Normenkader Windenergie Vaanplein

De set lokale normen is door gemeente Barendrecht op 30 oktober 2023 aangepast op basis van het Concept landelijke milieunormen Windturbines.

 • Ruimtelijk binnen de in de Visie Ruimte en Mobiliteit vastgelegde locatie de mogelijkheid te bestemmen tot realisatie van twee windturbines aan de noordwestzijde van het Vaanplein met een totaal opgesteld vermogen van minimaal 9 MW;
 • De maximale tiphoogte te beperken tot 180 m;
 • Obstakelverlichting dient tot een minimum beperkt te worden inclusief toepassing van naderingsdetectie;
 • Slagschaduw ter plaatse van woningen en andere gevoelige objecten te beperken tot maximaal 1 uur per object per jaar;
 • De geluidsimmissie ter plaatse van geluidgevoelige objecten en terreinen te beperken tot een waarde van 45 dB Lden conform de grens zoals opgenomen in het (aangepaste) activiteitenbesluit
 • Voor de nachtperiode (23:00-7:00 uur) de geluidsimmissie ter plaatse van geluidgevoelige objecten en terreinen te beperken tot; Lnight 39 dB(A)
 • De turbines dienen in het kader van laagfrequent geluid te voldoen aan de Vercammencurve;
 • Het niveau van laagfrequent en infrasoon geluid 0-160 Hz binnenshuis mag de grens van 20 dB niet overschrijden, berekend en gemeten in dB lineair en narrow band;
 • Aangetoond moet worden dat door slijtage, verstoring en het gebruik van giftige stoffen geen negatieve gezondheidseffecten optreden gedurende de exploitatieperiode.
 • De minimale afstand tussen turbine en geluidgevoelige bestemming bedraagt twee maal de tiphoogte.
 • Met de mogelijke initiatiefnemer worden afspraken gemaakt rond:
  – het instellen van een gebiedsfonds
  – financiële participatie waarbij minimaal 50% lokale financiële participatie uitgangspunt is conform de gedragscode NWEA.

Normenkader Windenergie Vaanplein Klankbordgroep

Dit zijn de normen opgesteld door de Klankbordgroep Windenergie Vaanplein, alvorens het Concept landelijke milieunormen Windturbines gepubliceerd werd.

OnderwerpMin. normMax. norm
Geluid
– Decibel
– Laagfrequent geluid
– Beleving van geluid
45 dB Lden40 dB Lden, mits er uitsluitsel is van het onderzoek over slaapverstoring (zie kolom
Klankbordgroep, punt 1).

Voorwaarde is dat er onderzocht dient te
worden wat het exact aantal extra ernstig
gehinderden is in het plangebied.
De ontwikkeling moet leiden tot minimaal extra ernstig gehinderden. Vooraf dient dit zichtbaar gemaakt te worden middels het meten van
beleving van inwoners (kwantificeerbaar;
simulatie is niet voldoende).

Afstandsnorm; er is gekozen om te kijken naar
o.a. de geluidsnormen, al zou een
afstandsnorm wel als wenselijk gezien zijn.
Echter is de vraag of dit überhaupt haalbaar
zou zijn in dit plangebied.

Geluid gedeelde nummer 1 vanuit de ranking van de normen. Meest genoemd uit de omgeving:

 • Het is een druk bebouwd gebied met hoog geluidsniveau. Hoe is het cumulatieve geluid in de
  praktijk?
 • Indien het onderzoek over slaapverstoring* uitwijst dat dit correct is, geeft de Kbg aan dat de norm naar 35 dB Lnight dient te gaan.
 • Verwijst ook naar het onderzoek* van Dhr. de Laat over gezondheid.
 • GES-Score is al hoog in het plangebied, het aantal extra gehinderden neemt toe zodra er windenergie gerealiseerd gaat worden (t.o.v. huidige situatie een toename van max. 500 woningen GES 4, geen toename GES 5 en GES 6).
 • Kiezen voor de meest stille turbine.
 • Voor realisatie meten of een windmolen een bijdrage levert aan geluidsoverlast (en extra ernstig gehinderden); het kwantificeerbaar maken van beleving van geluid.
 • Rekening houden met de isolatie, bouw van de woningen met name in Rotterdam.
 • Focus op de impact voor extra ernstig gehinderden.
 • Rekening houden met ‘best beschikbare techniek’.
 • Mitigerende maatregelen zoals een geluidswal aan de A15 laten onderzoeken en waar nodig
 • toepassen en kijken naar moderne technieken.
 • De ontwikkelaar zal realistische en haalbare alternatieven die binnen het normenkader vallen, moeten aandragen met onderzoeksrapporten, waarop de gemeente kan kiezen.
OnderwerpMin. normMax. norm
LichthinderVerplichting aanvliegverlichting
adaptief met transponder.
Verplichting aanvliegverlichting adaptief met
transponder.
 • Gezondheid gedeelde nummer 1 vanuit de ranking van de normen Vragen over gezondheid, gezondheid is in de beleving breder dan enkel ‘geluid’.
OnderwerpMin. normMax. norm
Slagschaduw5-6 uur per jaar.0-1 uur per jaar.

Norm stellen; als volgt:

 • 1 uur per jaar (max 7.500 woningen), 6 uur per jaar (max 5.000 woningen), 10 uur per jaar
 • (max 1.000 woningen) EN
 • bij meer dan 15 aaneengesloten minuten per dag slagschaduw, mitigerende maatregelen toepassen, door het stilzetten van de windturbines.
OnderwerpMin. normMax. norm
Externe veiligheidVoldoen aan wetgeving
 • Qua veiligheidsnormen minimaal voldoen aan het planMER maar als het planMER tegenstrijdig is óf niet in een norm voorziet voor een bepaald aspect, dán gelden de RWS-regels.
OnderwerpMin. normMax. norm
Bodem, water en archeologieVoldoen aan wetgeving.
OnderwerpMin. normMax. norm
LandschapLijnopstelling, toetsing en welstand.
OnderwerpMin. normMax. norm
EcologieLigt aan uitkomst onderzoeken voor vergunningverlening.

Streven naar 0 overleden vogels door windenergie:

 • Het implementeren van de nieuwste technieken rondom o.a. het inzichtelijk maken van trekroutes (tracking van vogels).
 • Mitigeren, stilzetten van de turbines bij vogeltrek/vleermuizen of bij kans op vleermuizen/vogelsterfte.
 • Max. bescherming foerageerlocaties en nesten (vogels en vleermuizen).

Er dient extra onderzoek uitgevoerd te worden naar de ecologie.

OnderwerpMin. normMax. norm
Energie9 MW min
 • Min. 50% lokaal eigendom.