Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 5 en besluit hogere grenswaarden ter inzage

4 april 2024, 16:29

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, in het kader van de Wet ruimtelijke ordening, het gewijzigd uitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 5 en het besluit hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder, ter inzage leggen. Dit plan maakt de realisatie van 125 woningen, waarvan 65 appartementen en 60 grondgebonden woningen, mogelijk. Het plan is onderdeel van de totale ontwikkeling van Lagewei- Vrouwenpolder.

Het uitwerkingsplan voorziet in de uitwerking van de bestemming ‘Wonen – Uit te werken – 3’ uit het bestemmingsplan ‘Lagewei- Vrouwenpolder’ (moederplan), vastgesteld op 31 januari 2012.

Het uitwerkingsplan en het besluit hogere grenswaarden liggen vanaf 5 april tot en met 16 mei 2024 ter inzage

De stukken zijn online te raadplegen via: http://www.barendrecht.nl/ter-inzage

Het ontwerpuitwerkingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPWGO2020032-VI01) en via het Omgevingsloket (regels op de kaart).

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente. U kunt ook contact opnemen met mevrouw M. Carrilho (tel: 14 0180).

Plankosten

De gemeente is een gronduitgifteovereenkomst aangegaan met de initiatiefnemer. In de grondopbrengst is het kostenverhaal inclusief planschade geborgd.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met 16 mei 2024 beroep instellen bij de Raad van State.

Stuur uw schriftelijk gemotiveerde beroep aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die afdeling. Het collegebesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder dit verzoek treedt het uitwerkingsplan met ingang van 17 mei 2024 in werking.

Documenten

Digitale toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar website@barendrecht.nl of bel naar 14 0180. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.