Besluitenlijst vergadering 5 december 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 5 december 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie programma Geluid en Lucht Barendrecht (Nanda Weterings)

3 Presentatie Ontwikkelingen rondom Dienstverlening en ICT (Vanessa ’t Hoen, Walter vd Berg)

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met een tekstuele aanpassing vast.

5 Memo de Stationstuinen: De rol van de gemeente bij een impasse tussen Emborion en de woningcorporaties

Het college neemt kennis van de memo.

6 Brief MRDH Toekomstbestendiging OV in de hele regio

Het college neemt kennis van de brief.

7 RIB Tweede bestuursrapportage 2023 GRJR

Het college stemt in met de brief en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder De Hoop wordt gemachtigd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

8 RIB Geluidsstil asfalt Smitshoeksebaan

Het college stelt de brief met een tekstuele aanpassing vast.

9 RIB Beantwoording schriftelijke vragen Opheffing Buurtpreventie Barendrecht (reeds verzonden)

Het college bespreekt de reeds verzonden raadsinformatiebrief. Wethouder Van der Linden licht toe dat hij gisteravond met de voorzitter van buurtpreventie heeft gesproken. Er is afgesproken alsnog met elkaar in gesprek te gaan.

Het college besluit Wethouder Van der Linden aan te wijzen als portefeuillehouder buurtpreventie.

10 Slotwijziging begroting 2023

Het college wenst in januari een overzicht van slotwijzigingen oriënterend met de gemeenteraad te bespreken. Het college wenst volgende week een nieuw procesvoorstel voor de behandeling van deze slotwijzigingen te bespreken en vooruitlopend op de bespreking in januari een raadsinformatiebrief te sturen inzake de ontwikkeling van de BUIG-middelen.

11 Besluiten op bezwaar tegen drie besluiten m.b.t. terrassen op het Doormanplein

Besluit
 1. Het bezwaarschrift van de Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht tegen de omgevingsvergunning 2022-000310 gegrond te verklaren, en het bestreden besluit met verbeterde motivering en gewijzigde voorwaardelijke verplichting in stand te laten.
 2. De overige bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunning 2022-000310 niet-ontvankelijk te verklaren.
 3. De bezwaarschriften tegen het verkeersbesluit ongegrond te verklaren en het verkeersbesluit in stand te laten.
 4. De burgemeester besluit:
  Het bezwaarschrift van de Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht tegen de exploitatievergunningen voor de uitbreiding van de terrassen op het Doormanplein gegrond te verklaren en de verleende exploitatievergunningen te wijzigen in die zin dat de sluitingstijd van de terrassen voor zover op het Doormanplein gesitueerd wordt gesteld op 22:45 uur voor alle dagen van de week.
 5. De burgemeester besluit:
  De overige bezwaarschriften tegen de exploitatievergunningen voor de uitbreiding van de terrassen op het Doormanplein niet-ontvankelijk te verklaren.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Benoemingsbesluit zeven nieuwe leden Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht

Besluit
 1. De door de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht voorgedragen volgende personen te benoemen tot lid van de Maatschappelijke adviesraad Barendrecht:
  • mevrouw I. (Ina) de Ritter;
  • mevrouw K. (Karin) den Boogert;
  • mevrouw S. (Sonja) de Kreek;
  • mevrouw M. (Maltie) Gaya;
  • de heer R. (Rajen) Goedan;
  • mevrouw W. (Wilma) Kraaijeveld
  • mevrouw R. (Ria) Severijns;
  • mevrouw W. (Wanda) Schouten;
  • de heer J.G. (Hans) Onderwater.
 2. Hiervoor de zeven benoemingsbrieven vast te stellen en te versturen.
 3. De twee bevestigingsbrieven voor de bestaande leden van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Last onder dwangsom Keukenconcurrent vanwege niet aanleveren gegevens energieverbruik

Besluit
 1. Een last onder dwangsom op te leggen aan Keukenconcurrent Nederland B.V. om naleving van artikel 5:17 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht af te dwingen, door de hierna volgende maatregel uit te voeren:
  Het aanleveren van energieverbruiken van elektra en gas/warmte van een recente periode van 12 maanden van de inrichting aan het adres Pesetatraat 10 in Barendrecht.
 2. Een dwangsom op te leggen van € 1.000,- per keer dat wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan het bepaalde onder 1. tot een maximum van € 3.000,-. Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.
 3. De begunstigingstermijn vast te stellen op vier weken, ingaande op de dag na verzending van het besluit.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat cao Gemeenten 2024-2025

