om vanaf 2025 structureel € 1.020.000 extra investeringsbudget beschikbaar te stellen voor rehabilitatie/vervanging wegen, te betrekken bij de integrale afweging in de Voorjaarsnota en Begroting 2025.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing. Daarnaast wenst het college te onderzoeken of er voldoende uitvoeringscapaciteit is voor het programma. Wethouder
Vermaat wordt gemachtigd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

14 Aanbieding tot koop Dorpsstraat-Oost 3

Besluit
 1. Het tegenbod voor de verkoop van het pand aan de DOrpsstraat-Oost 3 niet te accepteren en af te zien van het uitbrengen van een verhoogde bieding op basis van de getaxeerde waarde, blijkens taxatierapport ‘Dorpsstraat-Oost 3’ (d.d. 17 november 2023).
 2. Alsnog vrijstelling te verlenen van de aanbiedingsplicht uit artikel 9 sub a van de akte van levering (d.d. 31 december 1991), onder de voorwaarde dat het gemeentelijk monument behouden blijft en wordt gerestaureerd overeenkomstig een goed te keuren restauratieplan en het bepaalde in de
  Erfgoedverordening gemeente Barendrecht;
 3. Een positieve grondhouding in te nemen ten aanzien van het planologisch faciliteren van een maatschappelijke functie in het gemeentelijk monument en het realiseren van een meer passende entree van Park Buitenoord.
 4. De antwoordbrief aan de verkopende partij vast te stellen en te versturen.

Het college stemt niet in met het voorstel en besluit vast te houden aan het collegebesluit van 28 november 2023. Wethouder Vermaat wordt gemachtigd om aan de makelaar te laten weten dat het college vast zal houden aan de koop conform het eerder uitgebrachte bod, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. De organisatie wordt verzocht een raadsvoorstel voor te bereiden.

15 Speelruimteplan 2024 Barendrecht

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het Speelruimteplan 2024 Barendrecht vast te stellen.
 2. Vanaf 2024 structureel € 45.000,- extra investeringsbudget beschikbaar te stellen voor een meer beweegvriendelijke inrichting van de buitenruimte voor alle leeftijden en de hieruit voortvloeiende afschrijvingslasten van € 3.800 in 2025 oplopend tot € 45.000 in 2036 te dekken uit de budgetten ‘Bewegen om de hoek’ en ‘meedoen’.
 3. Het benodigde extra investeringsbudget van € 90.000,- vanaf 2028 ten behoeve van de areaaluitbreiding te betrekken in de integrale afweging bij de Voorjaarsnota 2025.
 4. De financiële gevolgen te verwerken in de 1e turap 2024 en de begroting 2025.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Groenbeheerplan 2024 – 2028 gemeente Barendrecht

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het Groenbeheerplan 2024 – 2028 gemeente Barendrecht vast te stellen en het groen te beheren op A-kwaliteit in de centra en op B-kwaliteit in de rest van de gemeente.
 2. Vanaf 2024 structureel € 470.800 over te hevelen van budget dagelijks onderhoud groen naar budget planmatig onderhoud groen.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Dienstverleningsovereenkomst Dierenbescherming 2024-2027

Besluit
 1. De Dienstverleningsovereenkomst 2024-2027 Dierenbescherming aan te gaan.
 2. De clustermanager Voorbereiding en Beheer en per 1 januari 2024 de concernmanager Buitenruimte te mandateren de overeenkomst aan te passen en te beëindigen.
 3. De financiële gevolgen te verwerken in de tussenrapportage 2024 en de begroting 2025-2028.
 4. De burgemeester besluit:
  De clustermanager Voorbereiding en Beheer en per 1 januari 2024 de concernmanager Buitenruimte te machtigen de overeenkomst en eventuele wijzigingen op de overeenkomst te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Btw-belaste verhuur ruimten gemeentehuis aan GR BAR-organisatie vanaf 1 januari 2024

Besluit
 1. De bijgesloten (btw-belaste) huurovereenkomst tussen de gemeente Barendrecht en de BARorganisatie vanaf 1 januari 2024 aan te gaan.
 2. De gemeentelijke bijdrage met € 110.500 vanaf 2024 te verhogen, gelijk aan de hoogte van de jaarlijkse huursom.
 3. De financiële gevolgen te verwerken in de 1e tussenrapportage 2024 (per saldo budgetneutraal effect).

Het college besluit conform het voorstel.

19 Reactie op indexering begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen

Besluit
 1. Akkoord te gaan met het voorgestelde maximale (regionale) indexeringspercentage van 6,8% als kader voor de begrotingen van de 4 grootste gemeenschappelijke regelingen.
 2. De brief aan het college van Krimpen aan den IJssel, als regionale penvoerder, vast te stellen en te versturen.
 3. De indicatieve financiële gevolgen van deze indexatie mee te nemen in de Voorjaarsnota 2025 ter voorbereiding op de nieuwe (meerjaren)begroting van 2025-2028.

Het college besluit conform het voorstel.

20 Bodemkwaliteitskaart 2023

Besluit
 1. De Bodemkwaliteitskaart Barendrecht 2023 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

21 Ontwerpbestemmingsplan De Stationstuinen 2e fase

Besluit
 1. Vast te stellen dat voor het bestemmingsplan De Stationstuinen 2e fase geen afzonderlijke MERprocedure behoeft te worden doorlopen omdat er een aanvulling op het MER De Stationstuinen (10 februari 2023) is opgesteld.
 2. In te stemmen met het Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan ‘De Stationstuinen 2e fase’ (planidentificatienummer NL.IMRO.0489.BPBTO20230003-ON1) en deze, onder voorbehoud van vaststelling van het structuurplan Fruitpacking District De Stationstuinen, zes weken ter inzage te leggen.
 3. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een kleine tekstuele aanpassing.

22 Ontwerpbestemmingsplan Natuurgoed Ziedewij e.o.

Besluit
 1. Medewerking te verlenen aan een aanvulling op het plan Natuurgoed Ziedewij.
 2. Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.
 3. Een anterieure overeenkomst aan te gaan met de initiatiefnemer.
 4. Het ontwerpbestemmingsplan “Natuurgoed Ziedewij e.o.” zes weken ter inzage te leggen.
 5. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

23 Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Barendrecht

Besluit
 1. Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Barendrecht vast te stellen.
 2. De burgemeester besluit:
  Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Barendrecht vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

24 Mandaat- en autorisatiebesluiten leerplichtambtenaren en wijkteammedewerkers, toezichthouders sociaal domein en uitvoering Wvggz

Besluit
 1. Het ‘aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaren’ vast te stellen.
 2. Het ‘mandaat-en machtingsbesluit voor uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)’ vast te stellen.
 3. De burgemeester besluit:
  Het ‘mandaat-en machtingsbesluit voor uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)’ vast te stellen.
 4. Het autorisatiebesluit ‘Verwerking politiegegevens leerplichtambtenaar’ vast te stellen en daarmee de leerplichtambtenaren autorisatie te verlenen om politiegegevens op te vragen en te verwerken.
 5. De burgemeester besluit:
  Het autorisatiebesluit ‘Verwerking politiegegevens medewerkers wijkteam sociaal domein’ vast te stellen en daarmee deze medewerkers autorisatie te verlenen om politiegegevens op te vragen en te verwerken.

Het college besluit conform het voorstel.

25 Tarievenlijst gemeentelijke accommodaties 2024

Besluit
 1. De Tarievenlijst gemeentelijke accommodaties 2024 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

26 Meldpunt goed verhuurderschap

Besluit
 1. Een meldpunt goed verhuurderschap in te stellen per 1 januari 2024.
 2. De organisatorische borging en de verdere inrichting van het meldpunt aan de hand van de ervaringen in te vullen.

Het college besluit conform het voorstel.

27 Verkoop gemeentegrond Botter 1

Besluit
 1. De gemeentegrond nabij Botter 1, onderdeel van het perceel kadastraal bekend als gemeente Barendrecht, sectie D, nummer 11959 (ged.), met een oppervlakte van circa 10 m², te verkopen, conform bijgevoegde koopovereenkomst.

Het college besluit conform het voorstel.

28 Ingebrekestelling GKB te Barendrecht

Besluit
 1. GKB Vastgoed BV en GKB Groep BV beiden gevestigd aan de Middelweg 1, 2992 SP te Barendrecht, in gebreke te stellen wegens de niet-nakoming van de contractuele verplichting tot het na 27 november 2016 staken en definitief gestaakt houden van bedrijfsactiviteiten op de kadastrale percelen Barendrecht, sectie C, nummer 2085 en 2137, gelegen Koedoodse Haven te Barendrecht; conform de inhoud van de bijgevoegde ingebrekestellingsbrief aan GKB Vastgoed BV en GKB Groep BV.

Het college besluit conform het voorstel.

29 Subsidieverstrekking Stichting Leergeld Kindpakket in natura

Besluit
 1. Subsidie te verstrekken aan Stichting Leergeld Zuid Holland Midden voor de uitvoering van het kindpakket in natura in 2024 ter hoogte van € 93.909.
 2. De ‘Uitvoeringsovereenkomst Kindpakket in natura Barendrecht 2024’ vast te stellen.
 3. De beschikking subsidieverstrekking Stichting Leergeld Zuid Holland Midden voor het jaar 2024 vast te stellen en te versturen.
 4. De verstrekte subsidie aan Stichting Leergeld Zuid Holland Midden over de jaren 2020 (€ 144.000), 2021 (€ 144.000) en 2022 (144.000) definitief vast te stellen.
 5. De burgemeester besluit:
  De portefeuillehouder minimabeleid te machtigen om de ‘Uitvoeringsovereenkomsten Kindpakket in natura Barendrecht’ vanaf subsidiejaar 2024 te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

30 Tweede wijziging Nadere regels jeugdhulp gemeente Barendrecht 2023

Besluit
 1. De Nadere regels jeugdhulp gemeente Barendrecht 2023 te wijzigen conform bijgevoegd conceptbesluit.

Het college besluit conform het voorstel.

31 Nadere beleidsregels voor de uitvoering van de Wet hersteloperatie toeslagen Barendrecht 2023

Besluit
 1. De Nadere beleidsregels voor de uitvoering van de Wet hersteloperatie toeslagen Barendrecht 2023 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

32 Organisatieregeling gemeente Barendrecht 2024

Besluit
 1. De Organisatieregeling gemeente Barendrecht 2024 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

33 Continuering BAR-crisisorganisatie

Besluit
 1. De huidige BAR-brede crisisorganisatie in het kader van de warme overdracht voort te zetten tot 1 april 2024 conform het organisatieorganogram.
 2. Mandaat en machtiging te verlenen aan de colleges van de gemeente Ridderkerk en Albrandswaard om medewerkers op te roepen voor de eigen operationele crisisorganisatie, opdrachten en werkinstructies te geven en aan te sturen met de bevoegdheid om onder-mandaat te verlenen aan de burgemeester en de leidinggevenden van de operationele crisisorganisatie.
 3. Het aanwijzen van leidinggevenden en medewerkers, die in dienst zijn van de gemeente
  Barendrecht, voor hun taak en rol in de BAR-crisisorganisatie conform het organogram van de huidige crisisorganisatie.

Het college besluit conform het voorstel.

34 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat blikt terug op de geannuleerde ontmoeting met de Provincie en de gemeente Rotterdam inzake het Zuidelijk Randpark. De wethouder heeft inmiddels contact gehad met gedeputeerde Koning over het vervolg. De ambtelijke organisatie wordt verzocht na het kerstreces met een advies te komen over de vervolgstrategie.

35 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat

Informeert het college over de uitkomsten van de tussenevaluatie van de deelscooters. De wethouder blijft scherp toezien op de naleving van de voorwaarden door de exploitant. Half januari staat er een nieuw evaluatiemoment gepland.

Wethouder Van der Linden

 • Heeft gesproken met Ping Properties ten aanzien van de verbouwing van Carnisse Veste.
  Daarbij is onder andere gesproken over de tijdelijke parkeeroplossing tijdens de verbouwing. Ook is gesproken over de verkeersafwikkeling na de verbouwing.
 • Informeert het college over de te verwachten hogere kosten voor het opruimen van de vervuilde grond aan de Zuider Carnisseweg. De mogelijkheden worden onderzocht om dit anders op te lossen, waaronder de mogelijkheid om de plek af te sluiten en de vervuilde grond voorlopig niet op te ruimen.

Wethouder De Hoop

 • Informeert het college over de voortgang van de CAO-onderhandelingen bij een partner uit het sociaal domein.
 • Is aanwezig geweest bij een vergadering van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht in het kader van kennismaking met de nieuwe leden. Ook waren aspirant-leden aanwezig.

Wethouder Stolk

 • Blikt terug op een vuurwerkles die zij heeft bijgewoond.
 • Is tafelgast geweest bij een webinar van het A&O-fonds inzake duurzame inzetbaarheid.
 • Burgemeester Schneider
 • Heeft vorige week met de veiligheidsdriehoek gesproken over cameratoezicht op de Middenbaan, het Havenhoofd en het Doormanplein.

36 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

 • Informeert het college over een personele ontwikkeling.
 • Blikt terug op een geslaagde bijeenkomst met totale management van de nieuwe Barendrechtse organisatie.
 • Blikt terug op een geslaagde afsluitingsbijeenkomst met de BAR-organisatie.

37 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

38 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raadsvergadering.

39 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

40 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

41 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

42 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

43 Rondvraag

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 januari 2024,

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 12 december 2023.

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Stand van zaken Zuidelijk Randpark + locatiebezoek 15/12 (Michiel Jabaaij, Gertjan Veneberg, Daniel Ratzon, Rik Peters)

3 Kennismaking nieuwe concernmanagementteam met het college

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

5 Memo SMI (sociaal medische indicatie)

Het college neemt kennis van de memo en ondersteunt de voorgestelde lijn. Wel wenst het college ten aanzien van financiën als algemene lijn te hanteren dat eventuele extra kosten in eerste instantie gedekt worden vanuit bestaande middelen. Voor eventuele extra kosten dient een integrale afweging gemaakt te worden via de Voorjaarsnota/Begroting.

6 Verzoek deelname onderzoek sporters

Het college neemt kennis van de brief.

7 Pepernotentrail/Cross zaterdag 2 december

Het college neemt kennis van de brief.

8 Handelsperspectief bedelaar

Het college neemt kennis van het handelingsperspectief.

9 Collegebrieven Weide Riede

Het college wenst enkel een brief aan de projectontwikkelaar te sturen met een kopie aan de makelaar en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Voor het overig stelt het college de brief vast. Wethouder Van der Linden wordt gemachtigd om de brief aan te passen en te versturen.

10 Jaaroverschrijdende projecten 2023 GR BAR

Het college stelt de brief vast.

11 Reactie college initiatiefvoorstel Kindvriendelijk Barendrecht

Het college wenst enkele tekstuele aanpassingen in de brief en besluit de brief aan te houden. Het college wenst de aangepaste brief voor de volgende collegevergadering te agenderen.

12 Evaluatie pilot Tunnelvisie en vervolg

Het college stelt de brief vast en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Vermaat wordt gemachtigd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

13 Toezegging informatie over afschaffing van het kenneltarief hondenbelasting

Het college stelt de brief vast.

14 Startnotitie Erfgoedbeleid Barendrecht

Besluit
 1. De startnotitie Erfgoedbeleid Barendrecht vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Hondenbeleid 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het Hondenbeleid 2024 vast te stellen.
 2. In 2024 een investeringsbudget van € 623.000 beschikbaar te stellen voor hondenvoorzieningen en de hieruit voortvloeiende afschrijvingslasten van jaarlijks € 62.300 vanaf 2025 te dekken uit het exploitatiebudget voor hondenvoorzieningen.
 3. Het benodigde extra budget van € 37.400,- te betrekken in de integrale afweging bij de Voorjaarsnota 2025.
Het college besluit:
 • Kennis te nemen van het ambtelijke memo ‘Negatief advies voorstel Hondenbeleid 2024’.

Het college besluit conform het voorstel en wenst het verzoek om extra budget te betrekken bij de opstelling van de Voorjaarsnota. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om het vierde beslispunt hierop aan te passen en het voorstel te versturen.

16 Investering Kruidentuin 10 t.b.v. de herhuisvesting van de Voedsel- en Kledingbank

Besluit
 1. Het pand aan de Kruidentuin 10 ter beschikking te stellen aan de Kledingbank, de Voedselbank en de Huiskamer voor Oekraïense Vluchtelingen voor een periode van 5 jaren.
 2. Een investeringskrediet van € 93.500,- beschikbaar te stellen voor noodzakelijke aanpassingen van het pand aan de Kruidentuin 10 ten behoeve van de maatschappelijke organisaties Voedsel- en Kledingbank en Huiskamer voor Oekraïense vluchtelingen.
 3. De financiële gevolgen te verwerken in de jaarrekening 2023 en de eerste tussenrapportage van 2024.

Het college stemt in met het voorstel en wenst de raadsinformatiebrief aan te passen. Wethouder Stolk wordt gemachtigd om de raadsinformatiebrief aan te passen en te versturen.

17 Voornemen uittreding gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Voornemens te zijn uit de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde te treden.
 2. De brief aan het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde over dit voornemen vast te stellen en te versturen.
Het college besluit:
 • De brief aan het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde over het raadsvoorstel ‘Voornemen uittreding gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde’ vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Actualisatie beleids- en nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2024

Besluit
 1. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Barendrecht 2024 vast te stellen.
 2. De nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Barendrecht 2024 vast te stellen.
 3. De antwoordbrief op het gevraagd advies van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht (MAB) vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

19 Evaluatie minimabeleid Barendrecht over 2022

Besluit
 1. De evaluatie minimabeleid over het jaar 2022 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief ‘Evaluatie minimabeleid 2022’ vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

20 Anterieure overeenkomst inbreng bouwrechten Ziedewijdsedijk 123a ten behoeve van ontwikkeling ruimte voor ruimte Polder Geerlaan te Ridderkerk

Besluit
 1. Een anterieure overeenkomst aan te gaan met de gemeente Ridderkerk en de eigenaar van de reeds gesloopte kas die stond op de locatie Ziedewijdsedijk 123a voor de inbreng van 0,2 bouwrechten om de ontwikkeling voor woningbouw in de polder Geerlaan te Ridderkerk op basis van de ruimte voor ruimte regeling mogelijk te maken.

Het college besluit conform het voorstel.

21 Ontwerpbestemmingsplan 3e Barendrechtseweg 545 en Ziedewijdsekade 72

Besluit
 1. Medewerking te verlenen aan de sanering van kassen en bedrijfsbebouwing aan de 3e Barendrechtseweg 545 en Ziedewijdsekade 72 en daarvoor in ruil vier woningen te ontwikkelen.
 2. De anterieure overeenkomsten met de kaseigenaren aan te gaan waarin afspraken zijn vastgelegd over onder andere kostenverhaal en planschade.
 3. Het ontwerpbestemmingsplan 3e Barendrechtseweg 545 en Ziedewijdsekade 72 vast te stellen en het plan gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 4. Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.
 5. De raadsinformatiebrief over dit besluit vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

22 Grondverkoop Vrouwenpolder fase 4

Besluit
 1. De grond van Vrouwenpolder fase 4 te verkopen aan Dura Vermeer Bouw Zuid-West B.V.
 2. De betaalbaarheidsgrens voor grondgebonden woningen met een VON-prijs van € 355.000 in Vrouwenpolder fase 4 vanaf 1 januari 2024 te indexeren met de CPI-index.

De burgemeester besluit:

Wethouder Van der Linden te machtigen om de gronduitgifteovereenkomst met Dura Vermeer Bouw Zuid-West B.V. namens de gemeente Barendrecht te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

23 Ontwerpbestemmingsplan Zuidpolder fase 2

Besluit
 1. Het ontwerpbestemmingsplan Zuidpolder fase 2, onder voorbehoud van vaststelling van het Ontwikkelkader Zuidpolder fase 2 in de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2023, en het plan gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 2. Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.
 3. De raadsinformatiebrief over dit besluit vast te stellen en te versturen na vaststelling van het Ontwikkelkader in de gemeenteraad van 19 december 2023.

Het college besluit conform het voorstel.

24 Zienswijze Vierde wijziging gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR)

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Een positieve zienswijze in te dienen op de ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing. Wethouder Van der Linden wordt gemachtigd het voorstel aan te passen en te versturen.

25 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college blikt terug op de raadsinformatiebrief over de ontwikkelingen op het gebied van vluchtelingen/statushouders. Daarnaast bespreekt het college de aanstaande ontmoeting met de provincie en de gemeente Rotterdam inzake de asielopgave.

26 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat

 • Informeert het college over de stand van zaken m.b.t. de verhuizing van de NV BARafvalbeheer.
 • Heeft de opening van de woningen aan de Talmaweg bijgewoond.

Wethouder Van der Linden

 • Informeert het college over het aangepaste proces t.a.v. de slotwijziging. Afgesproken is om op 5 februari tijdens een oriënterende commissievergadering een presentatie te geven waarin de belangrijkste door te schuiven posten en belangrijkste financiële ontwikkelingen worden gepresenteerd.
 • Heeft de aandeelhoudersvergadering van Stedin bijgewoond. De Rijksoverheid is aandeelhouder geworden.
 • Blikt terug op een bijeenkomst van het Bestuurlijk Netwerk Energie.

Wethouder De Hoop

 • Heeft gister gesproken met een aantal bestuurders van zorgaanbieders, onder ander over de aandacht voor sturing en kostenbeheersing. De wethouder heeft opgeroepen om vaart te maken met de plannen om deze kostenbeheersing te realiseren.
 • Heeft gesproken met het Leger des Heils. De mogelijkheden worden onderzocht hen breder in te zetten op het gebied van hulp en ondersteuning.
 • Zal volgende week een voorstelling bijwonen m.b.t. de toeslagenaffaire.

Wethouder Stolk

 • Heeft gesproken met KCB en de bibliotheek over de opening van de locatie Waterpoort.
 • Bespreekt met het college de inzet van het kunstgebouw als penvoerder voor cultuureducatie Barendrecht. Inmiddels is het initiatief genomen om de nodige bijeenkomsten te organiseren.
 • Blikt terug op een geslaagd sollicitatieproject op Portus Groene Hart.

Burgemeester Schneider

 • Blikt terug op een bezoek aan Ikea.

27 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Bespreekt met het college de ambtelijke samenstelling tijdens de collegevergadering vanaf januari. Naast de huidige samenstelling zal ook de bestuurssecretaris aansluiten.

28 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

29 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

30 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de terugkoppeling uit vergaderingen van verbonden partijen.

31 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender. Het college spreekt de wens uit om in het begin van het eerste kwartaal stil te staan bij het strategische communicatieplan.

32 Ingekomen uitnodigingen

33 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

34 Rondvraag

 • Wethouder Stolk vraagt aandacht voor de tijdige ondertekening van collegestukken en het ophaalmoment van de interne post.
 • Wethouder Stolk stelt voor om een college uitje te organiseren. Afgesproken wordt dit in het eerste kwartaal te doen.
 • Wethouder Vermaat informeert het college over een gesprek met de aanbieders van deelscooters over de grote hoeveelheid klachten.
 • Wethouder Vermaat bespreekt met het college de inzet van beveiligers aan de balie.
 • Wethouder Van der Linden informeert het college over ontwikkelingen op het gebied van ANPR camera’s.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 december 2023,

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 5 december 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie programma Geluid en Lucht Barendrecht (Nanda Weterings)

3 Presentatie Ontwikkelingen rondom Dienstverlening en ICT (Vanessa ’t Hoen, Walter vd Berg)

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met een tekstuele aanpassing vast.

5 Memo de Stationstuinen: De rol van de gemeente bij een impasse tussen Emborion en de woningcorporaties

Het college neemt kennis van de memo.

6 Brief MRDH Toekomstbestendiging OV in de hele regio

Het college neemt kennis van de brief.

7 RIB Tweede bestuursrapportage 2023 GRJR

Het college stemt in met de brief en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder De Hoop wordt gemachtigd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

8 RIB Geluidsstil asfalt Smitshoeksebaan

Het college stelt de brief met een tekstuele aanpassing vast.

9 RIB Beantwoording schriftelijke vragen Opheffing Buurtpreventie Barendrecht (reeds verzonden)

Het college bespreekt de reeds verzonden raadsinformatiebrief. Wethouder Van der Linden licht toe dat hij gisteravond met de voorzitter van buurtpreventie heeft gesproken. Er is afgesproken alsnog met elkaar in gesprek te gaan.

Het college besluit Wethouder Van der Linden aan te wijzen als portefeuillehouder buurtpreventie.

10 Slotwijziging begroting 2023

Het college wenst in januari een overzicht van slotwijzigingen oriënterend met de gemeenteraad te bespreken. Het college wenst volgende week een nieuw procesvoorstel voor de behandeling van deze slotwijzigingen te bespreken en vooruitlopend op de bespreking in januari een raadsinformatiebrief te sturen inzake de ontwikkeling van de BUIG-middelen.

11 Besluiten op bezwaar tegen drie besluiten m.b.t. terrassen op het Doormanplein

Besluit
 1. Het bezwaarschrift van de Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht tegen de omgevingsvergunning 2022-000310 gegrond te verklaren, en het bestreden besluit met verbeterde motivering en gewijzigde voorwaardelijke verplichting in stand te laten.
 2. De overige bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunning 2022-000310 niet-ontvankelijk te verklaren.
 3. De bezwaarschriften tegen het verkeersbesluit ongegrond te verklaren en het verkeersbesluit in stand te laten.
 4. De burgemeester besluit:
  Het bezwaarschrift van de Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht tegen de exploitatievergunningen voor de uitbreiding van de terrassen op het Doormanplein gegrond te verklaren en de verleende exploitatievergunningen te wijzigen in die zin dat de sluitingstijd van de terrassen voor zover op het Doormanplein gesitueerd wordt gesteld op 22:45 uur voor alle dagen van de week.
 5. De burgemeester besluit:
  De overige bezwaarschriften tegen de exploitatievergunningen voor de uitbreiding van de terrassen op het Doormanplein niet-ontvankelijk te verklaren.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Benoemingsbesluit zeven nieuwe leden Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht

Besluit
 1. De door de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht voorgedragen volgende personen te benoemen tot lid van de Maatschappelijke adviesraad Barendrecht:
  • mevrouw I. (Ina) de Ritter;
  • mevrouw K. (Karin) den Boogert;
  • mevrouw S. (Sonja) de Kreek;
  • mevrouw M. (Maltie) Gaya;
  • de heer R. (Rajen) Goedan;
  • mevrouw W. (Wilma) Kraaijeveld
  • mevrouw R. (Ria) Severijns;
  • mevrouw W. (Wanda) Schouten;
  • de heer J.G. (Hans) Onderwater.
 2. Hiervoor de zeven benoemingsbrieven vast te stellen en te versturen.
 3. De twee bevestigingsbrieven voor de bestaande leden van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Last onder dwangsom Keukenconcurrent vanwege niet aanleveren gegevens energieverbruik

Besluit
 1. Een last onder dwangsom op te leggen aan Keukenconcurrent Nederland B.V. om naleving van artikel 5:17 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht af te dwingen, door de hierna volgende maatregel uit te voeren:
  Het aanleveren van energieverbruiken van elektra en gas/warmte van een recente periode van 12 maanden van de inrichting aan het adres Pesetatraat 10 in Barendrecht.
 2. Een dwangsom op te leggen van € 1.000,- per keer dat wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan het bepaalde onder 1. tot een maximum van € 3.000,-. Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.
 3. De begunstigingstermijn vast te stellen op vier weken, ingaande op de dag na verzending van het besluit.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat cao Gemeenten 2024-2025

Besluit
 1. In te stemmen met het onderhandelingsresultaat cao Gemeenten 2024-2025 en namens het college een positieve stem uit te laten brengen vóór maandag 11 december a.s.
 2. Het financieel effect op te nemen in de eerste tussenrapportage 2024.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Cao SW en Aan de slag

Besluit
 1. In te stemmen met de onderhandelingsresultaten Cao SW en Cao Aan de slag.
 2. De gemeentesecretaris te machtigen om namens de gemeente Barendrecht een stem uit te brengen in het kader van de ledenraadpleging van de VNG.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat bespreekt de stand van zaken. Op korte termijn volgt een presentatie in het college over de ontwikkelingen op dit terrein.

17 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Blikt terug op de inloopavond voor de herinrichting van ’t Vlak. Vanuit bewoners is de wens geuit om de Binnenlandse Baan in te richten als 30-kilometerzone. Wethouder Van der Linden licht toe dat dit wordt opgenomen in het nog te ontwikkelen programma lucht & geluid.
 • Blikt terug op de verstrekking van strooizout bij het afvalaanbiedstation afgelopen zaterdag. Er zijn ruim 1150 bezoekers geweest en dit is goed verlopen.
Wethouder Van der Linden
 • Heeft samen met Wethouder Vermaat gesproken met ProRail. Op dit moment worden opties verkend voor het vervolg. Tijdens de volgende collegevergadering wordt hierop terug gekomen.
 • Informeert het college over de onherroepelijke vergunning van de Lidl in Carnisse Veste. Binnenkort komt er een presentatie in het college met informatie over de gehele ontwikkeling van Carnisse Veste.
 • Informeert het college over de vertraging van de plaatsing van transformatorhuisjes in de nieuw te bouwen wijk Lagewei. Hierdoor loopt de bouw van de wijk zelf mogelijk vertraging op. Op dit moment vindt er intensief overleg plaats om dit te versnellen.
 • Bespreekt met het college de beperkte bezetting binnen het BOA-team. Voor de opbouw van het nieuwe team wordt allereerst ingezet op de werving van een geschikte senior-BOA, om vervolgens ook de BOA-vacatures in te vullen.
Wethouder De Hoop
 • Heeft vorige week de samenwerkingstafel Wonen, Welzijn en Zorg bijgewoond, waarbij onder andere Patrimonium, Aafje, Antes en verschillende welzijnspartners aanwezig waren.
 • Bezoekt vanmiddag een tijdelijke huiskamer op Carnisse Veste, geopend door KijkopWelzijn.
 • Is aankomende donderdag bij de opening van werkcentrum Rijnmond.
Wethouder Stolk
 • Blikt terug een succesvolle cross van de atletiekvereniging in het Barend Bos van afgelopen zaterdag.
 • Heeft vorige week een ontmoeting gehad met de bestuurders van KunstCreatief Barendrecht en CultuurLocaal. Zij willen meer gezamenlijk optrekken.
 • Heeft gesproken met deelnemers van cultuureducatie Barendrecht. Er gaat gebruik gemaakt worden van het Kunstgebouw als penvoerder.
 • Informeert het college dat de Sportraad een aantal nieuwe leden heeft gevonden.
Burgemeester Schneider
 • Blikt terug op de ALV VNG van afgelopen vrijdag.
 • Gaat morgen op bezoek bij IKEA.
 • Informeert het college over het pop-up politiebureau van de politie in Carnisse Veste.
 • Blikt terug op een bezoek aan het Dalton Lyceum.
 • Bespreekt met het college zijn inzet om het nieuwe politiekantoor in Barendrecht gerealiseerd te krijgen.

18 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

 • Informeert het college over de benoeming van Marije Kitselar als gemeentesecretaris van Ridderkerk.
 • Blikt terug op een heidag van het concernmanagementteam.
 • Informeert het college over de stand van zaken van de wachtgeldregeling.

19 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

20 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

21 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

22 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

25 Rondvraag

Wethouder Vermaat vraagt aandacht voor de regelgeving rondom fatbikes. Wethouder Van der Linden heeft hier reeds aandacht voor gevraagd richting de VNG-commissie.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 december 2023,

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 28 november 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

Afwezig:

 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie Structuurvisie Detailhandel & Horeca (11.00 – 11.30 uur)

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

4 Memo relatiegeschenken

Het college stemt in met het voorstel en wenst tevens een geschenk voor kinderen in het assortiment op te nemen.

5 VNG Ledenbrief 23/046 – Geen andere kandidaten voor vacatures VNG-bestuur en commissies

Het college neemt kennis van de brief.

6 Huisvestingswet: huisvesting vergunninghouders beoordeling 1 oktober 2023

Het college neemt kennis van de brief.

7 Eerste annotatie ALV-VNG 1-12-2023

Het college neemt kennis van de annotatie.

8 Memo college strategie Prorail

Het college neemt kennis van de memo. Wethouders Vermaat en Van der Linden gaan komende week het gesprek aan met ProRail.

9 Vernieuwde regeling beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders

Het college neemt kennis van de vernieuwde regeling. Verschillende collegeleden wensen het veiligheidsgesprek met het CCV aan te vragen.

10 Brief Stichting Buurtpreventie Barendrecht

Het college wenst deze brief volgende week opnieuw te agenderen tezamen met de beantwoording van de raadsvragen.

11 Memo de Stationstuinen: De rol van de gemeente bij een impasse tussen Emborion en de woningcorporaties

Het college wenst de memo volgende week opnieuw te agenderen voor de B&W-vergadering.

12 Brief VZHG aan Provinciale Staten

Het college neemt kennis van de brief.

13 Memo inzake procespositie

Het college neemt kennis van de memo en steunt de geadviseerde lijn. Volgende week volgt een collegevoorstel.

14 RIB Moties 31 oktober en 7 november

Het college stelt de brief met een tekstuele aanpassing vast.

15 RIB Rapport knelpunten openbare ruimte

Het college stelt de brief vast.

16 RIB Stand van zaken opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders regio RotterdamRijnmond

Het college stelt de brief vast en wenst een tekstuele aanpassing. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

17 Slotwijziging begroting 2023

Het college besluit het voorstel aan te houden en volgende week opnieuw te agenderen.

18 Mandaatbesluitregeling Barendrecht 2024

Besluit
 1. De mandaatbesluitregeling 2024 van de gemeente Barendrecht voor de medewerkers van de gemeente en de BAR-organisatie met bijbehorend mandaatregister vast te stellen.
 2. De burgemeester besluit: De mandaatbesluitregeling 2024 van de gemeente Barendrecht voor de medewerkers van de gemeente en de BAR-organisatie met bijbehorend mandaatregister vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst in de inleiding toe te voegen dat er nadrukkelijk aansluiting is gezocht bij de uitgangspunten uit het O&F-plan.

