Besluitenlijst vergadering 4 april 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 4 april 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1. Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2. Vaststelling besluitenlijst

Het college stemt in met de besluitenlijst en wenst enkele tekstuele aanpassingen.

3. VNG Ledenbrief 23/010 – Verbetering jeugdbeschermingsketen op korte en lange termijn

Het college neemt kennis van de brief.

4. Brief GV inzake aanvaarding benoeming tot informateur waterschap Hollandse Delta

Het college neemt kennis van de brief.

5. Memo rapport ‘Als de overheid niet thuis geeft’

Het college neemt kennis van het onderzoek.

6. Kadernota 2024 VRR

Het college neemt kennis van de stukken en zal deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.

7. RIB Doorontwikkeling planning en control instrumentarium

Het college stemt in met de brief en wenst een tekstuele toevoeging. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

8. RIB Financiën Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Het college stemt in met de brief en wenst een tekstuele toevoeging. Wethouder De Hoop wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

9. Beantwoording schriftelijke vragen EVB wijkbezoek Meerwede Zuid

Het college besluit de brief aan te houden. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om de brief waar nodig aan te laten passen en te versturen.

10. Beantwoording raadsvragen Onderwijscarrousel

Het college stemt in met de beantwoording en wenst een tekstuele aanpassing. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te laten passen en te versturen.

11. Organisatie- & formatieplan Barendrechtse organisatie 2024

Besluit
 1. Het organisatie- & formatieplan van de Barendrechtse organisatie 2024 en bijbehorend functieboek vast te stellen, onder voorbehoud van advies van de Ondernemingsraad.
 2. De gemeenteraad kort na het advies van de Ondernemingsraad en definitieve vaststelling van het organisatie- & formatieplan van de Barendrechtse organisatie 2024 en het functieboek te informeren over de uitkomsten, alvorens de financiële gevolgen te verwerken in de Voorjaarsnota en Begroting 2024.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen in het O&F-plan. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om het plan conform de beraadslaging aan te passen.

12. Plan van aanpak Jeugd en Excessief geweld Barendrecht 2023

Besluit
 1. Het plan van aanpak jeugd en excessief geweld vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over het plan van aanpak vast te stellen en te versturen.

Het college besluit het voorstel aan te houden.

13. Overeenkomst buurtbus RET en buurtbusvereniging

Besluit
 1. Een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de RET conform bijlage inzake het buurtbusvervoer in Barendrecht geldend van 1 januari 2023 tot 31 december 2025.
 2. Een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de Buurtbusvereniging Barendrecht conform de bijgevoegde conceptovereenkomst inzake het buurtbusvervoer in Barendrecht geldend van 1 januari 2023 tot 31 december 2025.
 3. De jaarlijkse kosten van € 53.000 in de periode 2023 t/m 2025 onder aftrek van het jaarlijks te ontvangen subsidiebedrag van € 26.500 te verwerken in de 1e tussenrapportage 2023.

Het college besluit conform het voorstel.

14. Intentieovereenkomst woningbouwontwikkeling Talmahof

Besluit
 1. Een intentieovereenkomst met Villex Beheer BV ten behoeve van woningbouwontwikkeling aan de Talmahof aan te gaan.

Het college besluit conform het voorstel.

15. Opleggen nieuwe last onder dwangsom Riederstee 9

Besluit
 1. Een nieuwe last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaren van de woning Riederstee 9 met het doel om de balkonbeglazing te laten voldoen aan de op 28 januari 2019 verleende omgevingsvergunning met nummer B180308534 en de daaraan verbonden voorschriften of de volledige balkonbeglazing te (laten) verwijderen en verwijderd te houden.
 2. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op een bedrag van € 10.000,– ineens.
 3. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op zes weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 4. Aan het besluit zakelijke werking toe te kennen.
 5. De last onder dwangsombeschikking van 4 oktober 2018, met kenmerk 1353922, en de invorderingsbeschikking van 13 november 2019, met kenmerk 53250, in te trekken.

Het college besluit conform het voorstel.

16. Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

De burgemeester geeft aan dat er inmiddels een overleg gepland staat met de provincie en de gemeente Rotterdam inzake het Zuidelijk Randpark.

17. Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Van der Linden:
 • heeft een gesprek met Dijkgraaf Bonjer gehad over de ontwikkeling van een samenwerkingsovereenkomst met het Waterschap. Een conceptovereenkomst is in ontwikkeling.
 • spreekt zijn zorg uit over de verkeersveiligheid bij de oversteek bij Hockeyclub Barendrecht.
  Wethouder Vermaat pakt dit op.
 • heeft vorige week een constructief gesprek gehad met de bewoners van de Maasstraat n.a.v. het stoppen van voorstel voor flexwonen. Er is afgesproken dat de vertegenwoordigers van de bewoners zelf ook participatie opstarten om te bekijken hoe de wijk impulsen kan krijgen.
 • blikt terug op een bezoek samen met de burgemeester aan Emborion, waarbij is gesproken met de Directeur-Generaal Volkshuisvesting & Bouwen.
 • heeft signalen ontvangen dat de doorloopsnelheid van nieuwe bewoners in de noodopvang aan de Zuidercarnisseweg hoog is. De burgemeester zal dit signaal onderzoeken.
 • zal komende zomer het voorzitterschap van het DB van de GRNR overnemen van Ridderkerk.
Wethouder De Hoop:
 • blikt terug op een succesvolle opening van het sociaal hart in Borgstede.
 • heeft een opening bijgewoond van een buurtfeest.
 • gaat aankomende week op bezoek bij de wijkteams.
 • heeft vorige week vergaderingen van de Raad voor het publiek belang en het CJG bijgewoond, waarbij is gesproken over indexeringen en nieuwe ontwikkelingen.
 • informeert het college dat er door KijkopWelzijn een nieuwe ambulant jongerenwerker is geworven.
Wethouder Stolk:
 • blikt terug op de berichtgeving rondom Lekker & Live. Het college wenst een brief richting de organisatie te versturen waarin wordt opgeroepen de gedupeerden te compenseren.
 • informeert het college over de aanstaande verhuizing van Lentiz naar de Gebroken Meeldijk 66 en de werkzaamheden die door de eigenaar van het pand worden verricht ten behoeve van de brandveiligheid.
 • blikt terug op een bewonersbijeenkomst m.b.t. VV Smitshoek, waarbij o.a. is gesproken over de hoogte van de lichtmasten.
 • informeert het college over de laatste stand van zaken m.b.t. de gesprekken met de VVE Middeldijkerplein.
Wethouder Vermaat:
 • bespreekt met het college de aanwezigheid van dieren in de Kempenaar. De wethouder is, alles overwegende, voornemens om de bewoners te verzoeken de dieren te verwijderen, door de gemeente het plantsoen te laten herstellen en samen met Patrimonium de schuttingen te herstellen. Hierover zal hij de bewoners op korte termijn informeren. Het college stemt in met de voorgestelde aanpak.
Burgemeester Veldhuijzen:
 • bespreekt met het college dat de evaluatie van het proces rondom brandveiligheid van de Heinenoordtunnel binnenkort onder leiding van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid gaat starten.

18. Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

n.v.t.

19. Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen vergaderingen.

20. Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de komende vergaderingen.

21. Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

22. Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23. Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24. Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten. Wethouder Vermaat zal van 12 t/m 16 april afwezig zijn.

25. Rondvraag

n.v.t.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 april 2023

de secretaris, de burgemeester,

G.J. Bravenboer drs. G. Veldhuijzen