Besluit
 1. In te stemmen met het onderhandelingsresultaat cao Gemeenten 2024-2025 en namens het college een positieve stem uit te laten brengen vóór maandag 11 december a.s.
 2. Het financieel effect op te nemen in de eerste tussenrapportage 2024.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Cao SW en Aan de slag

Besluit
 1. In te stemmen met de onderhandelingsresultaten Cao SW en Cao Aan de slag.
 2. De gemeentesecretaris te machtigen om namens de gemeente Barendrecht een stem uit te brengen in het kader van de ledenraadpleging van de VNG.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat bespreekt de stand van zaken. Op korte termijn volgt een presentatie in het college over de ontwikkelingen op dit terrein.

17 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Blikt terug op de inloopavond voor de herinrichting van ’t Vlak. Vanuit bewoners is de wens geuit om de Binnenlandse Baan in te richten als 30-kilometerzone. Wethouder Van der Linden licht toe dat dit wordt opgenomen in het nog te ontwikkelen programma lucht & geluid.
 • Blikt terug op de verstrekking van strooizout bij het afvalaanbiedstation afgelopen zaterdag. Er zijn ruim 1150 bezoekers geweest en dit is goed verlopen.
Wethouder Van der Linden
 • Heeft samen met Wethouder Vermaat gesproken met ProRail. Op dit moment worden opties verkend voor het vervolg. Tijdens de volgende collegevergadering wordt hierop terug gekomen.
 • Informeert het college over de onherroepelijke vergunning van de Lidl in Carnisse Veste. Binnenkort komt er een presentatie in het college met informatie over de gehele ontwikkeling van Carnisse Veste.
 • Informeert het college over de vertraging van de plaatsing van transformatorhuisjes in de nieuw te bouwen wijk Lagewei. Hierdoor loopt de bouw van de wijk zelf mogelijk vertraging op. Op dit moment vindt er intensief overleg plaats om dit te versnellen.
 • Bespreekt met het college de beperkte bezetting binnen het BOA-team. Voor de opbouw van het nieuwe team wordt allereerst ingezet op de werving van een geschikte senior-BOA, om vervolgens ook de BOA-vacatures in te vullen.
Wethouder De Hoop
 • Heeft vorige week de samenwerkingstafel Wonen, Welzijn en Zorg bijgewoond, waarbij onder andere Patrimonium, Aafje, Antes en verschillende welzijnspartners aanwezig waren.
 • Bezoekt vanmiddag een tijdelijke huiskamer op Carnisse Veste, geopend door KijkopWelzijn.
 • Is aankomende donderdag bij de opening van werkcentrum Rijnmond.
Wethouder Stolk
 • Blikt terug een succesvolle cross van de atletiekvereniging in het Barend Bos van afgelopen zaterdag.
 • Heeft vorige week een ontmoeting gehad met de bestuurders van KunstCreatief Barendrecht en CultuurLocaal. Zij willen meer gezamenlijk optrekken.
 • Heeft gesproken met deelnemers van cultuureducatie Barendrecht. Er gaat gebruik gemaakt worden van het Kunstgebouw als penvoerder.
 • Informeert het college dat de Sportraad een aantal nieuwe leden heeft gevonden.
Burgemeester Schneider
 • Blikt terug op de ALV VNG van afgelopen vrijdag.
 • Gaat morgen op bezoek bij IKEA.
 • Informeert het college over het pop-up politiebureau van de politie in Carnisse Veste.
 • Blikt terug op een bezoek aan het Dalton Lyceum.
 • Bespreekt met het college zijn inzet om het nieuwe politiekantoor in Barendrecht gerealiseerd te krijgen.

18 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

 • Informeert het college over de benoeming van Marije Kitselar als gemeentesecretaris van Ridderkerk.
 • Blikt terug op een heidag van het concernmanagementteam.
 • Informeert het college over de stand van zaken van de wachtgeldregeling.

19 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

20 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

21 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

22 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

25 Rondvraag

Wethouder Vermaat vraagt aandacht voor de regelgeving rondom fatbikes. Wethouder Van der Linden heeft hier reeds aandacht voor gevraagd richting de VNG-commissie.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 december 2023,

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. R.E. Schneider