19 Controleverordening gemeente Barendrecht 2023

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De Controleverordening gemeente Barendrecht 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

20 Wijziging Financiële verordening gemeente Barendrecht 2023

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De wijziging van de Financiële verordening gemeente Barendrecht 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

21 Mandaten, volmachten en machtigingen personeelsaangelegenheden gemeente Barendrecht 2024

Besluit
 1. Het BESLUIT mandaten, volmachten en machtigingen personeelsaangelegenheden gemeente Barendrecht 2024 vast te stellen onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraad.
 2. De burgemeester besluit: Het BESLUIT mandaten, volmachten en machtigingen
  personeelsaangelegenheden gemeente Barendrecht 2024 vast te stellen onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraad.

Het college besluit conform het voorstel.

22 Personeelshandboek gemeente Barendrecht 1 januari 2024

Besluit
 1. Het personeelshandboek gemeente Barendrecht vast te stellen en in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2024.
 2. Werknemers die vanaf 1 januari 2024 in dienst zijn of treden van de gemeente Barendrecht, niet zijnde de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren, een arbeidsovereenkomst aan te bieden waarin een incorporatiebeding is opgenomen met een verwijzing naar het personeelshandboek van de gemeente Barendrecht.
 3. De stageregeling en de regeling werkervaringsplaatsen gemeente Barendrecht vast te stellen en in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2024.
 4. De leden van de toetsingscommissie functiewaardering en de geschillencommissie personeelsaangelegenheden van de BAR-organisatie (De Bedrijfsvoeringspartner) voor een periode van 4 jaar aan te wijzen als leden van de toetsingscommissie functiewaardering en de geschillencommissie personeelsaangelegenheden van de gemeente Barendrecht.

Het college besluit conform het voorstel.

23 Regeling budgethouderschap Gemeente Barendrecht 2024

Besluit
 1. De Regeling budgethouderschap Gemeente Barendrecht 2024 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

24 Categorale aanwijzing toezichthouders Awb gemeente Barendrecht

Besluit
 1. Het besluit ‘Categorale aanwijzing toezichthouders Awb gemeente Barendrecht’ vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

25 Stand van zaken vluchtelingen / statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken.

26 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
Wethouder De Hoop
 • Blikt terug op een bezoek aan Baarnehof, een organisatie die jongeren met autisme begeleidt.
 • Heeft de opening verricht van de nieuwe kantoorruimte van Vluchtelingenwerk in het gemeentehuis.
 • Heeft de Orange The World vlag gehesen bij het gemeentehuis.
 • Legt het verzoek van de Maatschappelijke Adviesraad neer om mee te denken met het nieuwe afvalbeleid. Wethouder Vermaat juicht dit toe.
 • Informeert het college over enkele voorstellen die in ontwikkeling zijn met betrekking tot projectleiders voor jeugdhulp en IZA-regelingen.
Wethouder Stolk
 • Heeft gesproken met Portus Groene Hart inzake een pilot voor een samenwerking tussen de gemeente en Havo 5 leerlingen.
 • Blikt terug op een gesprek met Kibeo kinderopvang over onder andere de hoogte van de huur van de panden waar zij zitten.
 • Is aanwezig geweest bij een bijeenkomst cultuurparticipatie in Gouda. Daarbij is onder andere gesproken over de vorming van een cultuurregio.
 • Heeft gesproken met een organisatie die ondersteuning kan bieden bij het organiseren van maatschappelijke financieringen.
 • Heeft gesproken met de biljartvereniging in Sporthal Lagewei over de samenwerking binnen de sporthal.
Burgemeester Schneider

Informeert het college over een opgegraven koker bij de Kleine Duiker, die enkele jaren geleden in de grond was begraven. De evenementencoördinator wordt verzocht samen met de burgemeester (en communicatie) te bekijken hoe hier publiciteit aan te geven.

27 Terugkoppeling gemeentesecretaris (inclusief stand van zaken organisatie)

Informeert het college over de stand van zaken van het wervingsproces. Inmiddels zijn 23 medewerkers aangetrokken. De resterende vacatures worden komende week geplaatst.

28 Terugkoppeling uit Commissies / Raad / Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergadering.

29 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

30 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

31 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

32 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

33 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

34 Rondvraag

Wethouder Vermaat informeert naar aanleiding van de landelijke verkiezingen naar de werkwijze bij het plaatsen van verkiezingsborden. Portefeuillehouder Schneider zal hier in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen tijdig aandacht aan besteden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 december 2023,

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 21 november 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

Afwezig:

 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

3 VNG Ledenbrief 23/042 – Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat Cao Gemeenten 20242025

Het college neemt kennis van de brief.

4 VNG Ledenbrief 23/043 – Taakstelling huisvesting statushouders, opvang van asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne

Het college neemt kennis van de brief.

5 VNG Ledenbrief 23/045 – VNG data-analyse houdbaarheid Wmo en Jeugdwet

Het college neemt kennis van de brief.

6 Bezoek DT PZH aan directie gemeente Barendrecht d.d. 6 november 2023

Het college neemt kennis van de informatie.

7 Brief aan het college over plannen voor scheepswerf aan de Achterzeedijk

Het college neemt kennis van de brief. Omdat het een situatie in de directe woonomgeving van wethouder Van der Linden betreft, besluit het college wethouder Vermaat aan te wijzen als portefeuillehouder voor dit onderwerp. Het college verzoekt de organisatie de mogelijkheden te onderzoeken om tegen het geschetste probleem op te treden.

8 VZHG: reactie gevraagd van gemeenten inzake vervolgbrief aan Provinciale Staten

Het college neemt kennis van de brief.

9 RIB Begroting 2024-2027 De Bedrijfsvoeringspartner

Het college stelt de brief vast.

10 Brief ministerie zienswijzen 2023-11-21

Het college stelt de brief met een tekstuele aanpassing vast.

11 Ontwerpuitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 5

Besluit
 1. Medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van 125 woningen op de locatie van Vrouwenpolder fase 5.
 2. Het ontwerpuitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 5 vast te stellen.
 3. Het ontwerpuitwerkingsplan en bijbehorende stukken zes weken ter inzage te leggen.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Uitwerking motie ‘Onderzoek naar alternatieve platforms voor toekennen van woningen’

Besluit
 1. De Uitwerking motie ‘Onderzoek naar alternatieve platforms voor toekennen van woningen’ vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen in de
raadsinformatiebrief. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

13 Reactie college op initiatiefvoorstel VPA in Barendrecht

Besluit
 1. De reactie op het initiatiefvoorstel Verlengde Private Aansluitpunten (VPA) vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Opleggen drie lasten onder dwangsom aan directie van Renes AGF Services B.V., Gebroken Meeldijk 64

Besluit
 1. Een last onder dwangsom op te leggen aan de directie van het bedrijf Renes AGF Services B.V, aan de Gebroken Meeldijk 64 wegens geuroverlast met het doel om naleving van voorschrift 5.1.3 van de vergunning met kenmerk 316727/21716932 uit 2014 blijvend af te dwingen.
 2. Een last onder dwangsom op te leggen aan de directie van het bedrijf Renes AGF Services B.V, aan de Gebroken Meeldijk 64 wegens het aantreffen van ongedierte met het doel om naleving van voorschrift 1.1.2 van de vergunning met kenmerk 316727/20766410 uit 2008 blijvend af te dwingen.
 3. Een last onder dwangsom op te leggen aan de directie van het bedrijf Renes AGF Services B.V, aan de Gebroken Meeldijk 64 wegens het niet goed onderhouden van blusmiddelen met het doel om naleving van voorschrift 2.1.1 in combinatie met voorschrift 2.1.3 van de vergunning met kenmerk 316727/20766410 uit 2008 blijvend af te dwingen.
 4. De hoogte van de dwangsom van de lasten gesteld onder beslispunten 1, 2 en 3 vast te stellen op een bedrag van € 2.500,- per keer dat wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan de genoemde voorschriften, tot een maximum van € 7.500,-, waarbij per etmaal maximaal één constatering kan plaatsvinden.
 5. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 1 vast te stellen op één week, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 6. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 2 vast te stellen op één week, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 7. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 3 vast te stellen op één maand, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Verordening Re-integratie, Loonkostensubsidie en Tegenprestatie Barendrecht 2023

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De Verordening Re-integratie, Loonkostensubsidie en Tegenprestatie Barendrecht 2023 vast te stellen.
  Het college besluit:
 2. De antwoordbrief aan de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht vast te stellen en te versturen.
 3. Het wijzigingsbesluit van het mandaatregister vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Planschadeverzoek Mr. Thorbeckestraat 24

Besluit
 1. Het ingediende verzoek tot tegemoetkoming in planschade toe te wijzen en een bedrag van € 5.500,- toe te kennen te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 16 januari 2023.
 2. De bijgevoegde conceptbrief aan de aanvrager vast te stellen en te versturen.
 3. De bijgevoegde conceptbrief aan de derdebelanghebbende vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Planschadeverzoek Mr. Thorbeckestraat 26

Besluit
 1. Het ingediende verzoek tot tegemoetkoming in planschade toe te wijzen en een bedrag van € 4.400,- toe te kennen te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 5 februari 2023.
 2. De bijgevoegde conceptbrief aan de aanvrager vast te stellen en te versturen.
 3. De bijgevoegde conceptbrief aan de derdebelanghebbende vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat blikt terug op de laatste vergadering van de Regionale Regietafel. De gemeente ligt op koers als het gaat om het behalen van de taakstelling huisvesting statushouders.

19 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk
 • Heeft gesproken met de directeur van theater het Kruispunt over de verdere ontwikkeling van het theater.
 • Informeert het college over de voortgang van het vergunningentraject m.b.t. de onderwijscarrousel.
 • Is aanwezig geweest bij een boekpresentatie van schrijver Kluun.
Wethouder De Hoop
 • Informeert het college over een gepland bezoek aan Jellooo.
 • Gaat volgende week een vlag hijsen in het kader van Orange The World.
 • Zal volgende week de openingshandeling verrichten van het nieuwe kantoor van vluchtelingenwerk.
 • Zal op 7 december een intentieverklaring tekenen voor het regionale Werkcentrum Rijnmond.
 • Informeert het college over oplopende zorgkosten op het gebied van jeugdhulp. Vanuit de GRJR wordt opnieuw een financiële tegenvaller verwacht voor Barendrecht.
Wethouder Vermaat
 • Blikt terug op een MRDH bijeenkomst over de toekomst van het Openbaar Vervoer. Er ligt weer een goed toekomstperspectief voor de OV-organisaties in de regio. Wethouder Vermaat heeft zijn waardering uitgesproken voor de inzet van de gemeente Rotterdam op dit terrein. De wethouder heeft met de directeur van de MRDH tevens de wens van Barendrecht besproken om de 2e Heinenoordtunnel open te stellen voor het openbaar vervoer.
 • Heeft gesproken met het Waterschap inzake de overdracht van wegen. Het Waterschap wil met alle gemeenten in gesprek om wegen over te gaan dragen. Hiervoor wordt een procedure opgezet om dit in 2024 vorm te geven.
 • Is aangesloten bij de regiotafel wonen, waarbij is gesproken over de bouwopgave in de sociale sector.
 • Informeert het college over de ontwikkelingen m.b.t. de buurtbus. De wens is een OV betaalsysteem op deze bussen in te voeren. De mogelijkheden hiervoor worden op dit moment onderzocht.
Burgemeester Schneider
 • Bespreekt met het college de wens om het vlaggenprotocol te evalueren en te actualiseren.
 • Blikt terug op een schouw bij het Doomanplein, het Havenhoofd en de Middenbaan, waarbij de mogelijkheden zijn bekeken cameratoezicht toe te passen.

20 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

 • Informeert het college over de afronding van het plaatsingsproces.
 • Uit zijn zorgen over de ontwikkeling van de slotwijziging. Volgende week zal dit document in het college besproken worden.

21 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

22 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

23 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

24 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

25 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

26 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

27 Rondvraag

Wethouder Vermaat legt het verzoek neer om ‘oude’ verordeningen te actualiseren/in te trekken. In 2024 zal dit nader worden bekeken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 november 2023,

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 31 oktober 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

Afwezig:

 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Bijpraten college renovatie ’t Trefpunt (Ellen te Kaat)

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met een tekstuele aanpassing vast.

4 Proces, producten en gebieden De Stationstuinen

Het college neemt kennis van het overzicht.

5 Brief inzake afsluiting erfgoeddossier Wilhelminastraat 2

Het college neemt de brief voor kennisgeving aan.

6 VNG Ledenbrief 23/041 – Wijziging Model-APV (najaar 2023)

Het college neemt kennis van de brief.

7 Schriftelijke vragen CDA Uitblijven antwoorden op schriftelijke vragen van raadsfracties

Het college neemt kennis van de schriftelijke vragen. Wethouder Stolk zal deze als portefeuillehouder bedrijfsvoering beantwoorden.

8 RIB Addendum Financiële regeling GR BAR 2014 en 2de Turap BAR-organisatie

Het college stelt de brief vast.

9 RIB Afhandeling motie 2023-07 Barendrecht glibbervrij

Het college stelt de brief vast.

10 Brief aan GS Ontwikkelingen windenergie

Het college stelt de brief vast.

11 Collegebrief Uitnodiging RvC en directie Patrimonium

Het college stelt de brief vast.

12 RIB Horecarapport

Het college wenst een aanpassing in de brief ten aanzien van de behandeling in de raad en machtigt wethouder Stolk om de brief aan te passen en te versturen. Het college besluit geheimhouding op te leggen op de brief en het bijbehorende rapport, op grond van artikel 87 van de Gemeentewet in samenhang gelezen met artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wet open overheid en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder f van de Wet open overheid, en deze aan de raad te verstrekken.

13 Beleidsregels schuldhulpverlening Barendrecht 2023

Besluit
 1. De ‘Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Barendrecht 2023’ vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.
 3. De antwoordbrief aan de Barendrecht Maatschappelijke Adviesraad vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Verlenging Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam 2020

Besluit
 1. In te stemmen met het verlengen van de Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam 2020 tot maximaal 1 januari 2025.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Ontwerpuitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 5

Besluit
 1. Medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van 125 woningen op de locatie van Vrouwenpolder fase 5.
 2. Het ontwerpuitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 5 vast te stellen.
 3. Het ontwerpuitwerkingsplan en bijbehorende stukken zes weken ter inzage te leggen.

Het college besluit het voorstel aan te houden en opnieuw te agenderen voor de collegevergadering van 21 november 2023.

16 Frauderisicoanalyse en Misbruik en Oneigenlijk gebruik 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De nota Misbruik & Oneigenlijk gebruik 2024 vast te stellen.
 2. Kennis te nemen van de frauderisicoanalyse 2024.
  Het college besluit:
 3. De frauderisicoanalyse 2024 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en spreekt het voornemen uit hierover medio 2024 het gesprek aan te gaan met de organisatie.

17 Continueren BIZ Dierenstein

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Verordening BI-zone Dierenstein 2024-2028 vast te stellen.
  Het college besluit:
 2. De Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 7, lid 3 van de wet op de
  Bedrijveninvesteringszones Gemeente Barendrecht / Stichting BIZ Dierenstein aan te gaan.
 3. De burgemeester besluit: Wethouder Van der Linden te machtigen de hiervoor bedoelde overeenkomst te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Controleprotocol bij de Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen regio Rotterdam

Besluit
 1. Het controleprotocol behorende bij de Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen Regio Rotterdam vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

19 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college besluit:
 1. Het Convenant opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders regio Rotterdam Rijnmond 2023-2025 vast te stellen.
 2. Wethouder Vermaat te machtigen om het convenant te ondertekenen op de RRT-vergadering van 17 november 2023.

Het college wenst een raadsinformatiebrief te versturen over het convenant en verzoekt de organisatie deze voor te bereiden.

20 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk
 • Heeft gesproken over mogelijke investeringen in sportpark De Bongerd en zal nog in overleg treden met wethouder Vermaat over de ruimtelijke inpassing.
 • Heeft een gastles verzorgd op de Focus Beroepsacademie in het kader van de Week van Respect.
 • Heeft een verzoek ontvangen van de Erasmus Universiteit Rotterdam om deel te nemen aan een onderzoek over sport. De onderzochte problematiek lijkt niet te spelen in Barendrecht. Zij zal over het onderzoek nog overleg voeren met de Sportraad.

Wethouder De Hoop

 • Heeft een gastles verzorgd op het Dalton Lyceum.
 • Informeert het college over de recent aan de jeugdbescherming verleende certificering. De GRJR houdt zich hiermee bezig mede namens de gemeente Barendrecht; wethouder De Hoop zit in de relevante stuurgroep.
 • Heeft met burgemeester Schneider een conferentie van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten bijgewoond.
 • Zal zondag 19 november a.s. het 40-jarige jubileum van KBO-PCOB bijwonen.

Wethouder Van der Linden

 • Informeert het college over de handhavingsmogelijkheden met betrekking tot steps op de Middenbaan.
 • Heeft overleg gehad met Emborion over de ontwikkeling van meer gemeenschappelijke ruimten in de Stationstuinen.
 • Meldt dat hij lid is van het juryberaad van de Barendrechtse Uitdaging. In dat kader heeft hij ook gesproken met de initiatiefnemer van de Barendrechtse Uitdaging over de invulling van de awarduitreiking. Mogelijk zal hiervoor een kleine financiële bijdrage vanuit de gemeente worden geleverd.

Wethouder Vermaat

 • Meldt dat een gemeentelijk monument aan de Dorpsstraat Oost te koop wordt aangeboden, waarop de gemeente het eerste recht van koop heeft. Wethouder Vermaat zal als portefeuillehouder erfgoed samen met wethouder Stolk als portefeuillehouder Vastgoed dit beoordelen en ter zake een voorstel doen aan het college.
 • Heeft een bezoek gebracht aan het kruispunt Avenue Carnisse/Zuidersingel, waar meerdere ongelukken zijn gebeurd en nu verkeersregelaars worden ingezet. In de toekomst zullen ook camera’s worden geplaatst.
 • Meldt dat een opvallende stijging van aanrijdingen bij de overbrugging Betuwelijn/1e Barendrechtseweg plaatsvinden. Hij zal hier onderzoek naar laten doen.
 • Zal op verzoek van wethouder Van der Linden navraag doen of het mogelijk is als pilot de Boezemweg af te sluiten voor vrachtverkeer en zegt toe hier in de volgende collegevergadering op terug te komen.
Burgemeester Schneider
 • Heeft met wethouder De Hoop een conferentie van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten bijgewoond. Hij verzoekt locosecretaris Van Zanten na te vragen of de gemeente Barendrecht betrokken is bij de regiodeal Brede Welvaart.
 • Heeft een kennismakingsgesprek gehad met de Barendrechtse Uitdaging.
 • Heeft twee brieven ontvangen naar aanleiding van het hijsen van de Israëlische vlag op het gemeentehuis. Hij heeft met een van de briefschrijvers ook een constructief gesprek gehad; de andere briefschrijver is niet op de uitnodiging voor een gesprek ingegaan.
 • Heeft een bijeenkomst bijgewoond van de werkgroep quickscan lokale democratie.

21 Terugkoppeling gemeentesecretaris (inclusief stand van zaken organisatie)

Locosecretaris Van Zanten
 • Informeert het college dat in het kader van de eerste tranche vacatures veel sollicitatiegesprekken hebben plaatsgevonden. Een deel van de vacatures is moeilijk vervulbaar. Een groot deel van de vacatures lijkt echter vervuld te worden.
 • Er zal in december een welkomstbijeenkomst worden georganiseerd voor de definitief bij de gemeente Barendrecht geplaatste medewerkers.

22 Terugkoppeling uit Commissies / Raad / Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen raadsvergaderingen.

23 Vooruitblik komende Commissies / Raad / Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

24 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

25 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

26 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

27 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

28 Rondvraag

Wethouder Vermaat vraagt aandacht voor de toegang tot het gebouw aan de Kruidentuin voor de daar opgevangen Oekraïense vluchtelingen. Wethouder Stolk licht de situatie toe en geeft aan dat hier aandacht voor is.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 november 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 7 november 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college besluit agendapunt 10 ‘vaststellen grondexploitatie Dierensteinweg’ van de agenda af te voeren. Voor het overige stelt het college de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met een tekstuele aanpassing vast.

3 Reactie NRIJ op brief Gemeente Barendrecht

Het college neemt kennis van de brief. De organisatie wordt verzocht een reactie voor te bereiden voor het einde van het jaar.

4 VNG Ledenbrief 23/039 – Bekendmaking voorgedragen kandidaten VNG-bestuur en commissies

Het college neemt kennis van de brief.

5 Tussenbericht Financieel toezicht 2023

Het college neemt kennis van de brief.

6 Update buurtagenda Vrijenburg

Het college neemt kennis van de update.

7 RIB Gemeentelijk Veiligheidsbeeld 1e helft 2023

Het college geeft enkele tekstuele suggesties mee ten aanzien van de brief. Burgemeester Schneider zal de brief hierop aan laten passen.

8 RIB Ontwikkelingen windenergie

Het college stelt de brief vast. Daarnaast wenst het college een brief aan het College van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te sturen met informatie over de stappen die op het dossier windenergie worden gezet. De organisatie wordt verzocht deze brief op te stellen.

9 Ontwikkelkader Zuidpolder fase 2

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het Ontwikkelkader Zuidpolder fase 2 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in het ontwikkelkader. Wethouder Van der Linden wordt gemachtigd het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

10 Structuurplan Fruitpacking District De Stationstuinen

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het structuurplan Fruitpacking District De Stationstuinen vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing. Wethouder Van der Linden wordt gemachtigd het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

11 Bestemmingsplan De Stationstuinen 1ste fase

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Nota beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan ‘Stationstuinen 1ste fase Barendrecht’ en MER (bijlage 39) vast te stellen.
 2. Het Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan ‘De Stationstuinen 1ste fase’ gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende (gewijzigde) toelichting (met bijlagen), regels (met bijlagen) en verbeelding met het identificatienummer NL.IMRO.0489.BPBTO20220003-VG01 en in het vaststellingsbesluit aan te geven dat op het bestemmingsplan De Stationstuinen 1e fase de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
 3. Het beeldkwaliteitsplan De Stationstuinen Barendrecht d.d. oktober 2023, zoals opgenomen in bijlage 3 vast te stellen en op te nemen in de Nota welstandsbeleid gemeente Barendrecht d.d. 27-11- 2019.
 4. Het milieueffectrapport (MER) De Stationstuinen Barendrecht d.d. 10 februari 2023, zoals opgenomen in bijlage 10, en de aanvulling MER d.d. 12 september 2023, zoals opgenomen in bijlage 34, vast te stellen.
 5. Bij vaststelling van het bestemmingsplan eveneens het spelregelkader, zoals opgenomen in bijlage 2 van het MER, als toetsingskader vast te stellen voor verdere planvorming binnen de Stationstuinen. 6. Geen exploitatieplan vast te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Het college besluit:

 1. Een monitoringsprogramma ten behoeve van het spelregelkader (bijlage 2 MER) op te starten.
 2. Een Kwaliteitsteam in te stellen voor De Stationstuinen.
 3. De beleidsregel Duurzaamheid, zoals opgenomen in bijlage C, vast te stellen.
 4. Het Compensatieplan bedrijventerrein, zoals opgenomen in bijlage D, vast te stellen.
 5. Wethouder Van der Linden te machtigen om de definitieve versie van het verkeersonderzoek De Stationstuinen Barendrecht – nadere verdieping parkeren en verkeersgeneratie (bijlage 36) aan het raadsvoorstel toe te voegen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in de nota van beantwoording van de zienswijzen. Wethouder Van der Linden wordt gemachtigd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

12 Normenkader 2024, Controleplan VIC 2024 en 1e halfjaar 2023 rapportage VIC

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het normenkader 2024 Barendrecht vast te stellen.
 2. Het controleplan VIC 2024 Barendrecht vast te stellen en eventueel extra te controleren thema’s aan te dragen voor de rechtmatigheidsverantwoording.
  Het college besluit:
 3. Kennis te nemen van de 1e halfjaar 2023 rapportage VIC.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Barendrecht 2023

Besluit
 1. De Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Barendrecht 2023 vast te stellen. 2. De burgemeester besluit: de Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Barendrecht 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Beslissing op bezwaar tegen opleggen nieuwe last onder dwangsom Riederstee 9

Besluit
 1. Het bezwaar van de bezwaarmakers tegen het opleggen van een nieuwe last onder dwangsom met betrekking tot de Riederstee 9 gedeeltelijk gegrond te verklaren en te herroepen voor wat betreft de begunstigingstermijn.
 2. De begunstigingstermijn van het bestreden besluit te verlengen tot twee maanden, ingaande op de dag na de dag van verzending van de beslissing op bezwaar en aanschrijving van de nieuwe eigenaren.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Principebesluit bestemmingsplanwijziging Voordijk 361

Besluit
 1. In principe medewerking te verlenen aan de kavelontwikkeling op het perceel aan de Voordijk 361 te Barendrecht.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat informeert het college over de stand van zaken. Volgende week zal hij een advies laten agenderen ten aanzien van dit onderwerp.

17 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over een tweetal bedrijven die meer afval bij het afvalaanbiedstation aanbieden dan is toegestaan. De wethouder laat een besluit voorbereiden deze bedrijven niet meer onder de noemer van particulier huishoudelijk afval te laten vallen. Het college verzoekt tevens een dergelijk besluit in het vervolg te mandateren aan de organisatie.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over de stand van zaken van de handhaving op fietsers op de Middenbaan. Dit verloopt goed en wordt goed ontvangen.
 • Informeert het college over de stand van zaken van de handhaving van de blauwe zone. Wethouder Vermaat wordt verzocht uit te zoeken wanneer de belijning opnieuw kan worden aangebracht.
 • Bespreekt met het college de actualisatie van de BIZ-verordening Dierenstein.
 • Spreekt met het college over de aanstaande VNG-commissie bestuur & veiligheid.
Wethouder De Hoop
 • Heeft gesproken met zorgverzekeraars over de inzet van innovatiebudget op het gebied van beweegarmoede. Dit om duurdere zorg te voorkomen.
 • Gaat morgen samen met wethouder Stolk een gastles geven in het kader van de week van het respect.
 • Spreekt morgen met wethouder Versnel van Rotterdam in het kader van werkgelegenheid.
 • Spreekt morgen met de maatschappelijke adviesraad Barendrecht. Er worden 7 nieuwe leden voorgesteld en de contacten lopen voorspoedig.
Wethouder Stolk
 • Heeft gesproken met bewoners van de Voordijk met betrekking tot de aanleg van het kunstgrasveld bij VV Smitshoek.
 • Heeft gesproken met OZHW over de dag van ontwikkelen en opleiden op 20 november.
 • Blikt terug op de opening van het tunnelproject.
Burgemeester Schneider
 • Informeert het college over de stand van zaken van de aanpak van overlast bij VV Smitshoek. Met de politie zijn afspraken gemaakt over gerichte acties in en om het gebied. Afgesproken wordt hier ook de BOA’s bij te betrekken.

18 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

 • Informeert het college over een ontmoeting met de directie van de Provincie Zuid-Holland.
 • Bespreekt met het college de stand van zaken met betrekking tot de invulling van vacatures.
 • Informeert het college over de stappen die in de komende maanden gezet gaan worden met betrekking tot de vorming van de nieuwe organisatie.

19 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissie- en raadsvergadering.

20 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raadsvergadering.

21 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

22 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

25 Rondvraag

Wethouder Van der Linden verzoekt om een update m.b.t. de wachtgeldregeling. Hier volgt spoedig een update over.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 november 2023,

de locosecretaris L. van Zanten en de burgemeester, MSc drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 31 oktober 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met een tekstuele aanpassing vast.

3 Donatie Burgemeestersontbijt 2023

Het college steunt het initiatief en besluit een bijdrage van € 250 te geven.

4 RIB risico’s plaatsingsproces

Het college stelt de brief met enkele tekstuele aanpassingen vast. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te laten passen en te versturen.

5 Ontwerpbestemmingsplan Dierensteinweg

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een bedrijventerrein voor bedrijven gevestigd in het plangebied van De Stationstuinen.
 2. Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.
 4. Akkoord te gaan met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Dierensteinweg’ met plan IMRO-code NL.IMRO.0489.BPBTO20230001-ON01.

Het college besluit conform het voorstel.

6 Publiceren bestand lokale inkoop

Besluit
Het college besluit:
 1. Periodiek de cijfers over lokale inkoop bekend te maken door publicatie van een Excelbestand op een pagina van de gemeentelijke website.

Het college besluit conform het voorstel.
Beraadslaging:
Met inachtneming van de verschillende kanttekeningen acht het college het belang van openbaarheid van deze informatie voor lokale ondernemers groter dan de kans op eventuele bezwaren. Het college zal de uitvoering van het besluit monitoren en waar nodig de publicatiewijze aanpassen.

7 Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Vast te stellen de volgende verordeningen en tarieventabellen:
  • Verordening Onroerende zaakbelastingen 2024;
  • Verordening en tarieventabel Reinigings- en Afvalstoffenheffing 2024;
  • Verordening en tarieventabel Rioolheffing 2024;
  • Verordening Hondenbelasting 2024;
  • Verordening Roerende Woon- en Bedrijfsruimte 2024;
  • Legesverordening en tarieventabel 2024;
  • Verordening Toeristenbelasting 2024
  • Verordening en tarieventabel staangeld woonwagencentrum Barendrecht 2024;
  • Verordening fysieke leefomgeving 2024;
  • Verordening en tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2024;
  • Verordening Kwijtschelding 2024.
  Het college besluit:
 2. De raadsinformatiebrief Correctie verschrijving begroting 2024 vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

8 Aanwijzingsbesluit alcoholverbod Doormanplein en omgeving 2023

Besluit
 1. Het Aanwijzingsbesluit alcoholverbod Doormanplein en omgeving 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

9 Aanvraag subsidie bosrealisatie Zuidpolder bij Provincie Zuid-Holland

Besluit
 1. Een subsidieaanvraag in te dienen bij de Provincie Zuid-Holland in het kader van bosrealisatie in de Zuidpolder.
 2. Mandaat te verlenen aan de manager Ruimtelijke Ontwikkeling van de BAR-organisatie om de subsidieaanvraag voor te bereiden en in te dienen bij de Provincie Zuid-Holland.

Het college besluit conform het voorstel.

10 Overzicht van relevante bepalingen belastingverordeningen 2023 t.b.v. SVHW

Besluit
 1. Het overzicht van relevante bepalingen van de belastingverordeningen met betrekking tot de belastingen die door het SVHW worden uitgevoerd vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Vaststelling subsidie Stichting KijkopWelzijn 2022

Besluit
 1. De subsidie 2022 voor Stichting KijkopWelzijn vast te stellen op € 1.489.456,-.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Wijzigingsbesluiten n.a.v. nieuwe ambtelijke organisatie Barendrecht

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het besluit “Wijziging raadsbesluiten in verband met nieuwe organisatie Barendrecht” vast te stellen.
  Het college besluit:
 2. Het besluit “Wijziging collegebesluiten in verband met nieuwe organisatie Barendrecht” vast te stellen.
 3. De burgemeester besluit: Het besluit “Wijziging collegebesluiten in verband met nieuwe organisatie Barendrecht” vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat informeert het college over een verlaging van de taakstelling huisvesting statushouders. Hier volgt spoedig nadere informatie over richting het college.

14 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over de gesprekken met ProRail. ProRail heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de door ons aangeboden gesprekspartner. Afgesproken is een bestuurlijk gesprek tussen ProRail en Wethouder Vermaat en Wethouder Van der Linden te organiseren.
 • Bespreekt met het college de verkeerssituatie aan de Zuidersingel, waar nieuwe aanrijdingen hebben plaatsgevonden. De wethouder heeft inmiddels met bewoners en het Team Verkeer besproken. Middels een extern bureau zal onderzocht worden waar de verkeerssituatie verbeterd kan worden. De wethouder blijft hierover in gesprek met de bewoners.
 • Informeert het college over het verloop van de participatie avonden met betrekking tot parkeren rondom de Stationstuinen.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over het ontwikkelkader Zuidpolder en de oriënterende commissievergadering. Hier volgt op korte termijn een voorstel voor richting college en gemeenteraad.
 • Blikt terug op het gesprek met gedeputeerde Zevenbergen inzake het herstelplan op de begroting 2024. De provincie steunt het herstelplan en heeft complimenten gegeven voor de voortvarendheid van het college om dit knelpunt op te lossen. Er volgt nog een brief vanuit de provincie waarin dit wordt bevestigd. Deze brief zal spoedig worden doorgeleid richting de gemeenteraad.
 • De wethouder blikt tevens terug op een constructieve behandeling van het herstelplan in de commissie.
 • Heeft gesproken met enkele chaleteigenaren op camping Oude Maas.
 • Blikt terug op een geslaagde bijeenkomst met winkeliers van de Middenbaan. Met de ondernemers is afgesproken sinterklaas op de Middenbaan te organiseren en rondom de kerstperiode de kerstverlichting opnieuw op te hangen. Daarnaast zijn er 7 ondernemers opgestaan om een nieuwe BIZ op te gaan zetten, waarbij de gemeente zal ondersteunen.
Wethouder De Hoop
 • Blikt vooruit op de week van de pleegzorg en mantelzorg. Door middel van verschillende acties worden inwoners die pleegzorg en/of mantelzorg verlenen in het zonnetje gezet.
 • Heeft een gesprek gehad met Laurens over een ontmoetingsplek in Carnisselande.
 • Heeft met de Rekenkamer gesproken over de stand van zaken van het onderzoek naar de verbetering van inkomensregelingen.
 • Onderzoekt de mogelijkheden om op het gebied van WMO gebruik te gaan maken van alternatieve voorzieningen.
Wethouder Stolk
 • Is benaderd door de directeur van basisschool de Tweemaster inzake een schrijnende situatie van een inwoner. Via het wijkteam worden de mogelijkheden onderzocht om ondersteuning te bieden.
 • Informeert het college over de start van een onderzoek naar de mogelijkheden voor een mountainbike parcours in Barendrecht.
 • Heeft gesproken met de atletiekvereniging. De atletiekunie heeft aangegeven dat de werpkooi voor het discuswerpen aan nieuwe eisen moet voldoen. Bekeken wordt wat de gevolgen zijn en op welke wijze hier invulling aan te geven.
 • Bespreekt de situatie van een bedelaar op de Middenbaan van afgelopen week. De organisatie wordt verzocht hier een handelingsperspectief op te ontwikkelen hoe hier in het vervolg mee om te gaan.
 • Informeert het college over een initiatief van Focus Beroepsacademie over een kerstproject inzake burgerschap. Vanuit de gemeente wordt bakfiets gesponsord.
Burgemeester Schneider
 • Blikt terug op een bezoek aan verschillende ondernemingen zoals Ping Properties, het nieuwe distributiecentrum van Albert Heijn en de Lidl.
 • Bespreekt het initiatief van de raad om met participatie aan de slag te gaan. Afgesproken wordt hier in het college een sessie voor te organiseren.

15 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

16 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergadering.

17 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raads- en commissievergaderingen.

18 Terugkoppeling uit verbonden partijen

 • Wethouder Van der Linden informeert het college over een brief van het NRIJ waarin wordt aangegeven dat niet wordt meegewerkt aan het verzoek van het college om informatie te verstrekken. De brief zal voor de volgende collegevergadering worden geagendeerd.
 • Wethouder Vermaat blikt terug op een regionale bijeenkomst inzake de toewijzing van woningen.

19 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

20 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

21 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

22 Rondvraag

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 november 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 10 januari 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college besluit het besluit op de concept-niet-openbare besluitenlijst op de openbare besluitenlijst te zetten en stelt deze vast.

3 Overzicht Woo Barendrecht 2023 Q3

Het college neemt kennis van het overzicht.

4 RIB Beantwoording schriftelijke vragen SGP-CU vuurwerkoverlast

Het college neemt kennis van de conceptbrief en onderschrijft de lijn die daarin wordt geschetst.

5 Brief gezamenlijke reactie m.b.t. ruimtelijke puzzel aan gedeputeerde

Het college neemt kennis van de brief.

6 RIB Beantwoording schriftelijke vragen EVB polarisatie en verharding

Het college wenst een tekstuele aanpassing en machtigt burgemeester Schneider om de brief aan te passen en te versturen.

7 RIB Collegereactie moties Raad 26-09-23

Het college stelt de brief met een tekstuele aanpassing vast.

8 RIB Vertraging vaststellen Integraal Veiligheidsbeleid

Het college stelt de brief vast.

9 Archiefinspectie 2023

Het college wenst een tekstuele aanpassing en machtigt wethouder Stolk om de brief aan te passen en te versturen.

10 Aanbiedingsbrief SPUK

Het college stelt de brief vast.

11 RIB Startnotitie Grondstoffenbeleidsplan

Het college stelt de brief met een tekstuele aanpassing vast.

12 Initiatiefvoorstel verlengde private aansluitpunten (VPA)

Het college neemt kennis van het initiatiefvoorstel en verzoekt de ambtelijke organisatie een reactie op te stellen.

13 Verbeterplan Begroting 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het verbeterplan begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027 vast te stellen, waarbij het verbeterplan jaarlijks bij de voorjaarsnota en begroting zal worden geactualiseerd.
 2. De mutaties die voortvloeien uit het Verbeterplan begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027 als 1e begrotingswijziging vast te stellen.

Het college wenst enkele aanpassingen in het voorstel en machtigt wethouder Van der Linden het voorstel aan te passen en te versturen.

14 Nota van stedenbouwkundige uitgangspunten Vrouwenpolder fase 4

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De stedenbouwkundige Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling van Vrouwenpolder fase 4 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Vaststelling Milieuopgave Barendrecht

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Milieuopgave Barendrecht vast te stellen en de komende jaren vanuit deze opgave te werken aan de thema’s op het gebied van milieu, klimaat en energie.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Kaders kleinschalige windturbines op gebouwen

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het Beleidskader voor kleinschalige windturbines op gebouwen vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Uitbreiding Schakelklassen naast OBS Draaimolen

Besluit
 1. Een budget van € 572.000,00 beschikbaar te stellen ten behoeve van vier semipermanente lokalen (schakelklassen) naast OBS de Draaimolen.
 2. Dit budget te dekken vanuit de reeds toegekende financiering op grond van de OHBA-regeling 2022 (€ 256.000,00) en de nog toe te kennen financiering op grond van de OHBA-regeling 2022 (€ 140.000,00).
 3. Het budget voor het overige (€ 176.000,00) te dekken vanuit de ‘Algemene Oekraïne Opvang’.
 4. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform voorstel, onder voorwaarde dat ten aanzien van beslispunt 3 het college conform de financiële verordening hiertoe kan besluiten. Het college verzoekt de ambtelijke organisatie dit te onderzoeken en het college daarover te informeren. Het college machtigt wethouder Stolk het voorstel op dit punt zo nodig aan te passen. Als het college hiertoe niet bevoegd is te besluiten verzoekt het college het voorstel opnieuw te agenderen.

18 Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2024 vast te stellen.
 2. De Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2024 te wijzigen in verband met de inwerkingtreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.
Het college besluit:
 1. De Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2024 vast te stellen.
 2. De Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2024 te wijzigen in verband met de inwerkingtreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.
De burgemeester besluit:
 1. De Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2024 vast te stellen.
 2. De Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2024 te wijzigen in verband met de inwerkingtreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

Het college en de burgemeester besluiten conform het voorstel.

19 Zienswijze wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond vast te stellen.
Het college besluit:
 1. De toezendbrief van de zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond vast te stellen en deze te versturen na vaststelling van de zienswijze door de raad.

Het college besluit conform het voorstel.

20 Procesbesluit rechtsgeding en volmacht inzake behandeling geschil Furniture Lease

Besluit
 1. Verweer te voeren in het kort geding dat Furniture Lease C.V. heeft aangespannen inzake het geschil m.b.t. de leaseovereenkomst voor het huren van inventaris voor het inrichten van de noodopvang van Oekrainse vluchtelingen, en, indien aanhangig gemaakt, tevens in de bodemprocedure.
 2. Advocaat, de heer mr. B. Marcus, met recht van substitutie, te machtigen om de gemeente te vertegenwoordigen in genoemde procedure(s), en om al datgene te doen wat voor de behandeling van deze procedure(s) noodzakelijk is, waaronder, maar niet beperkt tot, het indienen van processtukken en het woord te voeren tijdens de mondelinge behandelingen, in kort geding zowel als in een eventuele bodemprocedure; alsmede de heer mr. M. Brandes en/of een andere medewerker van het team Juridische Dienstverlening van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie te machtigen om als ambtelijk vertegenwoordiger namens de gemeente het woord te voeren ter zitting van deze procedure(s).
 3. Eventuele voorbereidings- en proceshandelingen van voornoemde advocaat te bekrachtigen.

Het college besluit conform het voorstel.

21 Oprichten van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit en opheffen Welstandscommissie en
Erfgoedcommissie in het kader van de Omgevingswet

Besluit
 1. De Erfgoedcommissie en Welstandscommissie per 1 november 2023 op te heffen.
 2. De Commissie ruimtelijke kwaliteit, zoals omschreven in de Verordening commissie ruimtelijke kwaliteit, per 1 november 2023 op te richten door het benoemen van de volgende leden en plaatsvervangers voor een periode van 3 jaar:
Door Dorp, Stad en Land aangedragen leden:
 • de heer ir. H.P. Heijne;
 • mevrouw M.M. Franse MSc;
 • de heer drs. R. den Hartog;
 • mevrouw ir. S.P.W. Linders.
Plaatsvervangers:

De door Dorp, Stad en Land aangedragen leden van de commissie kunnen zich indien nodig bij afwezigheid wegens vakantie of ziekte, laten vervangen door een plaatsvervanger. De leden en hun plaatsvervangers zijn personen uit het ‘Register van Adviseurs Omgevingskwaliteit’ van Dorp, Stad en Land, waarvan Dorp, Stad en Land de onafhankelijkheid ten opzicht van de gemeente garandeert.

 • De raadsinformatiebrief over de benoemingen vast te stellen en te versturen.
 • De brief aan de Erfgoedcommissie over intrekking van de aanstelling vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

22 Jaarverantwoording kinderopvang 2022

Besluit
 1. De jaarverantwoording kinderopvang 2022 vast te stellen en digitaal te verzenden naar de Inspectie van het Onderwijs.
 2. De raadsinformatiebrief over de jaarverantwoording kinderopvang 2022 vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

23 Grondruil garages ’t Weerom

Besluit
 1. Een overeenkomst inhoudende aankoop bestaande garage aan ’t Weerom 5 en verkoop van bouwrijpe grond aan te gaan.

Het college besluit conform het voorstel.

24 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de laatste stand van zaken.

25 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over de over de onderhandelingen met ProRail.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over de stand van zaken van de ontwikkeling van woningen aan de Talmaweg.
 • Informeert het college over het verzoek van de politie om enkele wijzigingen aan het interieur van de veiligheidspost. Adjunct-gemeentesecretaris Van Zanten zegt toe hierover in contact te treden met de ambtelijke organisatie.
 • Informeert het college over het te ontwikkelen terrassen- en horecabeleid en meldt dat dit zal worden gecombineerd met de te ontwikkelen detailhandelsvisie.
Wethouder De Hoop
 • Meldt dat een nieuwe kinderburgemeester is gekozen.
 • Is in gesprek met RMC en Noot over knelpunten met betrekking tot leerlingenvervoer als gevolg van chauffeurstekorten.
 • Informeert het college dat het wijkteam aansluiting zoekt bij projecten en organisaties, zoals de Voedselbank, met betrekking tot preventie.
 • Zal aanwezig zijn bij de officiële opening van Jong Vermogen.
Wethouder Stolk
 • Heeft gesproken met de Voedselbank en de Kledingbank over huisvesting aan de Kruidentuin.
 • Informeert het college over de stand van zaken rond de te ontwikkelen beleidsregel evenementen.
Burgemeester Schneider
 • Heeft een bezoek gebracht aan het gezin dat slachtoffer is geworden van een woningbrand.
 • Informeert het college over de verwachte verdeling van wijkagenten over de regio.

26 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer

Informeert het college dat een risico-inventarisatie wordt uitgevoerd naar aanleiding van de voorlopige plaatsing van medewerkers. Hierover wordt ook een raadsinformatiebrief voorbereid.
Meldt dat veel reacties zijn binnengekomen van geïnteresseerden naar aanleiding van de arbeidsmarktcampagne.

27 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

28 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

29 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

30 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

31 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

32 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

33 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 oktober 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 10 oktober 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

Afwezig:

 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Beantwoording vragen Begroting 2024 en 2e turap 2023 (Michiel Jabaaij, Jelle Vervorst, Saskia Somai)

Het college stelt de beantwoording vast en wenst nog enkele tekstuele aanpassingen. De portefeuillehouders worden gemandateerd de beantwoording binnen hun portefeuille aan te passen.

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten na een tekstuele wijziging vast.

4 Brief Provincie Zuid-Holland inzake financieel toezicht gemeente Barendrecht

Het college neemt kennis van de brief en verzoekt de ambtelijke organisatie een reactie aan de provincie en een raadsinformatiebrief voor te bereiden.

5 Impressie teamsessie B&W dinsdag 3 oktober

Het college neemt kennis van het verslag.

6 RIB Stand van zaken Koedoodzone

Het college wenst een tekstuele aanpassing en machtigt wethouder Van der Linden om de brief aan te passen en te versturen.

7 Project meldingen Wmo Q4 2023

Besluit
 1. De opgelopen achterstand in het Wmo-meldingsproces binnen de wettelijke termijnen te brengen.
 2. Hiervoor in het vierde kwartaal van 2023 circa 210 Wmo meldingen door het projectteam van Professional Partners te laten afhandelen.
 3. Hiervoor vanuit het budget Wmo begeleiding incidenteel € 51.000 beschikbaar te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

8 Deelname Staat in aandelenbelang Stedin

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen ten aanzien van het voorgenomen besluit om in te stemmen met de aandelenuitgifte door Stedin Holding NV aan de Staat en de kapitaalstorting van € 500 miljoen door de Staat.
 2. Geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen ten aanzien van het voorgenomen besluit om geen gebruik te maken van het voorkeursrecht bij uitgifte van nieuwe gewone aandelen (als bedoeld in artikel 9 van de Statuten), waardoor aan de gemeente Barendrecht geen (extra) nieuwe gewone aandelen worden uitgegeven en de gemeente geen nieuwe kapitaalstorting doet en daarmee qua gehouden aandelenbelang verwatert van 0,45% naar 0,40%.
Het college besluit:
 • Onder de voorwaarde dat de raad geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college brengt in te stemmen met de aandelenuitgifte door Stedin Holding NV aan de Staat en de kapitaalstorting van € 500 miljoen door de Staat.
 • Onder de voorwaarde dat de raad geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college brengt, geen gebruik te maken van het voorkeursrecht bij uitgifte van nieuwe gewone aandelen (als bedoeld in artikel 9 van de Statuten), waardoor aan de gemeente Barendrecht geen (extra) nieuwe gewone aandelen worden uitgegeven en de gemeente geen nieuwe kapitaalstorting doet en daarmee qua gehouden aandelenbelang verwatert van 0,45% naar 0,40%.
 • In te stemmen met het wijzigen van de governance van Stedin Holding NV door het goedkeuren van het wijzigen van de Statuten (Bijlage 4), het Aandeelhoudersconvenant (Bijlage 5) en het AHC Reglement (Bijlage 6).
 • Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b en i, van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen op bijlage 0.2a AHC-advies Waardering en Prijs, bijlage 0.3 Presentatie Infobijeenkomst 6 september 2023,bijlage 2 Dividendprognoses Stedin per jaar, bijlage 7 Voorbeeld format collegebesluit Rotterdam, bijlage 8 Voorbeeld format raadsvoorstel Rotterdam, bijlage 9 Participatieovereenkomst inclusief alle bijhorende bijlagen en bijlage 10 Tekenprotocol.
 • Op grond van artikel 88, tweede lid, van de Gemeentewet stukken aan de raad te verstrekken, zijnde bijlage 0.2a AHC-advies Waardering en Prijs, bijlage 0.3 Presentatie Infobijeenkomst 6 september 2023, bijlage 2 Dividendprognoses Stedin per jaar, bijlage 7 Voorbeeld format collegebesluit Rotterdam, bijlage 8 Voorbeeld format raadsvoorstel Rotterdam, bijlage 9 Participatieovereenkomst inclusief alle bijhorende bijlagen en bijlage 10 Tekenprotocol, waarop door het college reeds geheimhouding is gelegd op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, aanhef en tweede lid onder b en i, van de Wet open overheid.

Het college besluit conform het voorstel.

9 Omgevingsvergunning LIDL CarnisseVeste

Besluit
 1. In te stemmen met de realisatie van een LIDL en bijbehorende bouwwerkzaamheden in Carnisseveste mits nadere afspraken tussen Ping Properties en gemeente worden gemaakt over acties en verantwoordelijkheden bij eventuele (verkeers)knelpunten in de toekomst.
 2. Wethouder Van der Linden te mandateren een besluit te nemen op de aanvraag omgevingsvergunning gelet op de kaders genoemd in beslispunt 1.

Het college besluit conform het voorstel.

10 Zienswijze gemeenschappelijke regeling MRDH

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling MRDH vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Beleidsregels eenmalige energietoeslag minima Barendrecht 2023

Besluit
 1. De Beleidsregels eenmalige energietoeslag minima Barendrecht 2023 vast te stellen.
 2. Het berekend Rijksbudget energietoeslag deel 2 €1.260.875 voor de uitbetaling en de uitvoering van de eenmalige energietoeslag minima toe te voegen aan het minimabeleid en dit bedrag te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2024.
 3. De raadsinformatiebrief met als bijlage de ‘Beleidsregels eenmalige energietoeslag minima Barendrecht 2023’ vast te stellen en te versturen.
 4. De brief ‘reactie op advies Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht’ vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de laatste stand van zaken.

13 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk
 • Was aanwezig bij de opening van het tijdelijke pand van Lentiz in Dutch Fresh Port.
 • Zal samen met burgemeester Schneider aanwezig zijn bij de onthulling van de naam van de BAR-organisatie nieuwe stijl.
Wethouder De Hoop
 • Zal aanwezig zijn bij het 25-jarig jubileum van koersbal in Barendrecht.
 • Zal op Coming-Outdag de regenboogvlag hijsen op het gemeentehuis.
 • Gaat sollicitatiegesprekken voeren voor de nieuwe kinderburgemeester.
Wethouder Van der Linden
 • Heeft samen met wethouder Vermaat een bezoek gebracht aan het nieuwe distributiecentrum van Albert Heijn in Barendrecht.
 • Meldt dat afgelopen weekend de eerste boetes zijn uitgedeeld aan fietsers op de Middenbaan.
Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over de voortgang van de evaluatie terrassenuitbreiding Doormanplein.
 • Heeft met wethouder Van der Linden een gesprek met een vertegenwoordiger van de actiegroep ”Stop de geluidsoverlast op de Kilweg en de Leedeweg” gevoerd over verkeersoverlast van de Kilweg.
 • Heeft een bijeenkomst bijgewoond over het percentage sociale woningbouw in relatie tot de ruimtelijke indeling van de provincie.
Burgemeester Schneider
 • Heeft een bezoek gebracht aan CBS De Vrijenburg in het kader van de Kinderboekenweek.
 • Informeert het college over een incident bij VV Smitshoek. Hij zal daarover ook in gesprek gaan met de voorzitter van VV Smitshoek.

14 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer
 • Informeert het college over de laatste stand van zaken van de plaatsing van medewerkers. De voorlopige plaatsing van de medewerkers is bekend en daarmee is ook in beeld op welke plekken in de nieuwe organisatie vacatures ontstaan.
 • Meldt dat ongeveer tachtig koffiegesprekken worden gevoerd naar aanleiding van de arbeidsmarktcampagne.

15 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

16 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergadering.

17 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

18 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

19 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

20 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

21 Rondvraag

Wethouder Vermaat neemt het crisispiket waar van vrijdagmiddag 13 oktober 2023 tot en met zaterdagochtend 21 oktober 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 oktober 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. R.E. Schneider

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 3 oktober 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

Afwezig:

 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college voegt het agendapunt ‘Collegebrief aanvraag Chw De Stationstuin’ toe aan de agenda en stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten na een tekstuele wijziging vast.

3 Uitkomst risicoanalyse onderwijsachterstandenbeleid (LEA/vve)

Het college neemt kennis van de brief.

4 VNG Ledenbrief 23/037 – Verkiezingen

Het college neemt kennis van de brief.

5 VNG Bijzondere ledenbrief rijksbegroting 2024 en de gevolgen voor gemeenten

Het college neemt kennis van de brief.

6 Memo college welkom nieuwe inwoners

Het college neemt kennis van het memo en onderschrijft de geschetste lijn.

7 RIB Regiobeeld Integraal Zorgakkoord

Het college stelt de brief vast.

8 RIB Participatietraject parkeren De Stationstuinen

Het college stelt de brief vast.

9 RIB Professionalisering BOA’s

Het college neemt kennis van de brief en onderschrijft de geschetste lijn.

10 RIB Scenario’s Inge de Bruijn zwembad (reeds verzonden)

Het college stelt de brief vast.

11 Collegebrief aanvraag Chw De Stationstuinen

Het college stelt de brief vast.

12 Zienswijze 2e begrotingswijziging 2023 en 1e begrotingswijziging 2024 VRR

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 en 1e begrotingswijziging 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Grondverkoop Vrouwenpolder fase 5

Besluit
 1. De grond van Vrouwenpolder fase 5 te verkopen aan Gebroeders Blokland Ontwikkeling & Bouw B.V.
 2. De gemeenteraad per raadsinformatiebrief te informeren over de grondverkoop en de voortgang van de woningbouwontwikkeling Vrouwenpolder fase 5.
 3. De burgemeester besluit
  Wethouder Van der Linden te machtigen om de gronduitgifteovereenkomst met de Gebroeders Blokland namens de gemeente Barendrecht te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Mandaatbesluit gemeente Barendrecht voor de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond 2023

Besluit
 1. Het Mandaatbesluit gemeente Barendrecht voor de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond 2023 vast te stellen.
 2. De gemeenteraad middels bijgaande RIB te informeren over het besluit.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Grondaankoop Gasunie t.b.v. aanleg Boezemwegrotonde

Besluit
 1. In te stemmen met de aankoop van 1,37 m2 grond van de Gasunie aan de Ziedewij te
  Barendrecht, kadastraal bekend gemeente Barendrecht sectie D nummer 11832 gedeeltelijk voor een bedrag van €327,61 vrij van BTW, ten behoeve van de realisatie van de Boezemwegrotonde.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de laatste stand van zaken.

17 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Van der Linden
 • Heeft samen met burgemeester Halsema van Amsterdam gesproken in de Tweede Kamer over wapengeweld onder jongeren.
 • Informeert het college over de afspraak in de stuurgroep Dutch Fresh Port dat zal worden gewerkt aan een gebiedsperspectief 2040.
 • Heeft een constructief gesprek gehad met een aantal verenigingen van eigenaren rond de Portlandse Baan over overlast van verkeersgeluid. Er zal een vervolggesprek plaatsvinden waarbij ook medewerkers zullen aansluiten.
Wethouder De Hoop
 • Informeert het college dat gewerkt wordt aan een plan van aanpak Welzijn op recept.
 • Informeert het college dat in 2024 in samenwerking met Eracontour en Patrimonium een traject wordt aangeboden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, waarin zij in aanraking komen met verschillende bouwgerelateerde ambachten.
Wethouder Stolk
 • Heeft een stuurgroep van de BAR-organisatie bijgewoond.
 • Heeft gesproken over een convenant voor de bibliotheek AanZet.
 • Heeft gesproken met de bestuurder van SWV RiBa.
 • Informeert het college over het vertrek van de projectleider voor het integraal accommodatieplan.
 • Heeft samen met locosecretaris Van Zanten een bijeenkomst van het A&O-fonds met prof. dr. A.H. de Lange bijgewoond over arbeidsmarktcommunicatie.
Wethouder Vermaat
 • Onderzoekt de mogelijkheden om verkeersoverlast van de Kilweg te verminderen.
 • Heeft een bezoek gebracht aan het Riederpark.
 • Heeft als vervanger van wethouder Van der Linden een bijeenkomst van de provincie bijgewoond over de ruimtelijke indeling van de provincie.
 • Heeft een bezoek gebracht aan een appartementengebouw om te spreken over de mogelijkheid van een helling bij de ingang en verzoekt de organisatie de mogelijkheden te onderzoeken.
 • Heeft een bijeenkomst bijgewoond over de A4 Zuid.
Burgemeester Schneider
 • Heeft de sluiting van Boerderijwinkel Dorpzicht bijgewoond.
 • Heeft in de driehoek gesproken over de mogelijkheid van het opnemen van een messenverbod in de APV. Wethouder Stolk vraagt aandacht voor de formatieve gevolgen van een dergelijk verbod.
 • Heeft in de driehoek gesproken over cameratoezicht op het Doormanplein, de Middenbaan en het Havenhoofd.

18 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer
 • Informeert het college over de laatste stand van zaken van de plaatsing van medewerkers. Maandag 9 oktober 2023 zullen hij en wethouder Stolk een presentatie geven over de stand van zaken in de raadscommissie Algemene Zaken & Financiën/Samenleving.

19 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen raads- en commissievergaderingen.

20 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergadering.

21 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

22 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

25 Rondvraag

Wethouder Van der Linden neemt het crisispiket waar op donderdag 5 oktober 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 oktober 2023

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 26 september 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast. Het voorstel ‘Bestemming Kruidentuin 10 voor de Voedsel- en Kledingbank en de Huiskamer Oekraïne’ wordt als agendapunt 9 aan de agenda toegevoegd.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

3 Voorbespreking bezoek Waterschap

Het college stemt in met de gespreksagenda.

4 Voorbereiding Heidag 3 oktober

Het college stemt in met het programma.

5 Stukken collegeontmoeting Hoeksche Waard 26/9

Het college stemt in met de gespreksagenda.

6 RIB ingebruikname eerste Heinenoordtunnel met middentunnelkanaal

Het college stelt de brief vast.

7 Collegebrief GRNR inzake aanwijzing reservering F2Y

Het college stelt de brief vast.

8 RIB Input Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027

Het college stelt de brief vast.

9 Huisvesting voedsel- en kledingbank

Het college besluit het voorstel aan te houden en over dit initiatief eerst oriënterend met de commissie in gesprek te gaan.

10 Aanwijzingsbesluit artikel 2.10 APV Barendrecht 2020

Besluit
 1. Aanwijzingsbesluit artikel 2.10 Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2020 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en verzoekt de organisatie aandacht te schenken aan communicatie over dit aanwijzingsbesluit.

11 Instemming 2e wijziging GR SVHW 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Toestemming te verlenen aan het college voor het instemmen met de 2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat informeert het college over de stand van zaken en zijn gevoerde gesprekken met de provincie en de gemeente Rotterdam. Afgesproken is in december een bijeenkomst met de provincie en de gemeente Rotterdam te organiseren om onder andere de verdere toekomst van het Zuidelijk Randpark te bespreken.

13 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Is vorig week aanwezig geweest bij het AB MRDH, waarbij is gesproken over het onderzoek naar de (financiële) ontwikkelingen bij de RET. Er zijn positieve ontwikkelingen te zien als het gaat om personele bezetting in de organisatie en de vraag naar openbaar vervoer.
 • Informeert het college over de voortgang van de aanpak van capaciteitsproblemen bij medewerkers die urgentieaanvragen behandelen.
 • Informeert het college over stand van zaken m.b.t. de realisatie van een bewaakte fietsenstalling.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over de voorlopige uitkomsten van de septembercirculaire. Via een raadsinformatiebrief zal de gemeenteraad hier op korte termijn over worden geïnformeerd.
 • Heeft vorige week een gastles gegeven op basisschool De Draaimolen over natuurontwikkeling.
 • Heeft vorige week een bezoek gebracht aan WSV ’t Waaltje.
 • Blikt terug op het werkbezoek aan de Stationstuinen. Half oktober wordt een dergelijk bezoek georganiseerd voor de gemeenteraad.
 • Blikt terug op een bijeenkomst met ondernemers over de ontwikkeling van winkelcentrum Carnisselande en het Havenhoofd.
 • Bespreekt met het college de acties die worden ondernomen om fietsen op de Middenbaan tegen te gaan.
Wethouder De Hoop
 • Blikt terug op een succesvolle Bewust Barendrecht markt. De markt was goed bezocht en op dit moment wordt er gewerkt aan de uitwerking van de verschillende initiatieven die daaruit zijn ontstaan.
 • Sluit maandag aan bij een kick-off van De Bouwpraktijk waarbij gesproken wordt over mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten in de bouw.
 • Heeft komende week een bijeenkomst met het jongerenwerk en de wijkteams om te kijken naar het verder versterken van de onderlinge verbinding.
 • Verricht komende week de opening van de Kom Erbij-maand, waarbij aandacht wordt besteed aan meedoen voor iedereen.
 • Gaat aankomende vrijdag bij GKB op bezoek die voor de Barendrechtse Uitdaging hun personeel gaat inzetten.
 • Informeert het college over de doorontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis.
 • Informeert het college over de stijging van tarieven van de hulp bij het huishouden. Hier volgt nog een voorstel voor.
Wethouder Stolk
 • Spreekt aankomende donderdag met bibliotheek Aanzet deelnemers uit de regio. Vanuit de nieuwe zorgplichtwet is er vanuit de bibliotheken behoefte aan een convenant inzake regionale samenwerking en financiering.
 • Blikt vooruit op de bestuurlijke stuurgroep inzake de BAR-ontvlechting.
 • Informeert het college over gesprekken inzake concretisering van huurcontracten van ruimten aan de Dierensteinweg.
 • Heeft afgelopen zaterdag de Barendrechtse Sportprijs uitgereikt.
 • Heeft met de onderwijspartners gesproken over het Integraal Huisvestingsplan.
 • Heeft gesproken met de Sportraad over verwachtingen naar elkaar.
Burgemeester Schneider
 • Heeft afgelopen vrijdag met burgemeesters uit de regio een bezoek gebracht aan de Oekraïne opvang in Vlaardingen.
 • Heeft kennisgemaakt met directie van Rijnmond.
 • Informeert het college over het verzoek van Staatssecretaris Van der Burg vorige week inzake de acute opvang van asielzoekers.

14 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

 • Informeert het college over de voortgang van de arbeidsmarktcampagne.

15 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

16 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raadsvergadering.

17 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

In het DB BAR is gesproken over de loonkostenontwikkeling in 2023. De huidige verwachting is dat er een klein tekort op het loonkostenbudget wordt verwacht.

18 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

19 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

20 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

21 Rondvraag

 • Wethouder Stolk onderzoekt de mogelijkheden om de centrale hal van het gemeentehuis anders in te richten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 oktober 2023

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 19 september 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

Afwezig:

 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast. Wethouder Vermaat is afwezig.

2 Presentatie Toeslagenaffaire Verleden Heden Toekomst Burgemeester Wethouder (Bianca Al mashta, Miranda Vonk)

Het college neemt kennis van de presentatie en spreekt waardering en steun uit voor al het werk dat wordt verzet. Het college nodigt de organisatie uit met voorstellen te komen die de uitvoering van het werk ondersteunen. Daarnaast wordt afgesproken een collegebezoek in te plannen aan het Team Toeslagen.

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast en wenst een tekstuele aanpassing.

4 VNG Ledenbrief 23/036 – Openstelling vacatures in VNG-bestuur en commissies

Het college neemt kennis van de brief.

5 Programma Bewust Barendrecht Markt 21 september a.s.

Het college neemt kennis van het programma.

6 Agenda ontmoeting colleges Hoeksche Waard – Barendrecht

Het college bespreekt de conceptagenda en wenst enkele aanpassingen in de te bespreken onderwerpen. Daarbij wenst het college inzicht te krijgen in het collegeprogramma en de portefeuilleverdeling.

7 Raadsvragen onderzoek functioneren BOA’s

Het college stelt de brief vast.

8 Reactiebrief MAB Preventief Jeugdbeleid

Het college stelt de brief vast.

9 RIB Gemeente Barendrecht – ProRail

Het college stelt de brief vast.

10 RIB Scenario’s investeringen IDB zwembad

Het college stelt de brief vast en wenst enkele toevoegingen:

 • Een verwijzing op te nemen naar de constructieve gesprekken die hebben plaatsgevonden met het zwembad om tot de scenario’s te komen.
 • Een voorkeur uit te spreken voor scenario 2, met inachtneming van de constructieve gevolgen.
 • De uitgewerkte propositie van scenario 2 als bijlage toe te voegen aan de brief.

Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

11 Evaluatie uitbreiding schoolcontactpersonen

Besluit
 1. De evaluatie schoolcontactpersonen primair en voortgezet onderwijs vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Plan van aanpak 2024 – 2026 Gezond en Actief Leven Akkoord Barendrecht

Besluit
 1. Het plan van aanpak 2024 – 2026 Gezond en Actief Leven Akkoord vast te stellen.
 2. Het plan van aanpak 2024 – 2026 Gezond en Actief Leven Akkoord in te dienen bij de kerngroep VNG / VSG.
 3. Mandaat en machtiging te verlenen aan de wethouders mevrouw De Hoop en mevrouw Stolk om namens het college het plan van aanpak GALA 2024 – 2026 te ondertekenen en in te dienen.
 4. De raadsinformatiebrief Gezond en Actief Leven Akkoord vast te stellen en ter kennisgeving aan de gemeenteraad toe te sturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst in het plan van aanpak een verwijzing te maken naar het in ontwikkeling zijnde programma lucht en geluid.

13 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken.

14 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Van der Linden
 • Blikt vooruit op het collegebezoek aan het Waterschap op 2 oktober. Volgende week zullen het gespreksverslag van het vorige bezoek, de conceptagenda voor 2 oktober en de bespreekpunten vanuit Barendrecht geagendeerd worden.
 • Informeert het college over de voortgang van de gesprekken met GKB en JP
 • Projectontwikkeling inzake de ontwikkeling van woningen aan de rand van de Zuidpolder.
 • Blikt vooruit op het collegebezoek aan Emborion m.b.t. de ontwikkeling van de Stationstuinen.
Wethouder De Hoop
 • Informeert het college over opnieuw oplopende kosten binnen de GRJR. Op dit moment wordt uitgezocht waar deze stijging door komt.
Wethouder Stolk
 • Heeft met de ambtelijke organisatie gesproken over de invulling van maatschappelijke voorzieningen binnen de Stationstuinen.
 • Geeft aan door de griffie te zijn benaderd over het initiatief van de gemeenteraad voor een werkgroep participatie. Afgesproken wordt dat burgemeester Schneider de verantwoordelijk portefeuillehouder op dit terrein is.
 • Bespreekt met het college de mate van ondersteuning van verenigingen bij ontwikkelingen in en rond door verenigingen in bezit zijnde accommodaties.
 • Informeert het college over het aanstaande techniekfestival op 24 oktober.
 • Informeert het college over de evaluatie van het sportgala die onlangs heeft plaatsgevonden.
 • Burgemeester Schneider
 • Informeert het college over de bespreking van de begroting 2024 in het AB VRR, waarbij de zienswijzen van de afzonderlijke gemeenten zijn besproken.
 • Informeert het college over het aanstaande donkere dagen offensief en de acties die samen met de politie worden opgezet.

15 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over het initiatief om voor Barendrechtse medewerkers een welkomstpresentje aan te schaffen. Het college steunt dit initiatief.

16 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

17 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Wethouder Stolk zal Wethouder Vermaat vanavond vervangen bij de gecombineerde commissie Samenleving en Ruimte.

18 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Wethouder Van der Linden informeert het college over de uitkomsten van het DB NRIJ van 18 september, waarbij hem is aangegeven dat er geen medewerking wordt verleend aan het verzoek om inlichtingen vanuit het college van Barendrecht. Het DB zal dit nog schriftelijk bevestigen.

Wethouder De Hoop informeert het college over het instellen van een Dagelijks Bestuur voor de GGD.

19 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

20 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

21 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten. Het college wenst het overzicht met toezeggingen te agenderen voor een volgende collegevergadering.

22 Rondvraag

 • Wethouder Van der Linden blikt terug op de brand aan het Havenhoofd, waarbij er brand in een elektrische scooter is ontstaan. Burgemeester Schneider zal de mogelijkheden onderzoeken om maatregelen te treffen op dit terrein.
 • Wethouder Van der Linden vraagt aandacht voor de beleidsregels rondom borden bij verkiezingen. Burgemeester Schneider pakt dit op.

