Besluitenlijst vergadering 9 januari 2024

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 9 januari 2024.

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.
Wethouder Vermaat is aanwezig vanaf de behandeling van agendapunt 6.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten met een tekstuele wijziging vast.

3 Eindrapport Heinenoordtunnel

Het college neemt kennis van het rapport en zal opvolging geven aan de aanbevelingen.

4 VNG Ledenbrief 23/053 – Toelichting inzet reserves vanaf 2024

Het college neemt kennis van de brief.

5 Brief MRDH over proces evaluatie Gemeenschappelijke Regeling

Het college neemt kennis van de brief.

6 Brief van Christelijke Basketball Vereniging over sporthal De Driesprong

Het college neemt kennis van de brief. Wethouder Stolk zal een reactie naar CBV Binnenland sturen.

7 Advies MRDH op ontwikkeling detailhandel

Het college neemt kennis van het advies.

8 Brieven rechtbank en advocaat inzake Dorpsstraat-Oost 3

Het college zal de brieven met agendapunt 12 ‘Investeringskrediet t.b.v. koop Dorpsstraat-Oost 3’ bespreken.

9 Brief GRJR over Kadernota 2025

Het college neemt kennis van de brief.

10 RIB Aanpassingen kermis 2024

Het college wenst een tekstuele aanpassing in de brief en machtigt wethouder Stolk de brief aan te passen en te versturen.

11 Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Rotterdam Rijnmond 2024-2027

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Rotterdam Rijnmond 2024-2027 vast te stellen.
 2. Het college de bevoegdheid te geven om een uitvoeringsplan op te stellen en nadere regels te stellen voor de uitvoering van de regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam Rijnmond 2024-2027.
  Het college besluit:
 3. De reactiebrief aan de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht vast te stellen en te versturen nadat de gemeenteraad de regiovisie integraal heeft vastgesteld.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Investeringskrediet t.b.v. koop Dorpsstraat-Oost 3

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Een investeringskrediet van maximaal € 525.000,– beschikbaar te stellen voor het verwerven van het monumentaal pand Dorpsstraat-Oost 3 in Barendrecht.
 2. Het bij de raad ingediende beroep d.d. 2 januari 2024 inzake het weigeren van de gevraagde vrijstelling van de aanbiedingsplicht ongegrond te verklaren en indiener daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
  Het college besluit:
 3. Op bijlagen 1 tot en met 5 bij het college- en raadsvoorstel geheimhouding op te leggen en deze te verzenden aan de raad op grond van artikel 87 en artikel 88, tweede lid, van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet open overheid.

Het college wenst enkele tekstuele aanpassingen in het voorstel. Ook wenst het college een beslispunt aan het raadsvoorstel toe te voegen met betrekking tot het bij de raad ingediende beroep. Het college machtigt wethouder Vermaat het voorstel aan te passen en te versturen.

13 Zienswijze Wijziging GR DCMR

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Beslissing op bezwaar tegen opleggen last onder dwangsom op perceel D11430 achter Noldijk 173

Besluit
 1. Het bezwaar van de bezwaarmaker tegen het opleggen van een last onder dwangsom met betrekking tot het perceel D11430 achter het perceel Noldijk 173 ontvankelijk en gegrond te verklaren en het bestreden besluit van 24 januari 2023, kenmerk 92998, te herroepen.
 2. Een proceskostenvergoeding toe te kennen aan bezwaarmaker van € 1.194,–.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Dienstverleningsovereenkomst Wijkbrandweer Barendrecht

Besluit
 1. De Dienstverleningsovereenkomst Wijkbrandweer Barendrecht aan te gaan.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat informeert het college dat het aantal te huisvesten statushouders in Barendrecht in 2023 is gehaald. Wethouder Vermaat zal vrijdag 12 januari 2024 een bijeenkomst van de Regionale Regietafel bijwonen.

17 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk

Informeert het college over de stand van zaken in de gesprekken met een horecaonderneming.

Wethouder De Hoop
 • Heeft gesproken met KijkopWelzijn over de maatschappelijke verhuur van BLOK0180.
Wethouder Van der Linden
 • Heeft gesproken met de oud-voorzitter van de opgeheven stichting Buurtpreventie. De gemeente werkt aan een visiestuk voor de toekomst van Buurtpreventie. Vanuit de samenleving zijn diverse aanmeldingen om actief te zijn bij een nieuwe vorm van buurtpreventie.
 • Heeft gesproken met de nieuwe CFO van The Greenery.
 • Informeert het college over de taakverdeling van de financieel adviseurs binnen de gemeentelijke organisatie en De Bedrijfsvoeringspartner.
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot de verkoop van nieuwbouwwoningen in de wijk Lagewei exclusief energie-installaties.
Wethouder Vermaat
 • Heeft klachten ontvangen met betrekking tot deelscooters in de openbare ruimte en zal hierop actie ondernemen.
 • Informeert het college dat bij afvaldumping voorlopig niet een constatering en onderzoek van een boa wordt afgewacht, maar direct tot opruiming wordt overgegaan.
Burgemeester Schneider
 • Is rondom de jaarwisseling met de politie meegelopen.
 • Informeert het college over de stand van zaken van de aankoop van woonruimte in Barendrecht.

18 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer
 • Blikt terug op de kick-off met de nieuwe ambtelijke organisatie.
 • Meldt dat de nieuwe organisatie, met uitzondering van enkele kleine problemen, goed van start is gegaan.
 • Informeert het college over de stand van zaken van de ontvlechting van de BAR-organisatie.
 • Zegt toe eind januari een overzicht van vacatures en inhuur aan het college te overleggen.

19 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Er zijn tijdens het kerstreces geen vergaderingen van de raad geweest.

20 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

21 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

22 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

25 Rondvraag

Burgemeester Schneider meldt een technisch probleem met betrekking tot het crisispakket en verzoekt de ambtelijke organisatie hiernaar te kijken.