Besluitenlijst vergadering 6 februari 2024

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 6 februari 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Stand van zaken Financiën Barendrecht (Vincent Griessler)

Presentatie tijdens de vergadering, geen geschreven tekst opgenomen.

3 Businesscase Stationstuinen (Paul Smolders)

Presentatie tijdens de vergadering, geen geschreven tekst opgenomen.

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

5 VNG Ledenbrief 24/002 – Brief VNG, IPO en UvW aan de informateur

Het college neemt kennis van de brief.

6 VNG Ledenbrief 24/003 – Spreidingswet en Oekraïne-opvang

Het college neemt kennis van de brief.

7 Advies Sportraad m.b.t. TopTeamsportcompetities en Topclubs

Het college neemt kennis van het advies en verzoekt de ambtelijke organisatie een reactie voor te bereiden.

8 RIB Tijdelijk parkeren Havenhoofd

Het college onderschrijft de in de raadsinformatiebrief geschetste lijn.

9 RIB Spreidingswet

Het college wenst enkele aanpassingen in de brief. De aangepaste brief zal opnieuw aan het college worden voorgelegd.

10 Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie, de Bedrijfsvoeringspartner

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze over het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie in de gemeenschappelijke regeling De BedrijfsvoeringsPartner en het uittreden van de burgemeester uit de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie vast te stellen en te versturen.

Het college wenst enkele tekstuele aanpassingen in het voorstel en machtigt wethouder Stolk om deze aanpassingen te verwerken. Het college besluit voor het overige conform het voorstel.

11 Vaststellen Spoorboekje P&C-cyclus 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het Spoorboekje P&C-cyclus 2024 vast te stellen.

Het college stemt niet in met het voorstel. Het college stemt in met de inhoud van het Spoorboekje P&C-cyclus 2024 en verzoekt de organisatie een versie voor te bereiden met daarin uitsluitend de momenten van bestuurlijke besluitvorming. Het college machtigt wethouder Van der Linden deze voor te leggen aan de raad.

12 Wensen en bedenkingen deelname Decentrale overheden in aandelenbelang Stedin

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen ten aanzien van het voorgenomen besluit om:
  • Kennis te nemen van de uitkomsten van de besprekingen tussen de AHC, Stedin, de provincie Utrecht, de provincie Zeeland en enkele gemeenten inzake hun toetreding tot Stedin als aandeelhouder door hun gezamenlijke kapitaalstorting van naar verwachting € 20 tot € 25 miljoen.
  • In te stemmen met de aandelenuitgifte door Stedin aan de hierboven genoemde decentrale overheden, en de hierboven genoemde kapitaalstorting, door goedkeuring te verlenen aan Stedin tot het ondertekenen van de Participatieovereenkomst.
  • Geen gebruik te maken van het voorkeursrecht bij uitgifte van nieuwe gewone aandelen (als bedoeld in artikel 9 van de statuten van Stedin), waardoor aan de gemeente geen gewone aandelen worden uitgegeven en de participatie van de gemeente met ten hoogste 0,59% zal verwateren waarmee ons gehouden aandelenbelang (verder) verwatert van 0,40% naar 0,398%.
  • In te stemmen met wijziging van Annex B bij het ‘Reglement Aandeelhouderscommissie Stedin Holding N.V. (‘Leden AHC en vertegenwoordiging DCO’s in AHC’) om de toekomstige samenstelling van de AHC vast te leggen.
Het college besluit:
 1. Op grond van artikel 87 Gemeentewet en artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c respectievelijk artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, f en i, van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen op de Participatieovereenkomst (bijlage 5).
 2. Op grond van artikel 88, tweede lid, van de Gemeentewet stukken aan de raad te verstrekken, zijnde Participatieovereenkomst (bijlage 5), waarop door het college reeds geheimhouding is gelegd op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c respectievelijk artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, f en i, van de Wet open overheid. De geheimhouding op voornoemd stuk kan worden opgeheven zodra vijf jaren zijn verstreken vanaf het moment van opleggen van de geheimhouding op Participatieovereenkomst (bijlage 5).

Het college besluit conform het voorstel.

13 Voornemen uittreding (college) gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

Besluit
 1. Voornemens te zijn uit de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde te treden.
 2. De brief aan het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde over dit voornemen vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat blikt vooruit op het overleg van de Regionale Regietafel van vrijdag 9 februari 2024.

15 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk
 • Heeft gesproken met BVV Barendrecht over een nieuw te bouwen sportaccommodatie.
 • Heeft gesproken met Kinderopvang Mundo – BSO Dr. Schaepman Barendrecht over mogelijke samenwerking.
 • Heeft deelgenomen aan de bespreking van de begroting van OZHW.
Wethouder De Hoop
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot Bewust Barendrecht.
 • Zal de start van De Bouwpraktijk Barendrecht bijwonen.
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot het armoedebeleid en meldt dat de gemeentelijke website op onderdelen geactualiseerd zal moeten worden.
 • Meldt dat een nieuwe teamleider Beleid & Ondersteuning Maatschappij is geworven.
Wethouder Van der Linden
 • Heeft een bijeenkomst met wethouders Financiën uit de regio bijgewoond. Met name het zogenoemde ‘ravijnjaar’ en de oplopende kosten van jeugdzorg zijn punten van grote zorg. Het college wenst op korte termijn te spreken over de beheersing van de kosten van de jeugdzorg en in het bijzonder die van de GRJR.
 • Meldt dat het bestemmingsplan Stationstuinen zal worden gepubliceerd.
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot de vernieuwing van de blauwe strepen in de blauwe zone in het stationsgebied.
 • Heeft een bezoek gebracht aan Kloeckner Metals ODS.
 • Heeft een bezoek gebracht aan Glashandel Emmery, die met de gemeente wil samenwerken ten behoeve van verduurzaming. Wethouder Van der Linden meldt dat hij als privépersoon een zakelijke relatie heeft gehad met de eigenaar van dit bedrijf voor zijn benoeming als wethouder in deze collegeperiode. Alle zakelijke banden zijn inmiddels verbroken. Bij het bezoek was ook ambtelijke ondersteuning aanwezig.
 • Heeft een bezoek gebracht aan het Eneco warmtestation in Carnisselande.
 • Blikt terug op het goede gesprek tussen het college en Patrimonium.
Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over de laatste stand van zaken in de gesprekken met ProRail.
Burgemeester Schneider
 • In verband met het bezoek aan Fruit Logistica in Berlijn zal wethouder Vermaat het crisispiket vanaf 14.00 uur overnemen.
16 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)
Gemeentesecretaris Bravenboer
 • Zegt toe in de volgende collegevergadering een overzicht van de openstaande vacatures beschikbaar te stellen.
 • Zegt toe over enkele weken een nauwkeurig overzicht van de loonkosten aan te leveren.

17 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

18 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergadering.

19 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

20 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

21 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

22 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

23 Rondvraag

Wethouder Stolk meldt dat zij zaterdag 17 februari 2024 het ABN AMRO tennistoernooi zal bijwonen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 februari 2024,

de secretaris G.J. Bravenboer, de burgemeester drs. R. E. Schneider