Veelgestelde vragen over bomen

Van alle bomen in de gemeente Barendrecht beheert de gemeente er zelf zo’n 23.500, vooral in de bebouwde kom. We laten deze bomen regelmatig inspecteren. En jaarlijks snoeien we onze bomen als dat nodig is. Bomen kunnen soms ook ziek worden of dood gaan en daardoor een veiligheidsrisico vormen voor de woon- en leefomgeving. Daarom kappen we soms ook bomen, maar meestal planten we wel nieuwe bomen terug. Hieronder vindt u de antwoorden op enkele veelgestelde vragen. Voor bomen buiten de bebouwde kom kunt u terecht bij recreatieschap NRIJ.

We hechten grote waarde aan het verduurzamen van de energievoorziening, maar ook aan de groen- en boomstructuren. Wij zijn ons ervan bewust dat er soms sprake kan zijn van een conflict. Er zijn 3 situaties:

  • bestaande situatie: als de boom er al staat, gaat de boom voor. Als eigenaar van zonnepanelen moet u rekening houden met de (groeiende) boom
  • nieuwbouwsituatie: bij de inrichting van de openbare ruimte wordt gekeken naar aantallen, locaties en soorten aan te planten bomen in relatie tot de aanwezigheid/komst van zonnepanelen
  • herinrichting openbare ruimte: bij handhaven van de bomen geldt hetzelfde als bij bestaande situaties, bij niet handhaven bomen geldt hetzelfde als bij nieuwbouwsituaties

Indien mogelijk worden bomen gesnoeid, met als uitgangspunt het behoud van de vorm van de kroon.

Uit jurisprudentie blijkt dat iedereen ‘een zekere mate van naburige hinder van bomen dient te dulden en te dragen’. Mate van overlast en hinder is vaak subjectief. Hinder / overlast is geen reden om bomen te kappen. Alleen in gevallen van veel hinder of schade, nemen we maatregelen. Bij voorkeur regulier snoeien of in bepaalde gevallen fors snoeien en in het uiterste geval kappen.

De Barendrechtse bomen worden minstens 1 keer per 3 jaar geïnspecteerd door externe boomdeskundigen. Als uit die inspectie maatregelen naar voren komen, voert de gemeente die uit. Ook als geadviseerd wordt om de boom te rooien. Altijd bekijken we de gegevens van de laatste inspectie. Als de inspectie langer geleden is, en aan de boom een nieuwe afwijking te zien is, maken wij de afweging om wel of niet een deskundige te raadplegen.

Het is vervelend als onze bomen schade veroorzaken. Eerst kijken we naar de oorzaak en mate van schade (bijvoorbeeld scheuren in de muur of 1 tegel in de achtertuin die wordt opgedrukt). Dan moet aangetoond worden dat de schade wordt veroorzaakt door onze bomen. Er zijn 2 opties:

  • de wortels op de erfgrens kunnen door de bewoner worden verwijderd (zonder dat dit ten koste gaat van de stabiliteit van de boom) (wortelkaprecht)
  • gaat wortelkap wel ten koste van de stabiliteit én is er geen andere mogelijk oplossing, dan is kap van de bomen voor de gemeente vaak de enige mogelijkheid

Barendrecht heeft een Bomenverordening en een Groene Kaart. Als de boom op de kaart staat, is voor het kappen ervan een omgevingsvergunning nodig. Voor particulieren gaat het dan alleen om monumentale bomen op eigen terrein. Staat uw boom niet op de Groene Kaart, dan hoeft u voor het kappen ervan geen vergunning aan te vragen en/of geen melding te maken. Wel heeft de gemeente liever dat er zoveel mogelijk bomen staan in Barendrechtse tuinen. Dat helpt bij de gezondheid van inwoners, het helpt de biodiversiteit, CO2 opname en het houdt water vast bij piekbuien. We proberen inwoners juist te helpen om tuinen groener te maken.

De gemeente doet hier niets aan. Dit is een zaak tussen u en uw buren waarin de gemeente geen partij is. Raadpleeg hiervoor het Burgerlijk Wetboek, artikel 5:44. Advies is altijd: probeer er samen uit te komen!

Er worden in Barendrecht weleens bomen gekapt vanwege scheuren in het fietspad. We kregen de opmerking dat er op de Veluwe dan gewoon het fietspad opnieuw wordt aangelegd. Waarom moeten de bomen hier weg? De groeiplaatsen van bomen in Barendrecht verschilt heel sterk met die van de Veluwe:

  • de grondsoort is hier voornamelijk klei en op de Veluwe zand.
  • het grondwater is hier veel hoger dan op de Veluwe.
  • de bomen wortelen hier voornamelijk in de breedte, op de Veluwe in de diepte.

Als er nieuwe bomen worden aangeplant, zijn dat vaak jonge, kleine bomen. Dit heeft enerzijds te maken met geld (hoe groter, hoe duurder). Anderzijds heeft het ook te maken met het vergroten van de kans dat de boom aanslaat/nieuwe wortels vormt.