Collegebesluiten 2023

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks op dinsdag. De besluiten die het college in deze vergaderingen neemt, kunt u hieronder vinden.

Januari 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 7 maart 2023

Aanwezig

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

Afwezig

 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten met enkele tekstuele aanpassingen vast.

3 E-mail The New Makers – Flexwonen en huisvesting starters > Lange termijn Visie

Het college neemt kennis van het aanbod en legt de afhandeling in handen van wethouder Van der Linden.

4 VNG: Uitnodiging Bestuurlijk Gesprek over toekomst van het Landelijk Gebied – 9 maart 2023 van 17.00 tot 18.00 uur

Het college neemt kennis van de uitnodiging en legt de afhandeling in handen van wethouder Van der Linden.

5 MRDH: Raadsinformatiebrief rekenkameronderzoek ‘Bijdragen aan de regionale economie’

Het college besluit de brief een week aan te houden.

6 Reactie sportschoolhouder n.a.v. huurverhoging

Het college neemt kennis van de brief. De organisatie wordt verzocht te onderzoeken welke steun deze ondernemer heeft ontvangen in coronatijd. Het college wenst de brief volgende week opnieuw te agenderen.

7 Brief Stichting Laxmi inzake herdenking slavernij en immigratieverleden

Het college neemt kennis van de brief. De burgemeester en wethouder Stolk zullen onderzoeken op welke wijze een gesprek aan te gaan.

8 Financiële stukken

Het college besluit de stukken een week aan te houden en wenst op enkele aspecten uit de memo inzake het gemeentefonds een nadere toelichting.

9 Jaarplan wijkbrandweer

Het college neemt kennis van de brief van de portefeuillehouder.

10 RIB motie voedsel-/kledingbank

Het college neemt kennis van de brief van wethouder Stolk.

11 Tijdelijke uitbreiding terrassen Doormanplein

Besluit

 1. Akkoord te gaan met uitbreiding van seizoensgebonden horecaterrassen op het Doormanplein in een pilot van drie jaar.
 2. De omgevingsvergunning 2022-000310 voor “‘het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van seizoensgebonden horecaterrassen op het Doormanplein”’ te verlenen.
 3. Het verkeersbesluit om het Doormanplein autovrij te maken vast te stellen.
 4. De burgemeester besluit: De vier aangevraagde exploitatie-/terrasvergunningen voor Diggels Barendrecht, Ristorante PaPi, De Uitspanning en Café den Pimpelaer te verlenen.
 5. Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in de raadsinformatiebrief. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

12 Werven nieuwe voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht

Besluit

 1. De werving voor de vacature van voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht te starten.
 2. De heer Wesdijk voorafgaand aan het versturen van de brief van ons besluit op de hoogte te stellen.
 3. De brief ‘Antwoord op de reactie van de Maatschappelijke Adviesraad op het vertrek van de voorzitter’ vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel. Aanvullend wenst het college, tezamen met het versturen van de reactie aan de Maatschappelijke Adviesraad, een raadsinformatiebrief te versturen waarin de stand van zaken m.b.t. de Maatschappelijke Adviesraad wordt geschetst.

13 Regionale Realisatieagenda

Besluit

 1. In te stemmen met de Regionale Realisatieagenda.
 2. Wethouder Vermaat te machtigen om de Regionale Realisatieagenda te ondertekenen.
 3. De raadsinformatiebrief inzake de Regionale Realisatieagenda vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Werkplan DCMR 2023

Besluit

 1. Het Werkplan DCMR 2023 vast te stellen.
 2. Het Uitvoeringsbeleidsplan Meerjarenprogramma 2023-2026 van DCMR vast te stellen.
 3. De brief aan DCMR vast te stellen en te versturen.
 4. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Tijdelijke huisvesting Oekraïners in huurwoningen

Besluit

 1. Twaalf tijdelijke huurovereenkomsten met corporaties en particuliere verhuurders aan te gaan voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Delegatie van aanwijzing trouwlocaties in de gemeente Barendrecht

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De bevoegdheid tot het aanwijzen van trouwlocaties te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2005.

Het college besluit:

 • De horecagelegenheid gelegen aan Doormanplein 3C in Barendrecht, thans handelend onder de naam Café Den Pimpelaer, en de horecagelegenheid gelegen aan Dorpsstraat 141 in Barendrecht, thans handelend onder de naam Restaurant Diggels, aan te wijzen als vaste trouwlocatie.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

17 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

De burgemeester blikt terug op het proces om het grootste deel van de Oekraïense vluchtelingen die in de Zeeheldenbuurt werden opgevangen in Barendrecht een voorlopige nieuwe plek te geven.

18 Bestuurlijke jaaragenda 2023

Het college neemt kennis van de stukken.

19 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat

 • Informeert het college over de voortgang van de ontwikkeling van de woonvisie. Naar verwachting wordt deze voor de zomer ter besluitvorming aangeboden. Voorafgaand aan het besluitvormingstraject wordt het college geconsulteerd.
 • Informeert het college namens wethouder Van der Linden over de beëindiging van de instandhoudingstermijn van de geldmaat aan de Windsingel per 12 maart. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om de geldmaat in het centrum te behouden.
 • Informeert het college namens wethouder Van der Linden dat door Rijkswaterstaat een aanvraag is gedaan om in het bouwdok delen van de Keizersveerbrug op te slaan. Hiervoor moet afgeweken worden van het bestemmingsplan. De wethouder is bereid mee te denken, maar wel met als onderhandelingsinzet mogelijkheden voor Aquarendrecht.
 • Bespreekt met het college namens wethouder Van der Linden dat er in het raadsvoorstel ‘Nota van uitgangspunten flexwonen Maasstraat’ een fout is ontdekt. In het voorstel wordt dekking gevraagd uit de reserve betaalbaar wonen, echter is deze reserve vorig jaar opgeheven. Via de commissievoorzitter zal commissie worden verzocht om dit alsnog aan te passen.

Wethouder De Hoop

 • Informeert het college dat op 31 maart de ontmoetingsruimte Borgstede open zal gaan. Dit zal feestelijk worden ingeluid. Ook komt er in Borgstede een extra ruimte voor een huisarts. Inmiddels is een bestaande huisarts gevonden die bereid is vanuit deze locatie 600 nieuwe patiënten aan te nemen.
 • Informeert dat in Barendrecht als eerste gemeente in de regio de online huisartsendienst Arene wordt geïmplementeerd.
 • Informeert het college over de start van de pilot buurtagenda Vrijenburg. Komend weekend zal de eerste activiteit plaatsvinden.Heeft een regionaal overleg beschermd wonen bijgewoond, waarbij is gesproken over de bekostiging van een extra doelgroep.Heeft vanmiddag BJ42-overleg over de hervormingsagenda jeugd.Informeert het college over de nieuwe minimafolder die binnenkort wordt uitgebracht.
 • Informeert het college dat zij de bedrijfscontactfunctionaris heeft verbonden aan zorgpartners voor de zoektocht naar locaties voor huisartsen.

Wethouder Stolk

 • Blikt met het college terug op de gedane aanpassingen aan het raadsvoorstel renovatie ’t Trefpunt.
 • Informeert het college over de komst van een nieuwe gemeenteapp. Deze komt naar verwachting voor de zomer en communiceert beter met onze nieuwe website.
 • Informeert het college over enkele achterstanden die zijn ontstaan bij vaststellingen van subsidies. Binnenkort komt een voorstel richting het college om deze alsnog vast te stellen.Bespreekt met het college de voortgang van de gesprekken met de VVE Middeldijkerplein inzake de renovatie van de klok.
 • Informeert het college over enkele ontwikkelingen m.b.t. evenement Lekker & Live.

Burgemeester Veldhuijzen

 • Heeft een waarderingsspeld aan Lucia Vloedgraven uitgereikt.
 • Blikt terug op de jaarlijkse burgemeestersconferentie, waarbij het thema ‘besturen met compassie’ was.
 • Informeert het college over de voortgang van de werkgroep integriteit.
 • Blikt vooruit op de ontmoetingsavond voor Turkse en Syrische inwoners i.v.m. de aardbeving.

20 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over de voortgang van de opbouw van de Barendrechtse organisatie.

21 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

22 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende vergaderingen.

23 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

24 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

25 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

26 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

27 Rondvraag

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 maart 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 21 februari 2023

Aanwezig

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie bezwaarprocedure (Jelle Vervorst) – 11.00 uur

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele aanpassingen vast.

4 Brief Raadsleden met brief aan B&W betreffende onbehoorlijk hervatten monumentenaanwijsproces

Het college neemt kennis van de brief. Wethouder Vermaat zal een reactie voor laten bereiden.

5 Collegebrief Emborion

Het college stemt in met de brief.

6 Collegebrief reactie inwoners Maasstraat/IJsselstraat/Scheldestraat op plan flexwoningen Maasstraat

Het college stemt in met de brief en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te laten passen en te versturen.

7 RIB Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2023

Het college neemt kennis van het uitvoeringsprogramma en stemt in met de raadsinformatiebrief.

8 Nota van uitgangspunten flexwonen Maasstraat

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De Nota van Uitgangspunten voor het realiseren van flexwoningen aan de Maasstraat vast te stellen.
 2. In te stemmen met het toekennen van het lastenbudget van € 480.000,- voor de kosten van opruimen, saneren, bouw- en woonrijp maken van het plangebied, inclusief plankosten.
 3. In te stemmen met een onttrekking aan de reserve Betaalbaar wonen van € 225.000,- in 2023.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te laten passen en te versturen.

9 Opleggen last onder dwangsom aan eigenaar Autofer, Dordtsestraatweg 68

Besluit

 1. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van het bedrijf Autofer aan de Dordtsestraatweg 68 wegens het niet jaarlijks visueel inspecteren van de vloeistofdichte vloer met het doel om naleving van artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 2.1 lid 5 sub b en lid 6 van de Activiteitenregeling milieubeheer blijvend af te dwingen.
 2. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van het bedrijf Autofer aan de Dordtsestraatweg 68 wegens het ontbreken van een geldig certificaat van vloeistofdichtheid van de vloeistofdichte vloer met het doel om naleving van artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 2.1 lid 1 van de Activiteitenregeling milieubeheer blijvend af te dwingen.
 3. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op een bedrag van € 1.000,– per keer dat wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 2.1, lid 5 sub b en lid 6 van de Activiteitenregeling milieubeheer, tot een maximum van € 5.000,–, waarbij per week maximaal één constatering kan plaatsvinden.
 4. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 2. vast te stellen op een bedrag van € 3.000,– per keer dat wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 2.1, lid 1 van de Activiteitenregeling milieubeheer, tot een maximum van € 9.000,–, waarbij per week maximaal één constatering kan plaatsvinden.
 5. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op acht weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 6. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 2. vast te stellen op acht weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.

Het college besluit conform het voorstel.

10 CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet

Besluit

 1. In te stemmen met de deelname aan het CPB-onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de Jeugdwet.
 2. Stichting Inlichtingenbureau toestemming te verlenen om data te verwerken en daartoe in te stemmen met bijgevoegde conceptovereenkomst.
 3. De burgemeester besluit: De directeur Maatschappij te machtigen om de pilotovereenkomst met Stichting Inlichtingenbureau te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Benoeming centraal stembureau 2023-2026

Besluit

 1. Voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026 in het centraal stembureau te benoemen:
 2. als lid, tevens plaatsvervangend voorzitter: de heer G.J. Bravenboer;
 3. als lid: mevrouw V. Kanhai;
 4. als plaatsvervangende leden: mevrouw C. Krouwel, mevrouw J.W. van Kleij-de Bot, mevrouw A.H.P. Brouwer-de Vette.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond i.v.m. fusie Voorne aan Zee

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. Geen zienswijze in te dienen over het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, zoals voorgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) in de brief verstuurd op 24 januari 2023.
 2. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, zoals voorgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) in de brief verstuurd op 24 januari 2023.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college neemt kennis van de brief van de gemeente Rotterdam inzake het Zuidelijk Randpark. Het college betreurt de reactie, gezien het feit dat het college zich juist heeft ingespannen voor overleg met het gemeentebestuur van Rotterdam. Burgemeester Veldhuijzen zal tijdens de raadsvergadering van vanavond de gemeenteraad informeren over de stand van zaken.

14 Onderwijscampus Dierensteinweg 2

Het college is op dit moment niet overtuigd van het NO GO scenario en besluit te starten met de voorbereidende werkzaamheden, vooruitlopend op het voorstel aan de gemeenteraad. Daarbij wordt de organisatie verzocht in het raadsvoorstel een concretere voorstelling te geven van de eventuele opbrengsten uit de ontwikkeling van woningbouw op de locatie Tweemaster.

15 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat

 • Heeft vorige week opnieuw gesproken met de bewonersvereniging Doormanplein inzake de geplande terrasuitbreiding. Op 7 maart zullen de benodigde vergunningen en besluiten ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college.
 • Heeft met Patrimonium gesproken over de voortgang van alle woningbouwprojecten en de mogelijkheden om elders in Barendrecht nog extra woningen te realiseren.

Wethouder Van der Linden

 • Heeft gesproken met de belastingdienst over de ambitie om toe te werken naar horizontaal toezicht. In september/oktober wordt een tekenmoment verwacht.
 • Heeft vorige week gesproken met de klankbordgroep wind, waarbij gesproken is over de ontwikkelingen m.b.t. de windopgave en het Zuidelijk Randpark. Eind maart hoopt de wethouder met de kaders richting de raad te gaan.
 • Is aanwezig geweest bij de start van de bouw van woningen aan de TalmawegIs aanwezig geweest bij een tweede inloopavond voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk Lagewei.
 • Informeert het college over positieve ontwikkelingen rondom een optimalisatiekans net buiten het kerngebied van de Stationstuinen.
 • Heeft gesproken met de Greenboard inzake een grote aanvraag bij het Nationaal Groeifonds.
 • Informeert het college over de uitkomsten van een evaluatie van de deelauto bij het vm. Intertoys pand.
 • Meldt dat hij is geïnformeerd dat er vanuit de gemeente Rotterdam een verzoek is binnengekomen om een baggerslibdepot te ontwikkelen ten zuiden van de Westerhordijk, langs het treinspoor. De beoogde kavel is eigendom van de gemeente Rotterdam, maar bevindt zich op Barendrechts grondgebied. De aanvraag wordt intern bestudeerd. Te zijner tijd volgt een advies.

Wethouder Stolk

 • Informeert het college over de start van een vastgoedadviseur horeca met betrekking tot het Kruispunt.
 • Heeft Van Vliet bedrijfsmakelaars ingeschakeld ten behoeve van de zoektocht naar een locatie voor de voedselbank.
 • Heeft gesproken met Lentiz over de verhuizing naar het pand aan de Gebroken Meeldijk.
 • Heeft afgelopen woensdag gesproken over de uitkomsten van het Oberon-onderzoek. Afgesproken is actiepunten te formuleren en aan de slag te gaan.

Wethouder De Hoop

 • Heeft binnenkort een kennismakingsgesprek met een particuliere organisatie die zich op huisartsenzorg voor onder andere statushouders/asielzoekers wil richten.
 • Is donderdag aanwezig bij de opening van het tijdelijke serviceloket.
 • Sluit donderdag aan bij een bewegingsactiviteit van een basisschool.

Burgemeester Veldhuijzen

 • Informeert het college over de laatste stuurgroep BAR.
 • Informeert het college over de laatste stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het nieuwe politiekantoor aan de Dierensteinweg.
 • Informeert het college over zijn inspanningen om het tekort aan wijkagenten in Barendrecht te verminderen.
 • Heeft een bijeenkomst voor het 510-jarig bestaan van de dorpskerk bijgewoond.

16 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over het tekort aan personeel in het team omgevingsvergunningen en de gevolgen voor de dienstverlening.

17 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het blikt terug op de afgelopen vergaderingen.

18 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het bespreekt de komende raadsvergadering en de concept-moties/vragen voor het vragenkwartier.

19 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

20 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

21 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

22 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten. Wethouder Vermaat neemt volgende week het piket over van burgemeester Veldhuijzen.

23 Rondvraag

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 maart 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 14 februari 2023

Aanwezig

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele aanpassingen vast.

3 Rapportage Programma Beter Bestuur

Het college neemt kennis van de rapportage.

4 Intrekking bereidheid herbenoeming voorzitter Maatschappelijke Adviesraad

Het college neemt kennis van de brief van de Maatschappelijk Adviesraad en zal de voorbereidingen treffen voor het werven van een nieuwe voorzitter.

5 VNG Ledenbrief 23/005 – Oproep bijdrage Giro555 Turkije en Syrië

Het college neemt kennis van de brief en zal de mogelijkheden onderzoeken om steun te betuigen.

6 MRDH: Collegebrief adviesaanvraag concept Plan Toekomstvast Tramnetwerk 2030 regio Rotterdam

Het college neemt kennis van de brief. Wethouder Vermaat zal een reactie voorbereiden.

7 Reactie bewoners Maasstraat/IJsselstraat/Scheldestraat op plan flexwoningen Maasstraat

Het college neemt kennis van de brief en bereidt een reactie voor.

8 Informatiebrief gemeenteraden inzake financiën VRR 2023

Het college stemt in met de brief.

9 Collegebrief Emborion

Het college besluit de brief aan te houden en volgende week opnieuw te agenderen.

10 RIB ontwikkelingen JeugdhulpPlus – GRJR

Het college stemt in met de brief en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder De Hoop wordt gemandateerd de brief aan te passen en te versturen.

11 CONCEPT RIB Zuidelijk Randpark 2023

Het college stemt in met de brief en wenst enkele tekstuele aanpassen. Burgemeester Veldhuijzen wordt gemandateerd de brief aan te passen en te versturen. Het college wenst deze brief tevens middels een begeleidend schrijven te delen met het college van de gemeente Rotterdam.

12 Renovatie ’t Trefpunt

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. Het investeringsbedrag voor de renovatie van ’t Trefpunt bij te stellen naar € 6.519.700,-
 2. Een investering op te nemen voor de realisatie van kantoorruimte voor vluchtelingenwerk in het gemeentehuis ter hoogte van € 200.000,-.
 3. De financiële gevolgen te verwerken in de 1e tussenrapportage van 2023 en de voorjaarsnota 2024.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen. Tevens wordt de organisatie verzocht het voorstel met wethouder Stolk af te stemmen.

13 Ontwerpbestemmingsplan Zeeheldenbuurt

Besluit

 1. Medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van 99 vervangende sociale huurwoningen op de locatie Zeeheldenbuurt door in te stemmen met het opgestelde ontwerpbestemmingsplan ‘Zeeheldenbuurt’.
 2. Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zeeheldenbuurt’, met plan-IMRO code NL.IMRO.0489.BPWGO20220041-ON01, te publiceren en gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te leggen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Beeldkwaliteitsplan Lagewei fase 2 en 3a

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. Het beeldkwaliteitsplan ‘Lagewei fase 2 en 3a’ vast te stellen als onderdeel van de welstandsnota.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Voorfinanciering reserveringsovereenkomst voor Emborion op Nieuw Reijerwaard

Besluit

 1. In te stemmen met het voorfinancieren van de reserveringsovereenkomst (€ 250.000,- ex BTW) voor Emborion op Nieuw Reijerwaard, totdat het bestemmingsplan voor Stationstuinen onherroepelijk is.
 2. De voorfinanciering op te nemen op de balans als een vordering op Emborion.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Keuze nascheidingsmodel kunststofverpakkingsafval

Besluit

 1. Omrin aan te wijzen als partner voor het nascheiden van kunstofverpakkingsmateriaal en drankenkartons.

Burgemeester besluit

 • Wethouder Dirk Vermaat te machtigen het formulier ‘Keuzeformulier regiemodel Barendrecht’ te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken.

18 Onderwijscampus Dierensteinweg 2

Het college neemt kennis van het memo. De portefeuillehouder zal de mogelijkheden onderzoeken om de gestelde termijnen door de aannemer te bespreken.

19 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Van der Linden

 • Heeft gesproken over de verstedelijkingsalliantie. Het college wenst inzicht te krijgen over de ontwikkeling van de NOVEX gebieden.
 • Heeft vorige week het bestuurlijk overleg convenant wind bijgewoond.
 • Gaat bij het Rijk een SPUK-aanvraag doen voor het zelf isoleren van woningen. Hier is nieuw budget voor beschikbaar.

Wethouder Vermaat

 • Informeert het college over een casus m.b.t. een urgentieverklaring.

Wethouder De Hoop

 • Heeft gisteravond een succesvolle bedankavond bijgewoond voor zorgverleners.
 • Heeft vorige week een eerste intervisiebijeenkomst gehad met andere wethouders.
 • Sluit zaterdag aan bij de activiteit in de bibliotheek ‘Koffie met Verhaal’.

Wethouder Stolk

 • Is bij basisschool Smitshoek op bezoek geweest voor een kennismaking met de directeur.
 • Was afgelopen weekend op bezoek bij de turnhal.
 • Informeert het college over lopende gesprekken inzake de exploitatie van Spruit.
 • Heeft van de VVE middeldijkerplein een tegenvoorstel ontvangen over het beheer van de klok.
 • Heeft met het bestuur van BVV Barendrecht gesproken over de mogelijkheden om een multifunctionele accommodatie te ontwikkelen. In april wordt een bezoek gepland aan een vereniging in Amsterdam waar dit concept reeds wordt uitgevoerd.

Burgemeester Veldhuijzen

 • Informeert het college over het aanstaande raadsweekend op 10 en 11 maart.
 • Blikt terug op zijn bezoek aan Fruit Logistica in Berlijn.
 • Informeert het college over een verzoek van het Waterschap om na de verkiezingen als verkenner op te treden.

20 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Blikt terug op de inloopsessies voor medewerkers waarbij veel input geleverd is voor de opbouw van de nieuwe organisaties.

21 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen vergaderingen.

22 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende vergaderingen.

23 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de aanstaande overleggen van verbonden partijen.

Wethouder Van der Linden blikt terug op de DB-vergadering van het NRIJ van 13 februari jl. Tijdens deze vergadering heeft de wethouder zijn vicevoorzitterschap neergelegd, nadat het NRIJ bestuur heeft aangegeven niet bereid te zijn inlichting te verstrekken over de besluitvorming in het AB rondom de gunning van de tender windpark Vaanplein en tevens nog geen bereidheid heeft getoond om in gesprek te gaan met het college van B&W van Barendrecht naar aanleiding van onze eerder verzonden brieven.

24 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

25 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de ingekomen uitnodigingen.

26 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

27 Rondvraag

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 februari 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 7 februari 2023

Aanwezig

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer M.J. Jabaaij, bestuurssecretaris

Afwezig

 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie (oriënterend) onderwijscampus Dierensteinweg 2 (Peter de Regt)

Het college neemt kennis van de oriënterende presentatie over ontwikkelingen rond de

Onderwijscampus Dierensteinweg 2. De presentatie die wordt voorbereid voor de raadscommissie AZ&F op 13 februari wordt na afstemming met wethouder Stolk voorafgaand gedeeld met het gehele college.

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de openbare en niet-openbare besluitenlijst vast.

4 Rapportage Programma Beter Bestuur

De rapportage Porgramma Beter Bestuur van de provincie Zuid-Holland wordt aangehouden en geagendeerd voor de B&W-vergadering van 14 februari..

5 Reactie bewoners Maasstraat/IJsselstraat/Scheldestraat op plan flexwoningen Maasstraat

Het college verzoekt een brief op te stellen in reactie op de ingekomen brief van inwoners op het plan flexwoningen Maasstraat en te agenderen voor de B&W-vergadering van 14 februari.

6 Informatiebrief gemeenteraden inzake financiën VRR 2023

Het college verzoekt om een collegebrief op te stellen waarmee deze informatiebrief van de VRR aangeboden kan worden aan de raad en dit te agenderen van de B&W-vergadering van 14 februari.

7 RIB Stand van zaken Dierensteinweg

Het college stelt de brief vast.

8 RIB huisvesting vergunninghouders gemeente Barendrecht

Het college wenst enkele aanpassingen in de brief. Wethouder Vermaat krijgt mandaat om de brief vast te stellen en te verzenden.

9 RIB Zuidelijk Randpark 2023

Het college wenst aanpassingen in de brief. Burgemeester Veldhuijzen en wethouder Van der Linden krijgen mandaat de brief vast te stellen en te verzenden.

10 Beantwoording raadsvragen Zeeheldenbuurt

Het college wenst enkele aanpassingen in de brief. Burgemeester Veldhuijzen krijgt mandaat om de brief vast te stellen en te verzenden.

11 Renovatie ’t Trefpunt

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. Een aanvullend investeringsbedrag beschikbaar te stellen van € 1.559.700,- voor het realiseren van de renovatie van ‘t Trefpunt.
 2. De financiële gevolgen (2023: € 73.200 voordeel, 2024: € 73.200 nadeel, vanaf 2025: € 130.200 nadeel) te verwerken in de 1e tussenrapportage van 2023 en de voorjaarsnota 2024.

Het college houdt het voorstel aan.

12 Beleidsregels leefgeld ontheemden Oekraïne

Besluit

 1. Burgemeestersbesluit

De Beleidsregels leefgeld ontheemden Oekraïne gemeente Barendrecht vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2023.

 • Kennis te nemen van het burgemeestersbesluit.

De burgemeester besluit de beleidsregels vast te stellen. Het college neemt daar kennis van.

13 Onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid 2023

Besluit

 1. Het onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid 2023 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over het onderzoeksplan 2023 vast te stellen en te versturen.
 3. De brief aan de Rekenkamer Barendrecht inzake het onderzoeksplan 2023 vast te stellen en te versturen.

Het college stelt het voorstel met een aanpassing vast.

14 Opdracht opstellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023 e.v.

Besluit

 1. Aan ICS adviseurs opdracht te verstrekken voor het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023 e.v..
 2. Voor de opdrachtverlening een incidenteel budget van € 70.000,- beschikbaar te stellen.
 3. Het bedrag van € 70.000,= op te nemen in de 1e Tussenrapportage van 2023.

4. Op grond van artikel 55, eerste lid, Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid en sub b van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen ten aanzien van het ter vergadering behandelde en de inhoud van de bij dit voorstel gevoegde bijlage, zijnde “Vergelijking offertes IHP Barendrecht 2023 e.v.”.

Het college stelt het voorstel vast. Wethouder Stolk krijgt mandaat om een brief op te stellen om de raad te informeren over dit besluit.

15 ENSIA verantwoording 2022

Besluit

 1. De collegeverklaring ENSIA 2022 inzake informatiebeveiliging DigiD en Suwinet vast te stellen.
 2. De verantwoordingsrapportage BAG, BGT, BRO en WOZ 2022 vast te stellen.
 3. De LOR (Letter of Recommendation) 2022 vast te stellen.
 4. De uittreksels BRP en Reisdocumenten 2022 vast te stellen.

Het college stelt het voorstel vast.

16 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken rond vluchtelingen en statushouders.

17 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Van der Linden:

 • blikt terug op het geslaagde werkbezoek van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aan Dutch Fresh Port en Stationstuinen.
  • is door de organisatie geïnformeerd over een beslissing op bezwaar in een bezwaarprocedure. Hij heeft vragen over de mandaatregeling op dit punt. Het college bespreekt op 21 februari de bezwaarprocedure in het college waarbij ook dit aan de orde komt.

