Ontwerpbestemmingsplan De Stationstuinen 2e fase ter inzage

28 december 2023, 01:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Barendrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan De Stationstuinen 2e fase vanaf 28 december 6 weken ter inzage ligt.

Doel bestemmingsplan

De Stationstuinen wordt ontwikkeld aan de oostzijde van het NS-station Barendrecht. Deze locatie wordt omgevormd naar een bruisende plek met ruimte voor nieuwe woningen, een succesvol bedrijfsleven, horeca, winkels, onderwijsinstellingen, recreatiemogelijkheden en andere voorzieningen. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de 2e fase van deze gebiedsontwikkeling mogelijk.

Hogere waarden Wet geluidhinder

Bij het bestemmingsplan zijn hogere waarden voor geluid vastgesteld. De geluidsbelasting door wegverkeerslawaai op de nieuwbouwwoning overstijgt licht de voorkeursgrenswaarden. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

Wilt u reageren?

Het ontwerpbestemmingsplan en het verzoek hogere grenswaarden liggen vanaf 28 december 2023 tot en met 8 februari 2024 ter inzage. Het ontwerpbesluit hogere waarden is onderaan deze pagina te raadplegen. Het bestemmingsplan is online te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPBTO20230003-ON01).

Uw eventuele zienswijze (reactie) kunt u binnen bovenstaande termijn online indienen via https://www.barendrecht.nl/ter-inzage.

Een online of schriftelijke reactie heeft onze voorkeur. U kunt deze binnen de inzagetermijn toesturen aan de gemeenteraad van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Graag onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan De Stationstuinen 2e fase, zaak 942127”.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u binnen de inzagetermijn een afspraak maken met mevrouw M. den Boer via telefoonnummer 14 0180.

Kosten verzekerd

Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd zijn.

Crisis- en herstelwet

Op de procedure van het (ontwerp-)bestemmingsplan zijn de Crisis- en herstelwet jo. het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet van toepassing. De Stationstuinen is opgenomen in de 25e tranche van de Regeling uitvoering Crisis­ en herstelwet (Chw). Dit betekent dat de belanghebbende te zijner tijd in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het vaststellingsbesluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Alleen als een belanghebbende een zienswijze tegen het voorliggende ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend kan men in een later stadium beroep indienen.

Vervolgprocedure

Nadat de ontvangen zienswijzen verwerkt zijn, zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. De bekendmaking van de vaststelling wordt vooraf officieel bekend gemaakt.

Documenten

Digitale toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar website@barendrecht.nl of bel naar 14 0180. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.