Besluitenlijst vergadering 5 maart 2024

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 5 maart 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, locogemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie afschaffen plafondbedrag (René Blondé, Mariska Gerdes)

Presentatie tijdens de vergadering, geen geschreven tekst opgenomen.

3 Presentatie GRJR (Jolanda Buitenhuis)

Presentatie tijdens de vergadering, geen geschreven tekst opgenomen.

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele tekstuele wijzigingen vast.

5 Rapport Nationale ombudsman ‘Hoe eerder, hoe beter’

Het college neemt kennis van het rapport en verzoekt de organisatie een raadsinformatiebrief voor te bereiden.

6 VNG Ledenbrief 24/005 Begrotingsadvies 2025-2028

Het college neemt kennis van de brief.

7 RIB Leerlingenvervoer

Het college wenst nog enkele aanpassingen in de brief. Het college machtigt wethouder De Hoop om de brief aan te passen en te versturen.

8 RIB Reactie op beleidsplan fiets- en scooteroverlast Middenbaan

Het college stelt de brief met een tekstuele aanpassing vast.

9 RIB Verdeling extra fte politiecapaciteit

Het college wenst nog enkele tekstuele aanpassingen in de brief. Het college machtigt burgemeester Schneider om de brief aan te passen en te versturen.

10 Windenergie Vaanplein

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het planMER met bijlagen vast te stellen.
 2. De volgende lokale kaders volgend uit het planMER en bijlagen bij toepassing van de mitigerende maatregelen vast te stellen:
  • ruimtelijk binnen de in de Visie Ruimte en Mobiliteit vastgelegde locatie de mogelijkheid te bestemmen tot realisatie van twee windturbines aan de noordwest zijde van het Vaanplein met een totaal opgesteld vermogen van minimaal 9 MW
  • de maximale tiphoogte te beperken tot 180 meter
  • de minimale afstand tussen turbine en geluidgevoelige objecten conform de definitie zoals opgenomen in de wet Geluidhinder te bepalen op twee maal de tiphoogte
  • obstakelverlichting dient tot een minimum beperkt te worden inclusief toepassing van naderingsdetectie
  • slagschaduw ter plaatse van woningen en andere gevoelige objecten te beperken tot maximaal 1 uur per object per jaar
  • de geluidimmissie ter plaatse van geluidgevoelige objecten conform de definitie uit de wet Geluidhinder te beperken tot een waarde van 45 dB Lden conform de grens zoals naar verwachting zal worden opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving
  • voor de nachtperiode (23:00-7:00 uur) de geluidimmissie ter plaatse van geluidgevoelige objecten conform de definitie uit de wet Geluidhinder te beperken tot 41 dB LAeq,max 10 min.
  • de turbines dienen in het kader van laagfrequent geluid te voldoen aan de Vercammencurve ter plaatse van de geluidgevoelige objecten conform de definitie uit de wet Geluidhinder
  • aangetoond moet worden dat door slijtage, verstoring en het gebruik van giftige stoffen geen negatieve gezondheidseffecten optreden gedurende de exploitatieperiode.
 3. Met de mogelijke initiatiefnemer worden afspraken gemaakt en vastgelegd in een private overeenkomst gelijktijdig met de besluitvorming rond de publiekrechtelijke omgevingsvergunning rond het instellen van een gebiedsfonds waarbij met name de extra gehinderden worden betrokken en financiële participatie waarbij minimaal 50% lokaal eigendom wordt nagestreefd conform de uitgangspunten van de gedragscode NWEA.
 4. Kort voor de vergadering heeft het college nog brieven ontvangen van de provincie, NWEA en het bestuurlijk overleg over dit voorstel. Het college heeft deze stukken betrokken bij de beraadslaging.
 5. Het college besluit deze stukken aan het voorstel toe te voegen, machtigt wethouder Van der Linden om een reactie op deze brieven vast te stellen, besluit deze reacties aan het voorstel toe te voegen, en besluit voor het overige conform het voorstel.

11 Grondverkoop 3e perceel aan WDP ten behoeve van realisatie distributiecentrum

Besluit
 1. De gronduitgifte-overeenkomst, gedeeltelijk ten behoeve van de realisatie van een distributiecentrum voor Albert Heijn (conform bijlage 8), aan te gaan.
 2. De opbrengsten van de gronduitgifte-overeenkomst aan Bestemmingsreserve Infrastructuur De Stationstuinen toe te voegen.
 3. De financiële resultaten van de gronduitgifte-overeenkomst te verwerken in de tussenrapportage van 2024.

Het college besluit het voorstel aan te houden en opnieuw te agenderen voor de collegevergadering van 12 maart 2024. Het college verzoekt de organisatie in het voorstel te verwerken hoe het voorstel zich verhoudt tot de Nota Grondbeleid 2021 – 2024 Gemeente Barendrecht.

12 Brief aan Rijkswaterstaat in verband met bestemmingsplan De Stationstuinen 1e fase

Besluit
 1. De brief aan Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid ter beantwoording van de aangedragen bezwaarpunten vast te stellen en te versturen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college stelt de raadsinformatiebrief met een tekstuele wijziging vast en besluit voor het overige conform het voorstel.

13 Vaststelling subsidie kinderopvang Kibeo 2022

Besluit
 1. Voor het jaar 2022 de subsidie aan kinderopvang Kibeo ten behoeve van basispeuterplaatsen vast te stellen op € 33.676,55.
 2. Voor het jaar 2022 de subsidie aan kinderopvang Kibeo ten behoeve van de voorschoolse educatie vast te stellen op € 460.109,60.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Afschaffen Plafondbedrag aanbestedingen

Besluit
 1. Bij alle aanbestedingen voor de gemeente Barendrecht geen gebruik te maken van plafondbedragen of budgetplafonds, maar de vier budgetramingsstappen in het aanbestedingsproces toe te passen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Beleid Social Return (on Investment) incl. spelregels

Besluit
 1. Het beleidsdocument “Regionaal social return beleid 2023-2027 arbeidsmarktregio Rijnmond” vast te stellen.
 2. De Uitvoeringregels Social Return 2024 vast te stellen.
 3. De Uitvoeringsregels in werking te laten treden na vaststelling daarvan in het Regionaal Ambtelijk Overleg (Arbeidsmarktregio Rijnmond).

Het college besluit conform het voorstel. Tevens verzoekt het college de ambtelijke organisatie om een overzicht van uitstaande SRoI-verplichtingen aan te leveren.

16 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken.

17 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Heeft gesproken met de andere aandeelhouders van de NV BAR Afvalbeheer over de huisvesting naar aanleiding van een rapport van BRO hierover.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over een financiële rapportage van het grondbedrijf en de mogelijke consequenties voor de verschuldigde vennootschapsbelasting.
 • Informeert het college over de stand van zaken in het onderzoek naar de mogelijkheden om precariobelasting voor terrassen in te voeren.
 • Heeft gesproken met wethouder Karremans van Rotterdam over handhavingsmogelijkheden op verkeer voor het lokaal gezag.
 • Heeft een petitie ontvangen tegen tijdelijk parkeren op het Havenhoofd en is naar aanleiding daarvan in overleg met PingProperties over de parkeercapaciteit tijdens de verbouwing van de Lidl.
Wethouder De Hoop
 • Heeft een netwerkoverleg voor Bewust Barendrecht bijgewoond.
 • Heeft overleg gevoerd met het bestuur van de Voedselbank, waarbij tevens vragen over de locatie aan de orde zijn geweest. Wethouder Stolk is hierbij betrokken als portefeuillehouder.
Wethouder Stolk
 • Informeert het college over een in Barendrecht verblijvende jongere met problematiek in relatie tot onderwijs en veilig thuis.
 • Heeft vragen ontvangen van Pointer over schoolpleinen.
 • Informeert het college over een aflopend contract in het kader van vroegtijdig schoolverlaten en zegt toe een keuze over al dan niet verlengen op een later moment aan het college voor te leggen.
Burgemeester Schneider
 • Zal binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de portefeuille transport- en waterveiligheid op zich nemen.

18 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer
 • Blikt terug op een geslaagde bijeenkomst met het breed managementteam.

19 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

20 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raads- en commissievergaderingen.

21 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

22 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

25 Rondvraag

Wethouder Van der Linden informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot handhaving in de blauwe zone.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 maart 2024,

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider