Besluitenlijst vergadering 31 oktober 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 31 oktober 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met een tekstuele aanpassing vast.

3 Donatie Burgemeestersontbijt 2023

Het college steunt het initiatief en besluit een bijdrage van € 250 te geven.

4 RIB risico’s plaatsingsproces

Het college stelt de brief met enkele tekstuele aanpassingen vast. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te laten passen en te versturen.

5 Ontwerpbestemmingsplan Dierensteinweg

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een bedrijventerrein voor bedrijven gevestigd in het plangebied van De Stationstuinen.
 2. Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.
 4. Akkoord te gaan met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Dierensteinweg’ met plan IMRO-code NL.IMRO.0489.BPBTO20230001-ON01.

Het college besluit conform het voorstel.

6 Publiceren bestand lokale inkoop

Besluit
Het college besluit:
 1. Periodiek de cijfers over lokale inkoop bekend te maken door publicatie van een Excelbestand op een pagina van de gemeentelijke website.

Het college besluit conform het voorstel.
Beraadslaging:
Met inachtneming van de verschillende kanttekeningen acht het college het belang van openbaarheid van deze informatie voor lokale ondernemers groter dan de kans op eventuele bezwaren. Het college zal de uitvoering van het besluit monitoren en waar nodig de publicatiewijze aanpassen.

7 Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Vast te stellen de volgende verordeningen en tarieventabellen:
  • Verordening Onroerende zaakbelastingen 2024;
  • Verordening en tarieventabel Reinigings- en Afvalstoffenheffing 2024;
  • Verordening en tarieventabel Rioolheffing 2024;
  • Verordening Hondenbelasting 2024;
  • Verordening Roerende Woon- en Bedrijfsruimte 2024;
  • Legesverordening en tarieventabel 2024;
  • Verordening Toeristenbelasting 2024
  • Verordening en tarieventabel staangeld woonwagencentrum Barendrecht 2024;
  • Verordening fysieke leefomgeving 2024;
  • Verordening en tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2024;
  • Verordening Kwijtschelding 2024.
  Het college besluit:
 2. De raadsinformatiebrief Correctie verschrijving begroting 2024 vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

8 Aanwijzingsbesluit alcoholverbod Doormanplein en omgeving 2023

Besluit
 1. Het Aanwijzingsbesluit alcoholverbod Doormanplein en omgeving 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

9 Aanvraag subsidie bosrealisatie Zuidpolder bij Provincie Zuid-Holland

Besluit
 1. Een subsidieaanvraag in te dienen bij de Provincie Zuid-Holland in het kader van bosrealisatie in de Zuidpolder.
 2. Mandaat te verlenen aan de manager Ruimtelijke Ontwikkeling van de BAR-organisatie om de subsidieaanvraag voor te bereiden en in te dienen bij de Provincie Zuid-Holland.

Het college besluit conform het voorstel.

10 Overzicht van relevante bepalingen belastingverordeningen 2023 t.b.v. SVHW

Besluit
 1. Het overzicht van relevante bepalingen van de belastingverordeningen met betrekking tot de belastingen die door het SVHW worden uitgevoerd vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Vaststelling subsidie Stichting KijkopWelzijn 2022

Besluit
 1. De subsidie 2022 voor Stichting KijkopWelzijn vast te stellen op € 1.489.456,-.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Wijzigingsbesluiten n.a.v. nieuwe ambtelijke organisatie Barendrecht

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het besluit “Wijziging raadsbesluiten in verband met nieuwe organisatie Barendrecht” vast te stellen.
  Het college besluit:
 2. Het besluit “Wijziging collegebesluiten in verband met nieuwe organisatie Barendrecht” vast te stellen.
 3. De burgemeester besluit: Het besluit “Wijziging collegebesluiten in verband met nieuwe organisatie Barendrecht” vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat informeert het college over een verlaging van de taakstelling huisvesting statushouders. Hier volgt spoedig nadere informatie over richting het college.

14 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over de gesprekken met ProRail. ProRail heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de door ons aangeboden gesprekspartner. Afgesproken is een bestuurlijk gesprek tussen ProRail en Wethouder Vermaat en Wethouder Van der Linden te organiseren.
 • Bespreekt met het college de verkeerssituatie aan de Zuidersingel, waar nieuwe aanrijdingen hebben plaatsgevonden. De wethouder heeft inmiddels met bewoners en het Team Verkeer besproken. Middels een extern bureau zal onderzocht worden waar de verkeerssituatie verbeterd kan worden. De wethouder blijft hierover in gesprek met de bewoners.
 • Informeert het college over het verloop van de participatie avonden met betrekking tot parkeren rondom de Stationstuinen.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over het ontwikkelkader Zuidpolder en de oriënterende commissievergadering. Hier volgt op korte termijn een voorstel voor richting college en gemeenteraad.
 • Blikt terug op het gesprek met gedeputeerde Zevenbergen inzake het herstelplan op de begroting 2024. De provincie steunt het herstelplan en heeft complimenten gegeven voor de voortvarendheid van het college om dit knelpunt op te lossen. Er volgt nog een brief vanuit de provincie waarin dit wordt bevestigd. Deze brief zal spoedig worden doorgeleid richting de gemeenteraad.
 • De wethouder blikt tevens terug op een constructieve behandeling van het herstelplan in de commissie.
 • Heeft gesproken met enkele chaleteigenaren op camping Oude Maas.
 • Blikt terug op een geslaagde bijeenkomst met winkeliers van de Middenbaan. Met de ondernemers is afgesproken sinterklaas op de Middenbaan te organiseren en rondom de kerstperiode de kerstverlichting opnieuw op te hangen. Daarnaast zijn er 7 ondernemers opgestaan om een nieuwe BIZ op te gaan zetten, waarbij de gemeente zal ondersteunen.
Wethouder De Hoop
 • Blikt vooruit op de week van de pleegzorg en mantelzorg. Door middel van verschillende acties worden inwoners die pleegzorg en/of mantelzorg verlenen in het zonnetje gezet.
 • Heeft een gesprek gehad met Laurens over een ontmoetingsplek in Carnisselande.
 • Heeft met de Rekenkamer gesproken over de stand van zaken van het onderzoek naar de verbetering van inkomensregelingen.
 • Onderzoekt de mogelijkheden om op het gebied van WMO gebruik te gaan maken van alternatieve voorzieningen.
Wethouder Stolk
 • Is benaderd door de directeur van basisschool de Tweemaster inzake een schrijnende situatie van een inwoner. Via het wijkteam worden de mogelijkheden onderzocht om ondersteuning te bieden.
 • Informeert het college over de start van een onderzoek naar de mogelijkheden voor een mountainbike parcours in Barendrecht.
 • Heeft gesproken met de atletiekvereniging. De atletiekunie heeft aangegeven dat de werpkooi voor het discuswerpen aan nieuwe eisen moet voldoen. Bekeken wordt wat de gevolgen zijn en op welke wijze hier invulling aan te geven.
 • Bespreekt de situatie van een bedelaar op de Middenbaan van afgelopen week. De organisatie wordt verzocht hier een handelingsperspectief op te ontwikkelen hoe hier in het vervolg mee om te gaan.
 • Informeert het college over een initiatief van Focus Beroepsacademie over een kerstproject inzake burgerschap. Vanuit de gemeente wordt bakfiets gesponsord.
Burgemeester Schneider
 • Blikt terug op een bezoek aan verschillende ondernemingen zoals Ping Properties, het nieuwe distributiecentrum van Albert Heijn en de Lidl.
 • Bespreekt het initiatief van de raad om met participatie aan de slag te gaan. Afgesproken wordt hier in het college een sessie voor te organiseren.

15 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

16 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergadering.

17 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raads- en commissievergaderingen.

18 Terugkoppeling uit verbonden partijen

 • Wethouder Van der Linden informeert het college over een brief van het NRIJ waarin wordt aangegeven dat niet wordt meegewerkt aan het verzoek van het college om informatie te verstrekken. De brief zal voor de volgende collegevergadering worden geagendeerd.
 • Wethouder Vermaat blikt terug op een regionale bijeenkomst inzake de toewijzing van woningen.

19 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

20 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

21 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

22 Rondvraag

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 november 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. R.E. Schneider