Ontwerp omgevingsvergunning, ontwerp VVGB en ontwerpbesluit hogere waarden Wgh realisatie 27 woningen aan 1e Barendrechtseweg 92a Barendrecht ter inzage

11 juli 2024, 01:00

Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de ontwerp omgevingsvergunning, ruimtelijke onderbouwing en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor de realisatie van 27 woningen, in te zien zijn. Het bouwplan is bekend onder de naam ‘Hof van Barendrecht’. Gelijktijdig ligt ook een ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB)

De vergunning voor het bouwplan is vóór 1-1-2024 aangevraagd. De aanvraag wordt daarom onder de Wabo behandeld in plaats van onder de Omgevingswet. De gemeenteraad heeft op 2 juli 2024 een ontwerp VVGB afgegeven voor de realisatie van 27 woningen. Deze ontwikkeling past niet in het bestemmingsplan. Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Met een VVGB en ruimtelijke onderbouwing kan op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a, onder 3, Wabo afgeweken worden van het bestemmingsplan.

Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Op basis van de ruimtelijke onderbouwing en aanmeldnotitie m.e.r., heeft het college kunnen vaststellen dat er geen omvangrijke negatieve milieueffecten bij deze ontwikkeling aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

De geluidsbelasting door (spoor)wegverkeerslawaai op de nieuwe woningen overstijgt de voorkeurswaarden. Er worden daarom hogere waarden Wet geluidhinder (Wgh) vastgesteld voor dit plan. Er worden geluidsreducerende maatregelen genomen, zoals het plaatsen van een geluidsscherm langs de Henry Dunantlaan.

Plankosten

Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd zijn.

Inzien

Vanaf 12 juli 2024 tot en met 22 augustus 2024 liggen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ter inzage. De stukken zijn te raadplegen via:

www.barendrecht.nl/ter-inzage

www.ruimtelijkeplannen.nl (plancode: NL.IMRO.0489.BPWGO20230043-ON01)

www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. P. van der Graaf van de gemeente via p.v.d.graaf@barendrecht.nl .

Zienswijze

U kunt gedurende de hierboven genoemde periode mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, met kenmerk 2024-042673, t.a.v. M. Kurum, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Voor een mondelinge zienswijze kunt u binnen de inzagetermijn een afspraak maken met de heer M. Kurum via telefoonnummer 14 0180 of via m.kurum@barendrecht.nl. Een schriftelijke reactie heeft echter onze voorkeur.

Documenten

Digitale toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar website@barendrecht.nl of bel naar 14 0180. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.