Besluitenlijst vergadering 30 januari 2024

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 30 januari 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

Afwezig:

 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie Slotwijziging (Vincent Griessler)

3 Nadere informatie spreidingswet (Rik Peters, Sandra Boersma)

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten met een tekstuele aanpassing vast.

5 Collegebrief Zorgnijverij

Het college stelt de brief vast.

6 Reactie op Kadernota 2025 GRJR

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De reactie op de Kadernota 2025 GRJR vast te stellen en te versturen aan het algemeen bestuur van de GRJR.

Het college wenst enkele tekstuele aanpassingen in de conceptzienswijze en machtigt wethouder Stolk, als vervanger van wethouder De Hoop, om deze aanpassingen te verwerken. Het college besluit voor het overige conform het voorstel.

7 Intentieverklaring vervolg ‘Rijksregeling cultuureducatie met kwaliteit’

Besluit

 1. De intentieverklaring ’Rijksregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit 2025- 2028’ vast te stellen en te versturen aan het Fonds voor Cultuurparticipatie.
 2. De burgemeester besluit: Wethouder Stolk te machtigen de intentieverklaring te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

8 Dienstreis Fruit Logistica Berlijn 2024

Besluit
 1. Toestemming te verlenen aan burgemeester Schneider en wethouder Van der Linden om de gemeente Barendrecht te vertegenwoordigen tijdens Fruit Logistica van 7 tot en met 9 februari 2024 in Berlijn.
 2. De kosten voor deze dienstreis met het vliegtuig (voor de burgemeester) en met de trein (voor de wethouder) te vergoeden volgens de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Barendrecht, de cao Rijk en de tarieven in bijlage 8 van de CAO Rijk geldend per 1 januari 2024.
 3. Dat voor het vervoer tijdens de dienstreis gebruik kan worden gemaakt van een taxi.
 4. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college wenst een tekstuele aanpassing in het voorstel en de raadsinformatiebrief en machtigt wethouder Van der Linden om deze aanpassingen te verwerken. Het college besluit voor het overige conform het voorstel.

9 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD RotterdamRijnmond vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

10 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college wordt bijgepraat over de gevolgen van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet) voor Barendrecht. Het college verzoekt de ambtelijke organisatie een raadsinformatiebrief voor te bereiden en deze te agenderen in de collegevergadering van 6 februari 2024.

11 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over parkeerproblematiek in het bedrijventerrein Bijdorp. Hij zal, met wethouder Van der Linden, in gesprek gaan met de betrokken ondernemers.
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot deelscooters in de openbare ruimte.
Wethouder Van der Linden
 • Heeft op initiatief van Emborion een bezoek gebracht aan OurDomain in Asterdam Zuidoost van het bedrijf Greystar.
 • Vraagt aandacht voor communicatie met videobeelden op de socialemediakanalen van de gemeente.
 • Blikt terug op een geslaagde Expertsessie handhavingsbehoeften verkeer van het Openbaar Ministerie.
 • Informeert het college over de financiële situatie van de gemeente. Volgende week zal de concerncontroller het college hierover verder bijpraten.
Wethouder Stolk
 • Informeert het college dat de hoogte van de huur voor stichting Kantine Lagewei is aangepast, omdat is gebleken dat een deel van de gehuurde ruimte niet bruikbaar is in verband met brandveiligheidsvereisten.
 • Informeert het college over de stand van zaken in de ontwikkeling van het integraal huisvestingsplan.
 • Blikt terug op de geslaagde Barendrechtse Bedrijvenmarkt op 25 januari 2024 van Stichting Onderwijs en Bedrijfsleven en complimenteert de medewerkers van de gemeente en De BedrijfsvoeringsPartner voor hun enthousiaste bijdrage.
 • Heeft een verzoek ontvangen van CBS Groen van Prinsterer voor een boom op het schoolplein aan de Stellingmolen. Wethouder Vermaat zegt toe de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken.
Burgemeester Schneider
 • Blikt terug op een geslaagd Burgemeesterscongres van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.
 • Zal een bijeenkomst met burgemeesters en dijkgraven in de provincie Zuid-Holland bijwonen.
 • Is aanwezig geweest bij de ontmanteling van een hennepkwekerij in een woning aan de Aalwater.
 • Verzoekt de ambtelijke organisatie de mogelijkheden te verkennen voor een Veiligheidsdag.

12 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer
 • Heeft een bijeenkomst bijgewoond over sturingsconcepten in relatie tot het concernmanagementteam in de nieuwe ambtelijke organisatie.

13 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

14 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raads- en commissievergaderingen.

15 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

16 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

17 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

18 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

19 Rondvraag

Wethouder Van der Linden verzoekt ambtelijke ondersteuning in een lopend dossier. Gemeentesecretaris Bravenboer zegt toe dit te beleggen in de organisatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 februari 2024,

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider