Besluitenlijst vergadering 4 juli 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 4 juli 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie onderzoek ontwikkeling oude dorpskern

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast.

4 Brief over herstel en versterken openbare bibliotheken van staatssecretaris OCW Gunay Uslu

Het college neemt kennis van de brief. Wethouder Stolk heeft dit reeds opgepakt.

5 Oefenwedstrijden Feyenoord bij v.v. Smitshoek

Het college bespreekt de aanwezigheid bij de oefenwedstrijden.

6 Beroepschrift Buijtenland van Rhoon

Het college neemt kennis van het beroepschrift.

7 RIB n.a.v. bezoek EVB aan het Doormanplein

Het college stelt de brief vast en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

8 RIB Uitstel op jaarstukken 2022 GRJR

Het college besluit de brief aan te houden. Het college wenst eerst meer inzicht te verkrijgen in de consequenties voor Barendrecht om zo de raad goed en volledig te kunnen informeren.

9 RIB n.a.v. klachten buurtbewoners Yulius

Het college stelt de brief vast.

10 Beantwoording schriftelijke vragen EVB inzake camera’s Barendrecht

Het college stelt de brief vast.

11 Aanbiedingsbrief SiSa 2022

Het college stelt de brief vast.

12 Brief status heroverweging NRIJ in Barendrecht

Het college stelt de brief vast.

13 Beschikken hulpteam Toeslagenaffaire

Besluit
 1. Over de uitvoering van de Wet hersteloperatie toeslagen gedurende de periode van 5 november 2022 tot en met 31 mei 2023 niet alsnog schriftelijke beschikkingen te versturen, behalve als:
  a. de gedupeerde aangeeft of kenbaar maakt dat hij/zij bezwaar wil maken tegen de toekenningen; of
  b. niet alles waarom wordt gevraagd, is toegekend.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Publiceren bestand lokale inkoop

Besluit
Het college besluit:
 1. Periodiek de cijfers over lokale inkoop bekend te maken door publicatie van een Excelbestand op een pagina van de gemeentelijke website.

Het college besluit het voorstel aan te houden. De portefeuillehouder zal met de organisatie in gesprek gaan om te bezien op welke wijze het beoogde doel alsnog kan worden gerealiseerd.

15 Verantwoordingsverslag digitale toegankelijkheid 2022

Besluit
 1. Het Verantwoordingsverslag digitale toegankelijkheid 2022 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Beslissing op bezwaar inzake het toepassen van spoedeisende bestuursdwang, snoeien haag

Besluit
 1. Het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren.
 2. Het besluit van 13 oktober 2022 te herroepen voor zover het betreft het verhalen van de kosten van bestuursdwang en het besluit voor het overige in stand te laten, met verbetering van de motivering.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Beslissing op bezwaar inzake het afwijzen van een handhavingsverzoek, airco’s

Besluit
 1. Het bezwaar gegrond te verklaren.
 2. DCMR opdracht te geven tot het berekenen van het geluidniveau van de airco’s.
 3. De proceskosten ten bedrage van € 1.196,- te vergoeden.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de laatste stand van zaken.

19 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Heeft opnieuw gesproken over het mogelijke uitstel van de actualisatie van de verordening woonruimteverdeling met een jaar. Na het reces komt de wethouder hierop terug.
 • Staat stil bij het overlijden van een betrokken inwoner.
Wethouder Van der Linden
 • Heeft met de burgemeester een voorstel besproken voor cameratoezicht m.b.t. het eenrichtingsverkeer in de Oude Dorpskern.
 • Heeft gesproken met de vereffenaar van de familie Karbaat.
 • Heeft de opening van de IJsselmondse Knoop bijgewoond.
 • Informeert het college over het bericht van ProRail dat zij afzien van nieuwbouw op een nieuwe locatie in Barendrecht. Samen met ProRail wordt op dit moment afgestemd over de communicatie naar alle betrokkenen.
 • Informeert het college over de reactie van de gemeente Rotterdam op de ingediende zienswijzen m.b.t. de vestiging van Van Leeuwen recycling. De vergunning zal naar verwachting afgegeven worden.
 • Bespreekt met het college de gestelde raadsvragen over PFAS en milieu.
Wethouder De Hoop
 • Maakt vanmiddag kennis met de nieuwe jongerenwerker.
 • Gaat vanmiddag met Wethouder Van der Linden op bezoek bij Verse Grond.
 • Sluit morgen aan bij een uitruilmiddag van Stichting de Overburen.
 • Heeft van de WMO-toezichthouder een signaal ontvangen over verscherpt toezicht op één van de aanbieders. Hier wordt inmiddels op geïntervenieerd.
Wethouder Stolk
 • Heeft het signaal ontvangen van VV Smitshoek dat er sprake is van veel overlast en vandalisme op het terrein. Burgemeester Schneider pakt dit op.
 • Informeert het college over het besluit van de organisator van Picknick in ’t Park om het evenement niet door te laten gaan.
 • Heeft gesproken met de directeur van het Kunstgebouw over mogelijkheden om festivals te ondersteunen.
 • Heeft afgelopen week in de jury gezeten bij Portus Groene Hart om animatiefilms van 4 HAVO leerlingen te beoordelen.
 • Heeft de opening van het nieuwe speelveld aan de Kouwenhovenakker verricht.
 • Informeert het college over de samenvoeging van Exxact FM en RTV Albrandswaard. Hier zal nog een raadsinformatiebrief over worden opgesteld.
Burgemeester Schneider
 • Informeert het college over de voortgang van zijn kennismakingsgesprekken.
 • Heeft in het regionaal veiligheidsoverleg gesproken over de toekomstige nieuwe verdeling en uitbreiding van het aantal wijkagenten.

20 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over de sluiting van de belangstellingsregistratie.

21 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen raadsvergadering.

22 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raadsvergadering.

23 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

24 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

25 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

26 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

27 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juli 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. R.E. Schneider