Inzien verleende omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen kunt u tot 6 weken na de verzenddatum uitsluitend op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen.

Overheid.nl: berichten over uw buurt

Bent u benieuwd welke vergunningen de gemeente, de Provincie Zuid-Holland of de DCMR Milieudienst Rijnmond verleent of welke belangrijke meldingen zij doen? U vindt die informatie op www.overheid.nl. Kies woonplaats of postcode en welke berichten u wilt zien, bijvoorbeeld binnen 500 meter van uw huis.

Nog makkelijker is het om u aan te melden voor de gratis e-mailservice Berichten over uw buurt.

Inzien ontwerpbestemmingsplannen

Een ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken (online) ter inzage. In deze periode kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Kijk voor de exacte link in het bericht over het ter inzage liggende plan.

Zienswijze ruimtelijk plan indienen

U kunt tijdens deze 6 (inzage)weken ook reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Dit heet een zienswijze indienen. In de zienswijze geeft u aan waarom u voor of tegen het ontwerpbestemmingsplan bent.

Een zienswijze indienen is een formele procedure. Heeft u een opmerking of vraag, neem eerst contact op met de gemeente. U kunt dit doen via dit formulier of door contact op te nemen met de contactpersoon die genoemd wordt in de publicatie.

U kunt op 3 manieren uw zienswijze indienen

Direct online

U heeft nodig:

Schriftelijk

U kunt schriftelijk uw zienswijze bij de gemeenteraad indienen. De brief bevat tenminste:

 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer en e-mailadres
 • de bekendmaking waarop u reageert
 • het nummer van het ruimtelijk plan (dit nummer begint met NL.IMRO.)
 • ons kenmerk/zaaknummer
 • uw reactie op het toekomstige besluit: wat wilt u de gemeente meegeven?
 • uw handtekening

Mondeling

Voor het mondeling geven van een zienswijze (reactie) maakt u een afspraak met de contactpersoon die genoemd wordt in de bekendmaking.

Wat gebeurt er met mijn zienswijze?

 • U ontvangt eerst een ontvangstbevestiging met uitleg over de procedure.
 • We nemen ingediende zienswijzen mee in de belangenafweging voor het besluit. Dit betekent niet dat alle zienswijzen volledig worden overgenomen in het besluit.
 • U ontvangt per brief een reactie op uw zienswijze.

Ter inzage

 • Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Carnisseweg 65 ter inzage leggen. Dit ontwerpbestemmingsplan maakt de toevoeging mogelijk van een kavel (kadastraal bekend als 09111) aan de tuin van de woning aan de Carnisseweg 65.
 • De gemeente Barendrecht werkt aan de ontwikkeling van De Stationstuinen, een integrale gebiedsontwikkeling aan de oostzijde van station Barendrecht. Met de ontwikkeling van De Stationstuinen voorziet de gemeente in een bovenregionale behoefte aan nieuwe woningen. De ambitie is een gefaseerde groei naar uiteindelijk circa 3.500 woningen met een passend aanbod aan voorzieningen.
 • Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor Kooiwalweg 33 (B210311498), voor het bouwen van een paardenstal (verz. 08-12-2021). De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u binnen zes weken na de publicatiedatum van deze beschikking op afspraak inzien in het gemeentehuis.
 • Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpuitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 6 ter inzage leggen. Dit uitwerkingsplan maakt de realisatie van een appartementengebouw van maximaal 5 bouwlagen, bestaande uit maximaal 25 dure koopappartementen, mogelijk. Het ontwerpuitwerkingsplan ligt van 16 december 2021 tot en met 27 januari 2022 ter inzage.