Besluitenlijst vergadering 7 februari 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 7 februari 2023

Aanwezig

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer M.J. Jabaaij, bestuurssecretaris

Afwezig

 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie (oriënterend) onderwijscampus Dierensteinweg 2 (Peter de Regt)

Het college neemt kennis van de oriënterende presentatie over ontwikkelingen rond de

Onderwijscampus Dierensteinweg 2. De presentatie die wordt voorbereid voor de raadscommissie AZ&F op 13 februari wordt na afstemming met wethouder Stolk voorafgaand gedeeld met het gehele college.

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de openbare en niet-openbare besluitenlijst vast.

4 Rapportage Programma Beter Bestuur

De rapportage Porgramma Beter Bestuur van de provincie Zuid-Holland wordt aangehouden en geagendeerd voor de B&W-vergadering van 14 februari..

5 Reactie bewoners Maasstraat/IJsselstraat/Scheldestraat op plan flexwoningen Maasstraat

Het college verzoekt een brief op te stellen in reactie op de ingekomen brief van inwoners op het plan flexwoningen Maasstraat en te agenderen voor de B&W-vergadering van 14 februari.

6 Informatiebrief gemeenteraden inzake financiën VRR 2023

Het college verzoekt om een collegebrief op te stellen waarmee deze informatiebrief van de VRR aangeboden kan worden aan de raad en dit te agenderen van de B&W-vergadering van 14 februari.

7 RIB Stand van zaken Dierensteinweg

Het college stelt de brief vast.

8 RIB huisvesting vergunninghouders gemeente Barendrecht

Het college wenst enkele aanpassingen in de brief. Wethouder Vermaat krijgt mandaat om de brief vast te stellen en te verzenden.

9 RIB Zuidelijk Randpark 2023

Het college wenst aanpassingen in de brief. Burgemeester Veldhuijzen en wethouder Van der Linden krijgen mandaat de brief vast te stellen en te verzenden.

10 Beantwoording raadsvragen Zeeheldenbuurt

Het college wenst enkele aanpassingen in de brief. Burgemeester Veldhuijzen krijgt mandaat om de brief vast te stellen en te verzenden.

11 Renovatie ’t Trefpunt

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Een aanvullend investeringsbedrag beschikbaar te stellen van € 1.559.700,- voor het realiseren van de renovatie van ‘t Trefpunt.
 2. De financiële gevolgen (2023: € 73.200 voordeel, 2024: € 73.200 nadeel, vanaf 2025: € 130.200 nadeel) te verwerken in de 1e tussenrapportage van 2023 en de voorjaarsnota 2024.

Het college houdt het voorstel aan.

12 Beleidsregels leefgeld ontheemden Oekraïne

Besluit
Burgemeestersbesluit

De Beleidsregels leefgeld ontheemden Oekraïne gemeente Barendrecht vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2023.

 • Kennis te nemen van het burgemeestersbesluit.

De burgemeester besluit de beleidsregels vast te stellen. Het college neemt daar kennis van.

13 Onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid 2023

Besluit
 1. Het onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid 2023 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over het onderzoeksplan 2023 vast te stellen en te versturen.
 3. De brief aan de Rekenkamer Barendrecht inzake het onderzoeksplan 2023 vast te stellen en te versturen.

Het college stelt het voorstel met een aanpassing vast.

14 Opdracht opstellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023 e.v.

Besluit
 1. Aan ICS adviseurs opdracht te verstrekken voor het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023 e.v..
 2. Voor de opdrachtverlening een incidenteel budget van € 70.000,- beschikbaar te stellen.
 3. Het bedrag van € 70.000,= op te nemen in de 1e Tussenrapportage van 2023.
 4. Op grond van artikel 55, eerste lid, Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid en sub b van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen ten aanzien van het ter vergadering behandelde en de inhoud van de bij dit voorstel gevoegde bijlage, zijnde “Vergelijking offertes IHP Barendrecht 2023 e.v.”.

Het college stelt het voorstel vast. Wethouder Stolk krijgt mandaat om een brief op te stellen om de raad te informeren over dit besluit.

15 ENSIA verantwoording 2022

Besluit
 1. De collegeverklaring ENSIA 2022 inzake informatiebeveiliging DigiD en Suwinet vast te stellen.
 2. De verantwoordingsrapportage BAG, BGT, BRO en WOZ 2022 vast te stellen.
 3. De LOR (Letter of Recommendation) 2022 vast te stellen.
 4. De uittreksels BRP en Reisdocumenten 2022 vast te stellen.

Het college stelt het voorstel vast.

16 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken rond vluchtelingen en statushouders.

17 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Van der Linden:
 • blikt terug op het geslaagde werkbezoek van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aan Dutch Fresh Port en Stationstuinen.
  • is door de organisatie geïnformeerd over een beslissing op bezwaar in een bezwaarprocedure. Hij heeft vragen over de mandaatregeling op dit punt. Het college bespreekt op 21 februari de bezwaarprocedure in het college waarbij ook dit aan de orde komt.
Wethouder De Hoop:
 • informeert het college over ontwikkelingen rond de Adviesraad Sociaal Domein.
Wethouder Vermaat:
 • informeert het college over een gesprek dat hij heeft gehad met bewonerscommissies Doormanplein.
  • informeert het college over ontwikkelingen in het dossier ‘kippentuin Kempenaar’.
  • informeert het college over ontwikkelingen in de Centrumaanpak.
Wethouder Stolk:
 • heeft vanuit haar bestuurslidmaatschap voor het A&O-fonds een interview gegeven aan het blad Publiek Denken over arbeidsmarktstrategieën.
  • informeert het college over ontwikkelingen in de huisvesting van Lentiz.
  • laat naar aanleiding van klachten vastgoed onderzoek doen naar het pand dat stichting De Toekomst gebruikt.
Burgemeester Veldhuijzen:
 • kondigt aan dat er een voorstel voor herziening van de regeling gemeentelijke onderscheidingen aan komt.
  • heeft met de burgemeesterskring een bezoek gebracht aan het waterschap Hollandse Delta.
  • informeert het college over een gesprek dat hij heeft gevoerd met ProRail.

18 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

De gemeentesecretaris informeert het college over ontwikkelingen in het project ‘nieuwe organisaties’.

19 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Geen terugkopping.

20 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit naar de geplande vergaderingen.

21 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Wethouder Van der Linden blikt vooruit naar de DB-vergadering van het NRIJ van 13 februari en het Bestuurlijk Overleg Convenant Wind van 9 februari.

Burgemeester Veldhuijzen blikt terug op het AB van de Veiligheidsregio.

22 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

25 Rondvraag

Wethouder Van der Linden meldt dat hij 7 maart de B&W-vergadering niet kan bijwonen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 februari 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen