Besluitenlijst vergadering 6 juni 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 6 juni 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

Afwezig:

 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Doornemen beantwoording raadsvragen Jaarrekening 2022 en de 1e tussenrapportage 2023

Het college stemt in met de beantwoording en wenst enkele tekstuele aanpassingen. De organisatie wordt gecomplimenteerd voor alle inzet en de tijdige beantwoording van de vragen.

3 Presentatie Nanda Weterings “databronnen van het programma Geluid & Lucht”

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten met een tekstuele aanpassing vast.

5 VNG Ledenbrief 23/015 – Voorbereiding ALV 14 juni 2023 en VNG Verenigingsstrategie 2030

Het college neemt kennis van de stukken.

6 VNG Ledenbrief 23/021 – Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH)

Het college neemt kennis van de brief.

7 VNG Ledenbrief 23/022 – Bekendmaking andere kandidaat vicevoorzitterschap VNG

Het college neemt kennis van de brief.

8 Brief aan de Commissie Algemeen Bestuur van Lansingerland

Het college neemt kennis van de brief.

9 Beantwoording schriftelijke vragen inzake openbare orde en veiligheid in Barendrecht

Het college stemt in met de brief.

10 RIB Omgevingswet Barendrecht

Het college stemt in met de brief en wenst een tekstuele aanpassing.

11 Vergunningverlening voor het bedrijfsmatig aanbieden van deelfietsen en deelbromfietsen in de openbare ruimte in Barendrecht

Besluit
 1. Twee vergunningen te verlenen voor het bedrijfsmatig aanbieden van maximaal 60 deelfietsen en 40 deelbromfietsen aan Go Sharing.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst in de raadsinformatiebrief aanvullende informatie op te nemen over handhaving op de vergunning. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om de raadsinformatiebrief aan te passen en te versturen.

12 Hardheidsclausule Starterslening

Besluit
 1. Het besluit van 8 maart 2023 met betrekking tot de toewijzing starterslening onder toepassing van de hardheidsclausule te bekrachtigen.
 2. Een starterslening toe te wijzen met toepassing van de hardheidsclausule conform bijgevoegd conceptbesluit.
 3. De Verordening Starterslening Barendrecht 2021 te evalueren en hierin mee te nemen dat in ieder geval artikel 2, tweede lid, onder a, (Toepassingsbereik) moet worden gewijzigd.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Plan van aanpak Jeugd en Excessief geweld Barendrecht 2023

Besluit
 1. Het Plan van aanpak Jeugd en Excessief geweld Barendrecht 2023 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over het plan van aanpak vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Helfrichstraat Barendrecht

Besluit
 1. De beslissing op een bezwaar tegen de omgevingsvergunning van 15 december 2022 voor het kappen van 12 bomen op de locatie Helfrichstraat in Barendrecht vast te stellen, strekkende tot aanvullen van de motivering.
 2. De beslissing op een bezwaar tegen de omgevingsvergunning van 15 december 2022 voor het kappen van 12 bomen op de locatie Helfrichstraat in Barendrecht vast te stellen, strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring

Het college besluit conform het voorstel.

15 Wijziging Mandaatbesluitregeling 2021 Barendrecht inzake APV parkeerexcessen en stopverbod

Besluit
 1. De mandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht te wijzigen inzake APV parkeerexcessen en het stopverbod conform bijgevoegd conceptbesluit.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Vaststellen Vlaggenprotocol gemeente Barendrecht

Besluit
 1. Het Vlaggenprotocol gemeente Barendrecht vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken. De burgemeester licht toe dat in Vlaardingen ruimte is om Oekraïense vluchtelingen met kinderen die onderwijs nodig hebben op te vangen. In de regio wordt gekeken hoe daar het beste invulling aan te geven.

18 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder De Hoop
 • Informeert het college over een incidentele financiële meevaller vanuit de GRJR over het jaar 2022.
 • Informeert het college over de voortgang van de hulp aan gedupeerden van de toeslagenaffaire.
Wethouder Vermaat
 • Heeft gesproken met de bewonersverenigingen van het Doormanplein. Geconstateerd is dat de horecaondernemers hun personeel niet laten parkeren op de daarvoor aangewezen plekken. Wethouder Vermaat zal in samenspraak met de burgemeester een brief op laten stellen waarin de ondernemers worden opgeroepen hier gehoor aan te geven.

Wethouder Stolk

 • Informeert het college over de voortgang van de verdere ontwikkeling van de horeca in het Kruispunt.
 • Bespreekt met het college de stand van zaken met betrekking tot de huur van de turnhal.
 • Heeft gisteren de verkeersregelaar van de avondvierdaagse in het zonnetje gezet.
 • Bespreekt met het college de mogelijke wens van HCB voor de ontwikkeling van padelbanen.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Bespreekt met het college de laatste stand van zaken m.b.t. de nieuwbouw van ProRail.
 • Blikt terug op een geslaagd personeelsfeest.
 • Blikt terug op de boekpresentatie van Hans Onderwater.

19 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over het personele tekort bij het Team Omgevingsvergunningen.

20 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen commissievergaderingen.

21 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

22 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

23 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

24 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

25 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

26 Rondvraag

Geen vragen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juni 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. G. Veldhuijzen