Besluitenlijst vergadering 9 april 2024

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 9 april 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, locogemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele tekstuele wijzigingen vast.

3 Jaarverslag rekenkamer 2023

Het college neemt kennis van het jaarverslag.

4 Vergaderstukken ALV M50 19 april a.s. te Bergen op Zoom

Het college neemt kennis van de vergaderstukken. Wethouder De Hoop zal aanwezig zijn bij de ALV.

5 Brief aan huisartsen

Het college stelt de brief vast.

6 RIB Rapport Nationale Ombudsman “hoe eerder, hoe beter”

Het college stelt de brief vast.

7 Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie (De BedrijfsvoeringsPartner)

Besluit

De raad voor te stellen:

 • 1. Toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie in de gemeenschappelijke regeling De BedrijfsvoeringsPartner, conform bijlage 1, en het uittreden van de burgemeester uit de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie.

Het college besluit:

 • 2. De zienswijzen over de ontwerp-wijziging van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie in de gemeenschappelijke regeling De BedrijfsvoeringsPartner te verwerken, conform bijlage 1.

Het college besluit conform het voorstel.

8 Memo huisvesting zorginstelling (Dominic van Leeuwen)

Het college neemt kennis van het memo. Het college besluit een handhavingstraject te starten. Hierin zal de zorginstelling een redelijke termijn gegund worden om een andere locatie te vinden.

Herhuisvesting is de verantwoordelijkheid van de zorginstelling zelf. Het college besluit wethouder Van der Linden aan te wijzen als portefeuillehouder, omdat het om een (ruimtelijk) handhavingstraject gaat. Indien nodig zal hij afstemmen met wethouder De Hoop als portefeuillehouder sociaal domein. In de volgende collegevergadering zal de portefeuillehouder het college informeren over de meest actuele stand van zaken. Dan zal het college ook besluiten over het al dan niet versturen van een raadsinformatiebrief en eventuele andere vormen van communicatie. Verder wenst het college een inventarisatie van eventuele andere maatschappelijke instellingen op bedrijventerreinen.

9 Memo Voedselbank

Het college neemt kennis van het memo. Het college verzoekt de organisatie een raadsvoorstel voor te bereiden voor het benodigde budget voor het achterstallig onderhoud en diverse werkzaamheden.

10 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat informeert het college over een ingepland overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

11 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat

 • Heeft geen punten ter terugkoppeling.

Wethouder Van der Linden

 • Informeert het college over de onderhandelingen tussen de VNG en het kabinet over afschaffing van de opschalingskorting.
 • Heeft een bewonersbijeenkomst bijgewoond over revitalisering van het gebied rondom Carnisse Veste.
 • Heeft de opening van ThermoNoord bijgewoond.
 • Informeert het college over de stand van zaken in de werving van boa’s.

Wethouder De Hoop

 • Informeert het college over de stand van zaken in de handhaving op de aanbieder van leerlingenvervoer.
 • Informeert het college over handhaving op een organisatie die niet voldoet aan de verplichtingen met betrekking tot social return on investment.
 • Zal een werkbezoek afleggen aan locatie De Wilgen van Yulius en SBO De Wijngaard, met als thema jeugdhulp op school.

Wethouder Stolk

 • Heeft gesproken met vertegenwoordigers van Tienskip en Lentiz over het betrekken van jongeren bij de democratie.
 • Heeft van OZHW een verzoek gekregen dat de gemeente een bijdrage kan leveren aan een praktijkvak havo.
 • Was aanwezig bij een bijeenkomst over overlast van het schoolplein van CBS Smitshoek, locatie Kouwenhoven-akker, georganiseerd voor omwonenden. Omdat geen omwonenden aanwezig waren, wordt uitgezocht of de uitnodigingen op de juiste manier zijn verstuurd.
 • Blikt terug op een geslaagd jubileum van het Inge de Bruijnzwembad.
 • Heeft de opening van Kledingbank UnieK aan de Kruidentuin bijgewoond.

Burgemeester Schneider

 • Informeert het college over de gesprekken die hij heeft gevoerd met de politie over het nieuwe regiokantoor van de politie.
 • Blikt terug op een geslaagd raadsweekend.

12 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer

 • Blikt vooruit op de eerste kwartaalborrel met medewerkers.
 • Zegt toe in mei een overzicht van de verhouding vaste en ingehuurde medewerkers aan het college over te leggen.

13 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

14 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissie- en raadsvergaderingen.

15 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

16 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

17 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

18 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

19 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 april 2024

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider