Het klimaat verandert. Hevige regenbuien, langere periodes van droogte en hitte. Het zal u niet ontgaan zijn. We ondervinden steeds vaker overlast van het veranderende klimaat. Denk aan slecht kunnen slapen vanwege de warmte, wateroverlast op straat of in huis of bodemverzakking door droogte.

In Barendrecht merken we dit al enige tijd door de wateroverlast in het centrum. Willen we droge voeten houden in de toekomst dan moeten wij ons nu aanpassen en dit betekent  investeren. En dit geldt ook voor perioden van droogte en extreme warmte. Het mag niet te warm worden. Door met de inrichting van tuinen en de openbare ruimte rekening te houden met de klimaatverandering kunnen we schade en hinder zoveel mogelijk voorkomen. Een leefomgeving met veel schaduw en groen voorkomt bijvoorbeeld dat het zomers ongezond warm wordt. Om het nieuwe klimaat het hoofd te bieden, moeten we samenwerken met veel partners en met u als inwoner. Met een groene tuin draagt u al bij aan een duurzame en gezonde samenleving.

Nieuws

Op vrijdag 4 december is door wethouder Tanja de Jonge (duurzaamheid) het convenant ‘Klimaatadaptief bouwen’ bekrachtigd. Lees meer op de webpagina 'Convenant bouw: klimaat en natuur zijn extra norm'.

Klimaatopgave Barendrecht

Barendrecht moet volgens het Nationale Deltaplan in 2050 klimaatbestendig zijn. Klimaatbestendig is het weerbaar zijn tegen periodes van droogte aan de ene kant en wateroverlast aan de andere kant. De projecten kunnen erg groot en kostbaar worden voor onze gemeente, en daarom worden ze over de jaren uitgespreid en uitgevoerd.

De gemeente Barendrecht heeft een visie geschreven over de lokale invulling van de klimaatopgave. De visie is in 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarbij vinden we het van belang om:

 • Een goede en gezonde leefomgeving te behouden en te versterken
 • Comfortabel kunnen blijven wonen, werken en recreëren
 • De kosten voor energie, in welke vorm ook blijven voor een iedereen betaalbaar te houden.

U kunt de Klimaatvisie opvragen via energietransitie@barendrecht.nl.

Klimaatdialogen

In 2019 organiseerden wij klimaatdialogen. Weerman en Barendrechter Ed Aldus vertelde aanstekelijk over de weersveranderingen in het verleden, heden en toekomst. Een verhaal met een serieuze ondertoon, maar ook met een vleugje humor. Vervolgens was het de beurt aan de Barendrechters: merken zij al iets van klimaatverandering in hun woonomgeving? Op risicokaarten konden zij aangeven waar wel / geen overlast is ervaren van overtollig (regen)water en hitte. Ook kwamen deelnemers met oplossingen. Want naast risico’s werden ook kansen gezien, bijvoorbeeld als het gaat om meer ‘vergroenen’. Hieronder wordt een algemene samenvatting gegeven van de inbreng uit de online enquête en klimaatdialogen. Voor meer informatie en specifieke locaties kunt u een uitgebreidere samenvatting opvragen via energietransitie@barendrecht.nl.

De inbreng van deze klimaatdialogen dient als basis voor de gesprekken met andere partijen. De vraag daarbij is, of zij de risico’s en kansen herkennen. Het gaat om partijen zoals het waterschap, GGD, DCMR, drinkwater- en telecombedrijven, de veiligheidsregio, wooncorporaties, VvE’s, zorginstellingen, et cetera. De gesprekken kenmerken zich door de typisch Barendrechtse thema’s waarbij het benoemen van de verantwoordelijkheden - wie is waar van - niet wordt geschuwd.

Alle inbreng leidt tot een klimaatadaptatiestrategie eind 2020. Deze moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna volgt een actieplan. Dit is een langlopend proces. Barendrecht moet volgens het Nationale Deltaplan in 2050 klimaatbestendig zijn. De projecten kunnen erg groot en kostbaar worden voor onze gemeente en daarom worden ze over de jaren uitgespreid en uitgevoerd.

Algemene conclusies

 • 72% maakt zich zorgen over klimaatverandering;
 • 54% heeft nadelige gevolgen ervaren van klimaatverandering. Met name van (regen)wateroverlast en ook droogte;
 • 64% wil zelf maatregelen nemen in de tuin;
 • Wateroverlast aanpak heeft de meeste prioriteit;
 • Gemeente, waterschap, wooncorporaties en bedrijven hebben belangrijke rol.

Risico’s klimaatverandering?

 • Verzakkingen van tuinen, opritten, straten. Met als gevolg scheuren in muren.

Kansen klimaatverandering

 • Laat bomen hoog en oud groeien (hebben meer effect), grotere boomspiegels;
 • Ruimte voor wateropvang bij ontwikkeling bedrijventerreinen;
 • Ruimte voor groen rondom parkeerplaatsen;
 • Vergroenen geluidsschermen.

Rol van de gemeente

Groenbeheer

 • Herplant-plicht bomen naleven;
 • Niet kaal schoffelen van plantsoenen, maar ruimte voor bloemen en insecten laten;
 • Ecologisch passende beplanting.

Ruimtelijke ontwikkeling

 • Niet elke open ruimte meteen volbouwen, open laten voor groen en water;
 • Natuurlijke inrichting speelplaatsen.

Communicatie

 • Advies geven over onder andere sedumdaken en afkoppelen riolering;
 • Kleine boom schenken aan bewoners.

Juridisch

 • Groen verplichten bij nieuwbouw;
 • Verbieden betegelen tuin ten behoeve van een parkeerplaats.

Rol van de inwoners

 • Moeten zelf regenwater opvangen op eigen grond;
 • Burgerpanel kan gemeente adviseren.

Rol van andere overheden

 • Rijk en provincie mogen meer zichtbaar zijn;
 • Waterschap zou rioolzuiveringsbelasting kunnen verhogen bij te veel vierkante meter tuinverharding.

Veelgestelde vragen

Hoe is de uitstoot broeikasgassen van invloed op ons klimaat? Hoe versterkt bomenkap de opwarming? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u op de pagina Veelgestelde vragen over klimaatverandering.