Grondwateroverlast

Grondwater is het water dat zich in de bodem bevindt. Het vormt een belangrijke zoetwaterbron die wordt aangevuld door neerslag en in verbinding staat met het water in rivieren en sloten.

De grondwaterstand varieert door de invloed van weersomstandigheden en veranderingen in de buitenruimte. Dit kan soms resulteren in hoge grondwaterstanden wat kan leiden tot grondwateroverlast in zowel openbare gebieden als op particulier terrein.

Enkele mogelijke maatregelen die u kunt overwegen:

  • Waterdicht maken van ondergrondse ruimtes. Vraag indien nodig advies aan een deskundig bedrijf;
  • Vul diepe kruipruimtes op met een laag schelpen of zand;
  • Installeer een waterafvoer op uw eigen terrein die aangesloten kan worden op de gemeentelijke drainage of het riool;
  • Controleer uw huisaansluiting naar het gemeente riool.

Wilt u weten hoe het grondwaterpeil bij u in de buurt is? Bekijk de grondwaterstanden makkelijk via www.broloket.nl/.

Gemeente

Hoge grondwaterstanden zijn een natuurlijk verschijnsel en de gemeente kan de grondwaterstand niet reguleren. In de Waterwet is vastgelegd dat de gemeente een grondwaterzorgplicht heeft. Dit houdt in dat de gemeente alleen verantwoordelijk is voor het openbaar gebied. Deze plicht geldt alleen bij structurele grondwateroverlast en als de maatregelen doelmatig zijn en niet onder de verantwoordelijkheid van het waterschap of de provincie vallen.

Particulier

De perceel- of huiseigenaar is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen en oplossen van grondwaterproblemen op eigen terrein. Dit betekent dat u als eigenaar maatregelen moet treffen om schade door hoge grondwaterstand te beperken of te verhelpen.

Provincie en waterschappen

De provincies en waterschappen spelen een belangrijke rol in het beheer van grondwater in Nederland. De provincie stelt het grondwaterbeleid op en verleent, samen met de waterschappen, vergunningen voor het onttrekken van grondwater. De waterschappen beheren ook het oppervlaktewaterpeil, dat direct invloed heeft op het grondwaterpeil. Samen met het waterschap en de provincie zorgt de gemeente Barendrecht voor een goede balans in het waterbeheer.

Wanneer u meer informatie wilt of vragen heeft over grondwateroverlast kunt u contact met de gemeente opnemen via waterbeheer@barendrecht.nl.