Besluitenlijst vergadering 29 augustus 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 29 augustus 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1. Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2. Begroting 2024 – presentatie (Peter Versluis en Saskia Somai)

Geen aanvullende informatie.

3. Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met een tekstuele aanpassing vast.

4. Concept 2e tussenrapportage 2023

Het college wenst enkele tekstuele aanscherpingen in de concept 2e tussenrapportage 2023. Na aanpassing zal de definitieve versie ter vaststelling op 12 september terugkomen in het college.

5. Brief VZHG toekenning eretitels en nieuw aspirant-lid voor het algemeen bestuur

Het college neemt kennis van de brief.

6. Aanpassingen bestuurlijk besluitvormingsproces

Het college stemt in met de brief.

7. Verzoek tot afgeven zienswijze voorgenomen fusie Havensteder en Walang

Het college stemt in met de brief.

8. Beantwoording schriftelijke vragen EVB omtrent openbare orde en veiligheid

Het college wenst enkele tekstuele aanpassingen in de brief. Portefeuillehouder Schneider wordt gemandateerd de brief aan te passen en te versturen.

9. Concept Huisvestingsprogramma en overzicht onderwijs 2024

Besluit
 1. Het concept huisvestingsprogramma 2024 vast te stellen.
 2. Het concept overzicht onderwijshuisvesting 2024 vast te stellen.
 3. De financiële gevolgen te verwerken in de begroting van 2024.
 4. Het concept beschikking inzake HP 2024 vast te stellen.
 5. Het concept RIB huisvestingsprogramma 2024 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

10. Ontwerpbestemmingsplan Dierensteinweg

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een bedrijfspand voor de bedrijven Tumoba en Jabaay aan de Dierensteinweg.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Dierensteinweg’ met plan IMRO-code NL.IMRO.0489.BPBTO20230001-ON01 aan de Commissie Ruimte voor te leggen voor akkoord terinzagelegging.
 3. Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.
 4. Geen exploitatieplan vast te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Het college besluit het voorstel aan te houden.

11. Belastingnota 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Belastingnota 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om het voorstel aan te passen en te versturen.

12. Benoemingsbesluit voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht

Besluit
 1. De heer C. Versendaal per 1 september 2023 als voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht te benoemen.
 2. De benoemingsbrief ‘Voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht’ vast te stellen en te versturen.
 3. De antwoordbrief ‘Benoeming voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht’ vast te stellen en te versturen.
 4. De raadsinformatiebrief ‘benoeming Voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht’ vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

13. Convenant doorontwikkeling horizontaal toezicht Belastingdienst

Besluit
 1. Het convenant “doorontwikkeling horizontaal toezicht” aan te gaan met de Belastingdienst (voor een periode van drie jaar).
De burgemeester besluit:
 1. De portefeuillehouder financiën te machtigen om het convenant te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

14. Uitvoeringsprogramma generiek Interbestuurlijk Toezicht 2024

Besluit
 1. In te stemmen met de conceptbrief aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland als reactie op de verzochte consultatie.
 2. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma generiek interbestuurlijk toezicht 2024.
 3. De raadsinformatiebrief over het uitvoeringsprogramma vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15. Verkoop gemeentegrond nabij Klipper 81 Barendrecht

Besluit
 1. De strook gemeentegrond nabij Klipper 81 te verkopen conform bijgevoegde conceptkoopovereenkomst.

Het college besluit conform het voorstel.

16. Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat licht de laatste ontwikkelingen vanuit de regio toe met betrekking tot de opvang van statushouders en asielzoekers.

17. Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Heeft met de ambtelijke organisatie gesproken over de verdere ontwikkeling van het gebied rondom het Doormanplein en de bijbehorende opdracht.
 • Informeert het college over de laatste scheidingresultaten op het gebied van afval. Hier is een positieve ontwikkeling in te zien. Hij zal de gemeenteraad hier op korte termijn over informeren via een raadsinformatiebrief.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over de gesprekken met Ping Properties inzake de verdere ontwikkeling van winkelcentrum Carnisse Veste.
Wethouder De Hoop
 • Blikt terug op het 65-jarig bestaan van de Oranjespeeltuin.
 • Loopt aanstaande woensdag mee met een dienst van het Crisisinterventieteam.
 • Blikt vooruit op het 5000ste ritje van automaatje aankomende donderdag.
 • Gaat aanstaande maandag in debat met cliënten van Stichting de Overburen, naar aanleiding van de beursvloer Barendrecht.
 • Informeert het college over het laatste nieuws ten aanzien van de campagne Bewust Barendrecht.
Wethouder Stolk
 • Heeft gesproken met een bewoner van de Paardenburg inzake een overlastsituatie. Burgemeester Schneider pakt dit op.
 • Heeft gesproken met de Voedselbank en Kledingbank inzake een beoogde nieuwe locatie. Begin september wordt door de organisatie samen met de Voedselbank en Kledingbank gekeken naar de inpassing.
 • Heeft gesproken met BVV Barendrecht over de ontwikkeling van een nieuw onderkomen. De gesprekken verlopen tot op heden positief.
Burgemeester Schneider
 • Is afgelopen zaterdag tevens aanwezig geweest bij het 65-jarig jubileum van de Oranjespeeltuin en vervolgens ook bij BVV Barendrecht.
 • Informeert het college over het verloop van zijn kennismakingsgesprekken, waarbij hij onder andere met raadsleden verschillende plekken in Barendrecht bezoekt.
 • Informeert het college over ontwikkelingen in de zoektocht naar een woning in Barendrecht.

18. Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

 • Blikt terug op een kringbijeenkomst met gemeentesecretarissen uit de regio, waarbij onder andere is gesproken over de jaarlijkse indexeringsbrief.
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot het plaatsingsproces.

19. Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Geen aanvullende informatie.

20. Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

21. Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

22. Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23. Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24. Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten. Het college wenst een ontmoeting met het college van Ridderkerk te plannen.

25. Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 september 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer, en de burgemeester, drs. R.E. Schneider