In de komende jaren tot 2023 worden in de wijken Lagewei en Vrouwenpolder diverse woningbouwprojecten gerealiseerd. In totaal gaat het om ongeveer 450 woningen: appartementen en eengezinswoningen (koop en huur).

planning VP/LW

Vrouwenpolder

In Vrouwenpolder zijn al veel woningen gerealiseerd. Eind 2018 zijn de woningen in het zuidwestelijk deel van Vrouwenpolder opgeleverd. De gemeente heeft aansluitend in 2019 de openbare ruimte, speelvoorzieningen en het groen gerealiseerd. Op de kruising Middelweg/Augustapolder is een rotonde aangelegd, waarmee de wijk ook aan deze kant is ontsloten. 

Fase 4

Vrouwenpolder fase 4 bevindt zich in de voorbereidende fase om het woningbouwplan met ± 100 woningen in de markt te zetten. Dit wordt een mix van huurwoningen en koopwoningen in de betaalbare en duurdere sector. In de stedenbouwkundige hoofdopzet is veel ruimte opgenomen voor groen en water om invulling te geven aan de hart- en ontmoetingsruimte voor Vrouwenpolder. Dit betekent dat een groot deel van de benodigde parkeerplaatsen ondergronds gerealiseerd zal worden. In het 1e kwartaal van 2022 wordt gestart met de grondverkoopprocedure om een marktpartij voor de ontwikkeling te selecteren. Zodra er een marktpartij is geselecteerd zullen de ontwerpplannen ook gecommuniceerd worden.

Fase 5

Er is een stedenbouwkundige hoofdopzet gemaakt voor Vrouwenpolder fase 5. Hier komt een mix van koopwoningen in de betaalbare en de hogere prijsklasse. Nadat er een gronduitgifteovereenkomst met de projectontwikkelaar is gesloten, wordt het ontwerp aan omwonenden voorgelegd en verder uitgewerkt. De voorbereidende werkzaamheden voor de te realiseren openbare ruimte zijn inmiddels afgerond.

Op dit moment kan er nog niet worden ingeschreven op woningen. Zodra er ingeschreven kan worden zal dit via de website van de gemeente Barendrecht bekend worden gemaakt.

Fase 6

Op deze locatie komen appartementen in de hogere prijsklasse. Door middel van een grondverkoopprocedure zijn de ingediende plannen van de marktpartijen inmiddels door een interne beoordelingscommissie beoordeeld. Op 29 juni 2021 heeft het college besloten over te gaan tot grondverkoop aan Vrouwe Zes B.V. (KIKX). 

Het appartementencomplex ‘De Hofdame’ wordt de entree van de wijk Vrouwenpolder. Het plan bevat ruim 25 ruimte energieneutrale koopappartementen omgeven met groen. Het plan bevat een groot scala aan klimaat adaptieve maatregelen. Op 2 november heeft de projectontwikkelaar het plan aan direct omwonenden gepresenteerd. 

Start verkoop De Hofdame

Op zaterdag 16 april 2022 start de verkoop van de 25 luxe appartementen in De Hofdame. Vanwege de verwachte belangstelling wordt aan geïnteresseerden gevraagd zich vooraf aan te melden. Meer informatie vindt u op de website van de Hofdame

Lagewei

Deelgebied 3b 

In juli 2020 is de bouw gestart van de appartementen in het project ZuiderZicht. Meer informatie over dit project vindt u op de website van de makelaar.

Fase 2 en 3a

Voor de woningbouwontwikkeling op Lagewei fase 2 en 3a wordt er samen met BPD, Bouwbusiness en Wooncompas een ontwerp voor de wijk gemaakt. Zoals in het bestemmingsplan is opgenomen, worden hier maximaal 90 woningen ontwikkeld.

Het ontwikkelen van betaalbare woningen is een belangrijk speerpunt van de gemeente. Om dit te borgen, onderzoeken we met de stakeholders in welke vorm de woningen terug kunnen  komen in het plan. Dit vergt een verdiepingsslag. We verwachten in het vierde kwartaal van 2021 het ontwerp te laten vaststellen door de gemeenteraad. Daarna volgen de verdere voorbereidingen voor de realisatie van de woningen.

Nieuwsbrief

Wij krijgen als gemeente veel vragen over de ontwikkelingen in het gebied Vrouwenpolder en Lagewei. Veel mensen zijn op zoek naar een woning of willen weten of zij zich al ergens kunnen inschrijven. Wij begrijpen dat het voor woningzoekenden lang duurt voordat er duidelijkheid is. Gebiedsontwikkelingen zijn complexe processen waar gemeentelijke onderdelen (zoals stedenbouw, verkeer, openbare ruimte etc.), gemeentebestuur en externe marktpartijen (ondersteunende adviesbureaus, projectontwikkelaars) bij betrokken zijn. De belangen van al deze partijen moeten op elkaar afgestemd worden. Daarnaast moeten de daarvoor bestemde ruimtelijke procedures worden doorlopen, zoals bestemmingsplannen en vergunningen. Uiteraard proberen wij, door de processen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, de doorlooptijd van een gebiedsontwikkeling zo kort mogelijk te houden. Dit hele proces blijft echter, zeker als je op korte termijn een woning zoekt, altijd lang duren.  

De website houden wij steeds actueel. De nieuwsbrief brengen wij niet op regelmatige basis uit, deze versturen wij alleen op het moment dat er concreet nieuws is te melden. In ieder geval zodra er nieuws is over inschrijven voor woningen dan wordt dit op deze website bekend gemaakt. 

U kunt zich op de nieuwsbrief abonneren door onderstaand aanmeldformulier in te vullen.

Privacy

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom hechten we veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. We verwerken uw gegevens alleen als dat nodig is én in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving. Voor meer informatie kijkt u op de pagina over privacy.