Wethouder De Hoop:

 • informeert het college over ontwikkelingen rond de Adviesraad Sociaal Domein.

Wethouder Vermaat:

 • informeert het college over een gesprek dat hij heeft gehad met bewonerscommissies Doormanplein.
  • informeert het college over ontwikkelingen in het dossier ‘kippentuin Kempenaar’.
  • informeert het college over ontwikkelingen in de Centrumaanpak.

Wethouder Stolk:

 • heeft vanuit haar bestuurslidmaatschap voor het A&O-fonds een interview gegeven aan het blad Publiek Denken over arbeidsmarktstrategieën.
  • informeert het college over ontwikkelingen in de huisvesting van Lentiz.
  • laat naar aanleiding van klachten vastgoed onderzoek doen naar het pand dat stichting De Toekomst gebruikt.

Burgemeester Veldhuijzen:

 • kondigt aan dat er een voorstel voor herziening van de regeling gemeentelijke onderscheidingen aan komt.
  • heeft met de burgemeesterskring een bezoek gebracht aan het waterschap Hollandse Delta.
  • informeert het college over een gesprek dat hij heeft gevoerd met ProRail.

18 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

De gemeentesecretaris informeert het college over ontwikkelingen in het project ‘nieuwe organisaties’.

19 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

20 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit naar de geplande vergaderingen.

21 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Wethouder Van der Linden blikt vooruit naar de DB-vergadering van het NRIJ van 13 februari en het Bestuurlijk Overleg Convenant Wind van 9 februari.

Burgemeester Veldhuijzen blikt terug op het AB van de Veiligheidsregio.

22 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

25 Rondvraag

Wethouder Van der Linden meldt dat hij 7 maart de B&W-vergadering niet kan bijwonen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 februari 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 31 januari 2023

Aanwezig

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer M.J. Jabaaij, bestuurssecretaris

Afwezig

 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

De presentatie over ontwikkelingen Onderwijscampus Dierensteinweg 2 wordt uitgesteld. Verder wordt een raadsinformatiebrief Jaarplan Boa’s 2023 toegevoegd. Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst van 24 januari 2023 met een enkele aanpassing vast.

3 Raadsinformatiebrief stand van zaken uitwerking aanbevelingen 2e tussenevaluatie GR MRDH

College besluit de brief door te geleiden aan de gemeenteraad.

4 Collegebrief aanmelding Crisis en Herstelwet

Het college stelt de brief vast.

5 Regioakkoord 2022

Het college wenst enkele aanpassingen in de brief. Wethouder Vermaat krijgt mandaat om de brief aan te passen en te verzenden.

6 Beantwoording schriftelijke vragen EVB inzake sloop Zeeheldenbuurt en verhuizing tijdelijke bewoners

Het college wenst aanpassingen in de brief. Portefeuillehouder Veldhuijzen krijgt mandaat de brief aan te passen en te verzenden.

7 Collegebrief Reactie op moties raad 20 december 2022

Het college stelt de brief met een aanpassing vast.

8 RIB Jaarplan Boa’s 2023

Het college stelt de brief vast.

9 Anterieure overeenkomst Zeeheldenbuurt

Besluit

 1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst Zeeheldenbuurt waarin in overeenstemming met Woonstichting Patrimonium afspraken zijn vastgelegd over met name kostenverhaal, ontwikkelbijdragen en toe te passen procedures.
 2. De raadsinformatiebrief over de ondertekening van de anterieure overeenkomst vast te stellen en te versturen.
 3. Wethouder Van der Linden te mandateren tot het doen van tekstuele aanpassingen in de anterieure overeenkomst.
 4. Op basis van het bijgevoegde memo de voorgelegde anterieure overeenkomst niet te wijzigen ten aanzien van het toewijzen van sociale huurwoningen.

Het college stelt het voorstel vast. Het college verzoekt om in licht van nieuwe huisvestingswet een bredere discussie voor te bereiden over hoe de 50% voorrang aan inwoners met lokale binding zo goed mogelijk kan worden toegepast.

10 Dienstreis Fruit Logistica Berlijn 2023

Besluit

 1. dat de heer G. Veldhuijzen de gemeente Barendrecht vertegenwoordigt tijdens Fruit Logistica op 8/9 februari 2023 in Berlijn en de kosten voor deze dienstreis per vliegtuig te vergoeden conform de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Barendrecht 2019, de cao Rijk en de tarieven in bijlage 8 van de CAO Rijk, geldend per 1 januari 2023;
 2. dat voor het vervoer naar en van de luchthaven in Nederland en voor het vervoer tijdens de dienstreis in Berlijn gebruik mag worden gemaakt van een taxi.

Het college stelt het voorstel vast.

11 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken rond vluchtelingen en statushouders.

12 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk:

 • informeert het college over ontwikkelingen in de huisvesting van Lentiz.
 • heeft kennisgemaakt met de nieuwe PCPO-bestuuder Yolande de Beer.
 • heeft een bezoek gebracht aan de Voedselbank.
 • heeft in het kader van de Nationale Voorleesdagen voorgelezen in een basisschoolklas.

Wethouder De Hoop:

 • brengt deze week een bezoek aan de Voedselbank en zal een cheque overhandigen namens medewerkers van de BAR-organisatie die de waarde van hun kerstattentie hiervoor beschikbaar hebben gesteld.
 • opent woensdag een theatercollege over opvoedingsvraagstukken van het CJG.
 • gaat naar de bijeenkomst ‘Leren van Rotterdam Zuid: Wethouders in de wijk’.

Wethouder Van der Linden:

 • heeft binnenkort een gesprek met eigenaren in de Koedoodzone (naar aanleiding van de eerder vastgestelde gebiedsvisie).
 • heeft samen met de burgemeester een werkbezoek gebracht aan Buurtpreventie Nissewaard.
 • heeft gesproken met de initiatiefnemer van microwoning.com.

Wethouder Vermaat:

 • vraagt aandacht voor de communicatie rond de start van een proef op de Kilweg om tijdelijk van twee naar één rijstrook te gaan.

Burgemeester Veldhuijzen:

 • heeft in het kader van de Nationale Voorleesdagen voorgelezen in een basisschoolklas.
 • informeert over een gesprek dat hij heeft gehad over de organisatie van de 4-5 mei herdenking.

13 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

De gemeentesecretaris:

– informeert het college over ontwikkelingen in het project ‘nieuwe organisaties en de kick-off van de projectorganisatie’.

14 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen vergaderingen.

15 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

16 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Wethouder De Hoop meldt dat zij een financiële tegenvaller verwacht vanuit de GRJR.

17 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

18 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

19 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

20 Rondvraag

Wethouder Van der Linden blikt vooruit naar het werkbezoek dat minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat maandag 6 februari brengt aan Barendrecht. Hij bezoekt Dutch Fresh Port en Stationstuinen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 februari 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 24 januari 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Oriëntatie Barendrechtse organisatie (Bert Berghuis/Rijnconsult): 11.00 – 12.30 uur

Het college oriënteert zich op de toekomstige Barendrechtse organisatie.

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele aanpassingen vast.

4 Memo actuele stand van de begroting 2023 – 2026 per 1 januari 2023

Het college neemt kennis van de memo. De organisatie wordt verzocht een aanvullende memo op te stellen waarin inzicht wordt gegeven in de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds en die in de bijdragen aan de VRR.

5 Jaarplan BOA’s 2023

Het college stemt in met het jaarplan en wenst dit via een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad toe te sturen.

6 VNG Ledenbrief 23/001 – Informatiepunten digitale overheid

Het college neemt kennis van de brief en legt de afhandeling in handen van wethouder Stolk.

7 VNG Ledenbrief 23/002 – CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet

Het college neemt kennis van de brief en legt de afhandeling in handen van wethouder De Hoop.

8 RIB Handhaving Waal

Het college stemt in met de brief.

9 RIB Afdoening motie ‘Pilot Barendrechtspraak 2022’

Het college stemt in met de brief.

10 Brief aan Rijkswaterstaat inzake verzoek om verkennend gesprek

Het college constateert dat de eerder verzonden brief namens het college verzonden had moeten worden. Echter ondersteunt het college de inhoud van de brief.

Het college spreekt af voor het verkennende gesprek de gespreksonderwerpen als volgt te verdelen:

 1. Bouwdok: Wethouder Van der Linden
 2. Realisatie natuurvriendelijke oevers: Wethouder Van der Linden
 3. Hergebruik te slopen loods: Wethouder Vermaat
 4. Overdracht beheer monument: Wethouder Vermaat
 5. Realiseren extra bos: Wethouder Van der Linden
 6. Onderhoud tunnels: Wethouder Vermaat

11 RIB Stand van zaken Onderwijscampus Barendrecht

Het college stemt in met de brief.

12 Intentieovereenkomst bouwplan “Hof van Barendrecht” (1e Barendrechtseweg 92a)

Besluit

 1. Medewerking te verlenen aan het bouwplan voor 27 woningen aan de locatie 1e Barendrechtseweg 92a (‘Hof van Barendrecht’).
 2. Voor de herontwikkeling van de locatie een intentieovereenkomst aan te gaan met de ontwikkelaar Habeko Vastgoed B.V..
 3. De raadsinformatiebrief inzake de intentieovereenkomst bouwplan Hof van Barendrecht vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2023

Besluit

 1. Het ’Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2023’ vast te stellen.
 2. De aangepaste uitvoering van het “Toetsprotocol Constructies” te verlengen tot de inwerkingstredingsdatum van de Omgevingswet.
 3. De werking van het ‘Handhavingsbeleidsplan 2019-2023’ te verlengen tot 1-1-2024.
 4. De raadsinformatiebrief inzake het Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2023 vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen 2023

Besluit

 1. Het Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen Wabo 2023 vast te stellen.
 2. De werking van het Vergunningbeleidsplan-Wabo-2017-2021 te verlengen tot en met 31 december 2023.
 3. De raadsinformatiebrief inzake het Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen 2023 vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Gezondheidscampagne “Bewust Barendrecht”

Besluit

 1. Het opdrachtdocument Campagne ‘Bewust Barendrecht’ vast te stellen.
 2. De dienstverleningsovereenkomst met Engaged by Lili BV te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel. Daarbij wenst het college voorafgaand aan de start van de campagne inzicht te krijgen in de acties die ondernomen gaan worden.

16 Update Lange termijnfinanciering- deelname Staat in Stedin

Besluit

 1. In te stemmen met het Afsprakenkader dat Stedin en de andere landelijke netwerkbedrijven met de Staat hebben gemaakt.
 2. De raadsinformatiebrief inzake de update lange termijnfinanciering en de deelname van de Staat in Stedin vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Opleggen last onder dwangsom botenhuis op perceel D11430 achter Noldijk 173

Besluit

 1. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van het perceel D 11430 achter Noldijk 173 wegens het zonder omgevingsvergunning en in strijd met het bestemmingsplan bouwen en in stand houden van een botenhuis met het doel om de overtredingen te beëindigen door het botenhuis te verwijderen en verwijderd te houden.
 2. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op een bedrag van € 5.000,– ineens.
 3. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op zes weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 4. Aan het besluit zakelijke werking toe te kennen.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Opleggen nieuwe last onder dwangsom Voordijk 276, 276a en 276b

Besluit

 1. Een nieuwe last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van de woningen Voordijk 276, 276a en 276b met het doel om de bewoning van de twee appartementen op de eerste verdieping van het gebouw achter de oorspronkelijke woning en één woonruimte op de zolderverdieping in strijd met het bestemmingsplan ‘Woongebied Oost’ te (laten) beëindigen en beëindigd te houden.
 2. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op een bedrag van € 15.000,– ineens.
 3. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op drie maanden, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 4. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van de woningen Voordijk 276, 276a en 276b met het doel om de overtreding van afdeling 2.1, paragraaf 2.10.2 en 2.11.2 van het Bouwbesluit 2012, betreffende de brand- en rookwerende scheidingen tussen de woningen, te beëindigen en beëindigd te houden.
 5. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 4. vast te stellen op een bedrag van € 50.000,– ineens.
 6. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 4. vast te stellen op vier weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 7. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van de woningen Voordijk 276, 276a en 276b met het doel om de overtreding van paragraaf 2.1.2 van het Bouwbesluit 2012, betreffende de dakconstructie, te beëindigen en beëindigd te houden.
 8. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 7. vast te stellen op een bedrag van € 50.000,– ineens.
 9. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 7. vast te stellen op zes weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 10. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van de woningen Voordijk 276, 276a en 276b met het doel om de overtreding van paragraaf 3.5.2, artikel 3.72 lid 1 en 3.73 lid 1 van het Bouwbesluit 2012, betreffende de dakbeplating, te beëindigen en beëindigd te houden.
 11. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 10. vast te stellen op een bedrag van € 25.000,– ineens.
 12. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 10. vast te stellen op zes weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 13. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van de woningen Voordijk 276, 276a en 276b met het doel om de overtreding van artikel 6.7 en artikel 6.8 van het Bouwbesluit 2012, betreffende de elektrische installatie, te beëindigen en beëindigd te houden.
 14. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 13. vast te stellen op een bedrag van € 50.000,– ineens.
 15. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 13. vast te stellen op zes weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 16. Aan het besluit zakelijke werking toe te kennen.
 17. Het besluit van 5 oktober 2021, verzonden op 7 oktober 2021, met kenmerk 221739, in te trekken.

Het college besluit conform het voorstel.

19 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken. Daarbij wenst het college op korte termijn via een memo inzicht in de wijze waarop de ondersteuning/begeleiding van vluchtelingen is georganiseerd.

20 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder De Hoop

 • Blikt terug op een geslaagde bijeenkomst inzake preventief jeugdbeleid.

Wethouder Van der Linden

 • Heeft afgelopen vrijdag een bezoek gebracht aan Emborion.
 • Heeft ingesproken bij de gemeente Albrandswaard over de ontwikkeling van De Graaf van Portland.
 • Informeert het college over de voortgang van de ontwikkeling van flexwoningen aan de Maasstraat.
 • Heeft verzocht om een evaluatie van de deelauto bij de Middenbaan.

Wethouder Vermaat

 • Heeft gister samen met Wethouder Van der Linden met de bewonersverenigingen van het Doormanplein gesproken over de ervaren overlast.

Wethouder Stolk

 • Heeft contact gehad met de kledingbank over een potentiele nieuwe locatie. De mogelijkheden worden nu onderzocht.
 • Laat de staat van de vloer van de portakabins van de voedselbank onderzoeken naar aanleiding van klachten.
 • Start morgen met de nationale voorleesdag.
 • Gaat starten met intervisie vanuit de wethoudersvereniging.

Burgemeester Veldhuijzen

 • Heeft het 50-jarig jubileum van de Wereldwinkel bijgewoond.
 • Spreekt de wens uit om tijdens de heidagen van het college in maart stil te staan bij de Voorjaarsnota.

21 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

22 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen vergaderingen.

23 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de aanstaande vergaderingen.

24 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

25 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

26 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

27 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

28 Rondvraag

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 17 januari 2023.

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie Inwonerspanel (Frank Doolaard, Shona Dickson): 11.00 – 11.45

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele aanpassingen vast.

4 Nevenfunctieregister College van B&W Barendrecht

Het college wenst enkele aanpassingen en toevoegingen in het overzicht. Na aanpassing wordt het overzicht rondgestuurd voor een laatste controle.

5 RIB decembercirculaire 2022 Gemeentefonds

Het college wenst een nadere duiding in de brief onder het kopje energietoeslag. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

6 Nadere regels jeugdhulp 2023 Barendrecht

Besluit

 • De nadere regels jeugdhulp gemeente Barendrecht 2023 met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

7 Aanwijsbesluit Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) 2023 Barendrecht

Besluit

 1. De medewerkers van het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) aan te wijzen als toezichthouder voor de genoemde verordeningen en wetten.
 2. De procesregisseur van het ROBT te machtigen om namens de gemeente de benodigde legitimatiepassen af te geven en te ondertekenen.
 3. Dit besluit in werking te laten treden op de dag na publicatie van het besluit.

Burgemeester besluit

1. De medewerkers van het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) aan te wijzen als toezichthouder voor de genoemde verordeningen en wetten.

Het college besluit conform het voorstel.

8 Zienswijze strategische agenda MRDH

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De zienswijze op de Strategische Agenda MRDH vast te stellen.
 2. Met de zienswijze aandacht te vragen voor een strategische agenda:
 • Waarbij doelstellingen goed zijn geformuleerd waardoor monitoring en bijsturing mogelijk zijn en bijdragen aan de brede welvaart via de twee pijlers van de MRDH: economie en bereikbaarheid.
 • Waarbij de Barendrechtse belangen binnen de regionale context worden vertegenwoordigd. Het college wenst enkele aanpassingen in de zienswijze. Burgemeester Veldhuijzen wordtgemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

9 Impulsregeling winkelgebied Carnisse Veste

Besluit

 1. In te stemmen met bijgevoegde subsidieaanvraag ‘impulsaanpak winkelgebieden’ voor winkelcentrum Carnisse Veste.

Het college besluit conform het voorstel.

10 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken. Wethouder Vermaat gaat volgende week in gesprek met de provincie over de taakstelling huisvesting statushouders.

11 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Van der Linden

 • Blikt terug op de nieuwjaarsreceptie van VBO.
 • Informeert het college over het verloop van de bewonersbijeenkomst over flexwoningen aande Maasstraat.
 • Bespreekt de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de Stationstuinen.

Wethouder Vermaat

 • Heeft vorige week de regionale tafel wonen bijgewoond. Daarbij is gesproken over het Regioakkoord en het aantal te bouwen betaalbare woningen door de verschillende gemeenten.
 • Informeert het college over de laatste stand van zaken m.b.t. de proef voor terrasuitbreiding aan het Doormanplein.
 • Bespreekt met het college de laatste stand van zaken m.b.t het verbod op de inname van bedrijfsafval bij het afvalaanbiedstation. De verwachting is dat dit tot 5 – 10% minder afval bij aanbiedstation gaat leiden.

Wethouder Stolk

 • Informeert het college over besprekingen met de bibliotheek inzake een mogelijk financieeltekort.
 • Heeft afgelopen weekend een korfbal- en basketbalwedstrijd bezocht.
 • Heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie VBO gesproken over het idee om nieuwe ondernemerseen welkomstpakket aan te bieden.
 • Bespreekt de ontwikkelingen met betrekking tot de verhuizing van Lentiz.
 • Informeert het college over aanstaande stakingen in grote steden inzake de CAO-onderhandelingen.
 • Zou graag met het gehele college meedoen aan de voorleesweek. De organisatie wordtverzocht dit te organiseren.

Wethouder De Hoop

 • Heeft gesproken met wethouder Achbar van Rotterdam over het tekort aan huisartsen enmogelijk slimmer gebruik van de grensgebieden tussen Rotterdam en Barendrecht.
 • Informeert het college over de naamswijziging van de WMO-adviesraad naarMaatschappelijke Adviesraad.
 • Bespreekt met het college de laatste stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling vanBorgstede. Inmiddels is Pameijer elders gehuisvest en zijn alle juridische plooiengladgestreken. De inrichting komt naar verwachting in maart.
 • Heeft aanstaande maandag een bijeenkomst over preventief jeugdbeleid metmaatschappelijke partners.
 • Heeft kennisgemaakt met Stichting Laxmi.

Burgemeester Veldhuijzen

 • Bespreekt met het college het weekend met de gemeenteraad.
 • Blikt terug op de afgelopen stuurgroep BAR.
 • Heeft een bijeenkomst over ondermijning bij de Provincie bijgewoond.

12 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over de invulling van het voorzitterschap van de directieraad.

13 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen vergaderingen.

14 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende vergaderingen.

15 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de aankomende vergaderingen van verbonden partijen.

16 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

17 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

18 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

19 Rondvraag

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 januari 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 10 januari 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie Centrumaanpak (Anja van Mill) – 10.30 uur

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele tekstuele aanpassingen vast.

4 Afspraken bestuurlijk overleg WSHD-gemeente Barendrecht

Het college verzoekt de afspraken ambtelijk te concretiseren en hier termijnen aan te hangen. Na deze aanvullingen wordt het verslag opnieuw geagendeerd.

5 Handhavingsarrangement Barendrecht 2023 – 2026

Het college steunt de burgemeester in de ondertekening van het voorliggende handhavingsarrangement.

6 Woo-overzicht Q4 2022

Het college neemt kennis van het overzicht.

7 VNG ledenbrief 22/068 – Stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd

Het college neemt kennis van de brief.

8 RIB Leefbaarheidsboa’s

Het college stemt in met de brief.

9 RIB Stand van zaken Dierensteinweg

Het college wenst enkele tekstuele aanpassingen in de brief en besluit de brief aan te houden.

10 RIB Flexwonen Maasstraat

Het college neemt nogmaals kennis van de tijdens het reces verzonden brief.

11 RIB Opvang (Oekraïense) vluchtelingen & statushouders

Het college wenst enkele tekstuele aanpassingen in de brief en besluit de brief aan te houden.

12 RIB Resultaten aanpak ondermijning 2022

Het college stemt in met de raadsinformatiebrief en neemt kennis van de evaluatie. De burgemeester stelt daarbij de geactualiseerde beleidsregels van het Damoclesbeleid vast.

13 Anterieure overeenkomst Zeeheldenbuurt

Besluit

 1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst Zeeheldenbuurt waarin in overeenstemming met Woonstichting Patrimonium afspraken zijn vastgelegd over met name kostenverhaal, ontwikkelbijdragen en toe te passen procedures.
 2. De raadsinformatiebrief over de ondertekening van de anterieure overeenkomst vast te stellen en te versturen.
 3. Wethouder Van der Linden te mandateren tot het doen van tekstuele aanpassingen in de anterieure overeenkomst.

Het college streeft ernaar dat er bij de toewijzing van woningen, binnen de wettelijke kaders, maximaal voorrang wordt gegeven aan Barendrechters. Daarnaast wenst het college nog enkele tekstuele aanpassingen in de overeenkomst. Het college besluit het voorstel aan te houden en in aangepaste vorm opnieuw te agenderen.

14 Vaststelling Open House procedure vraagafhankelijk Wmo-vervoer

Besluit

 1. Kennis te nemen van het informatiedocument inzake de Open House procedure voor het vraagafhankelijk Wmo-vervoer.
 2. Mandaat te verlenen aan de clustermanager Maatschappij van de BAR-organisatie conform bijgesloten mandaat- en/of machtigingsbesluit voor Open House vraagafhankelijk Wmo-vervoer.
 3. Burgemeester besluit:
  De ondertekeningsvolmacht te verlenen voor het aangaan van overeenkomsten in het kader van vraagafhankelijk Wmo-vervoer aan de clustermanager Maatschappij van de BAR-organisatie.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Rapportage Verbijzonderde Interne Controle 1e halfjaar 2022 GR BAR-organisatie

Besluit

 1. Kennis te nemen van de rapportage Verbijzonderde Interne Controle 1e halfjaar 2022 van de GR BAR-organisatie.
 2. De raadsinformatiebrief n.a.v. de rapportage 1e halfjaar 2022 vast te stellen en te versturen. Het college besluit conform het voorstel.

16 Art. 213a Gemeentewet onderzoek 2021 persoonsgebonden budget PGB (onderdeel WMO)

Besluit

 1. Kennis te nemen van het onderzoek naar de werking van het Persoonsgebonden budget (PGB) en in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport.
 2. De GR BAR-organisatie opdracht te verstrekken om de aanbevelingen uit het rapport uit te voeren.
 3. De raadsinformatiebrief over het rapport vast te stellen en te versturen.
 4. De aanbiedingsbrief over het rapport aan de Rekenkamer Barendrecht vast te stellen en teversturen.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Nadere regels omtrent vergunning voor het bedrijfsmatig aanbieden van deeltweewielers in de openbare ruimte

Besluit

 1. De nadere regels ten behoeve van het creëren van gelijke kansen om in aanmerking te komen voor een vergunning voor het bedrijfsmatig aanbieden van deeltweewielers in de openbare ruimte vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over de nadere regels vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Gezondheidsmonitor Kinderen Barendrecht 2022 GGD-RR

Besluit

 1. Kennis te nemen van de Gezondheidsmonitor Kinderen Barendrecht 2022 van GGD RotterdamRijnmond (GGD-RR).
 2. De raadsinformatiebrief over de Gezondheidsmonitor Kinderen Barendrecht 2022 van GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

19 Jaaroverschrijdende projecten 2022 van de GR BAR-organisatie

Besluit

 1. Kennis te nemen van de verwachte jaaroverschrijdende projecten 2022 – 2023 van de GR BAR- organisatie zoals deze bij de jaarrekening 2022 van de GR BAR-organisatie zullen worden gepresenteerd.
 2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief van een overzicht van de verwachte jaaroverschrijdende projecten van 2022 naar 2023 van de GR BAR-organisatie vast te stellen en te verzenden.

Het college besluit conform het voorstel.

20 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

De burgemeester blikt terug op het afgelopen AB VRR. Daarbij is gesproken over het aansturingsvraagstuk van de verschillende opvangcrises en de verwachtingen op het gebied van instroom. De verwachting is dat de aantallen (Oekraïense) vluchtelingen zullen blijven toenemen.

21 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder De Hoop:

 • Informeert het college over de ontwikkeling van de Social HUB in Borgstede. Er is inmiddels een oplossing gevonden voor de eerder ontstane vertraging.
 • Heeft vorige week meegelopen met een WMO-consultent met huisbezoeken.
 • Gaat deze week op bezoek bij de wijkteams in Carnisselande.
 • Spreekt morgen in regioverband met zorgverzekeraar CZ over onder andere hethuisartsentekort.

Wethouder Vermaat

 • Blikt terug op een bewonersavond m.b.t. de pilot voor de uitbreiding van terrassen op het Doormanplein.

Wethouder Van der Linden

 • Heeft samen met de burgemeester gesproken met de CEO en CFO van The Greenery.
 • Informeert het college over de voorlopige uitkomsten van de decembercirculaire. Dezeuitkomsten komen binnenkort richting het college.

Burgemeester Veldhuijzen

 • Blikt terug op de jaarwisseling. Deze is relatief rustig verlopen met weinig incidenten.
 • Heeft binnen de Commissie Gemeentelijke Onderscheidingen afscheid genomen een lid en heeft twee nieuwe leden verwelkomd.

22 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

n.v.t.

23 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

n.v.t.

24 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

College blikt vooruit op de komende vergaderingen.

25 Terugkoppeling uit verbonden partijen

College bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

26 Communicatie

College bespreekt de communicatiekalender.

27 Ingekomen uitnodigingen

College bespreekt de binnengekomen uitnodiging.

28 Periodiek bestuurlijke documenten

College bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

29 Rondvraag

Het college wenst binnenkort een brijpraatmoment met de lokale pers te organiseren. De bestuurscommunicatieadviseur wordt verzocht hiervoor het initiatief te nemen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 januari 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Archief

Wanneer u op zoek bent naar notulen die niet meer op de website staan, dan kunt u die terugzoeken in Archiefweb. Alle informatie die op de website heeft gestaan, kunt u daar terugvinden. Op de pagina Hoe werkt het archief?, leest u hoe u het makkelijkst iets kunt terugvinden.