Besluitenlijst vergadering 9 mei 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 9 mei 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie GRJR

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast.

4 Ambtsbezoek cdK Jaap Smit aan Barendrecht op maandag 13 november 2023, 14.00 – 18.00 uur

Het college wacht de uitnodiging van de provincie voor het voorbereidingsgesprek af en kijkt uit naar het bezoek.

5 VNG Ledenbrief 23/014 – Principeakkoord Kabinet Hervormingsagenda Jeugd

Het college neemt kennis van de brief.

6 VNG Ledenbrief 23/015 – Voorbereiding ALV 14 juni 2023 en VNG Verenigingsstrategie 2030

Het college neemt kennis van de brief.

7 VNG Ledenbrief 23/016 – Actuele opgaven asielopvang, huisvesting statushouders en integratie

Het college neemt kennis van de brief.

8 Opdrachtdocument Servicenormen Dienstverlening Barendrecht

Het college stemt in met het opdrachtdocument. Daarbij wordt de wens uitgesproken om eerder te starten met het opzetten van KPI’s. De gemeentesecretaris zal hierover in gesprek gaan met de Clustermanager Dienstverlening.

9 Algemene Ledenvergadering VZHG op 12 mei 2023

Het college neemt kennis van de stukken.

10 Notitie afstoten woningen Maasstraat mei 2023

Het college besluit de woningen nog niet te willen verkopen. De organisatie wordt verzocht om een visie voor het kavel te ontwikkelen.

11 Memo Sportbeleid van 2023 naar 2024

Het college stemt in met het doorschuiven van de ontwikkeling van nieuw sportbeleid naar 2024. Daarbij wordt voorgesteld het budget voor 2023 af te ramen in de 2e tussenrapportage en op de nemen in de begroting 2024. De organisatie wordt verzocht een raadsinformatiebrief op te stellen om de gemeenteraad hierover te informeren. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging op te laten stellen en te versturen.

12 Brief aan Adviesraad Barendrecht inzake advies verkiezingen 2023

Het college stemt in met de brief.

13 RIB Beantwoording SV VVD geheimhouding

Het college stemt in met de brief.

14 Collegebrief Emborion Vastgoed

Het college stemt in met de brief.

15 Collegebrief GRNR

Het college stemt in met de brief en wenst een tekstuele toevoeging m.b.t. de ontwikkelingen rondom een vrijgekomen kavel. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te laten passen en te versturen.

16 Jaarstukken 2022

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Jaarstukken 2022, onder voorbehoud van een goedkeurende verklaring van de accountant, vast te stellen.
 2. Het positieve jaarrekeningresultaat van € 4.259.442 aan de algemene reserve toe te voegen.
 3. De restantkredieten, opgenomen in het investeringsoverzicht in de kolom doorschuiven naar 2023 op blz. 128 van de jaarrekening, totaal € 3.210.100, beschikbaar te stellen in 2023.
 4. De onrechtmatige begrotingsafwijkingen, opgenomen bij het begrotingscriterium op blz. 112 van de jaarrekening, totaal € 166.426, te autoriseren.

Het college stemt in met de jaarstukken en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de stukken conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

17 1e Tussenrapportage 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De 1e Tussenrapportage 2023 vast te stellen.
 2. De mutaties op de Begroting 2023 die voortvloeien uit de 1e Tussenrapportage 2023 vast te stellen.

Het college stemt in met de 1e tussenrapportage en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de stukken conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

18 Bezwaren m.b.t. besluit beëindigen reinigingsrecht

Besluit
 1. De drie bezwaren behandeld door de Commissie bezwaarschriften op 22 februari 2023 m.b.t.
  beëindigen reinigingsrecht gegrond te verklaren en de aan die bezwaarmakers gerichte besluiten van 25 november 2022 te herroepen conform bijgevoegde conceptbeslissingen op bezwaar.
 2. De besluiten van 25 november 2022 m.b.t. beëindigen reinigingsrecht gericht aan de overige vier bezwaarmakers in te trekken conform bijgevoegde conceptbesluiten.
 3. De overige besluiten m.b.t. beëindigen reinigingsrecht van 25 november 2022, waartegen geen bezwaar is gemaakt, niet in te trekken.

Het college besluit conform het voorstel.

19 Jaarverslag VTH-Wabo 2022 Barendrecht

Besluit
 1. Het Jaarverslag VTH-Wabo 2022 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en met het bijgevoegde Jaarverslag VTH-Wabo 2022 aan de raad te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

20 Wijziging Nadere regels jeugdhulp gemeente Barendrecht 2023

Besluit
 1. De aanpassing van de Nadere regels jeugdhulp 2023 en de daarbij behorende bijlagen III en IV met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 vast te stellen conform bijgaand wijzigingsbesluit.

Het college besluit conform het voorstel.

21 Intentieverklaringen ten behoeve van CPO Living Our Dream Together (LODT)

Besluit
 1. De intentieverklaringen met betrekking tot medewerking aan een onderzoek naar de haalbaarheid van het initiatief van CPO Living Our Dream Together (LODT) vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

22 Benoeming lid van de Raad van Toezicht OZHW

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

De raad voor te stellen:
 1. Mevrouw M. Lansbergen-Kerklaan met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting OZHW voor Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO).
 2. De brief aan OZHW over het raadsbesluit vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst in de brief aan OZHW het verzoek op te nemen om voortaan tijdig dergelijke benoemingen ter besluitvorming voor te leggen. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

23 Vaststelling 1e wijziging GR SVHW 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Toestemming te verlenen aan het college voor het instemmen met de 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023.

Het college besluit conform het voorstel.

24 Verlenging tijdelijke huisvesting acute noodopvang asielzoekers Zuider Carnisseweg 110a met 12 maanden

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De tijdelijke huisvesting acute noodopvang asielzoekers aan de Zuider Carnisseweg 110a voor een periode van 12 maanden te verlengen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Burgemeester Veldhuijzen wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

25 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken.

26 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over enkele gevoerde gesprekken met verschillende supermarktpartijen.
 • Heeft gesproken met grondeigenaren/ontwikkelaars langs de Koedoodzone over ontwikkelkansen.
 • Spreekt de behoefte uit voor een projectleider Doormanplein. De gemeentesecretaris en adjunct-gemeentesecretaris zullen met een voorstel komen.
 • Bespreekt met het college de stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling van de Zuidpolder.
Wethouder De Hoop
 • Informeert het college dat zij als kernvertegenwoordiger namens de BAR-gemeenten zitting heeft genomen in het IZA-regio overleg.
 • Heeft zitting genomen in het kerncomité van de Raad voor het Publiek Belang.
 • Blikt vooruit op de opening van Smaak aan het water bij WSV ’t Waaltje aankomende zaterdag.
 • Informeert het college dat zij in gesprek is met Yulius over de verbinding met omwonenden.
Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over enkele gevoerde gesprekken met partners uit de regio inzake de afsluiting van de Heinenoordtunnel. Ondanks de hinder die is ontstaan blijken de juiste maatregelen te zijn getroffen.
 • Informeert het college over de aanstaande voorlopige voorzieningen inzake het verkeersbesluit rondom het Doormanplein.
Wethouder Stolk
 • Informeert het college over de ontwikkelingen bij VV Smitshoek met betrekking tot de wens voor een nieuw kunstgrasveld. Er heerst nog steeds ontevredenheid bij enkele omwonenden.
 • Informeert het college over een initiatief voor schooltuinen. Er wordt onderzocht of er een locatie beschikbaar is.
 • Bespreekt met het college de lopende gesprekken met de kledingbank en de voedselbank over een nieuwe locatie. Volgende week praat de wethouder de commissie bij.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Informeert het college over de toenemende inzet van de politie bij het Inge de Buijn zwembad, inzake overlast van jongeren.
 • Blikt terug op dodenherdenking, de lintjesregen, Bevrijdingsdag en Koningsdag. Dit is allemaal goed verlopen.

27 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over hoe er op dit moment wordt omgegaan met vacatures in relatie tot het plaatsingsproces.

28 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergadering AZ&F.

29 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende vergaderingen.

30 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

31 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

32 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

33 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

34 Rondvraag

Geen vragen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 mei 2023

de loco-secretaris, L. van Zanten MSc

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen