Besluitenlijst vergadering 5 september 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 5 september 2023.

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Bespreking casussen jeugdhulp (Mignon van der Zwan & Jolanda Buitenhuis)

Geen aanvullende informatie.

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast.

4 R02203 Rapport ‘huizen in de regio – synthese van onderzoeken woonbeleid in vijf gemeenten in regio Rotterdam’

Het college neemt kennis van het rapport. Een deel van de aanbevelingen is reeds in de door de gemeenteraad vastgestelde woonvisie verwerkt. Een ander deel van de aanbevelingen wordt uitgewerkt in het nog vast te stellen integraal programma wonen.

5 Memo varianten legeskorting woningcorporaties

Het college bespreekt het memo en steunt de lijn van wethouder Vermaat om geen legeskorting toe te gaan passen.

6 Beantwoording schriftelijke vragen Kruispunt

Het college stelt de brief vast.

7 Raadsvragen EVB inzake status rondom accommodatiewensen

Het college stelt de brief vast en wenst een tekstuele aanpassing. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te laten passen en te versturen.

8 Preventief Jeugdbeleid 2023-2025

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het beleidsstuk Versterken en Voorkomen: Preventief Jeugdbeleid 2023-2025 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in het beleidsstuk. Wethouder De Hoop wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen. Tevens zal Wethouder De Hoop de reactie op het advies van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht zo spoedig mogelijk, in ieder geval voorafgaand aan de behandeling van het voorstel in de commissie, agenderen voor het college.

9 1e bespreking concept begroting 2024

Het college bespreekt de eerste versie van de concept begroting en geeft de nodige opmerkingen mee aan de ambtelijke organisatie.

10 Aanwijzen van Kerkweg 1C en Achterzeedijk 64 als gemeentelijk monument

Besluit
 1. De telefooncentrale aan de Kerkweg 1C aan te wijzen als gemeentelijk monument.
 2. Het voormalige poldergemaal aan de Achterzeedijk 46 aan te wijzen als gemeentelijk monument.
 3. De brieven aan de rechthebbenden, inclusief de individuele aanwijzingsbesluiten, vast te stellen en te versturen.
 4. De brief aan de erfgoedcommissie vast te stellen en te versturen.
 5. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Centrale stemopneming door het gemeentelijk stembureau tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2023

Besluit
 1. Het Besluit centrale stemopneming door het gemeentelijk stembureau tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat blikt vooruit op een nieuwe bespreking van de Regionale Regietafel Asiel aankomende vrijdag, waarbij gesproken wordt over de huisvesting van statushouders op de cruiseferry in de Merwehaven in Rotterdam.

13 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Heeft gesproken met woonstichting Patrimonium over enkele knelpunten.
 • Heeft gesproken met de actiegroep ‘Stop de geluidsoverlast op de Kilweg en de Leedeweg’. Er wordt een nieuwe bespreking gepland in aanwezigheid van wethouder Van der Linden.
 • Informeert het college over de afsluiting van de Boezemweg. Deze afsluiting zal langer (tot 1 december) gaan duren. De wethouder vraagt bij de gemeentesecretaris aandacht voor tijdige communicatie vanuit de organisatie over dergelijke afsluitingen, zowel intern als extern.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over gesprekken met Gebroeders Blokland inzake de ontwikkeling van Vrouwenpolder 5.
Wethouder De Hoop
 • Informeert het college over de voortgang van het project buurtagenda in de wijk Vrijenburg. Het college wenst inzicht te krijgen in de aandachtspunten die zijn opgehaald in de wijk en het vervolg.
 • Blikt vooruit op de veiligheidsbeurs van aankomende zaterdag.
 • Gaat een training bestuurlijk leiderschap volgen.
Wethouder Stolk
 • Is geïnformeerd over een overlastsituatie bij VV Smitshoek. Burgemeester Schneider zal hier aandacht voor vragen in zijn veiligheidsoverleg.
 • Informeert het college over een initiatief voor een jazzevenement in 2024 in Barendrecht.
 • Heeft afgelopen zaterdag een bord onthuld bij de Jeu de Boulesvereniging Barendrecht.
Burgemeester Schneider
 • Bespreekt met het college enkele initiatieven m.b.t. het verloop van raadsvergaderingen die hij zal inbrengen bij de agendacommissie. Het college steunt deze initiatieven.

14 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

 • Informeert het college over een binnengekomen factuur van Albrandswaard inzake de ontvlechting van de BAR-organisatie. Conform het raadsbesluit zal deze factuur worden voldaan.
 • Informeert het college over de voortgang van het plaatsingsproces.

15 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen commissievergaderingen.

16 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

17 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de overleggen van verbonden partijen.

18 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

19 Ingekomen uitnodigingen

Geen ingekomen uitnodigingen.

20 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

21 Rondvraag

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 september 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer, en de burgemeester, drs. R.E. Schneider