Aldus vastgesteld in de vergadering van vergadering van 26 september 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 12 september 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met een tekstuele aanpassing vast.

3 VNG Ledenbrief 23/033 – Acties naar aanleiding van de val van het kabinet

Het college neemt kennis van de brief.

4 VNG Ledenbrief 23/034 – Beëindiging RTB derdelanders per 4 september

Het college neemt kennis van de brief.

5 Klacht werkwijze gemeente Barendrecht

Het college bespreekt de binnengekomen klacht. Wethouder Van der Linden heeft inmiddels contact opgenomen met de inwoner. De gemeentesecretaris zal het knelpunt nog deze week laten oplossen.

6 RIB Havenhoofd

Het college stelt de brief vast.

7 RIB Hervormingsagenda Jeugd

Het college stelt de brief vast en wenst de hervormingsagenda als bijlage toe te voegen.

8 2e Tussenrapportage 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Een bestemmingsreserve groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn in te stellen voor een bedrag van €1.325.000.
 2. De 2e Tussenrapportage 2023 vast te stellen.
 3. De mutaties op de begroting 2023 die voortvloeien vanuit de 2e Tussenrapportage 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een enkele tekstuele aanpassing. Daarbij wenst het college het voorstel voor de te creëren bestemmingsreserve voor de onderhouds- en
exploitatiebijdrage aan het Inge de Bruijn Zwembad in dit voorstel te verwerken. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

9 Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De meeropbrengst grondverkoop Vrouwenpolder van € 3 mln als incidentele baat op te nemen in boekjaar 2024 en niet toe te voegen aan de reserve grondbedrijf.
 2. De Begroting 2024 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027.

De gemeentesecretaris informeert het college over een ambtelijk overleg met de provincie op 11 september jl., waarin zij hebben aangegeven een andere opbouw van de stelpost voor loon- en prijscompensatie te wensen in de begroting 2024. Gezien het tijdstip van dit bericht vanuit de provincie en de mogelijke impact op het begrotingsjaar 2027 zal in overleg met de provincie worden bekeken of en op welke wijze hier stappen in kunnen worden gezet.

Het college besluit verder conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen. Het college complimenteert de organisatie voor het vele werk dat is verzet om tot een sluitende begroting te komen.

10 Aanwijzingsbesluit locatieplan verzamelcontainers Amer en Van der Dussenvliet Barendrecht

Besluit
 1. De locaties voor de nieuw te plaatsen verzamelcontainers voor PMD + restafval en papier/karton op de Amer en Van der Dussenvliet definitief aan te wijzen, zoals aangegeven op het bij dit besluit behorende locatieplan.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat informeert het college over de uitkomsten van de Regionale Regietafel. Voor de volgende collegevergadering zal het concept convenant worden geagendeerd dat nu aan alle gemeenten in de regio is voorgelegd t.a.v. de opvang van statushouders.

12 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over de toename van het aantal urgentieaanvragen en de personele kwetsbaarheden op dit terrein.
 • Blikt vooruit op het collegebezoek aan een aantal monumenten in Barendrecht.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over de voortgang van de ontwikkeling van woningen aan de Koedood.
 • Bespreekt met het college de uitkomst van een gesprek met gedeputeerde Potjer inzake de kaderstelling windturbines. Naar verwachting zal de provincie een zienswijze toesturen.
 • Is door de organisatie geïnformeerd over een reeds uitgevoerde 10-jarige aanbesteding voor het plaatsen van reclame op rotondes, waar hij niet eerder bij is betrokken. Op dit moment wordt onderzocht welke ruimte er binnen het lopende contract is om ook andere ondernemers de mogelijkheid te geven reclame te plaatsen op rotondes.
 • Heeft een signaal ontvangen dat de carpoolplaats in Cornelisland is afgesloten en dat dit een verspreiding van geparkeerde bestelbusjes veroorzaakt in de omliggende gebieden.
  Wethouder Vermaat zal dit signaal onderzoeken en waar mogelijk actie ondernemen.
 • Informeert het college over de deelname van het Rijk in het aandelenpakket van Stedin.

Wethouder De Hoop

 • Heeft gesprekken gehad met de regio Zuid-Hollandse Eilanden en BAR-organisatie inzake het Integraal Zorgakkoord.
 • Heeft kennisgemaakt met de nieuwe wijkcoördinator van Rijnmonddokters.
 • Informeert het college over de opheffing van de stuurgroep dementieketen. Dit onderwerp wordt inmiddels op andere tafels besproken en de stuurgroep was overbodig geworden.
 • Blikt vooruit op de stuurgroep inzake Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond, waarbij gesproken gaat worden over verbeteringen in de jeugdbeschermingsorganisatie.
 • Geeft zaterdag het startschot van de duckrace bij de Kleine Duiker.
Wethouder Stolk
 • Blikt terug op het bezoek aan Louny. Samen met burgemeester Schneider heeft zij o.a.
  scholen bezocht, een bezoek gebracht aan het gemeentehuis en er heeft een kennismaking plaatsgevonden met de ambassadeur.
 • Bespreekt nieuwe signalen van overlast bij VV Smitshoek. Burgemeester Schneider pakt dit op.
Burgemeester Schneider
 • Blikt terug op een succesvolle veiligheidsbeurs van afgelopen zaterdag.
 • Heeft afgelopen zaterdag de atletiekvereniging bezocht.
 • Informeert het college over een woning die hij afgelopen weekend heeft gesloten.
 • Informeert het college over een verzoek om in 2024 een mogelijke pelotonsoefening te organiseren in Barendrecht.

13 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over de stand van zaken in het plaatsingsproces.

14 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen commissievergaderingen.

15 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

16 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de overleggen van verbonden partijen.

17 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

18 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

19 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

20 Rondvraag

 • Wethouder Vermaat informeert het college over de voortgang van de verplaatsing van de NV BAR Afvalbeheer.
 • Wethouder Van der Linden informeert het college over borden die langs wegen in Carnisselande geplaatst worden om het Havenhoofd te promoten. Het college steunt dit initiatief.
  Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 september 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 5 september 2023.

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Bespreking casussen jeugdhulp (Mignon van der Zwan & Jolanda Buitenhuis)

Geen aanvullende informatie.

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast.

4 R02203 Rapport ‘huizen in de regio – synthese van onderzoeken woonbeleid in vijf gemeenten in regio Rotterdam’

Het college neemt kennis van het rapport. Een deel van de aanbevelingen is reeds in de door de gemeenteraad vastgestelde woonvisie verwerkt. Een ander deel van de aanbevelingen wordt uitgewerkt in het nog vast te stellen integraal programma wonen.

5 Memo varianten legeskorting woningcorporaties

Het college bespreekt het memo en steunt de lijn van wethouder Vermaat om geen legeskorting toe te gaan passen.

6 Beantwoording schriftelijke vragen Kruispunt

Het college stelt de brief vast.

7 Raadsvragen EVB inzake status rondom accommodatiewensen

Het college stelt de brief vast en wenst een tekstuele aanpassing. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te laten passen en te versturen.

8 Preventief Jeugdbeleid 2023-2025

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het beleidsstuk Versterken en Voorkomen: Preventief Jeugdbeleid 2023-2025 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in het beleidsstuk. Wethouder De Hoop wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen. Tevens zal Wethouder De Hoop de reactie op het advies van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht zo spoedig mogelijk, in ieder geval voorafgaand aan de behandeling van het voorstel in de commissie, agenderen voor het college.

9 1e bespreking concept begroting 2024

Het college bespreekt de eerste versie van de concept begroting en geeft de nodige opmerkingen mee aan de ambtelijke organisatie.

10 Aanwijzen van Kerkweg 1C en Achterzeedijk 64 als gemeentelijk monument

Besluit
 1. De telefooncentrale aan de Kerkweg 1C aan te wijzen als gemeentelijk monument.
 2. Het voormalige poldergemaal aan de Achterzeedijk 46 aan te wijzen als gemeentelijk monument.
 3. De brieven aan de rechthebbenden, inclusief de individuele aanwijzingsbesluiten, vast te stellen en te versturen.
 4. De brief aan de erfgoedcommissie vast te stellen en te versturen.
 5. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Centrale stemopneming door het gemeentelijk stembureau tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2023

Besluit
 1. Het Besluit centrale stemopneming door het gemeentelijk stembureau tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat blikt vooruit op een nieuwe bespreking van de Regionale Regietafel Asiel aankomende vrijdag, waarbij gesproken wordt over de huisvesting van statushouders op de cruiseferry in de Merwehaven in Rotterdam.

13 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Heeft gesproken met woonstichting Patrimonium over enkele knelpunten.
 • Heeft gesproken met de actiegroep ‘Stop de geluidsoverlast op de Kilweg en de Leedeweg’. Er wordt een nieuwe bespreking gepland in aanwezigheid van wethouder Van der Linden.
 • Informeert het college over de afsluiting van de Boezemweg. Deze afsluiting zal langer (tot 1 december) gaan duren. De wethouder vraagt bij de gemeentesecretaris aandacht voor tijdige communicatie vanuit de organisatie over dergelijke afsluitingen, zowel intern als extern.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over gesprekken met Gebroeders Blokland inzake de ontwikkeling van Vrouwenpolder 5.
Wethouder De Hoop
 • Informeert het college over de voortgang van het project buurtagenda in de wijk Vrijenburg. Het college wenst inzicht te krijgen in de aandachtspunten die zijn opgehaald in de wijk en het vervolg.
 • Blikt vooruit op de veiligheidsbeurs van aankomende zaterdag.
 • Gaat een training bestuurlijk leiderschap volgen.
Wethouder Stolk
 • Is geïnformeerd over een overlastsituatie bij VV Smitshoek. Burgemeester Schneider zal hier aandacht voor vragen in zijn veiligheidsoverleg.
 • Informeert het college over een initiatief voor een jazzevenement in 2024 in Barendrecht.
 • Heeft afgelopen zaterdag een bord onthuld bij de Jeu de Boulesvereniging Barendrecht.
Burgemeester Schneider
 • Bespreekt met het college enkele initiatieven m.b.t. het verloop van raadsvergaderingen die hij zal inbrengen bij de agendacommissie. Het college steunt deze initiatieven.

14 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

 • Informeert het college over een binnengekomen factuur van Albrandswaard inzake de ontvlechting van de BAR-organisatie. Conform het raadsbesluit zal deze factuur worden voldaan.
 • Informeert het college over de voortgang van het plaatsingsproces.

15 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen commissievergaderingen.

16 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

17 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de overleggen van verbonden partijen.

18 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

19 Ingekomen uitnodigingen

Geen ingekomen uitnodigingen.

20 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

21 Rondvraag

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 september 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer, en de burgemeester, drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 29 augustus 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1. Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2. Begroting 2024 – presentatie (Peter Versluis en Saskia Somai)

Geen aanvullende informatie.

3. Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met een tekstuele aanpassing vast.

4. Concept 2e tussenrapportage 2023

Het college wenst enkele tekstuele aanscherpingen in de concept 2e tussenrapportage 2023. Na aanpassing zal de definitieve versie ter vaststelling op 12 september terugkomen in het college.

5. Brief VZHG toekenning eretitels en nieuw aspirant-lid voor het algemeen bestuur

Het college neemt kennis van de brief.

6. Aanpassingen bestuurlijk besluitvormingsproces

Het college stemt in met de brief.

7. Verzoek tot afgeven zienswijze voorgenomen fusie Havensteder en Walang

Het college stemt in met de brief.

8. Beantwoording schriftelijke vragen EVB omtrent openbare orde en veiligheid

Het college wenst enkele tekstuele aanpassingen in de brief. Portefeuillehouder Schneider wordt gemandateerd de brief aan te passen en te versturen.

9. Concept Huisvestingsprogramma en overzicht onderwijs 2024

Besluit
 1. Het concept huisvestingsprogramma 2024 vast te stellen.
 2. Het concept overzicht onderwijshuisvesting 2024 vast te stellen.
 3. De financiële gevolgen te verwerken in de begroting van 2024.
 4. Het concept beschikking inzake HP 2024 vast te stellen.
 5. Het concept RIB huisvestingsprogramma 2024 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

10. Ontwerpbestemmingsplan Dierensteinweg

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een bedrijfspand voor de bedrijven Tumoba en Jabaay aan de Dierensteinweg.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Dierensteinweg’ met plan IMRO-code NL.IMRO.0489.BPBTO20230001-ON01 aan de Commissie Ruimte voor te leggen voor akkoord terinzagelegging.
 3. Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.
 4. Geen exploitatieplan vast te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Het college besluit het voorstel aan te houden.

11. Belastingnota 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Belastingnota 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om het voorstel aan te passen en te versturen.

12. Benoemingsbesluit voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht

Besluit
 1. De heer C. Versendaal per 1 september 2023 als voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht te benoemen.
 2. De benoemingsbrief ‘Voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht’ vast te stellen en te versturen.
 3. De antwoordbrief ‘Benoeming voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht’ vast te stellen en te versturen.
 4. De raadsinformatiebrief ‘benoeming Voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht’ vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

13. Convenant doorontwikkeling horizontaal toezicht Belastingdienst

Besluit
 1. Het convenant “doorontwikkeling horizontaal toezicht” aan te gaan met de Belastingdienst (voor een periode van drie jaar).
De burgemeester besluit:
 1. De portefeuillehouder financiën te machtigen om het convenant te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

14. Uitvoeringsprogramma generiek Interbestuurlijk Toezicht 2024

Besluit
 1. In te stemmen met de conceptbrief aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland als reactie op de verzochte consultatie.
 2. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma generiek interbestuurlijk toezicht 2024.
 3. De raadsinformatiebrief over het uitvoeringsprogramma vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15. Verkoop gemeentegrond nabij Klipper 81 Barendrecht

Besluit
 1. De strook gemeentegrond nabij Klipper 81 te verkopen conform bijgevoegde conceptkoopovereenkomst.

Het college besluit conform het voorstel.

16. Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat licht de laatste ontwikkelingen vanuit de regio toe met betrekking tot de opvang van statushouders en asielzoekers.

17. Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Heeft met de ambtelijke organisatie gesproken over de verdere ontwikkeling van het gebied rondom het Doormanplein en de bijbehorende opdracht.
 • Informeert het college over de laatste scheidingresultaten op het gebied van afval. Hier is een positieve ontwikkeling in te zien. Hij zal de gemeenteraad hier op korte termijn over informeren via een raadsinformatiebrief.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over de gesprekken met Ping Properties inzake de verdere ontwikkeling van winkelcentrum Carnisse Veste.
Wethouder De Hoop
 • Blikt terug op het 65-jarig bestaan van de Oranjespeeltuin.
 • Loopt aanstaande woensdag mee met een dienst van het Crisisinterventieteam.
 • Blikt vooruit op het 5000ste ritje van automaatje aankomende donderdag.
 • Gaat aanstaande maandag in debat met cliënten van Stichting de Overburen, naar aanleiding van de beursvloer Barendrecht.
 • Informeert het college over het laatste nieuws ten aanzien van de campagne Bewust Barendrecht.
Wethouder Stolk
 • Heeft gesproken met een bewoner van de Paardenburg inzake een overlastsituatie. Burgemeester Schneider pakt dit op.
 • Heeft gesproken met de Voedselbank en Kledingbank inzake een beoogde nieuwe locatie. Begin september wordt door de organisatie samen met de Voedselbank en Kledingbank gekeken naar de inpassing.
 • Heeft gesproken met BVV Barendrecht over de ontwikkeling van een nieuw onderkomen. De gesprekken verlopen tot op heden positief.
Burgemeester Schneider
 • Is afgelopen zaterdag tevens aanwezig geweest bij het 65-jarig jubileum van de Oranjespeeltuin en vervolgens ook bij BVV Barendrecht.
 • Informeert het college over het verloop van zijn kennismakingsgesprekken, waarbij hij onder andere met raadsleden verschillende plekken in Barendrecht bezoekt.
 • Informeert het college over ontwikkelingen in de zoektocht naar een woning in Barendrecht.

18. Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

 • Blikt terug op een kringbijeenkomst met gemeentesecretarissen uit de regio, waarbij onder andere is gesproken over de jaarlijkse indexeringsbrief.
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot het plaatsingsproces.

19. Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Geen aanvullende informatie.

20. Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

21. Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

22. Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23. Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24. Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten. Het college wenst een ontmoeting met het college van Ridderkerk te plannen.

25. Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 september 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer, en de burgemeester, drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 22 augustus 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

Afwezig:

 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

3 Aanpassingen bestuurlijk besluitvormingsproces

Het college neemt kennis van de voorgestelde aanpassingen in het bestuurlijke
besluitvormingsproces. Het college verzoekt de ambtelijke organisatie een reactie op te stellen en besluit deze te agenderen voor de collegevergadering van 29 augustus 2023.

4 RIB Stand van zaken speerpunten afval

Het college wenst een tekstuele aanpassing en machtigt wethouder Vermaat om de brief vast te stellen en te versturen.

5 Antwoordbrieven aan Hr. Ten Klooster en HBR Advocaten

Het college stelt de brieven vast.

6 Collegebrief inzake grondruil gemeente – ProRail

Het college stelt de brief vast.

7 Zienswijze op de conceptbegroting 2024 – 2027 GR BAR-organisatie nieuwe stijl

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de concept begroting 2024 – 2027 GR BAR- organisatie nieuwe stijl vast te stellen en te versturen.
 2. De financiële consequenties te verwerken in de programmabegroting 2024.

Het college wenst in de zienswijze op te nemen dat de gemeente Barendrecht een concrete bijdrage verwacht van de GR BAR-organisatie nieuwe stijl in het realiseren van besparingen in 2024 en 2025. Het college machtigt wethouder Stolk om de conceptzienswijze aan te passen en besluit voor het overige conform het voorstel.

8 Financiële verordening gemeente Barendrecht 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Financiële verordening gemeente Barendrecht 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel. Het college verzoekt de gemeentesecretaris in gesprek te gaan met de ambtelijke organisatie over de borging van de uitgangspunten uit de verordening.

9 Belastingnota 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Belastingnota 2023 vast te stellen.

Het college besluit het voorstel aan te houden en opnieuw te agenderen voor de collegevergadering van 29 augustus 2023.

10 Vaststelling wijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a

Besluit
 1. Het wijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a met identificatiecode NL.IMRO.0489.BPWGO20220042-VI01 en bijbehorende stukken vast te stellen en gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.
 3. De raadsinformatiebrief over dit besluit vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Toestemming dienstreis Louny

Besluit
 1. Burgemeester Schneider en wethouder Stolk toestemming te verlenen een dienstreis van 6 september 2023 tot en met 8 september 2023 aan Louny (Tsjechië) af te leggen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Instemming wijziging statuten OZHW 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. In te stemmen met de wijzigingen van de statuten van de stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs en het in zijn geheel opnieuw vaststellen van deze statuten.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Reactie Wensen en behoeften m.b.t. de GRJR n.a.v. wijziging Wgr

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De reactie aan het dagelijks bestuur van de GR Jeugdhulp Rijnmond over mogelijke aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Zienswijze 2e wijziging GR SVHW 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de 2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 (GR SVHW 2023) vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief, waarin wordt aangegeven dat er geen aanleiding is voor het maken van opmerkingen op het concept van de 2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023.

Het college besluit:

 1. De collegebrief over het raadsvoorstel ‘Zienswijze 2e wijziging GR SVHW’ vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de laatste stand van zaken.

16 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Meldt dat onlangs een ongeluk is gebeurd met een fatbike en verzoekt burgemeester Schneider in gesprek te gaan met de politie over handhaving op het gebruik van niet-toegestane fatbikes.
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van NV BAR Afvalbeheer vanaf 1 januari 2024.
 • Vraagt aandacht voor de complexiteit van de voorwaarden rond kleinschalige evenementen.
Wethouder De Hoop
 • Is door de GGD geïnformeerd dat de tijgermug is aangetroffen in Barendrecht. De GGD en NVWA onderzoeken of zij actie moeten ondernemen; van de gemeente wordt op dit moment geen actie verwacht. Omwonenden zijn door de NVWH geïnformeerd. Wethouder De Hoop monitort de situatie.
 • Meldt dat zij en wethouder Stolk benaderd zijn over een nieuwe samenwoonvorm met personen met een licht verstandelijke beperking en studenten. In overleg met de ambtelijke organisatie worden daarvoor de mogelijkheden verkend.
 • Gaat een bezoek brengen aan Thuisplus-woningen van Aafje en aan een Lief en Leedstraat.
 • Gaat met wethouder Stolk een bezoek brengen aan de Oranjespeeltuin.
Wethouder Stolk
 • Is benaderd met het idee om in Barendrecht een hulpmiddelenwinkel te vestigen en staat hier welwillend tegenover. Daarbij wordt opgemerkt dat de mogelijkheden om hierop te sturen vanuit de gemeente beperkt is.
Burgemeester Schneider
 • Heeft diverse kennismakingsgesprekken gevoerd.
 • Heeft een buurtfeest van wijkvereniging Smitshoek bezocht.
 • Heeft een toespraak gehouden in de Immanuëlkerk ter gelegenheid van de intrede van dominee Langeweg.

17 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Locosecretaris Van Zanten
 • Heeft geen zaken ter terugkoppeling.

18 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Er zijn de afgelopen periode geen commissie- of raadsvergaderingen geweest.

19 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de komende vergaderingen.

20 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

21 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

22 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

23 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

24 Rondvraag

Het college feliciteert wethouder Van der Linden met de geboorte van zijn zoon.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 augustus 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 15 augustus 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

Afwezig:

 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • mevrouw M. Stolk, wethouder

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met een enkele aanpassing vast.

3 Memo huurindexatie huisartsen en kinderopvang

Het college neemt kennis van het memo en onderschrijft de lijn die daarin wordt voorgesteld.

4 GS goedkeuring verordening rechtspositie raads- en commissieleden Barendrecht 2023

Het college neemt kennis van de brief.

5 Brief aan het college van B&W over het proces van ons bod op de nieuwe Woonvisie 2023-207

Het college neemt kennis van de brief.

6 Huisvestingswet: huisvesting vergunninghouders

Het college neemt kennis van de brief.

7 Overzichten Woo-verzoeken

Het college neemt kennis van de overzichten.

8 Afbraak ouderenzorg

Het college neemt kennis van de brief.

9 Start MRDH-support

Het college neemt kennis van het memo.

10 RIB klachtenregelingen 2022

Het college stelt de brief vast.

11 RIB Stand van zaken speerpunten afval

Het college besluit de brief aan te houden en opnieuw te agenderen voor de collegevergadering van 22 augustus 2023.

12 Verrekening neveninkomsten (oud-)bestuurders

Besluit
 1. Een bedrag van € 8.198,15 over het jaar 2022 te verrekenen met de bezoldiging bij de heer L.P. van der Linden.
 2. Niet tot verrekening over 2022 over te gaan met betrekking tot de overige (oud-)bestuurders omdat op hen geen verrekenplicht van toepassing is.

De leden van het college nemen niet deel aan de beraadslaging en de stemming voor zover het hun neveninkomsten betreft.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Stemadvies Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota cao Gemeenten 2024

Besluit
 1. Een positieve stem uit te brengen op de arbeidsvoorwaardennota van de VNG als inzet voor de nieuwe cao Gemeenten 2024.
 2. De burgemeester besluit:
  Gemeentesecretaris Bravenboer te machtigen de stem uiterlijk vrijdag 8 september 2023 om 12.00 uur uit te (laten) brengen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de laatste stand van zaken.

15 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over de onderhandelingen met ProRail.
 • Meldt dat de woningen aan de Talmaweg alle zijn toegewezen aan inwoners van Barendrecht.
  Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over ontwikkelingen met betrekking tot over de vestigingsplannen van een ALDI-supermarkt nabij de kruising Voordijk/Sweelincklaan en meldt dat hij daarover een raadsinformatiebrief heeft verzonden.
 • Voert gesprekken met de eigenaar van de Carnisse Veste over bouwkundige aspecten van het gebouw.
 • Heeft van Rijkswaterstaat vernomen dat de realisatie van geluidsarm asfalt op de A15 vertraging heeft opgelopen.
Wethouder De Hoop
 • Heeft kennisgemaakt met de nieuwe projectleider van Jong Vermogen en meldt dat al diverse mensen zijn geplaatst.
 • Heeft kennisgemaakt met de nieuwe bestuurder van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin).
 • Meldt dat de nieuwe voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht zal starten op 1 september a.s.
Burgemeester Schneider
 • Heeft diverse kennismakingsgesprekken gevoerd.
 • Heeft signalen gekregen dat de kruising met de Zuidersingel onveilig is. Wethouder Vermaat zegt toe met de organisatie zo spoedig mogelijk hiernaar te kijken.

16 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Locosecretaris Van Zanten
 • Informeert het college over de stand van zaken in het plaatsingsproces van de medewerkers.
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van NV BAR Afvalbeheer vanaf 1 januari 2024.

17 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Er zijn de afgelopen periode geen commissie- of raadsvergaderingen geweest.

18 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de komende vergaderingen.

19 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

20 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

21 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

22 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

23 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 augustus 2023,

de locosecretaris L. van Zanten MSc, en de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 11 juli 2023.

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

Burgemeester Schneider meldt dat hij om 10.45 uur de vergadering moet verlaten en is aanwezig bij de behandeling van agendapunten 1 tot en met 18 en 20.

2 Presentatie financiële beeld en proces opstellen begroting 2024 (Peter Versluis en Saskia Somai)

Geen aanvullende informatie.

3 Presentatie arbeidsmarktcampagne (Buro voor de Boeg)

Geen aanvullende informatie.

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele aanpassingen vast.

5 Memo Uitstel op jaarstukken 2022 GRJR t.b.v. RIB

Het college mandateert wethouder Stolk, als vervanger van wethouder De Hoop, om op basis van de bevindingen van de accountant van de GRJR de brief aan te passen en te versturen.

6 Opvolging met betrekking tot beleid erfgoed

Het college neemt kennis van de brief en verzoekt de ambtelijke organisatie om een reactie voor te bereiden.

7 VNG Ledenbrief 23/027 – Toekomstbeeld Nederland 2040

Het college neemt kennis van de brief.

8 VNG Ledenbrief 23/028 – Wet Digitale Overheid

Het college neemt kennis van de brief.

9 VNG Ledenbrief 23/029 – Brief aan beide kamers n.a.v. val kabinet

Het college neemt kennis van de brief.

10 Memo inzake de ontmanteling van de corona-organisatie per 1 juli jl

Het college neemt kennis van het memo.

11 MRDH – Borging toekomstbestendig OV

Het college neemt kennis van de brief.

12 Brief aan VvE inzake klokken Middeldijkerplein

Het college onderschrijft de lijn zoals weergegeven in de brief van wethouder Stolk.

13 Collegebrief aan Provincie inzake ontwikkeling Zuidelijk Randpark

Het college stelt de brief vast en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

14 RIB Vervolg Omgevingsvisie en Woonprogramma

Het college stelt de brief vast.

15 RIB Stand van zaken speerpunten afval

Het college besluit de brief aan te houden en opnieuw te agenderen voor de collegevergadering van 15 augustus 2023.

16 Concept collegebrief mobiliteitsopgaven

Het college stelt de brief vast en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

17 Collegebrief PingProperties inzake Lidl

Het college stelt de brief vast.

18 Raadsvoorstel Financiën centrumaanpak

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het Onderlangs West tot aan het Binnenhof klimaatadaptief te herinrichten tezamen met de herinrichting van ’t Vlak en de Doorsteek.
 2. Het investeringskrediet Centrumaanpak, ingrepen in de buitenruimte, voor het jaar 2024 op te hogen met € 3.549.800 excl. BTW voor de herinrichting van de Doorsteek, ’t Vlak, Onderlangs en de ambtelijke uren.
 3. De ontvangen subsidie “tijdelijke impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027” van € 137.741 (excl. BTW) in te zetten in 2024.
 4. De kapitaallasten € 105.800 vanaf 2025 bij te ramen in de begroting (ten behoeve van beslispunt 2).
 5. De financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2024 en dit voorstel te betrekken bij de integrale afweging in het kader van de vaststelling van de begroting 2024.
Het college besluit:
 1. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, sub b, van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op de financiële bijlage.
 2. Op grond van artikel 88, tweede lid, van de Gemeentewet de stukken, te weten de financiële bijlage, waarop door het college reeds geheimhouding is gelegd op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, sub b, van de Wet open overheid, te verstrekken aan de raad.

Het college stemt in met het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

19 Vaststellen intentieovereenkomst voor de ontwikkeling Zuidpolder fase 2

Besluit
 1. Een intentieovereenkomst aan te gaan met de ontwikkelaar voor de ontwikkeling van Zuidpolder fase 2.
 2. De raadinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

20 Ingebruikname Eerste Heinenoordtunnel met middentunnelkanaal

Besluit
 1. Kennis te nemen van:
 2. het verzoek dat op 28 juni 2023 door de Tunnelbeheerder is ingediend om bestuurlijke instemming van het bevoegd gezag op grond van het tunneldossier incl. Veiligheidsbeheerplan met onderliggende stukken;
 3. het advies van de Veiligheidsbeambte en de reactie van de Tunnelbeheerder over het veilig in gebruik nemen van de Eerste Heinenoordtunnel met het Middentunnelkanaal als veilige vluchtroute, op basis van het daarvoor opgestelde Veiligheidsbeheerplan en onderliggende stukken;
 4. het integraal advies van de Veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond (VRR) en Zuid-Holland
  Zuid (VRZHZ), waarin zij positief adviseren over de ingebruikname van de Eerste
  Heinenoordtunnel met middentunnelkanaal, mits de teststrategie succesvol wordt doorlopen.
 5. Dat de Tunnelbeheerder de Eerste Heinenoordtunnel met middentunnelkanaal aantoonbaar veilig in gebruik kan nemen, mits voldaan wordt aan de voorwaarden in de bestuurlijke instemmingsbrief en mits de Tunnelbeheerder voorafgaand aan ingebruikname schriftelijk verklaart dat aan de voorwaarden is voldaan en de teststrategie succesvol is afgerond.
 6. De bestuurlijke instemmingsbrief, met de daarin opgenomen voorwaarden, vast te stellen en deze te versturen aan de Tunnelbeheerder nadat het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Hoeksche Waard schriftelijk heeft bevestigd eveneens in te stemmen met het verzoek van de Tunnelbeheerder d.d. 28 juni 2023.
 7. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

21 Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning VL-post Prorail aan Dwarsligger

Besluit
 1. De beslissing op een bezwaar tegen het besluit van 24 oktober 2022 tot weigering van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een verkeersleidings- en incidentenbestrijdingspost (VLICB-post) ten behoeve van ProRail vast te stellen, strekkende tot instandhouding van het besluit.
 2. Aan ProRail de maximale wettelijke dwangsom vanwege het niet tijdig beslissen op bezwaar (€ 1.442,-), toe te kennen.

Het college besluit conform het voorstel.

22 Opheffing geheimhouding raadsinformatiebrief “Beantwoording raadsvragen Haalbaarheidsonderzoek Dierensteinweg / Lorenzweg”

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De geheimhouding op de raadsinformatiebrief met als onderwerp “Beantwoording raadsvragen Haalbaarheidsonderzoek Dierensteinweg / Lorenzweg” van 25 mei 2021 op te heffen.

Het college besluit conform het voorstel.

23 Vaststellen allonge anterieure overeenkomst Parq Waal

Besluit
 1. De Allonge op de Anterieure Overeenkomst Parq Waal aan te gaan.

Het college besluit conform het voorstel.

24 Vaststellen Data Uitwisselingsovereenkomst SVHW

Besluit
 1. De Data Uitwisselingsovereenkomst SVHW en de gemeente Barendrecht vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

25 Aanwijsbesluit vergoedingen en verstrekkingen werkkostenregeling

Besluit
 1. Het Aanwijsbesluit vergoedingen en verstrekkingen werkkostenregeling vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

26 Wijziging beleidsregels Inkomen en Vermogen

Besluit
 1. Het Wijzigingsbesluit Beleidsregels Bestuurlijke Boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Barendrecht 2023 vast te stellen.
 2. Het Wijzigingsbesluit Beleidsregels Parttime Ondernemen Barendrecht 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

27 Benoeming leden Commissie bezwaarschriften

Besluit
 1. De heer mr. J.M.N. Packbier en mevrouw M. Haverkort te benoemen tot lid van de Commissie bezwaarschriften.
 2. De bedankbrief aan de heer mr. H.J. Kooistra vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

28 Vaststellen Addendum Voortzetten uitvoering MKB-deal Innovatie High Five (BAR)

Besluit
 1. De overeenkomst Addendum Voortzetten uitvoering MKB-deal Innovatie High Five aan te gaan.
 2. Wethouder Van der Linden te machtigen de overeenkomst Addendum Voortzetten uitvoering MKBdeal Innovatie High Five te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

29 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de laatste stand van zaken.

30 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Heeft geen punten ter terugkoppeling.
Wethouder Van der Linden
 • Meldt een mogelijk financieel tekort met betrekking tot de woningbouwlocatie Talmaweg, dat zal worden verwerkt in de tweede tussenrapportage.
 • Heeft een bijeenkomst met wethouders Financiën uit de regio bijgewoond.
 • Heeft met wethouder Stolk gesproken met vertegenwoordigers van het Inge de Bruijnzwembad over de mogelijkheden voor realisatie van een buitenbad.
 • Informeert het college over de onderhandelingen met ProRail. Het college besluit wethouder Vermaat aan te wijzen als trekker op dit dossier.
 • Informeert het college over de onderzoeksbevindingen met betrekking tot de boa’s.
Wethouder Stolk
 • Heeft een bezoek gebracht aan de Kruidentuin.
 • Voert gesprekken over de toekomst van de turnhal.
 • Blikt terug op een geslaagde afsluiting van het vergaderseizoen van de raad.
Wethouder De Hoop
 • Heeft diverse locaties bezocht in relatie tot Bewust Barendrecht.
 • Onderzoekt of CZ een grotere rol kan spelen in het nadenken over gezondheid en preventie.
 • Heeft een bijeenkomst van de stichting De Overburen bijgewoond.
 • Informeert het college over ontwikkelingen met betrekking tot JeugdzorgPlus.

31 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Meldt dat hij het college tijdens het reces zal informeren over de ontwikkelingen in het plaatsingsproces.

32 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen raadsvergadering.

33 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het vergaderseizoen van de raad start op 29 augustus 2023.

34 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Wethouder Van der Linden heeft de seizoensafsluiting van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde bijgewoond.

