Besluitenlijst vergadering 30 mei 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 30 mei 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1. Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie zienswijzen ontwerp bestemmingsplan De Stationstuinen (Paul Smolders)

Geen aanvullende informatie.

3 Inwerkprogramma nieuwe burgemeester (Michiel Jabaaij)

Geen aanvullende informatie.

4 Schriftelijke en technische vragen (Chantal Krouwel)

Geen aanvullende informatie.

5 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast.

6 VNG Ledenbrief 23/019 – Uitnodiging ALV 14 juni 2023

Het college neemt kennis van de brief.

7 VNG Ledenbrief 23/020 – Voorjaarsnota 2023

Het college neemt kennis van de brief.

8 Jaarverslag 2022: Tijd voor de burger

Het college neemt kennis van het jaarverslag.

9 RIB Gemeentelijk Veiligheidsbeeld 2022

Het college geeft de burgemeester enkele tekstuele suggesties mee. De burgemeester zal de aanpassingen laten verwerken en de brief in aangepaste vorm versturen.

10 Motie ALV VNG 14 juni: Een uitvoerbare Hervormingsagenda Jeugd

Het college stemt in met de concept motie en wenst enkele tekstuele aanscherpingen. Wethouder De Hoop wordt gemandateerd om de aanpassingen conform de beraadslaging te laten verwerken.

11 Vouchersubsidieregeling Isolatiemaatregelen doe-het-zelvers koopwoningen gemeente Barendrecht 2023-2026

Besluit
 1. De Vouchersubsidieregeling Isolatiemaatregelen doe-het-zelvers koopwoningen gemeente Barendrecht 2023-2026 vast te stellen.
 2. De kosten van deze vouchersubsidieregeling te dekken uit de van het rijk ontvangen SpUk
  Verlaging Energierekening en de Lokale Aanpak Isolatie en het plafondbedrag vast te stellen op € 75.000,00 voor doelgroep a (voor 2023-2024) en € 220.000,00 voor doelgroep b (voor 2023-2026).
 3. Mandaat en machtiging te verlenen aan de beleidsadviseur energietransitie voor het aanvragen van landelijke Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Heroverwegen belang Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

Besluit
 1. Af te zien van verdere stappen inzake vroegtijdig beëindigen van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard.
 2. De raadsinformatiebrief en de brief aan de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en verzoekt de organisatie hierover een brief te sturen aan de provincie. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief op te laten stellen en te versturen. Tevens wordt communicatie verzocht te adviseren over eventuele externe communicatie.

13 Toekomst Inge de Bruijnzwembad

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De exploitatiebijdrage voor BEBOM BV vanaf 2023 structureel te verhogen met € 350.000,00 om de exploitatiebegroting van het Inge de Bruijnzwembad sluitend te krijgen.
 2. De exploitatiebijdrage aan BEBOM BV m.i.v. 2024 jaarlijks te indexeren met eenzelfde percentage als de gemeentelijke begroting.
 3. Een extra exploitatiebijdrage beschikbaar te stellen van € 1.325.000,00 voor door BEBOM BV uit te voeren groot onderhoud aan het Inge de Bruijn zwembad tot en met 2027 en deze uit te betalen in 2023 (€ 265.000,00) en 2024 (€ 1.060.000,00).
 4. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de 2e tussenrapportage van 2023 en de begroting 2024.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

14 Regeling Rechtspositie burgemeester en wethouders Barendrecht 2023

Besluit
 1. De regeling Rechtspositie burgemeester en wethouders Barendrecht 2023 vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 onder gelijktijdige intrekking van de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Barendrecht 2019.
 2. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Aankoop garagebox Weerom 5f

Besluit
 1. De garagebox Weerom 5f aan te kopen voor € 28.500,00 k.k.
 2. Een eenmalige vergoeding van € 1.500,00 voor huurderving/onkostenvergoeding toe te kennen aan de verkoper.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Ontwerp-aanwijzingsbesluit locatieplan verzamelcontainers Barendrecht

Besluit
 1. De conceptlocaties voor de nieuw te plaatsen verzamelcontainers voor PMD + restafval en papier/karton op twee verschillende locaties aan te wijzen, zoals aangegeven op het bij dit ontwerpbesluit behorende conceptlocatieplan, en het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken voor een periode van zes weken ter inzage te leggen, gedurende welke termijn zienswijzen door belanghebbenden naar voren kunnen worden gebracht.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Afronding besluitvorming sociaal plan en mandatering uitvoering sociaal plan

Besluit
 1. Het Sociaal Plan “Gedeeltelijke ontvlechting en herstructurering BAR-organisatie” vast te stellen. 2. De gemeentesecretaris mandaat en volmacht te verlenen om namens het college besluiten te nemen en rechtshandelingen te verrichten ter uitvoering van de afspraken in het sociaal plan.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

De burgemeester licht de ontwikkelingen toe met betrekking tot de oplopende stroom asielzoekers.
Binnen de veiligheidsregio worden nieuwe overleggen gepland om deze ontwikkelingen te bespreken. Daarnaast wordt stilgestaan bij de stand van zaken met betrekking tot de taakstelling huisvesting statushouders.

19 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Heeft een vergadering van Stedin bijgewoond. Duidelijk is geworden dat er extra maatregelen moeten worden genomen om de elektrificatie aan te kunnen, waaronder het plaatsen van extra trafo’s. Dit vraagt om extra investeringen.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over extra capaciteit op het gebied van economie vanuit de MRDH ten behoeve van de Stationstuinen.
 • Is vorige week op bezoek geweest bij Rijkswaterstaat, waarbij is gesproken over het stallen van de Keizersveerburg in het bouwdok en de mogelijkheden voor Aquarendrecht.
 • Bespreekt met het college het signaal vanuit het Rijk dat er bereidheid is om de mogelijkheden te onderzoeken voor een extra aansluiting op de A16 ten behoeve van Dutch Fresh Port.
Wethouder Stolk
 • Is in gesprek geweest met het Kunstgebouw, de provinciale organisatie voor cultuuronderwijs en cultuurparticipatie in Zuid-Holland. Er komen incidentele middelen terug naar de gemeente Barendrecht vanwege een tijdelijk niet ingevulde functie.
 • Heeft het signaal ontvangen dat particuliere zwemschool Swimmin een aanvraag heeft gedaan voor een energiesubsidie. De aanvraag zal worden afgewezen omdat het bedrijf geen aanspraak kan maken op deze subsidieregeling.
 • Heeft vorige week een interne bijeenkomst bijgewoond over de Wet Open Overheid met Ombudsman Marianne van den Anker.
Wethouder De Hoop
 • Is deze week aanwezig bij BAR-talk om te praten over verslavingszorg.
 • Heeft een signaal ontvangen dat de prijzen in het nieuwe ontmoetingscentrum in Borgstede hoog zijn. De wethouder laat dit onderzoeken.
 • Opent dit weekend een vrijwilligersmarkt en sluit aan bij een lunch van Stichting Present.
 • Burgemeester Veldhuijzen
 • Blikt terug op een bezoek met Wethouder Van der Linden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de verplaatsing van ProRail.
 • Blikt terug op een gesprek met burgemeester Oosterwijk van Ridderkerk.

20 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Blikt terug op het bezoek van de directie van de provincie Zuid-Holland aan de BAR-directieraad.

21 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen commissievergaderingen.

22 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raadsvergadering.

23 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

24 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

25 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

26 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

27 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juni 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. G. Veldhuijzen