Besluitenlijst vergadering 7 november 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 7 november 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college besluit agendapunt 10 ‘vaststellen grondexploitatie Dierensteinweg’ van de agenda af te voeren. Voor het overige stelt het college de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met een tekstuele aanpassing vast.

3 Reactie NRIJ op brief Gemeente Barendrecht

Het college neemt kennis van de brief. De organisatie wordt verzocht een reactie voor te bereiden voor het einde van het jaar.

4 VNG Ledenbrief 23/039 – Bekendmaking voorgedragen kandidaten VNG-bestuur en commissies

Het college neemt kennis van de brief.

5 Tussenbericht Financieel toezicht 2023

Het college neemt kennis van de brief.

6 Update buurtagenda Vrijenburg

Het college neemt kennis van de update.

7 RIB Gemeentelijk Veiligheidsbeeld 1e helft 2023

Het college geeft enkele tekstuele suggesties mee ten aanzien van de brief. Burgemeester Schneider zal de brief hierop aan laten passen.

8 RIB Ontwikkelingen windenergie

Het college stelt de brief vast. Daarnaast wenst het college een brief aan het College van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te sturen met informatie over de stappen die op het dossier windenergie worden gezet. De organisatie wordt verzocht deze brief op te stellen.

9 Ontwikkelkader Zuidpolder fase 2

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het Ontwikkelkader Zuidpolder fase 2 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in het ontwikkelkader. Wethouder Van der Linden wordt gemachtigd het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

10 Structuurplan Fruitpacking District De Stationstuinen

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het structuurplan Fruitpacking District De Stationstuinen vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing. Wethouder Van der Linden wordt gemachtigd het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

11 Bestemmingsplan De Stationstuinen 1ste fase

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Nota beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan ‘Stationstuinen 1ste fase Barendrecht’ en MER (bijlage 39) vast te stellen.
 2. Het Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan ‘De Stationstuinen 1ste fase’ gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende (gewijzigde) toelichting (met bijlagen), regels (met bijlagen) en verbeelding met het identificatienummer NL.IMRO.0489.BPBTO20220003-VG01 en in het vaststellingsbesluit aan te geven dat op het bestemmingsplan De Stationstuinen 1e fase de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
 3. Het beeldkwaliteitsplan De Stationstuinen Barendrecht d.d. oktober 2023, zoals opgenomen in bijlage 3 vast te stellen en op te nemen in de Nota welstandsbeleid gemeente Barendrecht d.d. 27-11- 2019.
 4. Het milieueffectrapport (MER) De Stationstuinen Barendrecht d.d. 10 februari 2023, zoals opgenomen in bijlage 10, en de aanvulling MER d.d. 12 september 2023, zoals opgenomen in bijlage 34, vast te stellen.
 5. Bij vaststelling van het bestemmingsplan eveneens het spelregelkader, zoals opgenomen in bijlage 2 van het MER, als toetsingskader vast te stellen voor verdere planvorming binnen de Stationstuinen. 6. Geen exploitatieplan vast te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Het college besluit:

 1. Een monitoringsprogramma ten behoeve van het spelregelkader (bijlage 2 MER) op te starten.
 2. Een Kwaliteitsteam in te stellen voor De Stationstuinen.
 3. De beleidsregel Duurzaamheid, zoals opgenomen in bijlage C, vast te stellen.
 4. Het Compensatieplan bedrijventerrein, zoals opgenomen in bijlage D, vast te stellen.
 5. Wethouder Van der Linden te machtigen om de definitieve versie van het verkeersonderzoek De Stationstuinen Barendrecht – nadere verdieping parkeren en verkeersgeneratie (bijlage 36) aan het raadsvoorstel toe te voegen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in de nota van beantwoording van de zienswijzen. Wethouder Van der Linden wordt gemachtigd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

12 Normenkader 2024, Controleplan VIC 2024 en 1e halfjaar 2023 rapportage VIC

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het normenkader 2024 Barendrecht vast te stellen.
 2. Het controleplan VIC 2024 Barendrecht vast te stellen en eventueel extra te controleren thema’s aan te dragen voor de rechtmatigheidsverantwoording.
  Het college besluit:
 3. Kennis te nemen van de 1e halfjaar 2023 rapportage VIC.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Barendrecht 2023

Besluit
 1. De Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Barendrecht 2023 vast te stellen. 2. De burgemeester besluit: de Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Barendrecht 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Beslissing op bezwaar tegen opleggen nieuwe last onder dwangsom Riederstee 9

Besluit
 1. Het bezwaar van de bezwaarmakers tegen het opleggen van een nieuwe last onder dwangsom met betrekking tot de Riederstee 9 gedeeltelijk gegrond te verklaren en te herroepen voor wat betreft de begunstigingstermijn.
 2. De begunstigingstermijn van het bestreden besluit te verlengen tot twee maanden, ingaande op de dag na de dag van verzending van de beslissing op bezwaar en aanschrijving van de nieuwe eigenaren.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Principebesluit bestemmingsplanwijziging Voordijk 361

Besluit
 1. In principe medewerking te verlenen aan de kavelontwikkeling op het perceel aan de Voordijk 361 te Barendrecht.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat informeert het college over de stand van zaken. Volgende week zal hij een advies laten agenderen ten aanzien van dit onderwerp.

17 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over een tweetal bedrijven die meer afval bij het afvalaanbiedstation aanbieden dan is toegestaan. De wethouder laat een besluit voorbereiden deze bedrijven niet meer onder de noemer van particulier huishoudelijk afval te laten vallen. Het college verzoekt tevens een dergelijk besluit in het vervolg te mandateren aan de organisatie.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over de stand van zaken van de handhaving op fietsers op de Middenbaan. Dit verloopt goed en wordt goed ontvangen.
 • Informeert het college over de stand van zaken van de handhaving van de blauwe zone. Wethouder Vermaat wordt verzocht uit te zoeken wanneer de belijning opnieuw kan worden aangebracht.
 • Bespreekt met het college de actualisatie van de BIZ-verordening Dierenstein.
 • Spreekt met het college over de aanstaande VNG-commissie bestuur & veiligheid.
Wethouder De Hoop
 • Heeft gesproken met zorgverzekeraars over de inzet van innovatiebudget op het gebied van beweegarmoede. Dit om duurdere zorg te voorkomen.
 • Gaat morgen samen met wethouder Stolk een gastles geven in het kader van de week van het respect.
 • Spreekt morgen met wethouder Versnel van Rotterdam in het kader van werkgelegenheid.
 • Spreekt morgen met de maatschappelijke adviesraad Barendrecht. Er worden 7 nieuwe leden voorgesteld en de contacten lopen voorspoedig.
Wethouder Stolk
 • Heeft gesproken met bewoners van de Voordijk met betrekking tot de aanleg van het kunstgrasveld bij VV Smitshoek.
 • Heeft gesproken met OZHW over de dag van ontwikkelen en opleiden op 20 november.
 • Blikt terug op de opening van het tunnelproject.
Burgemeester Schneider
 • Informeert het college over de stand van zaken van de aanpak van overlast bij VV Smitshoek. Met de politie zijn afspraken gemaakt over gerichte acties in en om het gebied. Afgesproken wordt hier ook de BOA’s bij te betrekken.

18 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

 • Informeert het college over een ontmoeting met de directie van de Provincie Zuid-Holland.
 • Bespreekt met het college de stand van zaken met betrekking tot de invulling van vacatures.
 • Informeert het college over de stappen die in de komende maanden gezet gaan worden met betrekking tot de vorming van de nieuwe organisatie.

19 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissie- en raadsvergadering.

20 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raadsvergadering.

21 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

22 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

25 Rondvraag

Wethouder Van der Linden verzoekt om een update m.b.t. de wachtgeldregeling. Hier volgt spoedig een update over.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 november 2023,

de locosecretaris L. van Zanten en de burgemeester, MSc drs. R.E. Schneider