35 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

36 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

37 Periodiek bestuurlijke documenten

Wethouder Van der Linden heeft crisispiket tijdens de afwezigheid van burgemeester Schneider. Wethouder Van der Linden wordt zo nodig vervangen door wethouder Stolk van 29 juli tot en met 31 juli en door wethouder De Hoop van 1 augustus tot en met 8 augustus.

38 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 augustus 2023,

de locosecretaris L. van Zanten MSc, de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 4 juli 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie onderzoek ontwikkeling oude dorpskern

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast.

4 Brief over herstel en versterken openbare bibliotheken van staatssecretaris OCW Gunay Uslu

Het college neemt kennis van de brief. Wethouder Stolk heeft dit reeds opgepakt.

5 Oefenwedstrijden Feyenoord bij v.v. Smitshoek

Het college bespreekt de aanwezigheid bij de oefenwedstrijden.

6 Beroepschrift Buijtenland van Rhoon

Het college neemt kennis van het beroepschrift.

7 RIB n.a.v. bezoek EVB aan het Doormanplein

Het college stelt de brief vast en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

8 RIB Uitstel op jaarstukken 2022 GRJR

Het college besluit de brief aan te houden. Het college wenst eerst meer inzicht te verkrijgen in de consequenties voor Barendrecht om zo de raad goed en volledig te kunnen informeren.

9 RIB n.a.v. klachten buurtbewoners Yulius

Het college stelt de brief vast.

10 Beantwoording schriftelijke vragen EVB inzake camera’s Barendrecht

Het college stelt de brief vast.

11 Aanbiedingsbrief SiSa 2022

Het college stelt de brief vast.

12 Brief status heroverweging NRIJ in Barendrecht

Het college stelt de brief vast.

13 Beschikken hulpteam Toeslagenaffaire

Besluit
 1. Over de uitvoering van de Wet hersteloperatie toeslagen gedurende de periode van 5 november 2022 tot en met 31 mei 2023 niet alsnog schriftelijke beschikkingen te versturen, behalve als:
  a. de gedupeerde aangeeft of kenbaar maakt dat hij/zij bezwaar wil maken tegen de toekenningen; of
  b. niet alles waarom wordt gevraagd, is toegekend.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Publiceren bestand lokale inkoop

Besluit
Het college besluit:
 1. Periodiek de cijfers over lokale inkoop bekend te maken door publicatie van een Excelbestand op een pagina van de gemeentelijke website.

Het college besluit het voorstel aan te houden. De portefeuillehouder zal met de organisatie in gesprek gaan om te bezien op welke wijze het beoogde doel alsnog kan worden gerealiseerd.

15 Verantwoordingsverslag digitale toegankelijkheid 2022

Besluit
 1. Het Verantwoordingsverslag digitale toegankelijkheid 2022 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Beslissing op bezwaar inzake het toepassen van spoedeisende bestuursdwang, snoeien haag

Besluit
 1. Het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren.
 2. Het besluit van 13 oktober 2022 te herroepen voor zover het betreft het verhalen van de kosten van bestuursdwang en het besluit voor het overige in stand te laten, met verbetering van de motivering.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Beslissing op bezwaar inzake het afwijzen van een handhavingsverzoek, airco’s

Besluit
 1. Het bezwaar gegrond te verklaren.
 2. DCMR opdracht te geven tot het berekenen van het geluidniveau van de airco’s.
 3. De proceskosten ten bedrage van € 1.196,- te vergoeden.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de laatste stand van zaken.

19 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Heeft opnieuw gesproken over het mogelijke uitstel van de actualisatie van de verordening woonruimteverdeling met een jaar. Na het reces komt de wethouder hierop terug.
 • Staat stil bij het overlijden van een betrokken inwoner.
Wethouder Van der Linden
 • Heeft met de burgemeester een voorstel besproken voor cameratoezicht m.b.t. het eenrichtingsverkeer in de Oude Dorpskern.
 • Heeft gesproken met de vereffenaar van de familie Karbaat.
 • Heeft de opening van de IJsselmondse Knoop bijgewoond.
 • Informeert het college over het bericht van ProRail dat zij afzien van nieuwbouw op een nieuwe locatie in Barendrecht. Samen met ProRail wordt op dit moment afgestemd over de communicatie naar alle betrokkenen.
 • Informeert het college over de reactie van de gemeente Rotterdam op de ingediende zienswijzen m.b.t. de vestiging van Van Leeuwen recycling. De vergunning zal naar verwachting afgegeven worden.
 • Bespreekt met het college de gestelde raadsvragen over PFAS en milieu.
Wethouder De Hoop
 • Maakt vanmiddag kennis met de nieuwe jongerenwerker.
 • Gaat vanmiddag met Wethouder Van der Linden op bezoek bij Verse Grond.
 • Sluit morgen aan bij een uitruilmiddag van Stichting de Overburen.
 • Heeft van de WMO-toezichthouder een signaal ontvangen over verscherpt toezicht op één van de aanbieders. Hier wordt inmiddels op geïntervenieerd.
Wethouder Stolk
 • Heeft het signaal ontvangen van VV Smitshoek dat er sprake is van veel overlast en vandalisme op het terrein. Burgemeester Schneider pakt dit op.
 • Informeert het college over het besluit van de organisator van Picknick in ’t Park om het evenement niet door te laten gaan.
 • Heeft gesproken met de directeur van het Kunstgebouw over mogelijkheden om festivals te ondersteunen.
 • Heeft afgelopen week in de jury gezeten bij Portus Groene Hart om animatiefilms van 4 HAVO leerlingen te beoordelen.
 • Heeft de opening van het nieuwe speelveld aan de Kouwenhovenakker verricht.
 • Informeert het college over de samenvoeging van Exxact FM en RTV Albrandswaard. Hier zal nog een raadsinformatiebrief over worden opgesteld.
Burgemeester Schneider
 • Informeert het college over de voortgang van zijn kennismakingsgesprekken.
 • Heeft in het regionaal veiligheidsoverleg gesproken over de toekomstige nieuwe verdeling en uitbreiding van het aantal wijkagenten.

20 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over de sluiting van de belangstellingsregistratie.

21 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen raadsvergadering.

22 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raadsvergadering.

23 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

24 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

25 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

26 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

27 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juli 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 27 juni 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Opnemen doelstelling Bewust Barendrecht

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met een tekstuele aanpassing vast.

4 Rapport Veteranenombudsman

Het college neemt kennis van het rapport. Wethouder Stolk en burgemeester Schneider zullen op basis van het rapport bekijken waar het bestaande beleid in Barendrecht eventueel kan worden aangevuld.

5 Antwoordbrief Hr. Ten Klooster

Het college stelt de brief vast.

6 RIB Portefeuilleverdeling college 2023-2026

Het college stelt de brief met enkele tekstuele aanpassingen in het overzicht vast.

7 Vaststelling Milieuopgave Barendrecht

Besluit
 1. De milieuopgave eerst oriënterend aan de gemeenteraad aan te bieden. Na de oriënterende bespreking wordt het raadsvoorstel opnieuw in de collegevergadering geagendeerd voor besluitvorming.

8 Reactie conceptrapport Rekenkamer ‘woonvisie synthese’

Besluit
 1. Kennis te nemen van het conceptrapport ‘woonvisie synthese’ van de Rekenkamer.
 2. De reactie op het conceptrapport ‘woonvisie synthese’ van de Rekenkamer vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst de uitgaande brief nog voor een interne toets voor te leggen. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om de brief indien nodig aan te laten passen en te versturen.

9 Raadsvoorstel Financiën centrumaanpak

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het Onderlangs West tot aan het Binnenhof klimaatadaptief te herinrichten tezamen met de herinrichting van ’t Vlak en de Doorsteek.
 2. Het investeringskrediet Centrumaanpak, ingrepen in de buitenruimte, voor het jaar 2024 op te hogen met € 2.049.800 excl. BTW voor de herinrichting van de Doorsteek, ’t Vlak, Onderlangs en de ambtelijke uren.
 3. De ontvangen subsidie “tijdelijke impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027” van € 166.668 (incl. BTW) in te zetten.
 4. De locaties Achterom Oost / buitenruimte ’t Trefpunt, Lindehoevelaan Oost / Jumbo, kruising Windsingel / Maasstraat / Binnenlandse Baan op te pakken als tweede fase Centrumaanpak ter afronding van het centrum.
 5. Een investering van € 3.660.000 excl. BTW beschikbaar te stellen voor jaren 2024-2025 voor de ingrepen in de buitenruimte van het Centrum 2e Fase ter afronding van het centrum.
 6. De afschrijvingslasten € 62.800 vanaf 2025 bij te ramen in de begroting (ten behoeve van beslispunt 2).
 7. De afschrijvingslasten € 48.000 vanaf 2025 en € 74.000 vanaf 2026 bij te ramen in de begroting (ten behoeve van beslispunt 5).
 8. De financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2024.
  Het college besluit:
 9. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, sub b, van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op de financiële bijlage.
 10. Op grond van artikel 88, tweede lid, van de Gemeentewet de stukken, te weten de financiële bijlage, waarop door het college reeds geheimhouding is gelegd op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, sub b, van de Wet open overheid, te verstrekken aan de raad.

Het college besluit het voorstel aan te houden. Het college wenst op dit moment enkel de investeringen in de Doorstreek, het Achterom en ’t Vlak voor te leggen aan de gemeenteraad en hier het voorstel op aan te passen. Daarnaast wordt verzocht de financiële kengetallen te verwerken onder het kopje financiën in het voorstel en niet in de bijlage.

10 Windenergie Vaanplein

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De volgende lokale normen en kaders volgend uit het planMER bij toepassing van de mitigerende maatregelen vast te stellen:
  • ruimtelijk binnen de in de Visie Ruimte en Mobiliteit vastgelegde locatie de mogelijkheid te bestemmen tot realisatie van twee windturbines met een totaal opgesteld vermogen van minimaal 9 MW;
  • de maximale tiphoogte te beperken tot 180 m;
  • obstakelverlichting dient tot een minimum beperkt te worden door toepassing van naderingsdetectie;
  • slagschaduw ter plaatse van woningen en andere gevoelige objecten te beperken tot maximaal 1 uur per object per jaar;
  • de geluidimmissie ter plaatse van geluidgevoelige objecten en terreinen te beperken tot een waarde van 45 dB Lden conform de geadviseerde waarde vanuit de WHO;
  • voor de nachtperiode (23:00-7:00 uur) de geluidimmissie ter plaatse van geluidgevoelige objecten en terreinen te beperken tot LAeq van 41 dB(A);
  • de turbines dienen in het kader van laagfrequent geluid te voldoen aan de Vercammencurve;
  • het niveau van laagfrequent en infrasoon geluid 0-160 Hz binnenshuis mag de grens van 20 dB niet overschrijden, berekend en gemeten in dB lineair en narrow band;
  • aangetoond moet worden dat door slijtage, verstoring en het gebruik van giftige stoffen geen negatieve gezondheidseffecten optreden gedurende de exploitatieperiode.
 2. Met de mogelijke initiatiefnemer afspraken te maken rond lokale financiële participatie waarbij minimaal 50% lokale financiële participatie uitgangspunt is conform de gedragscode NWEA.
Het college besluit:
 1. Geheimhouding op te leggen op de bijlage met juridisch advies van Van Benthem & Keulen Advocaten op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, onder i, van de Wet open overheid.
 2. Deze kaders als uitkomst te bespreken met klankbordgroep en te communiceren naar de omgeving.

Het college besluit conform het voorstel en wenst nog een bijlage toe te voegen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te laten passen en te versturen.

11 Mandaat en machtiging IZA aan Nissewaard

Besluit
 1. Aan de gemeente Nissewaard op basis van de SPUK IZA voor het aanvragen van middelen, het beheren van deze middelen, het uitgeven van deze middelen en het daarover verantwoording afleggen aan de subsidieverstrekker namens de gemeente Barendrecht mandaat en machtiging te verlenen (bijlage 1).
  De burgemeester besluit:
 2. een machtiging te verlenen voor het voornoemde voor zover het zijn bevoegdheden betreft (bijlage 1).
 3. De samenwerkingsafspraken IZA ZHE/BAR vast te stellen (bijlage 2).

Het college besluit conform het voorstel.

12 Toekenning planschadevergoeding Mr. Thorbeckestraat 18

Besluit
 1. Het ingediende verzoek tot tegemoetkoming in planschade toe te wijzen en een bedrag van € 1.800,- toe te kennen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 20 juni 2022.
 2. De brieven aan de aanvrager en de initiatiefnemer vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Toekenning planschadevergoeding Mr. Thorbeckestraat 20

Besluit
 1. Het ingediende verzoek tot tegemoetkoming in planschade toe te wijzen en een bedrag van € 1.600,- toe te kennen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 27 september 2022.
 2. De brieven aan de aanvrager en de initiatiefnemer vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Verordening nadeelcompensatie Barendrecht 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Verordening nadeelcompensatie Barendrecht 2024 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Stand van zaken afvalbeleid

Het college bespreekt de stand van zaken m.b.t. het afvalbeleid. Wethouder Vermaat licht toe dat het ontbreken van capaciteit voor vertraging zorgt in het proces om nieuw beleid op te stellen. Aan een aantal speerpunten uit het meerjarenprogramma wordt inmiddels invulling gegeven. Wethouder Vermaat zal hierover voor het reces een brief aan de gemeenteraad sturen.

16 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt het initiatief van de gemeente Rotterdam om een ferry neer te leggen voor de tijdelijke opvang van statushouders en het aanbod aan de regiogemeenten om hier gebruik van te maken. Tijdens de Regionale Regietafel Asielopvang wordt hier verder over gesproken.

17 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Blikt terug op de wateroverlast die vorige week is ontstaan als gevolg van hevige regenbuien. De wethouder laat de mogelijkheden onderzoeken om dit op de meest overlastgevende plekken te beperken.
 • Heeft in de Regiotafel Wonen gesproken over het verzoek om de actualisering van de verordening woonruimteverdeling een jaar uit te stellen. De wethouder heeft hier niet mee ingestemd.
 • Heeft gesproken over de ontvlechting van de gemeentewerf.
 • Blikt terug op de ondertekening van de intentieovereenkomst voor de 1e fase woningbouw in de Stationstuinen met de drie betrokken woningcorporaties.
 • Heeft de aandeelhoudersvergadering van de NV BAR afvalbeheer bijgewoond.
 • Blikt terug op de ontruiming van de kippentuin aan de Kempenaar.
  Wethouder Van der Linden
 • Bespreekt de kansen die het vm. pand van basisschool de Hoeksteen biedt voor mogelijke initiatieven. Wethouder Stolk laat op dit moment de mogelijkheden onderzoeken.
 • Blikt terug op een middag meelopen met wijkagent Jochim.
 • Blikt terug op het regionale overleg inzake het convenant wind, waarbij o.a. is teruggeblikt op de brief van de voorzitter aan de gemeenteraad van Lansingerland.
Wethouder De Hoop
 • Heeft gesproken met de ouderenbond over o.a. de woonzorgvisie.
 • Gaat aanstaande maandag via een krantenbericht aandacht schenken aan het WMO-vervoer.
 • Is bezig met een plan van aanpak voor de verbetering van re-integratie naar werk.
 • Spreekt donderdag met M50 over de actiedag laat ons niet in de streek.
Wethouder Stolk
 • Is vorige week officieel toegetreden tot het bestuur van de WSGO.
 • Informeert het college over de geplande afsplitsing van de Jeu de Boulesvereniging van de korfbalvereniging.
 • Informeert het college over het initiatief van OZHW om voor de twee portacabins op het terrein van de Draaimolen een meer permanente oplossing te vinden.
Burgemeester Schneider
 • Heeft de BBQ van ERA Contour bijgewoond afgelopen woensdag.
 • Heeft meegelopen met de BOA’s. De burgemeester constateert dat er mooie kansen liggen voor verdere ontwikkeling en professionalisering.

18 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Geen aanvullende informatie.

19 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergadering.

20 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raadsvergadering.

21 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Wethouder De Hoop blikt vooruit op een vergadering van de Raad voor Publiek Belang, waarbij gesproken gaat worden over de wens om de prijzen te verhogen. Daarnaast blikt de wethouder vooruit op het AB GGD, waarin gesproken wordt over de wens van de GGD om verder door te ontwikkelen.

22 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

25 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 20 juni 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie veiligheidsanalyse (Mikki Berends, Patricia Klem)

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast.

4 Jaarverslag 2022 Diaconaal Fonds Barendrecht

Het college neemt kennis van het jaarverslag.

5 Tour de France Femmes

Het college neemt kennis van de vooraankondiging en steunt het initiatief.

6 Brief voor college, raad, erfgoedambtenaar en erfgoedcommissie

Het college neemt kennis van de brief en verzoekt de organisatie een reactie voor te bereiden.

7 Afname kavels Nieuw Reijerwaard

Het college bespreekt de ontwikkelingen binnen Nieuw Reijerwaard.

8 Agenda ontmoeting colleges Nissewaard-Barendrecht

Het college stelt de conceptagenda vast.

9 Mandaatbesluit Aanbesteding onderwijsroute MBO door Rotterdam Barendrecht

Het college stemt in met de brief.

10 RIB Meicirculaire 2023 Gemeentefonds

Het college stemt in met de brief en wenst een tekstuele aanpassing. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

11 RIB Beantwoording schriftelijke vragen wijkbezoek Noord 1, 2 en 3

Het college stemt in met de brief.

12 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zeeheldenbuurt

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het bestemmingsplan Zeeheldenbuurt met IMRO-code NL.IMRO.0489.BPWGO20220041-VI01 gewijzigd vast te stellen.
 2. Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijk ordening, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn
 4. De ingediende zienswijze (1) gegrond te verklaren.
 5. De ingediende zienswijze (2) ongegrond te verklaren.
Het college besluit:

De raadsinformatiebrief over dit besluit vast te stellen en te versturen Het college besluit conform het voorstel.

13 Lokaal Hitteplan Barendrecht

Besluit
 1. Het Lokaal Hitteplan Barendrecht 2023 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief “Lokaal Hitteplan Barendrecht” vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Voornemen aanwijzing gemeentelijke monumenten: Kerkweg 1C (telefooncentrale) en Achterzeedijk 46 (voormalig poldergemaal)

Besluit
 1. Het voornemen uit te spreken de telefooncentrale aan de Kerkweg 1C aan te wijzen als gemeentelijk monument.
 2. Het voornemen uit te spreken het voormalige poldergemaal aan de Achterzeedijk 46 aan te wijzen als gemeentelijk monument.
 3. De brief aan de Erfgoedcommissie vast te stellen en te versturen, waarmee wordt gereageerd op het advies van de Erfgoedcommissie van 5 mei 2023 en wordt verzocht om advies ten aanzien van de voorgenomen aanwijzing van de genoemde panden.
 4. De brieven aan de zakelijk gerechtigden van de genoemde panden vast te stellen en te versturen, waarmee hun advies wordt gevraagd ten aanzien van de voorgenomen aanwijzing van de genoemde panden.
 5. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Mandaat SPUK meerkosten energie openbare zwembaden

Besluit
 1. Mandaat te verlenen aan de manager van het cluster Vastgoed van de BAR-organisatie voor de subsidieaanvraag specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden (SPUK-MEOZ) voor 2022 en 2023.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken en bespreekt de regionale ontwikkelingen m.b.t. de huisvesting van statushouders.

17 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Blikt terug op de brand aan de Schoener. De brand lijkt te zijn ontstaan door een omvormer van zonnepanelen. De burgemeester zal met de VRR de mogelijkheden onderzoeken om controles op dergelijke systemen uit te voeren.
 • Bespreekt met het college de aanstaande verbouwing van de balie in het gemeentehuis ten behoeve van Vluchtelingenwerk, zodat vervolgens gestart kan worden met de renovatie van ’t Trefpunt.
 • Blikt vooruit op de aanstaande ontruiming van de kippentuin aan de Kempenaar.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot ProRail.
 • Bespreekt met het college de maatregelen die afgelopen weekend zijn getroffen bij het recreatiegebied aan de Oude Maas inzake de (verkeers)overlast. Hier zijn verkeersregelaars, extra handhaving en is extra reiniging ingezet. Inmiddels zijn ook de nodige fysieke maatregelen getroffen om de overlast structureel terug te dringen.
 • Informeert het college over een autotuning evenement dat afgelopen weekend heeft plaatsgevonden bij het hockeyterrein.
 • Blikt terug op een incident met een kapotte lift in Carnisseveste waarbij iemand een korte tijd in de lift heeft vastgezeten.
 • Heeft een verzoek gehad van een initiatiefnemer voor ruimte voor een moskee in Barendrecht.
Wethouder De Hoop
 • Is vanuit de ZHE-BAR bezig met de uitwerking van het Integraal Zorgakkoord. In dat kader wordt een regiobeeld en een regioplan ontwikkeld.
 • Informeert het college over een verwachte financiële tegenvaller voor 2023 vanuit de GRJR.
 • Sluit komende donderdag samen met Wethouder Stolk aan bij een netwerkbijeenkomst in het kader van basisvaardigheden.
Wethouder Stolk
 • Blikt terug op het VNG-congres en het bezoek van de delegatie uit Louny.
 • Is opnieuw in gesprek gegaan met de directeur van theater Het Kruispunt en de horecaondernemer van Spruit.
Burgemeester Schneider
 • Blikt terug op een rondleiding door Barendrecht door de gemeentesecretaris en specifiek een bezoek aan Café Clementine in de Stationstuinen.
 • Blikt terug op het bezoek van de delegatie uit Louny.
 • Is zaterdag op bezoek geweest bij de korfbalvereniging en jeu de boulesvereniging.

18 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over een overwegend positieve reactie van de OR op zijn brief als WOR-bestuurder.

19 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

20 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende vergaderingen.

21 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

22 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

25 Rondvraag

Wethouder Van der Linden informeert het college over de highlights uit het coalitieakkoord van de Provinciale Staten Zuid-Holland.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2023.

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 12 juni 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer drs. R.E. Schneider
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie ingebruikname Heinenoordtunnel met middentunnelkanaal (Richard Veeke)

Geen aanvullende informatie.

3 Toelichting op de jaarstukken 2022 door Deloitte

Geen aanvullende informatie.

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten met enkele tekstuele aanpassingen vast.

5 GGD memo vogelgriep regio Rotterdam-Rijnmond

Het college neemt kennis van de memo.

6 Aanvraag Greenport Horti Campus voor bijdrage Nationaal Groeifonds goedgekeurd

Het college neemt kennis van de brief.

7 Annotatie ALV VNG

Het college bespreekt de annotatie en wenst enkele aanpassingen in het stemoverzicht.

8 Veiligheidsanalyse

Het college stemt in met de brief.

9 Verlenging Contract Begeleiding, Dagbesteding en Respijtzorg

Besluit
 • De contracten Begeleiding, Dagbesteding en Respijtzorg, te verlengen voor de periode 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2025.
De burgemeester besluit:
 • De manager Maatschappij van de BAR-organisatie te machtigen om de verlengingen van de overeenkomst te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

10 Jaarverslag 2021 & 2022 boa’s

Besluit
 1. Het Jaarverslag 2021 & 2022 boa’s vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over het jaarverslag 2021 & 2022 vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in de raadsinformatiebrief. Portefeuillehouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief aan te laten passen en te versturen.

11 Vaststelling voortgangsrapportage Regionale Energie Strategie

Besluit
 1. De voortgangsrapportage van de energieregio Rotterdam Den Haag vast te stellen.
 2. Kennis te nemen van het Plan van Aanpak rond de werkzaamheden van de RES-Organisatie.
 3. De besluitvorming rond het Plan van Aanpak te laten plaatsvinden in het Bestuurlijk Netwerk Energie.
 4. De raadsinformatiebrief over de stand van zaken rond de voortgang van de Regionale Energie Strategie vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in de raadsinformatiebrief. Portefeuillehouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief aan te laten passen en te versturen.

12 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de laatste stand van zaken met betrekking tot de opvang van statushouders en vluchtelingen.

13 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over personele tekorten bij de RET. Na de zomer wordt hier opnieuw binnen de MRDH over gesproken.
 • Bespreekt de stand van zaken m.b.t. de buurtbus. De bus van één van de leveranciers is in slechte staat. Er wordt nagedacht over een voorstel voor eventuele investeringen in de bus.
 • Heeft met Patrimonium gesproken over de hoogte van de leges.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over de eerste uitkomsten van de meicirculaire. Spoedig zal het definitieve beeld in het college komen met een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad.
 • Informeert het college over de uitkomsten van de laatste aandeelhoudersvergadering van het Inge de Bruijn Zwembad. Richting de begroting wordt een voorstel voorbereid voor een buitenzwembad.
 • Blikt terug op een succesvolle eerste editie van ‘The Hunt’ afgelopen weekend, waarbij 60 jongeren in spelvorm uit handen moesten blijven van BOA’s, politie en jongerenwerkers.
 • Blikt terug op de heropening van de Maasoever spoorweg aan de Oude Maas.
 • Bespreekt de parkeerproblemen bij de Oude Maas tijdens het mooie weer. De wethouder zal met de betrokken partijen gaan bekijken of hier oplossingsrichtingen voor te bedenken zijn.
Wethouder De Hoop
 • Informeert het college over de aanpak voor het terugdringen van wachtlijsten bij het Team WMO. Inmiddels worden de wachtlijsten korter.
 • Heeft gesproken met een zorgaanbieder die naar kantoorruimte zoekt. Het college verzoekt de organisatie een aanspreekpunt te organiseren vanuit het projectbureau Stationstuinen voor de invulling van de maatschappelijke voorzieningen.
 • Heeft een webinar bijgewoond over de vergrijzing en de gevolgen daarvan voor de zorg.
 • Heeft de vrijwilligersmarkt geopend. Hier zijn veel nieuwe vrijwilligers geworven voor verschillende initiatieven.
Wethouder Stolk
 • Blikt terug op de start van de avondvierdaagse. De scholen uit Carnisselande hadden zich dit jaar niet aangemeld. Volgend jaar zal gezocht worden naar een meer centrale startlocatie in Barendrecht.
 • Blikt terug op een succesvol Sportgala, waarbij de opkomst hoog was.
 • Heeft vorige week het LEA-overleg gehad met onderwijs en zorgpartijen. Er is afgesproken dit overleg anders in te richten.
 • Bespreekt met het college de berichtgeving over de ontwikkelingen rondom de Gaatkensplas. Binnenkort worden de resultaten van de eerder gehouden enquête beschikbaar en wordt er aan communicatie vanuit de gemeente een vervolg gegeven.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Blikt terug op een geslaagde veteranendag.
 • Spreekt zijn dank uit voor de voor hem georganiseerde afscheidsrecepties.

14 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

 • Informeert het college over een verzonden zomergeschenk aan alle medewerkers.
 • Blikt terug op een ambtelijk overleg over de wens voor een extra aansluiting op de A16.

15 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

16 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende vergaderingen.

17 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

18 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

19 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

20 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

21 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 juni 2023.

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. R.E. Schneider

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 6 juni 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

Afwezig:

 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Doornemen beantwoording raadsvragen Jaarrekening 2022 en de 1e tussenrapportage 2023

Het college stemt in met de beantwoording en wenst enkele tekstuele aanpassingen. De organisatie wordt gecomplimenteerd voor alle inzet en de tijdige beantwoording van de vragen.

3 Presentatie Nanda Weterings “databronnen van het programma Geluid & Lucht”

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten met een tekstuele aanpassing vast.

5 VNG Ledenbrief 23/015 – Voorbereiding ALV 14 juni 2023 en VNG Verenigingsstrategie 2030

Het college neemt kennis van de stukken.

6 VNG Ledenbrief 23/021 – Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH)

Het college neemt kennis van de brief.

7 VNG Ledenbrief 23/022 – Bekendmaking andere kandidaat vicevoorzitterschap VNG

Het college neemt kennis van de brief.

8 Brief aan de Commissie Algemeen Bestuur van Lansingerland

Het college neemt kennis van de brief.

9 Beantwoording schriftelijke vragen inzake openbare orde en veiligheid in Barendrecht

Het college stemt in met de brief.

10 RIB Omgevingswet Barendrecht

Het college stemt in met de brief en wenst een tekstuele aanpassing.

11 Vergunningverlening voor het bedrijfsmatig aanbieden van deelfietsen en deelbromfietsen in de openbare ruimte in Barendrecht

Besluit
 1. Twee vergunningen te verlenen voor het bedrijfsmatig aanbieden van maximaal 60 deelfietsen en 40 deelbromfietsen aan Go Sharing.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst in de raadsinformatiebrief aanvullende informatie op te nemen over handhaving op de vergunning. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om de raadsinformatiebrief aan te passen en te versturen.

12 Hardheidsclausule Starterslening

Besluit
 1. Het besluit van 8 maart 2023 met betrekking tot de toewijzing starterslening onder toepassing van de hardheidsclausule te bekrachtigen.
 2. Een starterslening toe te wijzen met toepassing van de hardheidsclausule conform bijgevoegd conceptbesluit.
 3. De Verordening Starterslening Barendrecht 2021 te evalueren en hierin mee te nemen dat in ieder geval artikel 2, tweede lid, onder a, (Toepassingsbereik) moet worden gewijzigd.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Plan van aanpak Jeugd en Excessief geweld Barendrecht 2023

Besluit
 1. Het Plan van aanpak Jeugd en Excessief geweld Barendrecht 2023 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over het plan van aanpak vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Helfrichstraat Barendrecht

Besluit
 1. De beslissing op een bezwaar tegen de omgevingsvergunning van 15 december 2022 voor het kappen van 12 bomen op de locatie Helfrichstraat in Barendrecht vast te stellen, strekkende tot aanvullen van de motivering.
 2. De beslissing op een bezwaar tegen de omgevingsvergunning van 15 december 2022 voor het kappen van 12 bomen op de locatie Helfrichstraat in Barendrecht vast te stellen, strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring

Het college besluit conform het voorstel.

15 Wijziging Mandaatbesluitregeling 2021 Barendrecht inzake APV parkeerexcessen en stopverbod

Besluit
 1. De mandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht te wijzigen inzake APV parkeerexcessen en het stopverbod conform bijgevoegd conceptbesluit.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Vaststellen Vlaggenprotocol gemeente Barendrecht

Besluit
 1. Het Vlaggenprotocol gemeente Barendrecht vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken. De burgemeester licht toe dat in Vlaardingen ruimte is om Oekraïense vluchtelingen met kinderen die onderwijs nodig hebben op te vangen. In de regio wordt gekeken hoe daar het beste invulling aan te geven.

18 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder De Hoop
 • Informeert het college over een incidentele financiële meevaller vanuit de GRJR over het jaar 2022.
 • Informeert het college over de voortgang van de hulp aan gedupeerden van de toeslagenaffaire.
Wethouder Vermaat
 • Heeft gesproken met de bewonersverenigingen van het Doormanplein. Geconstateerd is dat de horecaondernemers hun personeel niet laten parkeren op de daarvoor aangewezen plekken. Wethouder Vermaat zal in samenspraak met de burgemeester een brief op laten stellen waarin de ondernemers worden opgeroepen hier gehoor aan te geven.

Wethouder Stolk

 • Informeert het college over de voortgang van de verdere ontwikkeling van de horeca in het Kruispunt.
 • Bespreekt met het college de stand van zaken met betrekking tot de huur van de turnhal.
 • Heeft gisteren de verkeersregelaar van de avondvierdaagse in het zonnetje gezet.
 • Bespreekt met het college de mogelijke wens van HCB voor de ontwikkeling van padelbanen.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Bespreekt met het college de laatste stand van zaken m.b.t. de nieuwbouw van ProRail.
 • Blikt terug op een geslaagd personeelsfeest.
 • Blikt terug op de boekpresentatie van Hans Onderwater.

19 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over het personele tekort bij het Team Omgevingsvergunningen.

20 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen commissievergaderingen.

21 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

22 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

23 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

24 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

25 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

26 Rondvraag

Geen vragen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juni 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 30 mei 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1. Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie zienswijzen ontwerp bestemmingsplan De Stationstuinen (Paul Smolders)

Geen aanvullende informatie.

3 Inwerkprogramma nieuwe burgemeester (Michiel Jabaaij)

Geen aanvullende informatie.

4 Schriftelijke en technische vragen (Chantal Krouwel)

Geen aanvullende informatie.

5 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast.

6 VNG Ledenbrief 23/019 – Uitnodiging ALV 14 juni 2023

Het college neemt kennis van de brief.

7 VNG Ledenbrief 23/020 – Voorjaarsnota 2023

Het college neemt kennis van de brief.

8 Jaarverslag 2022: Tijd voor de burger

Het college neemt kennis van het jaarverslag.

9 RIB Gemeentelijk Veiligheidsbeeld 2022

Het college geeft de burgemeester enkele tekstuele suggesties mee. De burgemeester zal de aanpassingen laten verwerken en de brief in aangepaste vorm versturen.

10 Motie ALV VNG 14 juni: Een uitvoerbare Hervormingsagenda Jeugd

Het college stemt in met de concept motie en wenst enkele tekstuele aanscherpingen. Wethouder De Hoop wordt gemandateerd om de aanpassingen conform de beraadslaging te laten verwerken.

11 Vouchersubsidieregeling Isolatiemaatregelen doe-het-zelvers koopwoningen gemeente Barendrecht 2023-2026

Besluit
 1. De Vouchersubsidieregeling Isolatiemaatregelen doe-het-zelvers koopwoningen gemeente Barendrecht 2023-2026 vast te stellen.
 2. De kosten van deze vouchersubsidieregeling te dekken uit de van het rijk ontvangen SpUk
  Verlaging Energierekening en de Lokale Aanpak Isolatie en het plafondbedrag vast te stellen op € 75.000,00 voor doelgroep a (voor 2023-2024) en € 220.000,00 voor doelgroep b (voor 2023-2026).
 3. Mandaat en machtiging te verlenen aan de beleidsadviseur energietransitie voor het aanvragen van landelijke Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Heroverwegen belang Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

Besluit
 1. Af te zien van verdere stappen inzake vroegtijdig beëindigen van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard.
 2. De raadsinformatiebrief en de brief aan de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en verzoekt de organisatie hierover een brief te sturen aan de provincie. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief op te laten stellen en te versturen. Tevens wordt communicatie verzocht te adviseren over eventuele externe communicatie.

13 Toekomst Inge de Bruijnzwembad

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De exploitatiebijdrage voor BEBOM BV vanaf 2023 structureel te verhogen met € 350.000,00 om de exploitatiebegroting van het Inge de Bruijnzwembad sluitend te krijgen.
 2. De exploitatiebijdrage aan BEBOM BV m.i.v. 2024 jaarlijks te indexeren met eenzelfde percentage als de gemeentelijke begroting.
 3. Een extra exploitatiebijdrage beschikbaar te stellen van € 1.325.000,00 voor door BEBOM BV uit te voeren groot onderhoud aan het Inge de Bruijn zwembad tot en met 2027 en deze uit te betalen in 2023 (€ 265.000,00) en 2024 (€ 1.060.000,00).
 4. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de 2e tussenrapportage van 2023 en de begroting 2024.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

14 Regeling Rechtspositie burgemeester en wethouders Barendrecht 2023

Besluit
 1. De regeling Rechtspositie burgemeester en wethouders Barendrecht 2023 vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 onder gelijktijdige intrekking van de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Barendrecht 2019.
 2. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Aankoop garagebox Weerom 5f

Besluit
 1. De garagebox Weerom 5f aan te kopen voor € 28.500,00 k.k.
 2. Een eenmalige vergoeding van € 1.500,00 voor huurderving/onkostenvergoeding toe te kennen aan de verkoper.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Ontwerp-aanwijzingsbesluit locatieplan verzamelcontainers Barendrecht

Besluit
 1. De conceptlocaties voor de nieuw te plaatsen verzamelcontainers voor PMD + restafval en papier/karton op twee verschillende locaties aan te wijzen, zoals aangegeven op het bij dit ontwerpbesluit behorende conceptlocatieplan, en het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken voor een periode van zes weken ter inzage te leggen, gedurende welke termijn zienswijzen door belanghebbenden naar voren kunnen worden gebracht.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Afronding besluitvorming sociaal plan en mandatering uitvoering sociaal plan

Besluit
 1. Het Sociaal Plan “Gedeeltelijke ontvlechting en herstructurering BAR-organisatie” vast te stellen. 2. De gemeentesecretaris mandaat en volmacht te verlenen om namens het college besluiten te nemen en rechtshandelingen te verrichten ter uitvoering van de afspraken in het sociaal plan.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

De burgemeester licht de ontwikkelingen toe met betrekking tot de oplopende stroom asielzoekers.
Binnen de veiligheidsregio worden nieuwe overleggen gepland om deze ontwikkelingen te bespreken. Daarnaast wordt stilgestaan bij de stand van zaken met betrekking tot de taakstelling huisvesting statushouders.

19 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Heeft een vergadering van Stedin bijgewoond. Duidelijk is geworden dat er extra maatregelen moeten worden genomen om de elektrificatie aan te kunnen, waaronder het plaatsen van extra trafo’s. Dit vraagt om extra investeringen.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over extra capaciteit op het gebied van economie vanuit de MRDH ten behoeve van de Stationstuinen.
 • Is vorige week op bezoek geweest bij Rijkswaterstaat, waarbij is gesproken over het stallen van de Keizersveerburg in het bouwdok en de mogelijkheden voor Aquarendrecht.
 • Bespreekt met het college het signaal vanuit het Rijk dat er bereidheid is om de mogelijkheden te onderzoeken voor een extra aansluiting op de A16 ten behoeve van Dutch Fresh Port.
Wethouder Stolk
 • Is in gesprek geweest met het Kunstgebouw, de provinciale organisatie voor cultuuronderwijs en cultuurparticipatie in Zuid-Holland. Er komen incidentele middelen terug naar de gemeente Barendrecht vanwege een tijdelijk niet ingevulde functie.
 • Heeft het signaal ontvangen dat particuliere zwemschool Swimmin een aanvraag heeft gedaan voor een energiesubsidie. De aanvraag zal worden afgewezen omdat het bedrijf geen aanspraak kan maken op deze subsidieregeling.
 • Heeft vorige week een interne bijeenkomst bijgewoond over de Wet Open Overheid met Ombudsman Marianne van den Anker.
Wethouder De Hoop
 • Is deze week aanwezig bij BAR-talk om te praten over verslavingszorg.
 • Heeft een signaal ontvangen dat de prijzen in het nieuwe ontmoetingscentrum in Borgstede hoog zijn. De wethouder laat dit onderzoeken.
 • Opent dit weekend een vrijwilligersmarkt en sluit aan bij een lunch van Stichting Present.
 • Burgemeester Veldhuijzen
 • Blikt terug op een bezoek met Wethouder Van der Linden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de verplaatsing van ProRail.
 • Blikt terug op een gesprek met burgemeester Oosterwijk van Ridderkerk.

20 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Blikt terug op het bezoek van de directie van de provincie Zuid-Holland aan de BAR-directieraad.

21 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen commissievergaderingen.

22 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raadsvergadering.

23 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

24 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

25 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

26 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

27 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juni 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 23 mei 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Voorjaarsnota en vervolgbespreking doorontwikkeling indicatoren (Koen Suijkerbuijk)

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten met enkele aanpassingen vast.

4 VNG Ledenbrief 23/018 – Invoering wet goed verhuurderschap

Het college neemt kennis van de brief en verzoekt de organisatie de uitvoering van de wet vorm te geven.

5 RIB Afhandeling motie 2022-035 ‘IJsvrij Barendrecht’

Het college stemt in met de brief.

6 Beantwoording schriftelijke vragen EVB inzake openbare orde en veiligheid

Het college wenst tekstuele aanpassingen in de beantwoording en besluit de brief aan te houden. De organisatie wordt verzocht de aangepaste brief opnieuw te agenderen voor de volgende collegevergadering.

7 Beantwoording schriftelijke raadsvragen VVD en EVB inzake zorgfraude

Het college stemt in met de brief.

8 Kindpakket Leergeld en motie menstruatiearmoede

Besluit
 1. De ‘Gewijzigde Uitvoeringsovereenkomst Kindpakket in natura Barendrecht 2023’ aan te gaan.
 2. De afdoeningsbrief motie menstruatiearmoede (2022-034) vast te stellen en te versturen.

Het college stemt in met het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen in de
raadsinformatiebrief. Tevens wordt besloten de gewijzigde uitvoeringsovereenkomst ter kennisname naar de Maatschappelijke Adviesraad te sturen. Wethouder De Hoop wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

9 Motie ‘Help Kledingbank de winter door’

Besluit
 1. De afdoeningsbrief motie ‘Help de Kledingbank de winter door’ (2022-021) vast te stellen en te versturen.
 2. De toekenningsbeschikking eenmalige subsidie voor energiekosten aan Stichting Kledingbank Uniek vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

10 Definitief organisatie- & formatieplan Barendrechtse organisatie 2024

Besluit
 1. Kennis te nemen van het advies van de ondernemingsraad op het concept organisatie- & formatieplan en bijbehorend functieboek.
 2. Het organisatie- & formatieplan van de Barendrechtse organisatie 2024 en bijbehorend functieboek vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en geeft de WOR-bestuurder enkele adviezen mee voor de concept reactie richting de Ondernemingsraad.

11 Preventief Jeugdbeleid 2023-2025

Besluit
 1. Het beleidsstuk Versterken en Voorkomen: Preventief Jeugdbeleid 2023-2025 vast te stellen.

Het college besluit het voorstel aan te houden. De organisatie wordt verzocht de evaluatie toe te voegen, het voorstel om te zetten in een raadsvoorstel en advies te vragen aan de Maatschappelijke Adviesraad.

12 Voorjaarsnota 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De voorjaarsnota 2024 vast te stellen en deze als uitgangspunt te nemen voor de verdere samenstelling van de begroting 2024 – 2027.
 2. De conceptversie van de doelenbomen als uitgangspunt te hanteren voor het opzetten van de beleidsprogramma’s van de begroting 2024.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Evaluatie schuldhulpverlening Barendrecht 2022

Besluit
 1. De evaluatie Schuldhulpverlening 2022 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief ‘Evaluatie Schuldhulpverlening 2022’ vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Jaarverslag Leerplicht 2021-2022

Besluit
 1. Het jaarverslag Leerplicht 2021-2022 vast te stellen.
 2. Verslag uit te brengen aan de raad over het gevoerde leerplichtbeleid door verzending van bijgevoegde raadsinformatiebrief waaraan het jaarverslag Leerplicht 2021-2022 als bijlage wordt toegevoegd.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Opleggen last onder dwangsom aan directie Café Den Pimpelaer, Doormanplein 3C

Besluit
 1. Een last onder dwangsom op te leggen aan de directie van Café Den Pimpelaer aan het
  Doormanplein 3C wegens het overschrijden van de geluidsnormen uit artikel 2.17, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer met het doel om naleving blijvend af te dwingen.
 2. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op een bedrag van € 1.000,- per keer dat wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan artikel 2.17, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, tot een maximum van € 3.000,-, waarbij per week maximaal één constatering kan plaatsvinden.
 3. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op twee weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Groenvisie Barendrecht 2030

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Groenvisie Barendrecht 2030 vast te stellen.
Het college besluit:
 1. De organisatie te verzoeken een uitvoeringsprogramma t.b.v. de Groenvisie Barendrecht 2030 op te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen in het voorstel en de visie. Wethouders Van der Linden en Vermaat worden gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

17 Zienswijze begroting 2024 en 1e wijziging begroting 2023 SVHW

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en de 1e wijziging begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling SVHW vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Zienswijze Ontwerpbegroting 2024 en 1e ontwerp-begrotingswijziging 2023 GR Nieuw Reijerwaard

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de begroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

Het college besluit conform het voorstel.

19 Zienswijze ontwerpbegroting 2024 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van NRIJ vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in de concept zienswijze. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de stukken conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

20 Zienswijze begroting 2024-2027 GGD Rotterdam-Rijnmond

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de begroting 2024-2027 GGD Rotterdam-Rijnmond vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

Het college besluit conform het voorstel.

21 Zienswijze ontwerpbegroting 2024 MRDH

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in de zienswijze. Portefeuillehouder Veldhuijzen wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

22 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

De burgemeester informeert het college over de laatste stand van zaken. Ten aanzien van de opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt op dit moment gezocht naar een alternatieve locatie voor de buurtkamer. Door de aanstaande verbouwing van ’t Trefpunt moet een alternatieve locatie gevonden worden.

23 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over enkele ontwikkelingen m.b.t. de Boelehaven en de Kempenaar.
Wethouder Van der Linden
 • Blikt terug op een geslaagd bezoek aan het NAM-terrein.
 • Bespreekt met het college de stand van zaken m.b.t. het pand aan de Voordijk 267.
 • Blikt terug op de uitspraak van de rechter inzake het verkeersbesluit Doormanplein.
Wethouder De Hoop
 • Sluit vanmiddag aan bij een bijeenkomst over het Hitteplan.
 • Gaat morgen naar een Welzijnscongres in ‘s-Hertogenbosch.
Wethouder Stolk
 • Bespreekt met het college enkele ontwikkelingen vanuit de Stichting Onderwijs & Bedrijven Barendrecht.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Blikt terug op een gesprek met de burgemeester en wethouder van Zwijndrecht inzake het NRIJ.
 • Blikt vooruit op een gesprek samen met Wethouder Van der Linden met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de verplaatsing van ProRail.

24 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Geen aanvullende informatie.

25 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

26 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de komende commissievergaderingen.

27 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

28 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

29 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

30 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

31 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 16 mei 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

Afwezig:

 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris

1. Opening en vaststelling agenda

Het college besluit punt 5 van de conceptagenda af te voeren en stelt de agenda voor het overige vast.

2. Presentatie “woonruimteverdeling en de toewijzing en voorrang voor Barendrechters” (Monique de Jonge

Geen aanvullende informatie.

3. Doelenbomen en indicatoren begroting 2024 (Michiel Jabaaij, Koen Suijkerbuijk)

4. Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast.

5. Transformatie Zuideinde 57-79 Barendrecht (Klaverbladpanden)

Het college besluit het agendapunt af te voeren.

6. VNG Ledenbrief 23/017 – Bekendmaking voorgedragen kandidaten VNG-bestuur en commissies

Het college neemt kennis van de brief.

7. Reactie OR adviesaanvragen O&F plannen en functieboeken BD, AW, RK en BAR nieuwe stijl

Het college neemt kennis van de reactie van de Ondernemingsraad.

8. Collegebrief informateur en onderhandelaars provincie Zuid-Holland

Het college stemt in met de brief en verzoekt de organisatie een afschrift van de brief te versturen naar de gemeente Ridderkerk en de gemeente Rotterdam.

9. Beantwoording schriftelijke vragen EVB straataanzicht Rivierenbuurt

Het college stemt in met de brief en wenst twee tekstuele aanpassingen. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging op te laten stellen en te versturen.

10. Reactie op advies MAB inzake opbouw nieuwe organisatie

Het college stemt in met de brief.

11. Brieven beantwoording schriftelijke vragen PvdA/VVD/EVB inzake kermis

Het college stemt in met de brieven.

12. Voorjaarsnota 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De voorjaarsnota 2024 vast te stellen en deze als uitgangspunt te nemen voor de verdere samenstelling van de begroting 2024 – 2027.
 2. De conceptversie van de doelenbomen als uitgangspunt te hanteren voor het opzetten van de beleidsprogramma’s van de begroting 2024.

Het college wenst nog enkele aanpassingen in de Voorjaarsnota 2024 en besluit het voorstel opnieuw te agenderen voor de collegevergadering van 23 mei 2023.

13. Verordening Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Verordening Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht 2023 vast te stellen.
Het college besluit:
 1. Voor de uitvoering van werkzaamheden en ondersteuning van de MAB per 2023 structureel € 21.500 vanuit het budget Wmo begeleiding PGB naar het budget Wmo uitvoering over te hevelen.
 2. De Regeling Wmo-adviesraad Barendrecht in te trekken.
 3. De antwoordbrief aan de Maatschappelijke Adviesraad vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14. Zienswijze ontwerpbegroting 2024 DCMR

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15. Straatnaamgeving inbreilocatie Dorpzicht

Besluit
 1. Ten behoeve van de inbreilocatie t.h.v. 1e Barendrechtseweg 92a de straatnaam ‘Johannes Nolenstraat’ vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel. De portefeuillehouder zegt toe de mogelijkheden rondom een straatnamencommissie verder te onderzoeken.

16. Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 VRR

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen en in te dienen.

Het college stemt in met het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in de conceptzienswijze. Burgemeester Veldhuijzen wordt gemandateerd om de stukken conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

17. Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken.

18. Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder De Hoop
 • Zal een bezoek brengen aan verpleeghuis De Elf Ranken vanwege zijn 50-jarig bestaan.
 • Zal deelnemen aan een consultatiesessie van de VNG over de Hervormingsagenda Jeugd.
 • Heeft kennisgemaakt met de nieuwe bestuurder van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond.
Wethouder Stolk
 • Heeft een verzoek ontvangen voor een expositie in het gemeentehuis ter gelegenheid van Keti Koti en heeft de initiatiefnemers verzocht vooral in te zetten op een bredere doelgroep.
 • Heeft de startbijeenkomst over het Integraal Accommodatieplan bijgewoond.
 • Gaat in gesprek met de betrokkenen over de klokken aan het Middeldijkerplein.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college dat een externe meeloopt met de boa’s. Er volgt nog een kennismaking met bestuurders en Bureau Bestuursondersteuning. Voor de zomer wordt de eerste terugkoppeling verwacht.
 • Verzoekt het college alert te zijn op dossiers met aspecten van ruimtelijke ordening.
Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over de behandeling van de verzoeken om een voorlopige voorziening bij de rechtbank Rotterdam met betrekking tot het Doormanplein.
 • Informeert het college over een gesprek met de initiatiefnemers van de kippentuin aan de Kempenaar.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Heeft het afscheid van de vorige burgemeester van Ridderkerk en de installatie van de nieuwe burgemeester van Ridderkerk bijgewoond.
 • Heeft volgende week een kennismakingsgesprek met de nieuwe burgemeester van Ridderkerk.
 • Informeert het college over de stand van zaken rondom ProRail.

19. Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Adjunct-gemeentesecretaris Van Zanten informeert het college over een activiteitenkalender, op basis waarvan medewerkers kennis kunnen maken met de nieuwe Barendrechtse organisatie.

20. Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

21. Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende vergaderingen.

22. Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

23. Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

24. Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

25. Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

26. Rondvraag

Geen vragen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 mei 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 9 mei 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie GRJR

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast.

4 Ambtsbezoek cdK Jaap Smit aan Barendrecht op maandag 13 november 2023, 14.00 – 18.00 uur

Het college wacht de uitnodiging van de provincie voor het voorbereidingsgesprek af en kijkt uit naar het bezoek.

5 VNG Ledenbrief 23/014 – Principeakkoord Kabinet Hervormingsagenda Jeugd

Het college neemt kennis van de brief.

6 VNG Ledenbrief 23/015 – Voorbereiding ALV 14 juni 2023 en VNG Verenigingsstrategie 2030

Het college neemt kennis van de brief.

7 VNG Ledenbrief 23/016 – Actuele opgaven asielopvang, huisvesting statushouders en integratie

Het college neemt kennis van de brief.

8 Opdrachtdocument Servicenormen Dienstverlening Barendrecht

Het college stemt in met het opdrachtdocument. Daarbij wordt de wens uitgesproken om eerder te starten met het opzetten van KPI’s. De gemeentesecretaris zal hierover in gesprek gaan met de Clustermanager Dienstverlening.

9 Algemene Ledenvergadering VZHG op 12 mei 2023

Het college neemt kennis van de stukken.

10 Notitie afstoten woningen Maasstraat mei 2023

Het college besluit de woningen nog niet te willen verkopen. De organisatie wordt verzocht om een visie voor het kavel te ontwikkelen.

11 Memo Sportbeleid van 2023 naar 2024

Het college stemt in met het doorschuiven van de ontwikkeling van nieuw sportbeleid naar 2024. Daarbij wordt voorgesteld het budget voor 2023 af te ramen in de 2e tussenrapportage en op de nemen in de begroting 2024. De organisatie wordt verzocht een raadsinformatiebrief op te stellen om de gemeenteraad hierover te informeren. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging op te laten stellen en te versturen.

12 Brief aan Adviesraad Barendrecht inzake advies verkiezingen 2023

Het college stemt in met de brief.

13 RIB Beantwoording SV VVD geheimhouding

Het college stemt in met de brief.

14 Collegebrief Emborion Vastgoed

Het college stemt in met de brief.

15 Collegebrief GRNR

Het college stemt in met de brief en wenst een tekstuele toevoeging m.b.t. de ontwikkelingen rondom een vrijgekomen kavel. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te laten passen en te versturen.

16 Jaarstukken 2022

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Jaarstukken 2022, onder voorbehoud van een goedkeurende verklaring van de accountant, vast te stellen.
 2. Het positieve jaarrekeningresultaat van € 4.259.442 aan de algemene reserve toe te voegen.
 3. De restantkredieten, opgenomen in het investeringsoverzicht in de kolom doorschuiven naar 2023 op blz. 128 van de jaarrekening, totaal € 3.210.100, beschikbaar te stellen in 2023.
 4. De onrechtmatige begrotingsafwijkingen, opgenomen bij het begrotingscriterium op blz. 112 van de jaarrekening, totaal € 166.426, te autoriseren.

Het college stemt in met de jaarstukken en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de stukken conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

17 1e Tussenrapportage 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De 1e Tussenrapportage 2023 vast te stellen.
 2. De mutaties op de Begroting 2023 die voortvloeien uit de 1e Tussenrapportage 2023 vast te stellen.

Het college stemt in met de 1e tussenrapportage en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de stukken conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

18 Bezwaren m.b.t. besluit beëindigen reinigingsrecht

Besluit
 1. De drie bezwaren behandeld door de Commissie bezwaarschriften op 22 februari 2023 m.b.t.
  beëindigen reinigingsrecht gegrond te verklaren en de aan die bezwaarmakers gerichte besluiten van 25 november 2022 te herroepen conform bijgevoegde conceptbeslissingen op bezwaar.
 2. De besluiten van 25 november 2022 m.b.t. beëindigen reinigingsrecht gericht aan de overige vier bezwaarmakers in te trekken conform bijgevoegde conceptbesluiten.
 3. De overige besluiten m.b.t. beëindigen reinigingsrecht van 25 november 2022, waartegen geen bezwaar is gemaakt, niet in te trekken.

Het college besluit conform het voorstel.

19 Jaarverslag VTH-Wabo 2022 Barendrecht

Besluit
 1. Het Jaarverslag VTH-Wabo 2022 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en met het bijgevoegde Jaarverslag VTH-Wabo 2022 aan de raad te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

20 Wijziging Nadere regels jeugdhulp gemeente Barendrecht 2023

Besluit
 1. De aanpassing van de Nadere regels jeugdhulp 2023 en de daarbij behorende bijlagen III en IV met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 vast te stellen conform bijgaand wijzigingsbesluit.

Het college besluit conform het voorstel.

21 Intentieverklaringen ten behoeve van CPO Living Our Dream Together (LODT)

Besluit
 1. De intentieverklaringen met betrekking tot medewerking aan een onderzoek naar de haalbaarheid van het initiatief van CPO Living Our Dream Together (LODT) vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

22 Benoeming lid van de Raad van Toezicht OZHW

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

De raad voor te stellen:
 1. Mevrouw M. Lansbergen-Kerklaan met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting OZHW voor Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO).
 2. De brief aan OZHW over het raadsbesluit vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst in de brief aan OZHW het verzoek op te nemen om voortaan tijdig dergelijke benoemingen ter besluitvorming voor te leggen. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

23 Vaststelling 1e wijziging GR SVHW 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Toestemming te verlenen aan het college voor het instemmen met de 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023.

Het college besluit conform het voorstel.

24 Verlenging tijdelijke huisvesting acute noodopvang asielzoekers Zuider Carnisseweg 110a met 12 maanden

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De tijdelijke huisvesting acute noodopvang asielzoekers aan de Zuider Carnisseweg 110a voor een periode van 12 maanden te verlengen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Burgemeester Veldhuijzen wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

25 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken.

26 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over enkele gevoerde gesprekken met verschillende supermarktpartijen.
 • Heeft gesproken met grondeigenaren/ontwikkelaars langs de Koedoodzone over ontwikkelkansen.
 • Spreekt de behoefte uit voor een projectleider Doormanplein. De gemeentesecretaris en adjunct-gemeentesecretaris zullen met een voorstel komen.
 • Bespreekt met het college de stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling van de Zuidpolder.
Wethouder De Hoop
 • Informeert het college dat zij als kernvertegenwoordiger namens de BAR-gemeenten zitting heeft genomen in het IZA-regio overleg.
 • Heeft zitting genomen in het kerncomité van de Raad voor het Publiek Belang.
 • Blikt vooruit op de opening van Smaak aan het water bij WSV ’t Waaltje aankomende zaterdag.
 • Informeert het college dat zij in gesprek is met Yulius over de verbinding met omwonenden.
Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over enkele gevoerde gesprekken met partners uit de regio inzake de afsluiting van de Heinenoordtunnel. Ondanks de hinder die is ontstaan blijken de juiste maatregelen te zijn getroffen.
 • Informeert het college over de aanstaande voorlopige voorzieningen inzake het verkeersbesluit rondom het Doormanplein.
Wethouder Stolk
 • Informeert het college over de ontwikkelingen bij VV Smitshoek met betrekking tot de wens voor een nieuw kunstgrasveld. Er heerst nog steeds ontevredenheid bij enkele omwonenden.
 • Informeert het college over een initiatief voor schooltuinen. Er wordt onderzocht of er een locatie beschikbaar is.
 • Bespreekt met het college de lopende gesprekken met de kledingbank en de voedselbank over een nieuwe locatie. Volgende week praat de wethouder de commissie bij.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Informeert het college over de toenemende inzet van de politie bij het Inge de Buijn zwembad, inzake overlast van jongeren.
 • Blikt terug op dodenherdenking, de lintjesregen, Bevrijdingsdag en Koningsdag. Dit is allemaal goed verlopen.

27 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over hoe er op dit moment wordt omgegaan met vacatures in relatie tot het plaatsingsproces.

28 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergadering AZ&F.

29 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende vergaderingen.

30 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

31 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

32 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

33 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

34 Rondvraag

Geen vragen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 mei 2023

de loco-secretaris, L. van Zanten MSc

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 25 april 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

Afwezig:

 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder

1. Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2. Eerste bespreking concept 1e Turap en Jaarrekening

3. Presentatie “woonruimteverdeling en de toewijzing en voorrang voor Barendrechters” (Monique de Jonge)

4. Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten met enkele tekstuele aanpassingen vast.

5. Aanbiedingsbrief raden en Bovenregionaal Plan Jeugdhulp+

Het college neemt kennis van de brief.

6. Petitie Buurttuin Kempenaar

Het college neemt kennis van de petitie en is van mening dat in de aangedragen argumenten geen redenen zijn gevonden om af te wijken van het eerder genomen besluit. Het college besluit vast te houden aan de lijn om de dieren uit de buurttuin aan de Kempenaar te verwijderen. Gezien de tijd die nodig was om de petitie te beoordelen krijgen de betreffende bewoners meer tijd om de dieren te verwijderen. De bewoners worden hierover geïnformeerd via een brief.

7. VNG Ledenbrief 23/013 – Vraag voor 28 april uitvoeringsmiddelen energietransitie aan

Het college neemt kennis van de brief.

8. RIB Huisvesting vergunninghouders

Het college stemt in met de brief.

9. Lobbybrief Provincie Zuid-Holland

Het college besluit de brief aan te houden. Portefeuillehouder Veldhuijzen gaat met de ambtelijke organisatie in gesprek over eventuele aanpassingen.

10. Toekomst Inge de Bruijnzwembad

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De exploitatiebijdrage voor BEBOM BV voor de jaren 2023 en 2024 structureel te verhogen met € 350.000,00 en de exploitatiebijdrage voor de jaren 2025, 2026 en 2027 structureel te verhogen met € 429.000,00 om de exploitatiebegroting van het Inge de Bruijnzwembad sluitend te krijgen.
 2. De exploitatiebijdrage aan BEBOM BV m.i.v. 2024 jaarlijks te indexeren met eenzelfde percentage als de gemeentelijke begroting.
 3. Een eenmalige extra exploitatiebijdrage beschikbaar te stellen van € 1.325.000,00 voor door BEBOM BV uit te voeren groot onderhoud tot en met 2027 en deze uit te betalen in 2023 (€ 265.000,00) en 2024 (€ 1.060.000,00).
 4. Een bedrag van € 975.000,00 beschikbaar te stellen voor investeringen in het binnenzwembad.
 5. Een bedrag van € 941.000,00 beschikbaar te stellen voor investeringen in het zwembadterrein.
 6. Een bedrag van € 671.000,00 beschikbaar te stellen voor de investering in een buitenterras/overkapping.
 7. Af te wijken van de afschrijvingstermijnen in de Nota Activabeleid 2021 van de gemeente
  Barendrecht en akkoord te gaan met een afschrijvingstermijn van 20 jaar voor de investeringen in het binnenzwembad en van 15 jaar voor de investeringen in het zwembadterrein.
 8. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de 1e tussenrapportage van 2023/de begroting 2024.

Het college besluit conform het voorstel en wenst de financiële paragraaf aan te vullen. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

11. Woonvisie Barendrecht 2023-2027

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Woonvisie Barendrecht 2023-2027 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

12. Zienswijze voorlopige jaarstukken 2022, ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de voorlopige jaarstukken 2022, ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 vast te stellen en te versturen.
 2. De financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2024 te verwerken in de voorjaarsnota/begroting 2024 van de gemeente Barendrecht.

Het college besluit conform het voorstel en wenst onder het kopje financiën informatie op te nemen over het recent gesloten akkoord tussen het Rijk en gemeenten inzake minder besparingen op de jeugdhulp en de verwachte gevolgen daarvan in de meicirculaire. Wethouder De Hoop wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

13. Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Besluit
 1. De startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2024-2027 vast te stellen.
 2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14. Zienswijze conceptjaarstukken 2022 gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de concept Jaarstukken 2022 van de GR BAR-organisatie vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

Het college besluit conform het voorstel.

15. Mandaat vaststellingsbeschikkingen subsidies kinderopvang

Besluit
 1. Wethouder Stolk te mandateren de vaststellingsbeschikkingen voor de subsidies Basispeuterplaatsen en Voor- en Vroegschoolse Educatie voor de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

16. Barendrechtse organisatie 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Kennis te nemen van het organisatie- & formatieplan Barendrecht 2024.
 2. In te stemmen met de uitkomsten van het financiële spoor ten aanzien van de gedeeltelijke ontvlechting van de BAR-organisatie.
 3. Voor de ontvlechtingskosten een incidenteel bedrag van € 3 miljoen beschikbaar te stellen.
 4. Dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve en te verwerken in de 1e tussenrapportage 2023.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

17. Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

De burgemeester bespreekt de stand van zaken.

18. Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over een aangevraagde voorlopige voorziening tegen het verkeersbesluit inzake het Doormanplein. Wethouder Vermaat wordt door het college gemachtigd een advocaat in te huren voor het verweer namens de gemeente.
Wethouder De Hoop
 • Blikt terug op een geslaagde bijeenkomst inzake Bewust Barendrecht.
 • Informeert het college over de ontwikkeling van een plan van aanpak om de wachtlijsten op het gebied van WMO terug te dringen.
 • Heeft een M50 bijeenkomst bezocht en is aangesloten bij de pijler sociaal.
Wethouder Stolk
 • Informeert het college over een bericht van de organisatie van Lekker & Live aan de gedupeerden.
 • Blikt terug op het incident op de kermis waarbij een jongen is beroofd en mishandeld. Bij de evaluatie van het evenement worden de nodige punten meegenomen.
 • Informeert het college over een verzoek van de jeu de boules vereniging om zich af te splitsen van de korfbalvereniging. De wethouder vraagt hierover advies aan de Sportraad.
 • Blik terug op de dag van kinderdagverblijf.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Informeert het college over het bezoek van een delegatie uit Louny aan Barendrecht van 14 tot 18 juni. Er wordt een programma gemaakt waarbij ook de afzonderlijke collegeleden een rol zullen spelen.

19. Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over enkele voorstellen aan de ambtelijke en bestuurlijke stuurgroep die in voorbereiding zijn inzake het verrekenmodel van de BAR-organisatie nieuwe stijl en de gemeentewerven.

20. Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen raadsvergadering.

21. Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

22. Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

23. Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

24. Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

25. Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

26. Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 mei 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer en de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 18 april 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Aanwezigheid Ronald Schneider: 09.30 – 10.30 uur

Geen aanvullende informatie.

3 Presentatie “verkenning lange termijn strategie opvang asielzoekers, statushouders,
Oekraïners’’ (Rik Peters, Daniel Ratzon, Gertjan Veneberg)

Geen aanvullende informatie.

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

5 Voorbereidingsbesluit regulering supermarkten Barendrecht

Het college besluit conform het voorstel.

6 Brief GR Nieuw Reijerwaard inzake kavel I3 Rungis/Meeder/Fresh2You

Het college neemt kennis van de brief en verzoekt de organisatie een reactie voor te bereiden waarin wordt aangegeven dat aan het verzoek van de GR Nieuw Reijerwaard wordt voldaan.

7 Collegebrief afhandeling motie 2022-035 IJsvrij Barendrecht

Het college besluit de brief aan te houden.

8 RIB vestigingsplannen ALDI

Het college stemt in met de brief.

9 RIB O&F plan/financieel spoor BAR

Het college stemt in met de brief.

10 Kadernota 2024 VRR

Het college stemt in met de brief.

11 Beroep tegen bestemmingsplan ‘Buijtenland van Rhoon 2021’ in Albrandswaard

Besluit
 1. Beroep in te stellen bij de Raad van State tegen de horecavoorziening Graaf van Portland in het bestemmingsplan ‘Buijtenland van Rhoon 2021′ in Albrandswaard.
 2. Advocate mevrouw L. Hoenselaar van kantoor Weebers Vastgoed Advocaten N.V. met recht van substitutie te machtigen om de gemeente Barendrecht te vertegenwoordigen in genoemde beroepsprocedure en om al datgene te doen wat voor de behandeling van deze procedure noodzakelijk is, waaronder het indienen van een beroepsschrift en het optreden tijdens de zitting bij de Raad van State.
 3. Eventuele voorbereidings- en proceshandelingen van genoemde advocate te bekrachtigen.
 4. De gemeenteraad te informeren over dit besluit door vaststelling van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Verordening gemeentelijke onderscheidingen Barendrecht 2023
Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Verordening gemeentelijke onderscheidingen Barendrecht 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Uitvoering Wet hersteloperatie toeslagen

Besluit
 1. Besluit tot wijziging mandaatbesluitregeling van de gemeente voor de BAR-organisatie ten behoeve van de Wet hersteloperatie toeslagen vast te stellen.
 2. “Beleid voor de uitvoering van de Wet hersteloperatie toeslagen” vast te stellen.
 3. Het mandaatbesluit voor functionarissen Sociaal Domein (van de BAR-organisatie) voor aanvragen en afwikkelen subsidie in het kader van de Wet hersteloperatie toeslagen vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Woonvisie Barendrecht 2023-2027

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Woonvisie Barendrecht 2023-2027 vast te stellen.

Het college besluit het voorstel aan te houden en wenst de nodige tekstuele aanpassingen:

 • De huisstijl van het stuk naar de huisstijl van Barendrecht omzetten.
 • De juiste aantallen noemen in het voorstel m.b.t. het aantal ingevulde enquêtes.
 • Aan het raadsvoorstel de nota van beantwoording, de resultaten van de enquête en de reactie van de provincie op het regioakkoord Rotterdam 2022 toevoegen en hierover geen aparte raadsinformatiebrief te sturen.
 • Op pagina 8 een tekstuele toevoeging te doen t.a.v. de instroom van asielzoekers.

Het college wenst het voorstel volgende week opnieuw te agenderen.

15 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken. Er is geconstateerd dat ten onrechte in de media wordt gesproken over reeds in gang gezette in de plaatsstelling t.a.v. de huisvesting van statushouders. Barendrecht heeft een vooraankondiging gehad en heeft nu de tijd tot 1 juli om de achterstand in te lopen. Naar verwachting wordt de achterstand per 1 juli volledig weggewerkt. Komende week zal een raadsinformatiebrief worden voorbereid om de raad over de laatste stand van zaken te informeren.
Het college blikt tevens terug op het gesprek met de provincie en de gemeente Rotterdam inzake het Zuidelijk Randpark. De provincie zal zich beraden over de verschillende standpunten van de gemeenten.

16 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over een mogelijke aanvraag van een voorlopige voorziening inzake het verkeersbesluit Doormanplein.
 • Informeert het college over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de verwijdering van de dieren in de buurttuin aan de Kempenaar.
Wethouder Van der Linden
 • Heeft gister gesproken met de horecaondernemers over het concept terrassen- en horecabeleid. Aangezien er nog de nodige vragen leven wordt er meer tijd voor genomen om tot een definitief stuk te komen. Een stuk met draagvlak onder alle partners.
 • Informeert het college over gesprekken met Rijkswaterstaat inzake het gebruik van het bouwdok voor Aquarendrecht.
 • Is op bezoek geweest bij het in aanbouw zijnde nieuwe distributiecentrum van Albert Heijn. Na aanleiding van zijn bezoek heeft hij enkele signalen ontvangen inzake overlast van verlichting. Hier heeft hij inmiddels aandacht voor gevraagd.
 • Heeft namens Wethouder Vermaat een brainstorm met de provincie bijgewoond over de toekomst van het winkelgebied. De provincie komt met een advies.
Wethouder De Hoop
 • Heeft gisteren een stuurgroep ketenzorg dementie bijgewoond. Er is afgesproken om deze stuurgroep op te heffen, aangezien de ketenzorg nu goed functioneert en onderdeel is geworden van het ISA-akkoord.
 • Is met wethouder Stolk op bezoek geweest bij Stichting Bram in basisschool de Botter in Ridderkerk.
 • Is aangesloten bij een activiteit van de buurtagenda Vrijenburg. Daarbij is aandacht gevraagd voor het herstel van de stoepen na de aanleg van glasvezel. Wethouder Vermaat pakt dit signaal op.
 • Blikt vooruit op de kick-off van het project Bewust Barendrecht, die op 19 april gepland staat.
Wethouder Stolk
 • Is verzocht burgemeester Attema op te volgen in de BSGO.
 • Informeert het college over een incident bij zwemschool Swimmin van afgelopen weekend.
 • Bespreekt met het college de geplande ondertekening van de aanneemovereenkomst inzake de realisatie van de onderwijscampus. Het college mandateert wethouder Stolk om te besluiten tot het aangaan van de aanneemovereenkomst die betrekking heeft op de realisatie van de onderwijscampus aan de Dierensteinweg 2. De burgemeester machtigt wethouder Stolk om de aanneemovereenkomst te ondertekenen.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Informeert het college over de laatste ontwikkelingen m.b.t. de verplaatsing van ProRail.
 • Blikt terug op de paasviering bij Oekraïense vluchtelingen waar hij bij aanwezig is geweest.
 • Is op bezoek geweest bij de brandweer.
17 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Blikt terug op de sessies met medewerkers inzake het Barendrechtse O&F-plan.

18 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen commissievergaderingen.

19 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de komende raads- en commissievergaderingen.

20 Terugkoppeling uit verbonden partijen
 • Het college blikt terug op bijeenkomsten met verbonden partijen.
 • Wethouder De Hoop heeft de stuurgroep jeugdbescherming bijgewoond. Er wordt vanuit de stuurgroep door KPMG onderzoek gedaan naar verbeteringen in de jeugdbeschermingsketen.
 • Wethouder De Hoop zal aanstaande vrijdag bij de ALV van de M50 aanwezig zijn.
21 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

22 Ingekomen uitnodigingen

Niet van toepassing.

23 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

24 Rondvraag

Geen vragen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 april 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 11 april 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1. Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2. Koedoodse haven – NPLG en presentatie (Roald Fekken, Annette van Vliet, Jurrien van den Berg)

Geen aanvullende informatie.

3. Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten met enkele tekstuele aanpassingen vast.

4. Rekenkamer jaarverslag 2022

Het college neemt kennis van het jaarverslag.

5. Advies BAR-ontvlechting

Het college neemt kennis van het advies en zal een reactie voorbereiden.

6. Concept Gedragscode Integriteit Burgemeester en Wethouders Barendrecht 2023

Het college neemt kennis van de concept gedragscode en geeft de burgemeester de nodige opmerkingen mee.

7. Memo Prorail

Het college neemt kennis van het memo.

8. RIB Aandacht slavernijverleden

Het college stemt in met de brief.

9. Collegebrief motivering administratief beroep PZH over besluitvorming NRIJ

Het college stemt in met de brief.

10. Openbare verlichting en beheer parkeerplaats 3e Barendrechtseweg

Besluit
 1. In te stemmen met de realisatie van openbare verlichting ter plaatse van:
  1. de parkeerplaatsen ten oosten van de 3e Barendrechtseweg;
  1. het toegangspad naar horecagelegenheid Theehuys Polderzicht.
 2. De kosten hiervoor als volgt op te nemen:
  1. € 27.580 incidenteel in 2023 bij te ramen en meenemen in de Tweede Tussenrapportage 2023;
  1. € 580 jaarlijks op te nemen in de begroting van de gemeente Barendrecht in de periode van 2024 t/m 2042, via de Voorjaarsnota 2024.
 3. De volgende afspraken te maken met de eigenaar-exploitant van Theehuys Polderzicht, en deze per brief te bevestigen:
  1. De eigenaar-exploitant doet een eenmalige bijdrage als dekking van de gemeentelijke kosten voor de aanschaf en realisatie van de lichtmast ter plaatse van het toegangspad naar de horecagelegenheid. De gemeente stuurt hiertoe een factuur aan de eigenaar-exploitant.
  1. Tot en met het eind van de looptijd van de afgegeven drank-, horeca-, exploitatie- en terrasvergunning (3 maart 2025), is de eigenaar-exploitant verantwoordelijk voor het tenminste wekelijks uitvoeren van een ronde over de parkeerplaats met als doel het verwijderen en afvoeren van zwerfafval.

Het college besluit conform het voorstel.

11. Controleplan VIC 2023, Normenkaders 2022 en 2023, Frauderisicoanalyse, Misbruik & Oneigenlijk gebruik, Controleprotocol 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het controleplan VIC 2023 Barendrecht vast te stellen.
 2. Het normenkader 2023 Barendrecht vast te stellen.
 3. De nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik 2023 vast stellen.
 4. Het controleprotocol 2023 Barendrecht vast te stellen.
Het college besluit:
 1. De frauderisicoanalyse 2023 Barendrecht vast te stellen en middels bijgaande raadsinformatiebrief ter informatie toe te zenden aan de raad.
 2. Het normenkader 2022 Barendrecht vast te stellen en middels bijgaande raadsinformatiebrief ter informatie toe te zenden aan de Raad.

Het college besluit conform het voorstel.

12. Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer Barendrecht 2023

Besluit
 1. De Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer Barendrecht 2023, onder gelijktijdige intrekking van de Beleidsregels leerlingenvervoer Barendrecht 2018, vast te stellen.
 2. De antwoordbrief op het gevraagde advies van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht vast te stellen en te verzenden.

Het college besluit conform het voorstel.

13. Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

De burgemeester en wethouder Van der Linden gaan volgende week in gesprek met de provincie en de gemeente Rotterdam inzake het Zuidelijk Randpark.

14. Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat:
 • Heeft vorige week gesproken met Patrimonium en Woonvisie over de ontwikkeling van sociale huurwoningen in de Stationstuinen. De betreffende partijen zijn samen met Havensteder in overleg met Emborion over de wijze waarop deze ontwikkeling gaat plaatsvinden.
 • Heeft gesproken met wethouder Hottentot van de gemeente Nissewaard over de ontwikkelingen op het gebied van verkeer in Nissewaard en de regio.
Wethouder Van der Linden:
 • Heeft een gesprek gehad met een vertegenwoordiger van de Lidl.
 • Bespreekt met het college de ambitie om de gegevens m.b.t. lokale inkoop op de gemeentelijke website te publiceren. Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar het digitaal toegankelijk maken van de betreffende informatie.
 • Heeft vorige week een bezoek gebracht aan de rivierenbuurt en fruitbuurt om de verduurzaming van woningen door ERA Contours en Patrimonium te bekijken.
 • Heeft gesproken met bewoners die bezwaar en beroep hebben aangetekend inzake het project Natuurgoed Ziedewij. Er zijn enkele goede afspraken gemaakt, waaronder het ontwikkelen van een visie voor het gehele gebied.
 • Informeert het college over een nieuwe horecagelegenheid ‘de Heeren van Lust’.
 • Is afgelopen vrijdag op bezoek geweest bij een iftar maaltijd bij Jaya’s in Carnisselande.
 • Blikt terug op een AB-vergadering van het NRIJ.
Wethouder De Hoop:
 • Heeft vorige week een bijeenkomst inzake brede welvaart bezocht.
 • Heeft een werkbezoek gebracht aan Hof van Eden. Zij hebben de ambitie om naast dagbesteding voor ouderen ook dagbesteding voor jongeren te gaan organiseren.
 • Bezoekt komende week een bijeenkomst van de wijkteams met het onderwijs.
Wethouder Stolk:
 • Heeft met Theater het Kruispunt gesproken over potentiele overlast van het publiek van de Kermis. Er is afgesproken extra toezicht vanuit de gemeente te organiseren en extra schoonmaak van de toiletvoorziening vanuit Theater het Kruispunt.
 • Heeft een gesprek gehad met de eigenaar van sporthal Van Loon n.a.v. zijn brief over de meest recente huurverhoging.
 • Informeert het college over een mogelijke partij die is gevonden om te investeren in gezamenlijke huisvesting van de Voedselbank en Kledingbank. Wel moet er nog een locatie worden gevonden.
Burgemeester Veldhuizen:
 • Blikt terug op de afgelopen DB-vergadering van de BAR-organisatie en de bestuurlijke stuurgroep.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 april 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 4 april 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1. Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2. Vaststelling besluitenlijst

Het college stemt in met de besluitenlijst en wenst enkele tekstuele aanpassingen.

3. VNG Ledenbrief 23/010 – Verbetering jeugdbeschermingsketen op korte en lange termijn

Het college neemt kennis van de brief.

4. Brief GV inzake aanvaarding benoeming tot informateur waterschap Hollandse Delta

Het college neemt kennis van de brief.

5. Memo rapport ‘Als de overheid niet thuis geeft’

Het college neemt kennis van het onderzoek.

6. Kadernota 2024 VRR

Het college neemt kennis van de stukken en zal deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.

7. RIB Doorontwikkeling planning en control instrumentarium

Het college stemt in met de brief en wenst een tekstuele toevoeging. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

8. RIB Financiën Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Het college stemt in met de brief en wenst een tekstuele toevoeging. Wethouder De Hoop wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

9. Beantwoording schriftelijke vragen EVB wijkbezoek Meerwede Zuid

Het college besluit de brief aan te houden. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om de brief waar nodig aan te laten passen en te versturen.

10. Beantwoording raadsvragen Onderwijscarrousel

Het college stemt in met de beantwoording en wenst een tekstuele aanpassing. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te laten passen en te versturen.

11. Organisatie- & formatieplan Barendrechtse organisatie 2024

Besluit
 1. Het organisatie- & formatieplan van de Barendrechtse organisatie 2024 en bijbehorend functieboek vast te stellen, onder voorbehoud van advies van de Ondernemingsraad.
 2. De gemeenteraad kort na het advies van de Ondernemingsraad en definitieve vaststelling van het organisatie- & formatieplan van de Barendrechtse organisatie 2024 en het functieboek te informeren over de uitkomsten, alvorens de financiële gevolgen te verwerken in de Voorjaarsnota en Begroting 2024.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen in het O&F-plan. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om het plan conform de beraadslaging aan te passen.

12. Plan van aanpak Jeugd en Excessief geweld Barendrecht 2023

Besluit
 1. Het plan van aanpak jeugd en excessief geweld vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over het plan van aanpak vast te stellen en te versturen.

Het college besluit het voorstel aan te houden.

13. Overeenkomst buurtbus RET en buurtbusvereniging

Besluit
 1. Een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de RET conform bijlage inzake het buurtbusvervoer in Barendrecht geldend van 1 januari 2023 tot 31 december 2025.
 2. Een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de Buurtbusvereniging Barendrecht conform de bijgevoegde conceptovereenkomst inzake het buurtbusvervoer in Barendrecht geldend van 1 januari 2023 tot 31 december 2025.
 3. De jaarlijkse kosten van € 53.000 in de periode 2023 t/m 2025 onder aftrek van het jaarlijks te ontvangen subsidiebedrag van € 26.500 te verwerken in de 1e tussenrapportage 2023.

Het college besluit conform het voorstel.

14. Intentieovereenkomst woningbouwontwikkeling Talmahof

Besluit
 1. Een intentieovereenkomst met Villex Beheer BV ten behoeve van woningbouwontwikkeling aan de Talmahof aan te gaan.

Het college besluit conform het voorstel.

15. Opleggen nieuwe last onder dwangsom Riederstee 9

Besluit
 1. Een nieuwe last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaren van de woning Riederstee 9 met het doel om de balkonbeglazing te laten voldoen aan de op 28 januari 2019 verleende omgevingsvergunning met nummer B180308534 en de daaraan verbonden voorschriften of de volledige balkonbeglazing te (laten) verwijderen en verwijderd te houden.
 2. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op een bedrag van € 10.000,– ineens.
 3. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op zes weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 4. Aan het besluit zakelijke werking toe te kennen.
 5. De last onder dwangsombeschikking van 4 oktober 2018, met kenmerk 1353922, en de invorderingsbeschikking van 13 november 2019, met kenmerk 53250, in te trekken.

Het college besluit conform het voorstel.

16. Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

De burgemeester geeft aan dat er inmiddels een overleg gepland staat met de provincie en de gemeente Rotterdam inzake het Zuidelijk Randpark.

17. Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Van der Linden:
 • heeft een gesprek met Dijkgraaf Bonjer gehad over de ontwikkeling van een samenwerkingsovereenkomst met het Waterschap. Een conceptovereenkomst is in ontwikkeling.
 • spreekt zijn zorg uit over de verkeersveiligheid bij de oversteek bij Hockeyclub Barendrecht.
  Wethouder Vermaat pakt dit op.
 • heeft vorige week een constructief gesprek gehad met de bewoners van de Maasstraat n.a.v. het stoppen van voorstel voor flexwonen. Er is afgesproken dat de vertegenwoordigers van de bewoners zelf ook participatie opstarten om te bekijken hoe de wijk impulsen kan krijgen.
 • blikt terug op een bezoek samen met de burgemeester aan Emborion, waarbij is gesproken met de Directeur-Generaal Volkshuisvesting & Bouwen.
 • heeft signalen ontvangen dat de doorloopsnelheid van nieuwe bewoners in de noodopvang aan de Zuidercarnisseweg hoog is. De burgemeester zal dit signaal onderzoeken.
 • zal komende zomer het voorzitterschap van het DB van de GRNR overnemen van Ridderkerk.
Wethouder De Hoop:
 • blikt terug op een succesvolle opening van het sociaal hart in Borgstede.
 • heeft een opening bijgewoond van een buurtfeest.
 • gaat aankomende week op bezoek bij de wijkteams.
 • heeft vorige week vergaderingen van de Raad voor het publiek belang en het CJG bijgewoond, waarbij is gesproken over indexeringen en nieuwe ontwikkelingen.
 • informeert het college dat er door KijkopWelzijn een nieuwe ambulant jongerenwerker is geworven.
Wethouder Stolk:
 • blikt terug op de berichtgeving rondom Lekker & Live. Het college wenst een brief richting de organisatie te versturen waarin wordt opgeroepen de gedupeerden te compenseren.
 • informeert het college over de aanstaande verhuizing van Lentiz naar de Gebroken Meeldijk 66 en de werkzaamheden die door de eigenaar van het pand worden verricht ten behoeve van de brandveiligheid.
 • blikt terug op een bewonersbijeenkomst m.b.t. VV Smitshoek, waarbij o.a. is gesproken over de hoogte van de lichtmasten.
 • informeert het college over de laatste stand van zaken m.b.t. de gesprekken met de VVE Middeldijkerplein.
Wethouder Vermaat:
 • bespreekt met het college de aanwezigheid van dieren in de Kempenaar. De wethouder is, alles overwegende, voornemens om de bewoners te verzoeken de dieren te verwijderen, door de gemeente het plantsoen te laten herstellen en samen met Patrimonium de schuttingen te herstellen. Hierover zal hij de bewoners op korte termijn informeren. Het college stemt in met de voorgestelde aanpak.
Burgemeester Veldhuijzen:
 • bespreekt met het college dat de evaluatie van het proces rondom brandveiligheid van de Heinenoordtunnel binnenkort onder leiding van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid gaat starten.

18. Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

n.v.t.

19. Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen vergaderingen.

20. Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de komende vergaderingen.

21. Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

22. Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23. Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24. Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten. Wethouder Vermaat zal van 12 t/m 16 april afwezig zijn.

25. Rondvraag

n.v.t.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 april 2023

de secretaris, de burgemeester,

G.J. Bravenboer drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 28 maart 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer M.J. Jabaaij, bestuurssecretaris

Afwezig:

 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de openbare besluitenlijst van 21 maart vast.

Naar aanleiding van de besluitenlijst informeert de burgemeester het college dat hij met de politie overleg heeft gevoerd naar aanleiding van de evaluatie jaarwisseling. Hij stelt voor de raadsinformatiebrief naar aanleiding hiervan aan te passen en geen persbericht te verzenden. Het college stemt hiermee in.

3 Reactie Emborion Vastgoed op brief ‘Toelichting SOK’ van 21 februari 2023, kenmerk 71626

Het college neemt kennis van de brief. Het college verzoekt de organisatie een concept reactiebrief op te stellen en voor bespreking te agenderen in een volgende vergadering.

4 Ledenbrief VNG 23/009 – Openstelling vacatures in VNG-bestuur en -commissies

Het college neemt kennis van de brief.

5 Impressie B&W-sessie 20 maart 2023

Het college verzoekt naar aanleiding van de terugblik op de heidag van 20 maart het volgende:

 • hoofddossiers te determineren op basis van een tweetal criteria: politiek-maatschappelijke relevantie en/of integraal karakter;
 • de ambtelijke sturing op het hoofddossier afval te intensiveren;
 • een collegesessie in mei te organiseren om de hoofddossiers en sturing hierop te bespreken.

6 Agenda DB BAR 29 maart

Het college bespreekt de agenda van de vergadering van het DB van 29 maart voor. Het verzoekt de portefeuillehouder in het DB aandacht te vragen om bij de opbouw van de nieuwe organisaties kritisch te kijken naar de houdbaarheid/verlengen van (langlopende) inhuur contracten.

7 Schending privacy en bedreiging toezichthouder

Het college besluit de brief niet te verzenden en beveelt de BAR-organisatie aan om aangifte te doen van dit incident. Het college vindt het uitermate belangrijk dat ambtenaren in functie beschermd worden en wil dat hier handhavend in opgetreden wordt. Naar aanleiding hiervan verzoekt het om het college te informeren hoe de organisatie om gaat met dit soort incidenten, wat hierover is vastgelegd in bijvoorbeeld een protocol en hoe er gerapporteerd wordt over incidenten.

8 RIB en voorstel beleidsregels bijtincident honden

Het college stelt de brief vast.

9 Collegebrief aan firma Blokhuis inzake huisvesting Lentiz

Het college wenst een tweetal aanpassingen in de brief, namelijk het vastleggen van eerste recht van koop en het vrij van huur opleveren. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

10 Biovriendelijk maaien

Besluit
 1. Biovriendelijk maaien in te voeren.
 2. Een aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 92.500 in 2023 en dit te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2023.
 3. De extra structurele lasten vanaf 2024 van € 55.000 per jaar te dekken uit het budget voor ‘kwaliteit groen op A-niveau’.
 4. Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college stelt het voorstel vast. Het college verzoekt om bij de uitvoering van dit besluit te onderzoeken of een aantal kavels van enige omvang waar bouwontwikkelingen verwacht er buiten gelaten kunnen worden.

11 Ledenraadpleging principeakkoord cao Gemeenten/SGO 2023

Besluit
 1. In te stemmen met het principeakkoord cao Gemeenten/SGO 2023.
 2. Bij het principeakkoord een opmerking te plaatsen over de onevenredig hoge administratieve lasten bij de uitvoering van de afspraak over de tegemoetkoming in de kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 3. De financiële gevolgen voor 2023 op te nemen in de 1e tussenrapportage en de structurele gevolgen 2024 en volgend op te nemen in de Voorjaarsnota 2024.
 4. De burgemeester besluit: Gemeentesecretaris Bravenboer te machtigen de stem uiterlijk vrijdag 31 maart 2023 om 12.00 uur uit te (laten) brengen.

Het college stelt het voorstel vast.

12 Ontwerpwijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a

Besluit
 1. Medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van 90 woningen op de locatie Lagewei fase 2 en 3a.
 2. Het ontwerpwijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a met
  identificatiecode NL.IMRO.0489.BPWGO20220042-ON01 en bijbehorende stukken zes weken ter inzage te leggen.
 3. Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

Het college stelt het voorstel vast.

13 Opleggen nieuwe last onder dwangsom Riederstee 9

Besluit
 1. Een nieuwe last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaren van de woning Riederstee 9 met het doel om de balkonbeglazing te laten voldoen aan de op 28 januari 2019 verleende omgevingsvergunning met nummer B180308534 en de daaraan verbonden voorschriften of de volledige balkonbeglazing te (laten) verwijderen en verwijderd te houden.
 2. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op een bedrag van € 10.000,00 ineens.
 3. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op zes weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 4. Aan het besluit zakelijke werking toe te kennen.
 5. De last onder dwangsombeschikking van 4 oktober 2018, met kenmerk 1353922, en de invorderingsbeschikking van 13 november 2019, met kenmerk 53250, in te trekken.

Het college houdt het voorstel aan.

14 Verkoop snippergroen nabij Meidoorn 13 Barendrecht

Besluit
 1. De groenstrook nabij Meidoorn 13 te verkopen conform bijgevoegde conceptkoopovereenkomst.

Het college stelt het voorstel vast.

15 Aankoop- en gronduitgifteovereenkomsten BPD Ontwikkeling B.V. t.b.v. Lagewei

Besluit
 1. Een perceel grond van ontwikkelaar BPD Ontwikkeling B.V. aan te kopen, kadastraal bekend gemeente Barendrecht, sectie D, nummer 10887, groot 13.628 m², conform bijgevoegde aankoopovereenkomst.
 2. Aan BPD Ontwikkeling B.V. bouwgrond te verkopen conform bijgevoegde gronduitgifteovereenkomst ten behoeve van de bouw van 47 grondgebonden woningen.
 3. De burgemeester besluit: Wethouder Van der Linden te machtigen om de aankoop- en gronduitgifteovereenkomsten namens de gemeente Barendrecht te ondertekenen.

Het college stelt het voorstel vast.

16 Gronduitgifteovereenkomst Stichting Wooncompas t.b.v. woningbouwplan Lagewei fase 3a

Besluit
 1. Aan Stichting Wooncompas bouwgrond te verkopen conform bijgevoegde
  gronduitgifteovereenkomst ten behoeve van het woningbouwplan Lagewei fase 3a bestaande uit 18 grondgebonden sociale huurwoningen.
 2. De burgemeester besluit: Wethouder Van der Linden te machtigen om de gronduitgifteovereenkomst namens de gemeente Barendrecht te ondertekenen.

Het college stelt het voorstel vast.

17 Gronduitgifteovereenkomst Bouwbusiness Projecten B.V. t.b.v. woningbouwplan Lagewei fase 3a

Besluit
 1. Aan Bouwbusiness Projecten B.V. bouwgrond te verkopen conform bijgevoegde
  gronduitgifteovereenkomst ten behoeve van het woningbouwplan Lagewei fase 3a bestaande uit 10 grondgebonden woningen.
 2. De burgemeester besluit: Wethouder Van der Linden te machtigen om de gronduitgifteovereenkomst namens de gemeente Barendrecht te ondertekenen.

Het college stelt het voorstel vast.

18 Wijziging van de Mandaatbesluitregeling 2021 t.b.v. informatiehuishouding

Besluit
 1. De Mandaatbesluitregeling 2021 van de Gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht te wijzigen ten behoeve van besluitvorming betreffende informatiehuishouding.

Het college stelt het voorstel vast.

19 Stand van zaken vluchtelingen en statushouders

Geen aanvullende informatie.

20. Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk:
 • heeft op een basisschool het project ‘meer muziek in de klas’ bezocht.
Wethouder De Hoop:
 • opent komende vrijdag de ontmoetingsruimte Borgstede.
 • bezoekt komende zaterdag een buurtfeest in de Meester Lohmanstraat.
 • informeert over een gesprek dat zij samen met wethouder Vermaat heeft gehad met Vluchtelingenwerk.
 • maakt binnenkort kennis met de regiocoördinator Integraal zorgakkoord.
Wethouder Van der Linden:
 • meldt dat een subsidieaanvraag voor het versterken van winkelcentrum Carnisse Veste niet is gehonoreerd in de eerste ronde. Hij onderzoekt de mogelijkheid om in de tweede ronde opnieuw een aanvraag te doen.
 • meldt dat er vanuit Greenport West-Holland een subsidieaanvraag is gedaan bij het Katapult Nationaal Groeifonds voor de ontwikkeling van de onderwijscampus Dutch Fresh Port.
 • meldt dat komende vrijdag de directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bezoek brengt aan Stationstuinen. Hij zal zelf met de burgemeester aanwezig zijn bij dit bezoek.
 • verzoekt een kick-off sessie te organiseren over de opzet van de aanbesteding ’t Trefpunt en het zoveel als mogelijk betrekken van lokale ondernemers hierbij, mits de gemeenteraad een positief besluit neemt over het raadsvoorstel.
Burgemeester Veldhuijzen:
 • heeft met Hans Onderwater gesproken over een boek dat hij aan het schrijven is over oorlogsveteraan Jochem Bakker. De gemeente zal het verzoek om de boekpresentatie te faciliteren honoreren.
 • daarnaast is verzocht een plaquette op de begraafplaats aan te brengen ter nagedachtenis van oorlogsveteraan Jochem Bakker. Het college steunt dit idee.
 • koppelt terug uit het BAR-veiligheidsoverleg dat hij heeft gehad en waarin gesproken is over het verhogen van het aantal wijkagenten in Barendrecht.

21. Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Geen aanvullende informatie.

22. Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Geen aanvullende informatie.

23 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit naar de komende vergaderingen.

24 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Geen aanvullende informatie.

25 Communicatie

Geen aanvullende informatie.

26 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

27 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt het vakantierooster en bijbehorend piket.

28 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 april 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 7 maart 2023

Aanwezig

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

Afwezig

 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten met enkele tekstuele aanpassingen vast.

3 E-mail The New Makers – Flexwonen en huisvesting starters > Lange termijn Visie

Het college neemt kennis van het aanbod en legt de afhandeling in handen van wethouder Van der Linden.

4 VNG: Uitnodiging Bestuurlijk Gesprek over toekomst van het Landelijk Gebied – 9 maart 2023 van 17.00 tot 18.00 uur

Het college neemt kennis van de uitnodiging en legt de afhandeling in handen van wethouder Van der Linden.

5 MRDH: Raadsinformatiebrief rekenkameronderzoek ‘Bijdragen aan de regionale economie’

Het college besluit de brief een week aan te houden.

6 Reactie sportschoolhouder n.a.v. huurverhoging

Het college neemt kennis van de brief. De organisatie wordt verzocht te onderzoeken welke steun deze ondernemer heeft ontvangen in coronatijd. Het college wenst de brief volgende week opnieuw te agenderen.

7 Brief Stichting Laxmi inzake herdenking slavernij en immigratieverleden

Het college neemt kennis van de brief. De burgemeester en wethouder Stolk zullen onderzoeken op welke wijze een gesprek aan te gaan.

8 Financiële stukken

Het college besluit de stukken een week aan te houden en wenst op enkele aspecten uit de memo inzake het gemeentefonds een nadere toelichting.

9 Jaarplan wijkbrandweer

Het college neemt kennis van de brief van de portefeuillehouder.

10 RIB motie voedsel-/kledingbank

Het college neemt kennis van de brief van wethouder Stolk.

11 Tijdelijke uitbreiding terrassen Doormanplein

Besluit
 1. Akkoord te gaan met uitbreiding van seizoensgebonden horecaterrassen op het Doormanplein in een pilot van drie jaar.
 2. De omgevingsvergunning 2022-000310 voor “‘het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van seizoensgebonden horecaterrassen op het Doormanplein”’ te verlenen.
 3. Het verkeersbesluit om het Doormanplein autovrij te maken vast te stellen.
 4. De burgemeester besluit: De vier aangevraagde exploitatie-/terrasvergunningen voor Diggels Barendrecht, Ristorante PaPi, De Uitspanning en Café den Pimpelaer te verlenen.
 5. Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in de raadsinformatiebrief. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

12 Werven nieuwe voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht

Besluit
 1. De werving voor de vacature van voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht te starten.
 2. De heer Wesdijk voorafgaand aan het versturen van de brief van ons besluit op de hoogte te stellen.
 3. De brief ‘Antwoord op de reactie van de Maatschappelijke Adviesraad op het vertrek van de voorzitter’ vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel. Aanvullend wenst het college, tezamen met het versturen van de reactie aan de Maatschappelijke Adviesraad, een raadsinformatiebrief te versturen waarin de stand van zaken m.b.t. de Maatschappelijke Adviesraad wordt geschetst.

13 Regionale Realisatieagenda

Besluit
 1. In te stemmen met de Regionale Realisatieagenda.
 2. Wethouder Vermaat te machtigen om de Regionale Realisatieagenda te ondertekenen.
 3. De raadsinformatiebrief inzake de Regionale Realisatieagenda vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Werkplan DCMR 2023

Besluit
 1. Het Werkplan DCMR 2023 vast te stellen.
 2. Het Uitvoeringsbeleidsplan Meerjarenprogramma 2023-2026 van DCMR vast te stellen.
 3. De brief aan DCMR vast te stellen en te versturen.
 4. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Tijdelijke huisvesting Oekraïners in huurwoningen

Besluit
 1. Twaalf tijdelijke huurovereenkomsten met corporaties en particuliere verhuurders aan te gaan voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Delegatie van aanwijzing trouwlocaties in de gemeente Barendrecht

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De bevoegdheid tot het aanwijzen van trouwlocaties te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2005.
Het college besluit:
 • De horecagelegenheid gelegen aan Doormanplein 3C in Barendrecht, thans handelend onder de naam Café Den Pimpelaer, en de horecagelegenheid gelegen aan Dorpsstraat 141 in Barendrecht, thans handelend onder de naam Restaurant Diggels, aan te wijzen als vaste trouwlocatie.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

17 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

De burgemeester blikt terug op het proces om het grootste deel van de Oekraïense vluchtelingen die in de Zeeheldenbuurt werden opgevangen in Barendrecht een voorlopige nieuwe plek te geven.

18 Bestuurlijke jaaragenda 2023

Het college neemt kennis van de stukken.

19 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over de voortgang van de ontwikkeling van de woonvisie. Naar verwachting wordt deze voor de zomer ter besluitvorming aangeboden. Voorafgaand aan het besluitvormingstraject wordt het college geconsulteerd.
 • Informeert het college namens wethouder Van der Linden over de beëindiging van de instandhoudingstermijn van de geldmaat aan de Windsingel per 12 maart. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om de geldmaat in het centrum te behouden.
 • Informeert het college namens wethouder Van der Linden dat door Rijkswaterstaat een aanvraag is gedaan om in het bouwdok delen van de Keizersveerbrug op te slaan. Hiervoor moet afgeweken worden van het bestemmingsplan. De wethouder is bereid mee te denken, maar wel met als onderhandelingsinzet mogelijkheden voor Aquarendrecht.
 • Bespreekt met het college namens wethouder Van der Linden dat er in het raadsvoorstel ‘Nota van uitgangspunten flexwonen Maasstraat’ een fout is ontdekt. In het voorstel wordt dekking gevraagd uit de reserve betaalbaar wonen, echter is deze reserve vorig jaar opgeheven. Via de commissievoorzitter zal commissie worden verzocht om dit alsnog aan te passen.
Wethouder De Hoop
 • Informeert het college dat op 31 maart de ontmoetingsruimte Borgstede open zal gaan. Dit zal feestelijk worden ingeluid. Ook komt er in Borgstede een extra ruimte voor een huisarts. Inmiddels is een bestaande huisarts gevonden die bereid is vanuit deze locatie 600 nieuwe patiënten aan te nemen.
 • Informeert dat in Barendrecht als eerste gemeente in de regio de online huisartsendienst Arene wordt geïmplementeerd.
 • Informeert het college over de start van de pilot buurtagenda Vrijenburg. Komend weekend zal de eerste activiteit plaatsvinden.Heeft een regionaal overleg beschermd wonen bijgewoond, waarbij is gesproken over de bekostiging van een extra doelgroep.Heeft vanmiddag BJ42-overleg over de hervormingsagenda jeugd.Informeert het college over de nieuwe minimafolder die binnenkort wordt uitgebracht.
 • Informeert het college dat zij de bedrijfscontactfunctionaris heeft verbonden aan zorgpartners voor de zoektocht naar locaties voor huisartsen.
Wethouder Stolk
 • Blikt met het college terug op de gedane aanpassingen aan het raadsvoorstel renovatie ’t Trefpunt.
 • Informeert het college over de komst van een nieuwe gemeenteapp. Deze komt naar verwachting voor de zomer en communiceert beter met onze nieuwe website.
 • Informeert het college over enkele achterstanden die zijn ontstaan bij vaststellingen van subsidies. Binnenkort komt een voorstel richting het college om deze alsnog vast te stellen.Bespreekt met het college de voortgang van de gesprekken met de VVE Middeldijkerplein inzake de renovatie van de klok.
 • Informeert het college over enkele ontwikkelingen m.b.t. evenement Lekker & Live.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Heeft een waarderingsspeld aan Lucia Vloedgraven uitgereikt.
 • Blikt terug op de jaarlijkse burgemeestersconferentie, waarbij het thema ‘besturen met compassie’ was.
 • Informeert het college over de voortgang van de werkgroep integriteit.
 • Blikt vooruit op de ontmoetingsavond voor Turkse en Syrische inwoners i.v.m. de aardbeving.

20 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over de voortgang van de opbouw van de Barendrechtse organisatie.

21 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Geen terugkoppeling.

22 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende vergaderingen.

23 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

24 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

25 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

26 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

27 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 maart 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 21 februari 2023

Aanwezig

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie bezwaarprocedure (Jelle Vervorst) – 11.00 uur

Geen aanvullende informatie.

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele aanpassingen vast.

4 Brief Raadsleden met brief aan B&W betreffende onbehoorlijk hervatten monumentenaanwijsproces

Het college neemt kennis van de brief. Wethouder Vermaat zal een reactie voor laten bereiden.

5 Collegebrief Emborion

Het college stemt in met de brief.

6 Collegebrief reactie inwoners Maasstraat/IJsselstraat/Scheldestraat op plan flexwoningen Maasstraat

Het college stemt in met de brief en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te laten passen en te versturen.

7 RIB Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2023

Het college neemt kennis van het uitvoeringsprogramma en stemt in met de raadsinformatiebrief.

8 Nota van uitgangspunten flexwonen Maasstraat

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Nota van Uitgangspunten voor het realiseren van flexwoningen aan de Maasstraat vast te stellen.
 2. In te stemmen met het toekennen van het lastenbudget van € 480.000,- voor de kosten van opruimen, saneren, bouw- en woonrijp maken van het plangebied, inclusief plankosten.
 3. In te stemmen met een onttrekking aan de reserve Betaalbaar wonen van € 225.000,- in 2023.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te laten passen en te versturen.

9 Opleggen last onder dwangsom aan eigenaar Autofer, Dordtsestraatweg 68

Besluit
 1. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van het bedrijf Autofer aan de Dordtsestraatweg 68 wegens het niet jaarlijks visueel inspecteren van de vloeistofdichte vloer met het doel om naleving van artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 2.1 lid 5 sub b en lid 6 van de Activiteitenregeling milieubeheer blijvend af te dwingen.
 2. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van het bedrijf Autofer aan de Dordtsestraatweg 68 wegens het ontbreken van een geldig certificaat van vloeistofdichtheid van de vloeistofdichte vloer met het doel om naleving van artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 2.1 lid 1 van de Activiteitenregeling milieubeheer blijvend af te dwingen.
 3. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op een bedrag van € 1.000,– per keer dat wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 2.1, lid 5 sub b en lid 6 van de Activiteitenregeling milieubeheer, tot een maximum van € 5.000,–, waarbij per week maximaal één constatering kan plaatsvinden.
 4. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 2. vast te stellen op een bedrag van € 3.000,– per keer dat wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 2.1, lid 1 van de Activiteitenregeling milieubeheer, tot een maximum van € 9.000,–, waarbij per week maximaal één constatering kan plaatsvinden.
 5. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op acht weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 6. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 2. vast te stellen op acht weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.

Het college besluit conform het voorstel.

10 CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet

Besluit
 1. In te stemmen met de deelname aan het CPB-onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de Jeugdwet.
 2. Stichting Inlichtingenbureau toestemming te verlenen om data te verwerken en daartoe in te stemmen met bijgevoegde conceptovereenkomst.
 3. De burgemeester besluit: De directeur Maatschappij te machtigen om de pilotovereenkomst met Stichting Inlichtingenbureau te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Benoeming centraal stembureau 2023-2026

Besluit
 1. Voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026 in het centraal stembureau te benoemen:
 2. als lid, tevens plaatsvervangend voorzitter: de heer G.J. Bravenboer;
 3. als lid: mevrouw V. Kanhai;
 4. als plaatsvervangende leden: mevrouw C. Krouwel, mevrouw J.W. van Kleij-de Bot, mevrouw A.H.P. Brouwer-de Vette.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond i.v.m. fusie Voorne aan Zee
Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Geen zienswijze in te dienen over het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, zoals voorgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) in de brief verstuurd op 24 januari 2023.
 2. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, zoals voorgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) in de brief verstuurd op 24 januari 2023.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college neemt kennis van de brief van de gemeente Rotterdam inzake het Zuidelijk Randpark. Het college betreurt de reactie, gezien het feit dat het college zich juist heeft ingespannen voor overleg met het gemeentebestuur van Rotterdam. Burgemeester Veldhuijzen zal tijdens de raadsvergadering van vanavond de gemeenteraad informeren over de stand van zaken.

14 Onderwijscampus Dierensteinweg 2

Het college is op dit moment niet overtuigd van het NO GO scenario en besluit te starten met de voorbereidende werkzaamheden, vooruitlopend op het voorstel aan de gemeenteraad. Daarbij wordt de organisatie verzocht in het raadsvoorstel een concretere voorstelling te geven van de eventuele opbrengsten uit de ontwikkeling van woningbouw op de locatie Tweemaster.

15 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Heeft vorige week opnieuw gesproken met de bewonersvereniging Doormanplein inzake de geplande terrasuitbreiding. Op 7 maart zullen de benodigde vergunningen en besluiten ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college.
 • Heeft met Patrimonium gesproken over de voortgang van alle woningbouwprojecten en de mogelijkheden om elders in Barendrecht nog extra woningen te realiseren.
Wethouder Van der Linden
 • Heeft gesproken met de belastingdienst over de ambitie om toe te werken naar horizontaal toezicht. In september/oktober wordt een tekenmoment verwacht.
 • Heeft vorige week gesproken met de klankbordgroep wind, waarbij gesproken is over de ontwikkelingen m.b.t. de windopgave en het Zuidelijk Randpark. Eind maart hoopt de wethouder met de kaders richting de raad te gaan.
 • Is aanwezig geweest bij de start van de bouw van woningen aan de TalmawegIs aanwezig geweest bij een tweede inloopavond voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk Lagewei.
 • Informeert het college over positieve ontwikkelingen rondom een optimalisatiekans net buiten het kerngebied van de Stationstuinen.
 • Heeft gesproken met de Greenboard inzake een grote aanvraag bij het Nationaal Groeifonds.
 • Informeert het college over de uitkomsten van een evaluatie van de deelauto bij het vm. Intertoys pand.
 • Meldt dat hij is geïnformeerd dat er vanuit de gemeente Rotterdam een verzoek is binnengekomen om een baggerslibdepot te ontwikkelen ten zuiden van de Westerhordijk, langs het treinspoor. De beoogde kavel is eigendom van de gemeente Rotterdam, maar bevindt zich op Barendrechts grondgebied. De aanvraag wordt intern bestudeerd. Te zijner tijd volgt een advies.
Wethouder Stolk
 • Informeert het college over de start van een vastgoedadviseur horeca met betrekking tot het Kruispunt.
 • Heeft Van Vliet bedrijfsmakelaars ingeschakeld ten behoeve van de zoektocht naar een locatie voor de voedselbank.
 • Heeft gesproken met Lentiz over de verhuizing naar het pand aan de Gebroken Meeldijk.
 • Heeft afgelopen woensdag gesproken over de uitkomsten van het Oberon-onderzoek. Afgesproken is actiepunten te formuleren en aan de slag te gaan.
Wethouder De Hoop
 • Heeft binnenkort een kennismakingsgesprek met een particuliere organisatie die zich op huisartsenzorg voor onder andere statushouders/asielzoekers wil richten.
 • Is donderdag aanwezig bij de opening van het tijdelijke serviceloket.
 • Sluit donderdag aan bij een bewegingsactiviteit van een basisschool.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Informeert het college over de laatste stuurgroep BAR.
 • Informeert het college over de laatste stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het nieuwe politiekantoor aan de Dierensteinweg.
 • Informeert het college over zijn inspanningen om het tekort aan wijkagenten in Barendrecht te verminderen.
 • Heeft een bijeenkomst voor het 510-jarig bestaan van de dorpskerk bijgewoond.

16 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over het tekort aan personeel in het team omgevingsvergunningen en de gevolgen voor de dienstverlening.

17 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het blikt terug op de afgelopen vergaderingen.

18 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het bespreekt de komende raadsvergadering en de concept-moties/vragen voor het vragenkwartier.

19 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

20 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

21 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

22 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten. Wethouder Vermaat neemt volgende week het piket over van burgemeester Veldhuijzen.

23 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 maart 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer en de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 14 februari 2023

Aanwezig

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele aanpassingen vast.

3 Rapportage Programma Beter Bestuur

Het college neemt kennis van de rapportage.

4 Intrekking bereidheid herbenoeming voorzitter Maatschappelijke Adviesraad

Het college neemt kennis van de brief van de Maatschappelijk Adviesraad en zal de voorbereidingen treffen voor het werven van een nieuwe voorzitter.

5 VNG Ledenbrief 23/005 – Oproep bijdrage Giro555 Turkije en Syrië

Het college neemt kennis van de brief en zal de mogelijkheden onderzoeken om steun te betuigen.

6 MRDH: Collegebrief adviesaanvraag concept Plan Toekomstvast Tramnetwerk 2030 regio Rotterdam

Het college neemt kennis van de brief. Wethouder Vermaat zal een reactie voorbereiden.

7 Reactie bewoners Maasstraat/IJsselstraat/Scheldestraat op plan flexwoningen Maasstraat

Het college neemt kennis van de brief en bereidt een reactie voor.

8 Informatiebrief gemeenteraden inzake financiën VRR 2023

Het college stemt in met de brief.

9 Collegebrief Emborion

Het college besluit de brief aan te houden en volgende week opnieuw te agenderen.

10 RIB ontwikkelingen JeugdhulpPlus – GRJR

Het college stemt in met de brief en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder De Hoop wordt gemandateerd de brief aan te passen en te versturen.

11 CONCEPT RIB Zuidelijk Randpark 2023

Het college stemt in met de brief en wenst enkele tekstuele aanpassen. Burgemeester Veldhuijzen wordt gemandateerd de brief aan te passen en te versturen. Het college wenst deze brief tevens middels een begeleidend schrijven te delen met het college van de gemeente Rotterdam.

12 Renovatie ’t Trefpunt

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het investeringsbedrag voor de renovatie van ’t Trefpunt bij te stellen naar € 6.519.700,-
 2. Een investering op te nemen voor de realisatie van kantoorruimte voor vluchtelingenwerk in het gemeentehuis ter hoogte van € 200.000,-.
 3. De financiële gevolgen te verwerken in de 1e tussenrapportage van 2023 en de voorjaarsnota 2024.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen. Tevens wordt de organisatie verzocht het voorstel met wethouder Stolk af te stemmen.

13 Ontwerpbestemmingsplan Zeeheldenbuurt

Besluit
 1. Medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van 99 vervangende sociale huurwoningen op de locatie Zeeheldenbuurt door in te stemmen met het opgestelde ontwerpbestemmingsplan ‘Zeeheldenbuurt’.
 2. Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zeeheldenbuurt’, met plan-IMRO code NL.IMRO.0489.BPWGO20220041-ON01, te publiceren en gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te leggen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Beeldkwaliteitsplan Lagewei fase 2 en 3a

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het beeldkwaliteitsplan ‘Lagewei fase 2 en 3a’ vast te stellen als onderdeel van de welstandsnota.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Voorfinanciering reserveringsovereenkomst voor Emborion op Nieuw Reijerwaard

Besluit
 1. In te stemmen met het voorfinancieren van de reserveringsovereenkomst (€ 250.000,- ex BTW) voor Emborion op Nieuw Reijerwaard, totdat het bestemmingsplan voor Stationstuinen onherroepelijk is.
 2. De voorfinanciering op te nemen op de balans als een vordering op Emborion.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Keuze nascheidingsmodel kunststofverpakkingsafval

Besluit
 1. Omrin aan te wijzen als partner voor het nascheiden van kunstofverpakkingsmateriaal en drankenkartons.
Burgemeester besluit
 • Wethouder Dirk Vermaat te machtigen het formulier ‘Keuzeformulier regiemodel Barendrecht’ te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken.

18 Onderwijscampus Dierensteinweg 2

Het college neemt kennis van het memo. De portefeuillehouder zal de mogelijkheden onderzoeken om de gestelde termijnen door de aannemer te bespreken.

19 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Van der Linden
 • Heeft gesproken over de verstedelijkingsalliantie. Het college wenst inzicht te krijgen over de ontwikkeling van de NOVEX gebieden.
 • Heeft vorige week het bestuurlijk overleg convenant wind bijgewoond.
 • Gaat bij het Rijk een SPUK-aanvraag doen voor het zelf isoleren van woningen. Hier is nieuw budget voor beschikbaar.
Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over een casus m.b.t. een urgentieverklaring.
Wethouder De Hoop
 • Heeft gisteravond een succesvolle bedankavond bijgewoond voor zorgverleners.
 • Heeft vorige week een eerste intervisiebijeenkomst gehad met andere wethouders.
 • Sluit zaterdag aan bij de activiteit in de bibliotheek ‘Koffie met Verhaal’.
Wethouder Stolk
 • Is bij basisschool Smitshoek op bezoek geweest voor een kennismaking met de directeur.
 • Was afgelopen weekend op bezoek bij de turnhal.
 • Informeert het college over lopende gesprekken inzake de exploitatie van Spruit.
 • Heeft van de VVE middeldijkerplein een tegenvoorstel ontvangen over het beheer van de klok.
 • Heeft met het bestuur van BVV Barendrecht gesproken over de mogelijkheden om een multifunctionele accommodatie te ontwikkelen. In april wordt een bezoek gepland aan een vereniging in Amsterdam waar dit concept reeds wordt uitgevoerd.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Informeert het college over het aanstaande raadsweekend op 10 en 11 maart.
 • Blikt terug op zijn bezoek aan Fruit Logistica in Berlijn.
 • Informeert het college over een verzoek van het Waterschap om na de verkiezingen als verkenner op te treden.

20 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Blikt terug op de inloopsessies voor medewerkers waarbij veel input geleverd is voor de opbouw van de nieuwe organisaties.

21 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen vergaderingen.

22 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende vergaderingen.

23 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de aanstaande overleggen van verbonden partijen.

Wethouder Van der Linden blikt terug op de DB-vergadering van het NRIJ van 13 februari jl. Tijdens deze vergadering heeft de wethouder zijn vicevoorzitterschap neergelegd, nadat het NRIJ bestuur heeft aangegeven niet bereid te zijn inlichting te verstrekken over de besluitvorming in het AB rondom de gunning van de tender windpark Vaanplein en tevens nog geen bereidheid heeft getoond om in gesprek te gaan met het college van B&W van Barendrecht naar aanleiding van onze eerder verzonden brieven.

24 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

25 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de ingekomen uitnodigingen.

26 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

27 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 februari 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 7 februari 2023

Aanwezig

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer M.J. Jabaaij, bestuurssecretaris

Afwezig

 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie (oriënterend) onderwijscampus Dierensteinweg 2 (Peter de Regt)

Het college neemt kennis van de oriënterende presentatie over ontwikkelingen rond de

Onderwijscampus Dierensteinweg 2. De presentatie die wordt voorbereid voor de raadscommissie AZ&F op 13 februari wordt na afstemming met wethouder Stolk voorafgaand gedeeld met het gehele college.

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de openbare en niet-openbare besluitenlijst vast.

4 Rapportage Programma Beter Bestuur

De rapportage Porgramma Beter Bestuur van de provincie Zuid-Holland wordt aangehouden en geagendeerd voor de B&W-vergadering van 14 februari..

5 Reactie bewoners Maasstraat/IJsselstraat/Scheldestraat op plan flexwoningen Maasstraat

Het college verzoekt een brief op te stellen in reactie op de ingekomen brief van inwoners op het plan flexwoningen Maasstraat en te agenderen voor de B&W-vergadering van 14 februari.

6 Informatiebrief gemeenteraden inzake financiën VRR 2023

Het college verzoekt om een collegebrief op te stellen waarmee deze informatiebrief van de VRR aangeboden kan worden aan de raad en dit te agenderen van de B&W-vergadering van 14 februari.

7 RIB Stand van zaken Dierensteinweg

Het college stelt de brief vast.

8 RIB huisvesting vergunninghouders gemeente Barendrecht

Het college wenst enkele aanpassingen in de brief. Wethouder Vermaat krijgt mandaat om de brief vast te stellen en te verzenden.

9 RIB Zuidelijk Randpark 2023

Het college wenst aanpassingen in de brief. Burgemeester Veldhuijzen en wethouder Van der Linden krijgen mandaat de brief vast te stellen en te verzenden.

10 Beantwoording raadsvragen Zeeheldenbuurt

Het college wenst enkele aanpassingen in de brief. Burgemeester Veldhuijzen krijgt mandaat om de brief vast te stellen en te verzenden.

11 Renovatie ’t Trefpunt

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Een aanvullend investeringsbedrag beschikbaar te stellen van € 1.559.700,- voor het realiseren van de renovatie van ‘t Trefpunt.
 2. De financiële gevolgen (2023: € 73.200 voordeel, 2024: € 73.200 nadeel, vanaf 2025: € 130.200 nadeel) te verwerken in de 1e tussenrapportage van 2023 en de voorjaarsnota 2024.

Het college houdt het voorstel aan.

12 Beleidsregels leefgeld ontheemden Oekraïne

Besluit
Burgemeestersbesluit

De Beleidsregels leefgeld ontheemden Oekraïne gemeente Barendrecht vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2023.

 • Kennis te nemen van het burgemeestersbesluit.

De burgemeester besluit de beleidsregels vast te stellen. Het college neemt daar kennis van.

13 Onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid 2023

Besluit
 1. Het onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid 2023 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over het onderzoeksplan 2023 vast te stellen en te versturen.
 3. De brief aan de Rekenkamer Barendrecht inzake het onderzoeksplan 2023 vast te stellen en te versturen.

Het college stelt het voorstel met een aanpassing vast.

14 Opdracht opstellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023 e.v.

Besluit
 1. Aan ICS adviseurs opdracht te verstrekken voor het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023 e.v..
 2. Voor de opdrachtverlening een incidenteel budget van € 70.000,- beschikbaar te stellen.
 3. Het bedrag van € 70.000,= op te nemen in de 1e Tussenrapportage van 2023.
 4. Op grond van artikel 55, eerste lid, Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid en sub b van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen ten aanzien van het ter vergadering behandelde en de inhoud van de bij dit voorstel gevoegde bijlage, zijnde “Vergelijking offertes IHP Barendrecht 2023 e.v.”.

Het college stelt het voorstel vast. Wethouder Stolk krijgt mandaat om een brief op te stellen om de raad te informeren over dit besluit.

15 ENSIA verantwoording 2022

Besluit
 1. De collegeverklaring ENSIA 2022 inzake informatiebeveiliging DigiD en Suwinet vast te stellen.
 2. De verantwoordingsrapportage BAG, BGT, BRO en WOZ 2022 vast te stellen.
 3. De LOR (Letter of Recommendation) 2022 vast te stellen.
 4. De uittreksels BRP en Reisdocumenten 2022 vast te stellen.

Het college stelt het voorstel vast.

16 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken rond vluchtelingen en statushouders.

17 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Van der Linden:
 • blikt terug op het geslaagde werkbezoek van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aan Dutch Fresh Port en Stationstuinen.
  • is door de organisatie geïnformeerd over een beslissing op bezwaar in een bezwaarprocedure. Hij heeft vragen over de mandaatregeling op dit punt. Het college bespreekt op 21 februari de bezwaarprocedure in het college waarbij ook dit aan de orde komt.
Wethouder De Hoop:
 • informeert het college over ontwikkelingen rond de Adviesraad Sociaal Domein.
Wethouder Vermaat:
 • informeert het college over een gesprek dat hij heeft gehad met bewonerscommissies Doormanplein.
  • informeert het college over ontwikkelingen in het dossier ‘kippentuin Kempenaar’.
  • informeert het college over ontwikkelingen in de Centrumaanpak.
Wethouder Stolk:
 • heeft vanuit haar bestuurslidmaatschap voor het A&O-fonds een interview gegeven aan het blad Publiek Denken over arbeidsmarktstrategieën.
  • informeert het college over ontwikkelingen in de huisvesting van Lentiz.
  • laat naar aanleiding van klachten vastgoed onderzoek doen naar het pand dat stichting De Toekomst gebruikt.
Burgemeester Veldhuijzen:
 • kondigt aan dat er een voorstel voor herziening van de regeling gemeentelijke onderscheidingen aan komt.
  • heeft met de burgemeesterskring een bezoek gebracht aan het waterschap Hollandse Delta.
  • informeert het college over een gesprek dat hij heeft gevoerd met ProRail.

18 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

De gemeentesecretaris informeert het college over ontwikkelingen in het project ‘nieuwe organisaties’.

19 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Geen terugkopping.

20 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit naar de geplande vergaderingen.

21 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Wethouder Van der Linden blikt vooruit naar de DB-vergadering van het NRIJ van 13 februari en het Bestuurlijk Overleg Convenant Wind van 9 februari.

Burgemeester Veldhuijzen blikt terug op het AB van de Veiligheidsregio.

22 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

25 Rondvraag

Wethouder Van der Linden meldt dat hij 7 maart de B&W-vergadering niet kan bijwonen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 februari 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 31 januari 2023

Aanwezig

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer M.J. Jabaaij, bestuurssecretaris

Afwezig

 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

De presentatie over ontwikkelingen Onderwijscampus Dierensteinweg 2 wordt uitgesteld. Verder wordt een raadsinformatiebrief Jaarplan Boa’s 2023 toegevoegd. Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst van 24 januari 2023 met een enkele aanpassing vast.

3 Raadsinformatiebrief stand van zaken uitwerking aanbevelingen 2e tussenevaluatie GR MRDH

College besluit de brief door te geleiden aan de gemeenteraad.

4 Collegebrief aanmelding Crisis en Herstelwet

Het college stelt de brief vast.

5 Regioakkoord 2022

Het college wenst enkele aanpassingen in de brief. Wethouder Vermaat krijgt mandaat om de brief aan te passen en te verzenden.

6 Beantwoording schriftelijke vragen EVB inzake sloop Zeeheldenbuurt en verhuizing tijdelijke bewoners

Het college wenst aanpassingen in de brief. Portefeuillehouder Veldhuijzen krijgt mandaat de brief aan te passen en te verzenden.

7 Collegebrief Reactie op moties raad 20 december 2022

Het college stelt de brief met een aanpassing vast.

8 RIB Jaarplan Boa’s 2023

Het college stelt de brief vast.

9 Anterieure overeenkomst Zeeheldenbuurt

Besluit
 1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst Zeeheldenbuurt waarin in overeenstemming met Woonstichting Patrimonium afspraken zijn vastgelegd over met name kostenverhaal, ontwikkelbijdragen en toe te passen procedures.
 2. De raadsinformatiebrief over de ondertekening van de anterieure overeenkomst vast te stellen en te versturen.
 3. Wethouder Van der Linden te mandateren tot het doen van tekstuele aanpassingen in de anterieure overeenkomst.
 4. Op basis van het bijgevoegde memo de voorgelegde anterieure overeenkomst niet te wijzigen ten aanzien van het toewijzen van sociale huurwoningen.

Het college stelt het voorstel vast. Het college verzoekt om in licht van nieuwe huisvestingswet een bredere discussie voor te bereiden over hoe de 50% voorrang aan inwoners met lokale binding zo goed mogelijk kan worden toegepast.

10 Dienstreis Fruit Logistica Berlijn 2023

Besluit
 1. dat de heer G. Veldhuijzen de gemeente Barendrecht vertegenwoordigt tijdens Fruit Logistica op 8/9 februari 2023 in Berlijn en de kosten voor deze dienstreis per vliegtuig te vergoeden conform de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Barendrecht 2019, de cao Rijk en de tarieven in bijlage 8 van de CAO Rijk, geldend per 1 januari 2023;
 2. dat voor het vervoer naar en van de luchthaven in Nederland en voor het vervoer tijdens de dienstreis in Berlijn gebruik mag worden gemaakt van een taxi.

Het college stelt het voorstel vast.

11 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken rond vluchtelingen en statushouders.

12 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk:
 • informeert het college over ontwikkelingen in de huisvesting van Lentiz.
 • heeft kennisgemaakt met de nieuwe PCPO-bestuuder Yolande de Beer.
 • heeft een bezoek gebracht aan de Voedselbank.
 • heeft in het kader van de Nationale Voorleesdagen voorgelezen in een basisschoolklas.
Wethouder De Hoop:
 • brengt deze week een bezoek aan de Voedselbank en zal een cheque overhandigen namens medewerkers van de BAR-organisatie die de waarde van hun kerstattentie hiervoor beschikbaar hebben gesteld.
 • opent woensdag een theatercollege over opvoedingsvraagstukken van het CJG.
 • gaat naar de bijeenkomst ‘Leren van Rotterdam Zuid: Wethouders in de wijk’.
Wethouder Van der Linden:
 • heeft binnenkort een gesprek met eigenaren in de Koedoodzone (naar aanleiding van de eerder vastgestelde gebiedsvisie).
 • heeft samen met de burgemeester een werkbezoek gebracht aan Buurtpreventie Nissewaard.
 • heeft gesproken met de initiatiefnemer van microwoning.com.
Wethouder Vermaat:
 • vraagt aandacht voor de communicatie rond de start van een proef op de Kilweg om tijdelijk van twee naar één rijstrook te gaan.
Burgemeester Veldhuijzen:
 • heeft in het kader van de Nationale Voorleesdagen voorgelezen in een basisschoolklas.
 • informeert over een gesprek dat hij heeft gehad over de organisatie van de 4-5 mei herdenking.

13 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

De gemeentesecretaris:

 • informeert het college over ontwikkelingen in het project ‘nieuwe organisaties en de kick-off van de projectorganisatie’.

14 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen vergaderingen.

15 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Geen aanvullende informatie.

16 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Wethouder De Hoop meldt dat zij een financiële tegenvaller verwacht vanuit de GRJR.

17 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

18 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

19 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

20 Rondvraag

Wethouder Van der Linden blikt vooruit naar het werkbezoek dat minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat maandag 6 februari brengt aan Barendrecht. Hij bezoekt Dutch Fresh Port en Stationstuinen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 februari 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 24 januari 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Oriëntatie Barendrechtse organisatie (Bert Berghuis/Rijnconsult): 11.00 – 12.30 uur

Het college oriënteert zich op de toekomstige Barendrechtse organisatie.

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele aanpassingen vast.

4 Memo actuele stand van de begroting 2023 – 2026 per 1 januari 2023

Het college neemt kennis van de memo. De organisatie wordt verzocht een aanvullende memo op te stellen waarin inzicht wordt gegeven in de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds en die in de bijdragen aan de VRR.

5 Jaarplan BOA’s 2023

Het college stemt in met het jaarplan en wenst dit via een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad toe te sturen.

6 VNG Ledenbrief 23/001 – Informatiepunten digitale overheid

Het college neemt kennis van de brief en legt de afhandeling in handen van wethouder Stolk.

7 VNG Ledenbrief 23/002 – CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet

Het college neemt kennis van de brief en legt de afhandeling in handen van wethouder De Hoop.

8 RIB Handhaving Waal

Het college stemt in met de brief.

9 RIB Afdoening motie ‘Pilot Barendrechtspraak 2022’

Het college stemt in met de brief.

10 Brief aan Rijkswaterstaat inzake verzoek om verkennend gesprek

Het college constateert dat de eerder verzonden brief namens het college verzonden had moeten worden. Echter ondersteunt het college de inhoud van de brief.

Het college spreekt af voor het verkennende gesprek de gespreksonderwerpen als volgt te verdelen:

 1. Bouwdok: Wethouder Van der Linden
 2. Realisatie natuurvriendelijke oevers: Wethouder Van der Linden
 3. Hergebruik te slopen loods: Wethouder Vermaat
 4. Overdracht beheer monument: Wethouder Vermaat
 5. Realiseren extra bos: Wethouder Van der Linden
 6. Onderhoud tunnels: Wethouder Vermaat

11 RIB Stand van zaken Onderwijscampus Barendrecht

Het college stemt in met de brief.

12 Intentieovereenkomst bouwplan “Hof van Barendrecht” (1e Barendrechtseweg 92a)

Besluit
 1. Medewerking te verlenen aan het bouwplan voor 27 woningen aan de locatie 1e Barendrechtseweg 92a (‘Hof van Barendrecht’).
 2. Voor de herontwikkeling van de locatie een intentieovereenkomst aan te gaan met de ontwikkelaar Habeko Vastgoed B.V..
 3. De raadsinformatiebrief inzake de intentieovereenkomst bouwplan Hof van Barendrecht vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2023

Besluit
 1. Het ’Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2023’ vast te stellen.
 2. De aangepaste uitvoering van het “Toetsprotocol Constructies” te verlengen tot de inwerkingstredingsdatum van de Omgevingswet.
 3. De werking van het ‘Handhavingsbeleidsplan 2019-2023’ te verlengen tot 1-1-2024.
 4. De raadsinformatiebrief inzake het Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2023 vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen 2023

Besluit
 1. Het Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen Wabo 2023 vast te stellen.
 2. De werking van het Vergunningbeleidsplan-Wabo-2017-2021 te verlengen tot en met 31 december 2023.
 3. De raadsinformatiebrief inzake het Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen 2023 vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Gezondheidscampagne “Bewust Barendrecht”

Besluit
 1. Het opdrachtdocument Campagne ‘Bewust Barendrecht’ vast te stellen.
 2. De dienstverleningsovereenkomst met Engaged by Lili BV te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel. Daarbij wenst het college voorafgaand aan de start van de campagne inzicht te krijgen in de acties die ondernomen gaan worden.

16 Update Lange termijnfinanciering- deelname Staat in Stedin

Besluit
 1. In te stemmen met het Afsprakenkader dat Stedin en de andere landelijke netwerkbedrijven met de Staat hebben gemaakt.
 2. De raadsinformatiebrief inzake de update lange termijnfinanciering en de deelname van de Staat in Stedin vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Opleggen last onder dwangsom botenhuis op perceel D11430 achter Noldijk 173

Besluit
 1. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van het perceel D 11430 achter Noldijk 173 wegens het zonder omgevingsvergunning en in strijd met het bestemmingsplan bouwen en in stand houden van een botenhuis met het doel om de overtredingen te beëindigen door het botenhuis te verwijderen en verwijderd te houden.
 2. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op een bedrag van € 5.000,– ineens.
 3. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op zes weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 4. Aan het besluit zakelijke werking toe te kennen.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Opleggen nieuwe last onder dwangsom Voordijk 276, 276a en 276b

Besluit
 1. Een nieuwe last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van de woningen Voordijk 276, 276a en 276b met het doel om de bewoning van de twee appartementen op de eerste verdieping van het gebouw achter de oorspronkelijke woning en één woonruimte op de zolderverdieping in strijd met het bestemmingsplan ‘Woongebied Oost’ te (laten) beëindigen en beëindigd te houden.
 2. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op een bedrag van € 15.000,– ineens.
 3. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op drie maanden, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 4. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van de woningen Voordijk 276, 276a en 276b met het doel om de overtreding van afdeling 2.1, paragraaf 2.10.2 en 2.11.2 van het Bouwbesluit 2012, betreffende de brand- en rookwerende scheidingen tussen de woningen, te beëindigen en beëindigd te houden.
 5. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 4. vast te stellen op een bedrag van € 50.000,– ineens.
 6. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 4. vast te stellen op vier weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 7. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van de woningen Voordijk 276, 276a en 276b met het doel om de overtreding van paragraaf 2.1.2 van het Bouwbesluit 2012, betreffende de dakconstructie, te beëindigen en beëindigd te houden.
 8. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 7. vast te stellen op een bedrag van € 50.000,– ineens.
 9. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 7. vast te stellen op zes weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 10. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van de woningen Voordijk 276, 276a en 276b met het doel om de overtreding van paragraaf 3.5.2, artikel 3.72 lid 1 en 3.73 lid 1 van het Bouwbesluit 2012, betreffende de dakbeplating, te beëindigen en beëindigd te houden.
 11. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 10. vast te stellen op een bedrag van € 25.000,– ineens.
 12. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 10. vast te stellen op zes weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 13. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van de woningen Voordijk 276, 276a en 276b met het doel om de overtreding van artikel 6.7 en artikel 6.8 van het Bouwbesluit 2012, betreffende de elektrische installatie, te beëindigen en beëindigd te houden.
 14. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 13. vast te stellen op een bedrag van € 50.000,– ineens.
 15. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 13. vast te stellen op zes weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 16. Aan het besluit zakelijke werking toe te kennen.
 17. Het besluit van 5 oktober 2021, verzonden op 7 oktober 2021, met kenmerk 221739, in te trekken.

Het college besluit conform het voorstel.

19 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken. Daarbij wenst het college op korte termijn via een memo inzicht in de wijze waarop de ondersteuning/begeleiding van vluchtelingen is georganiseerd.

20 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder De Hoop
 • Blikt terug op een geslaagde bijeenkomst inzake preventief jeugdbeleid.
Wethouder Van der Linden
 • Heeft afgelopen vrijdag een bezoek gebracht aan Emborion.
 • Heeft ingesproken bij de gemeente Albrandswaard over de ontwikkeling van De Graaf van Portland.
 • Informeert het college over de voortgang van de ontwikkeling van flexwoningen aan de Maasstraat.
 • Heeft verzocht om een evaluatie van de deelauto bij de Middenbaan.
Wethouder Vermaat
 • Heeft gister samen met Wethouder Van der Linden met de bewonersverenigingen van het Doormanplein gesproken over de ervaren overlast.
Wethouder Stolk
 • Heeft contact gehad met de kledingbank over een potentiele nieuwe locatie. De mogelijkheden worden nu onderzocht.
 • Laat de staat van de vloer van de portakabins van de voedselbank onderzoeken naar aanleiding van klachten.
 • Start morgen met de nationale voorleesdag.
 • Gaat starten met intervisie vanuit de wethoudersvereniging.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Heeft het 50-jarig jubileum van de Wereldwinkel bijgewoond.
 • Spreekt de wens uit om tijdens de heidagen van het college in maart stil te staan bij de Voorjaarsnota.

21 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Geen aanvullende informatie.

22 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen vergaderingen.

23 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de aanstaande vergaderingen.

24 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

25 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

26 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

27 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

28 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Archief

Wanneer u op zoek bent naar notulen die niet meer op de website staan, dan kunt u die terugzoeken in Archiefweb. Alle informatie die op de website heeft gestaan, kunt u daar terugvinden. Op de pagina Hoe werkt het archief?, leest u hoe u het makkelijkst iets kunt terugvinden.