Lagewei – Vrouwenpolder

In de komende jaren worden in de wijken Lagewei en Vrouwenpolder woningen gebouwd (koop en huur).

Lagewei

In de wijk Lagewei fase 2 en 3a komen op het deel in de hoek van de Zichtwei en de 3e Barendrechtseweg maximaal 90 woningen.

Bouwbusiness Projecten, BPD Ontwikkeling en Stichting Wooncompas zorgen in Lagewei samen voor 75 woningen in verschillende prijsklassen. Er komen 31 sociale huurwoningen, 26 betaalbare huurwoningen, 8 middeldure koopwoningen en een deel vrije sector. Ook komen er nog 15 betaalbare koopwoningen. Hier wordt nog een ontwikkelaar voor aangesteld.

Start bouw

De verkaveling gaat uit van een woningbouwprogramma met woningen voor het overgrote deel in de bereikbare prijsklasse, het betaalbaar wonen. Naar verwachting start de bouw van de laatste 90 woningen in Lagewei in het 1e kwartaal van 2024.

Ontwerpbestemmingsplan

Het college heeft vorig jaar positief besloten over het ontwerpbestemmingsplan. Vanaf vrijdag 7 april kan iedereen het plan lezen. Inwoners kunnen binnen 6 weken een zienswijze indienen. In de zienswijze geven inwoners aan waarom zij tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn. Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 7 april te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannaam Lagewei.

Planning Lagewei fase 2/3a

  • Start bestemmingsplanprocedure: 1e kwartaal 2023
  • Aanbesteding voorbelasting van het terrein: 2e kwartaal 2023
  • Besluitvorming RO-procedure en gronduitgifte overeenkomsten : 2e kwartaal 2023
  • Start verkoop koopwoningen: 3e kwartaal 2023
  • Voorbelasting voor bouwrijp maken: 3e kwartaal 2023 – 1e kwartaal 2024
  • Start realisatiefase: 1e/2e kwartaal 2024
  • Start inschrijven (sociale) huurwoningen: 1e/2e kwartaal 2024
Verdeling nieuwe kavels

Vrouwenpolder

In Vrouwenpolder zijn al veel woningen gerealiseerd. Eind 2018 zijn de woningen in het zuidwestelijk deel van Vrouwenpolder opgeleverd. Ook is de openbare ruimte, speelvoorzieningen en het groen aangelegd. Op de kruising Middelweg/Augustapolder is een rotonde aangelegd, waardoor de wijk ook via deze kant bereikbaar is.

Fase 4

Vrouwenpolder fase 4 bevindt zich in de voorbereidende fase om het woningbouwplan met ongeveer 100 woningen in de markt te zetten. Dit wordt een gelijke mix van sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen en woningen in de duurdere sector. In de stedenbouwkundige hoofdopzet is veel ruimte opgenomen voor groen en water om invulling te geven aan de hart- en ontmoetingsruimte voor Vrouwenpolder. Dit betekent dat een groot deel van de benodigde parkeerplaatsen ondergronds gemaakt wordt. Het selectieproces van een projectontwikkelaar is naar verwachting in juni 2023 afgerond. De bouw start naar verwachting in de tweede helft van 2024.

Fase 5

Voor Vrouwenpolder fase 5 ligt een plan van een projectontwikkelaar voor ongeveer 120 woningen. Het gaat om appartementen en woningen in verschillende prijsklassen in de koopsector. Omdat de gemeente streeft naar zoveel mogelijk betaalbare woningen met maximale voorrang voor Barendrechters wordt met de projectontwikkelaar gesproken om het aantal betaalbare woningen in het plan te vergroten.

Op dit moment kan er nog niet worden ingeschreven op woningen. Zodra er ingeschreven kan worden wordt dit via de website van de gemeente Barendrecht bekend gemaakt.

Fase 6

De bouw van Vrouwenpolder fase 6 is in volle gang. In deze nieuwe wijk worden 25 duurzame koopappartementen gebouwd. Er zijn nog enkele woningen te koop. Meer informatie vindt u op de website www.wonenindehofdame.nl.

Nieuwsbrief

Wij krijgen als gemeente veel vragen over de ontwikkelingen in het gebied Vrouwenpolder en Lagewei. Veel mensen zijn op zoek naar een woning of willen weten of zij zich al ergens kunnen inschrijven. Wij begrijpen dat het voor woningzoekenden lang duurt voordat er duidelijkheid is. Gebiedsontwikkelingen zijn complexe processen waar gemeentelijke onderdelen (zoals stedenbouw, verkeer, openbare ruimte etc.), gemeentebestuur en externe marktpartijen (ondersteunende adviesbureaus, projectontwikkelaars) bij betrokken zijn. De belangen van al deze partijen moeten op elkaar afgestemd worden. Daarnaast moeten de daarvoor bestemde ruimtelijke procedures worden doorlopen, zoals bestemmingsplannen en vergunningen. Uiteraard proberen wij, door de processen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, de doorlooptijd van een gebiedsontwikkeling zo kort mogelijk te houden. Dit hele proces blijft echter lang, zeker als je op korte termijn een woning zoekt.

De website houden wij steeds actueel. De nieuwsbrief brengen wij niet op regelmatige basis uit, deze versturen wij alleen op het moment dat er concreet nieuws is te melden. In ieder geval zodra er nieuws is over inschrijven voor woningen dan wordt dit op deze website bekend gemaakt.

Privacy

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom hechten we veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. We verwerken uw gegevens alleen als dat nodig is én in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving. Voor meer informatie kijkt u op de pagina over privacy.