Besluitenlijst vergadering 31 januari 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 31 januari 2023

Aanwezig

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer M.J. Jabaaij, bestuurssecretaris

Afwezig

 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

De presentatie over ontwikkelingen Onderwijscampus Dierensteinweg 2 wordt uitgesteld. Verder wordt een raadsinformatiebrief Jaarplan Boa’s 2023 toegevoegd. Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst van 24 januari 2023 met een enkele aanpassing vast.

3 Raadsinformatiebrief stand van zaken uitwerking aanbevelingen 2e tussenevaluatie GR MRDH

College besluit de brief door te geleiden aan de gemeenteraad.

4 Collegebrief aanmelding Crisis en Herstelwet

Het college stelt de brief vast.

5 Regioakkoord 2022

Het college wenst enkele aanpassingen in de brief. Wethouder Vermaat krijgt mandaat om de brief aan te passen en te verzenden.

6 Beantwoording schriftelijke vragen EVB inzake sloop Zeeheldenbuurt en verhuizing tijdelijke bewoners

Het college wenst aanpassingen in de brief. Portefeuillehouder Veldhuijzen krijgt mandaat de brief aan te passen en te verzenden.

7 Collegebrief Reactie op moties raad 20 december 2022

Het college stelt de brief met een aanpassing vast.

8 RIB Jaarplan Boa’s 2023

Het college stelt de brief vast.

9 Anterieure overeenkomst Zeeheldenbuurt

Besluit
 1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst Zeeheldenbuurt waarin in overeenstemming met Woonstichting Patrimonium afspraken zijn vastgelegd over met name kostenverhaal, ontwikkelbijdragen en toe te passen procedures.
 2. De raadsinformatiebrief over de ondertekening van de anterieure overeenkomst vast te stellen en te versturen.
 3. Wethouder Van der Linden te mandateren tot het doen van tekstuele aanpassingen in de anterieure overeenkomst.
 4. Op basis van het bijgevoegde memo de voorgelegde anterieure overeenkomst niet te wijzigen ten aanzien van het toewijzen van sociale huurwoningen.

Het college stelt het voorstel vast. Het college verzoekt om in licht van nieuwe huisvestingswet een bredere discussie voor te bereiden over hoe de 50% voorrang aan inwoners met lokale binding zo goed mogelijk kan worden toegepast.

10 Dienstreis Fruit Logistica Berlijn 2023

Besluit
 1. dat de heer G. Veldhuijzen de gemeente Barendrecht vertegenwoordigt tijdens Fruit Logistica op 8/9 februari 2023 in Berlijn en de kosten voor deze dienstreis per vliegtuig te vergoeden conform de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Barendrecht 2019, de cao Rijk en de tarieven in bijlage 8 van de CAO Rijk, geldend per 1 januari 2023;
 2. dat voor het vervoer naar en van de luchthaven in Nederland en voor het vervoer tijdens de dienstreis in Berlijn gebruik mag worden gemaakt van een taxi.

Het college stelt het voorstel vast.

11 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken rond vluchtelingen en statushouders.

12 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk:
 • informeert het college over ontwikkelingen in de huisvesting van Lentiz.
 • heeft kennisgemaakt met de nieuwe PCPO-bestuuder Yolande de Beer.
 • heeft een bezoek gebracht aan de Voedselbank.
 • heeft in het kader van de Nationale Voorleesdagen voorgelezen in een basisschoolklas.
Wethouder De Hoop:
 • brengt deze week een bezoek aan de Voedselbank en zal een cheque overhandigen namens medewerkers van de BAR-organisatie die de waarde van hun kerstattentie hiervoor beschikbaar hebben gesteld.
 • opent woensdag een theatercollege over opvoedingsvraagstukken van het CJG.
 • gaat naar de bijeenkomst ‘Leren van Rotterdam Zuid: Wethouders in de wijk’.
Wethouder Van der Linden:
 • heeft binnenkort een gesprek met eigenaren in de Koedoodzone (naar aanleiding van de eerder vastgestelde gebiedsvisie).
 • heeft samen met de burgemeester een werkbezoek gebracht aan Buurtpreventie Nissewaard.
 • heeft gesproken met de initiatiefnemer van microwoning.com.
Wethouder Vermaat:
 • vraagt aandacht voor de communicatie rond de start van een proef op de Kilweg om tijdelijk van twee naar één rijstrook te gaan.
Burgemeester Veldhuijzen:
 • heeft in het kader van de Nationale Voorleesdagen voorgelezen in een basisschoolklas.
 • informeert over een gesprek dat hij heeft gehad over de organisatie van de 4-5 mei herdenking.

13 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

De gemeentesecretaris:

 • informeert het college over ontwikkelingen in het project ‘nieuwe organisaties en de kick-off van de projectorganisatie’.

14 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen vergaderingen.

15 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Geen aanvullende informatie.

16 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Wethouder De Hoop meldt dat zij een financiële tegenvaller verwacht vanuit de GRJR.

17 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

18 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

19 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

20 Rondvraag

Wethouder Van der Linden blikt vooruit naar het werkbezoek dat minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat maandag 6 februari brengt aan Barendrecht. Hij bezoekt Dutch Fresh Port en Stationstuinen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 februari 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen