Besluitenlijst vergadering 3 oktober 2023

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 3 oktober 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

Afwezig:

 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college voegt het agendapunt ‘Collegebrief aanvraag Chw De Stationstuin’ toe aan de agenda en stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten na een tekstuele wijziging vast.

3 Uitkomst risicoanalyse onderwijsachterstandenbeleid (LEA/vve)

Het college neemt kennis van de brief.

4 VNG Ledenbrief 23/037 – Verkiezingen

Het college neemt kennis van de brief.

5 VNG Bijzondere ledenbrief rijksbegroting 2024 en de gevolgen voor gemeenten

Het college neemt kennis van de brief.

6 Memo college welkom nieuwe inwoners

Het college neemt kennis van het memo en onderschrijft de geschetste lijn.

7 RIB Regiobeeld Integraal Zorgakkoord

Het college stelt de brief vast.

8 RIB Participatietraject parkeren De Stationstuinen

Het college stelt de brief vast.

9 RIB Professionalisering BOA’s

Het college neemt kennis van de brief en onderschrijft de geschetste lijn.

10 RIB Scenario’s Inge de Bruijn zwembad (reeds verzonden)

Het college stelt de brief vast.

11 Collegebrief aanvraag Chw De Stationstuinen

Het college stelt de brief vast.

12 Zienswijze 2e begrotingswijziging 2023 en 1e begrotingswijziging 2024 VRR

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 en 1e begrotingswijziging 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Grondverkoop Vrouwenpolder fase 5

Besluit
 1. De grond van Vrouwenpolder fase 5 te verkopen aan Gebroeders Blokland Ontwikkeling & Bouw B.V.
 2. De gemeenteraad per raadsinformatiebrief te informeren over de grondverkoop en de voortgang van de woningbouwontwikkeling Vrouwenpolder fase 5.
 3. De burgemeester besluit
  Wethouder Van der Linden te machtigen om de gronduitgifteovereenkomst met de Gebroeders Blokland namens de gemeente Barendrecht te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Mandaatbesluit gemeente Barendrecht voor de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond 2023

Besluit
 1. Het Mandaatbesluit gemeente Barendrecht voor de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond 2023 vast te stellen.
 2. De gemeenteraad middels bijgaande RIB te informeren over het besluit.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Grondaankoop Gasunie t.b.v. aanleg Boezemwegrotonde

Besluit
 1. In te stemmen met de aankoop van 1,37 m2 grond van de Gasunie aan de Ziedewij te
  Barendrecht, kadastraal bekend gemeente Barendrecht sectie D nummer 11832 gedeeltelijk voor een bedrag van €327,61 vrij van BTW, ten behoeve van de realisatie van de Boezemwegrotonde.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de laatste stand van zaken.

17 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Van der Linden
 • Heeft samen met burgemeester Halsema van Amsterdam gesproken in de Tweede Kamer over wapengeweld onder jongeren.
 • Informeert het college over de afspraak in de stuurgroep Dutch Fresh Port dat zal worden gewerkt aan een gebiedsperspectief 2040.
 • Heeft een constructief gesprek gehad met een aantal verenigingen van eigenaren rond de Portlandse Baan over overlast van verkeersgeluid. Er zal een vervolggesprek plaatsvinden waarbij ook medewerkers zullen aansluiten.
Wethouder De Hoop
 • Informeert het college dat gewerkt wordt aan een plan van aanpak Welzijn op recept.
 • Informeert het college dat in 2024 in samenwerking met Eracontour en Patrimonium een traject wordt aangeboden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, waarin zij in aanraking komen met verschillende bouwgerelateerde ambachten.
Wethouder Stolk
 • Heeft een stuurgroep van de BAR-organisatie bijgewoond.
 • Heeft gesproken over een convenant voor de bibliotheek AanZet.
 • Heeft gesproken met de bestuurder van SWV RiBa.
 • Informeert het college over het vertrek van de projectleider voor het integraal accommodatieplan.
 • Heeft samen met locosecretaris Van Zanten een bijeenkomst van het A&O-fonds met prof. dr. A.H. de Lange bijgewoond over arbeidsmarktcommunicatie.
Wethouder Vermaat
 • Onderzoekt de mogelijkheden om verkeersoverlast van de Kilweg te verminderen.
 • Heeft een bezoek gebracht aan het Riederpark.
 • Heeft als vervanger van wethouder Van der Linden een bijeenkomst van de provincie bijgewoond over de ruimtelijke indeling van de provincie.
 • Heeft een bezoek gebracht aan een appartementengebouw om te spreken over de mogelijkheid van een helling bij de ingang en verzoekt de organisatie de mogelijkheden te onderzoeken.
 • Heeft een bijeenkomst bijgewoond over de A4 Zuid.
Burgemeester Schneider
 • Heeft de sluiting van Boerderijwinkel Dorpzicht bijgewoond.
 • Heeft in de driehoek gesproken over de mogelijkheid van het opnemen van een messenverbod in de APV. Wethouder Stolk vraagt aandacht voor de formatieve gevolgen van een dergelijk verbod.
 • Heeft in de driehoek gesproken over cameratoezicht op het Doormanplein, de Middenbaan en het Havenhoofd.

18 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer
 • Informeert het college over de laatste stand van zaken van de plaatsing van medewerkers. Maandag 9 oktober 2023 zullen hij en wethouder Stolk een presentatie geven over de stand van zaken in de raadscommissie Algemene Zaken & Financiën/Samenleving.

19 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen raads- en commissievergaderingen.

20 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergadering.

21 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

22 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

25 Rondvraag

Wethouder Van der Linden neemt het crisispiket waar op donderdag 5 oktober 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 oktober 2023

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider