Besluitenlijst vergadering 7 mei 2024

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 7 mei 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

Afwezig:

 • de heer L. van Zanten MSc, locogemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

Wethouder Vermaat is aanwezig vanaf de behandeling van agendapunt 4.

2 Bespreken jaarstukken (Coen van Aken)

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele aanpassingen vast.

4 Reactie ProRail op brief gemeente Barendrecht inzake verkeersleidingspost

Het college neemt kennis van de brief en verzoekt de ambtelijke organisatie een reactie voor te bereiden.

5 Reactie NRIJ op voornemen uittreden Barendrecht

Het college neemt kennis van de brief en verzoekt de ambtelijke organisatie een reactie voor te bereiden.

6 VNG Ledenbrief 24/012 – Wijziging Huisvestingswet 2014

Het college neemt kennis van de brief.

7 VNG Ledenbrief 24/013 – Uitnodiging deelsessies en extra ALV op 24 mei 2024

Het college neemt kennis van de brief.

8 VNG Ledenbrief 24/014 – Nieuwe afspraken inzameling verpakkingsafval

Het college neemt kennis van de brief.

9 Memo Tour de France Femmes

Het college neemt kennis van het memo.

10 Draaiboek Roparun 20 mei

Het college neemt kennis van het draaiboek.

11 RIB Status aanleg geluidsreducerend asfalt A15 en nalevingsverslag RWS 2022

Het college stelt de brief vast.

12 RIB Beantwoording raadsvragen politiebureau Dierensteinweg

Het college stelt de brief vast.

13 Collegebrief provincie inzake ontwikkeling Zuidelijk Randpark

Het college stelt de brief met enkele tekstuele wijzigingen vast.

14 Communicatiestrategie 2024-2025 (oriënterend)

Het college bespreekt de eerste versie van de communicatiestrategie 2024-2025. Het college wenst een aantal aanpassingen. Na verwerking wordt de communicatiestrategie opnieuw geagendeerd ter vaststelling. Na de zomer zal een uitvoeringsprogramma worden geagendeerd.

15 Budget Starterslening

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. Het debetsaldo bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) van circa € 170.000 af te lossen.
 2. € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor nieuwe Startersleningen.

Het college besluit het voorstel aan te houden.

16 Visie en uitvoeringsplan Buurtpreventie

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De Visie op Buurtpreventie vast te stellen.

Het college besluit:

2. Het uitvoeringsprogramma vast te stellen onder voorbehoud van vaststelling van de visie Buurtpreventie door de raad.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 GRJR

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De zienswijze op de de ontwerpbegrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen en te versturen.

Het college wenst enkele tekstuele aanpassingen in de conceptzienswijze en machtigt wethouder De Hoop om deze aanpassingen te verwerken. Het college besluit voor het overige conform het voorstel.

18 Jaarstukken 2023

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De Jaarstukken 2023, onder voorbehoud van een goedkeurende verklaring van de account, vast te stellen.
 2. Het negatieve jaarrekeningresultaat 2023 van € 3.307.835 aan de algemene reserve te onttrekken.
 3. De restantkredieten, opgenomen in het investeringsoverzicht in de kolom doorgeschoven naar 2024 op blz. 139 van de jaarrekening, totaal € 5.108.200, beschikbaar te stellen in 2024.
 4. De onrechtmatige begrotingsafwijkingen, opgenomen bij de analyse begrotingsafwijkingen op blz. 120 en 121, te autoriseren.
 5. De budgetoverhevelingen 2023 opgenomen in het overzicht op blz. 92 bij het onderdeel saldoverklaring, totaal € 908.600, beschikbaar te stellen in 2024 door een onttrekking aan de algemene reserve.
 6. Een bedrag van € 742.800 uit de bestemmingsreserve Klimaatadaptieve inrichting Oude Dorpskern en het restant van € 75.000 uit de bestemmingsreserve Energietransitie vrij laten vallen ten gunste van de algemene reserve.

Het college wenst enkele aanpassingen in de jaarstukken en machtigt wethouder Van der Linden om deze aanpassingen te verwerken. Het college besluit voor het overige conform het voorstel.

19 Zienswijze ontwerpbegroting 2025 DCMR

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

20 Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard vast te stellen, voor zover het de bevoegdheid van de gemeenteraad betreft.
 2. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard vast te stellen, voor zover het de bevoegdheid van het college betreft.
 3. De burgemeester toestemming te geven de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard vast te stellen, voor zover het de bevoegdheid van de burgemeester betreft.

Het college besluit conform het voorstel.

21 Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond te wijzigen.

Het college besluit conform het voorstel.

22 Rectificatiebesluit nadere regels jeugdhulp 2024

Besluit

 1. Het rectificatiebesluit tot wijziging van de “Nadere regels jeugdhulp gemeente Barendrecht 2023” en de daarbij behorende bijlagen III “Tarievenlijst exclusief beschrijving” en IV “Dienstencatalogus inclusief ZIN tarief” vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

23 Aanwijzings- en mandaatbesluit toezichthouders Sociaal Domein

Besluit

 1. Het aanwijzings- en mandaatbesluit voor toezichthouders rechtmatigheid Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

24 Vaststelling subsidie Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond 2022

Besluit

 1. De subsidie aan Stichting Centrum Jeugd en gezin Rijnmond voor 2022 lager vast te stellen op € 1.599.415,- .
 2. Een bedrag van € 7.075,- terug te vorderen.
 3. De subsidie aan Stichting Centrum Jeugd en gezin Rijnmond voor Rijksvaccinatieprogramma (RVP) van 2022 voor een bedrag van € 14.425 lager vast te stellen en toestemming te verlenen om dit niet bestede deel van deze eenmalige subsidie ad € 14.425 toe te voegen aan de bestemmingsreserve “stimuleringsfonds RVP” waarmee activiteiten kunnen worden bekostigd om de vaccinatiegraad te verhogen.

Het college besluit conform het voorstel.

25 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken.

26 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat

 • Informeert het college dat de mechanische drempel bij de Gouwe is versleten. Er wordt gewerkt aan een oplossing.
 • Meldt dat de inbreng van de oriënterende commissie Ruimte/AZ&F van 28 mei op het voorstel Parkeerbeleid De Stationstuinen zal worden meegenomen in het definitieve voorstel. Om die reden zal besluitvormende behandeling waarschijnlijk pas na de zomer plaatsvinden.

Wethouder Van der Linden

 • Informeert het college over een ontvangen brief over vuurwerkoverlast in park Buitenoord. Deze zal volgende week als ingekomen stuk worden geagendeerd.
 • Informeert het college over de voortgang in het proces rondom het bestemmingsplan Zuidpolder. De omgevingsdienst moet een ontheffing Wet natuurbescherming verlenen voordat het bestemmingsplan definitief kan worden vastgesteld. Dit zal geen invloed hebben op de totale planning.

Wethouder De Hoop

 • Blikt terug op een geslaagd Eindfeest Bouwpraktijk Barendrecht en informeert het college dat een groot deel van de statushouders een contract hebben aangeboden gekregen. De Bouwpraktijk zal in januari 2025 terugkeren.
 • Informeert het college over de stand van zaken in gesprekken over ontwikkelingen rondom KijkopWelzijn.
 • Informeert het college over de publicatie van een rapport vanuit Wmo-toezicht op Pameijer.

Wethouder Stolk

 • Meldt de noodzaak van een geheime raadsinformatiebrief over een lopende juridische procedure. Het college besluit geheimhouding op de inhoud van de brief te leggen (artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet open overheid) en machtigt wethouder Stolk de brief op te stellen.
 • Informeert het college over de stand van zaken inzake de aankoop van een turnhal.
 • Heeft van Aad Van Loon Sport een verzoek ontvangen voor een extra fietsenrek. Wethouder Vermaat zegt toe hiernaar te kijken.

Burgemeester Schneider

 • Blikt terug op Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.
 • Informeert het college over een klacht over het Witte Anjerperkje op het Binnenhof, omdat daarin op dit moment geen witte anjers maar witte viooltjes groeien. Dit heeft te maken met het bloeiseizoen van de witte anjer.
 • Heeft een toespraak gehouden bij de bevestigingsdienst van ds. Jan Steyn.
 • Meldt dat de kermis zonder noemenswaardige incidenten is verlopen. Er volgt nog een evaluatie.

27 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer

 • Informeert het college dat de nieuwe teammanager Beleid & Ondersteuning Maatschappij is gestart.

28 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

29 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissie- en raadsvergaderingen.

30 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

31 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

32 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

33 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

34 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2024

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider