Besluitenlijst vergadering 28 november 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 28 november 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

Afwezig:

 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie Structuurvisie Detailhandel & Horeca (11.00 – 11.30 uur)

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

4 Memo relatiegeschenken

Het college stemt in met het voorstel en wenst tevens een geschenk voor kinderen in het assortiment op te nemen.

5 VNG Ledenbrief 23/046 – Geen andere kandidaten voor vacatures VNG-bestuur en commissies

Het college neemt kennis van de brief.

6 Huisvestingswet: huisvesting vergunninghouders beoordeling 1 oktober 2023

Het college neemt kennis van de brief.

7 Eerste annotatie ALV-VNG 1-12-2023

Het college neemt kennis van de annotatie.

8 Memo college strategie Prorail

Het college neemt kennis van de memo. Wethouders Vermaat en Van der Linden gaan komende week het gesprek aan met ProRail.

9 Vernieuwde regeling beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders

Het college neemt kennis van de vernieuwde regeling. Verschillende collegeleden wensen het veiligheidsgesprek met het CCV aan te vragen.

10 Brief Stichting Buurtpreventie Barendrecht

Het college wenst deze brief volgende week opnieuw te agenderen tezamen met de beantwoording van de raadsvragen.

11 Memo de Stationstuinen: De rol van de gemeente bij een impasse tussen Emborion en de woningcorporaties

Het college wenst de memo volgende week opnieuw te agenderen voor de B&W-vergadering.

12 Brief VZHG aan Provinciale Staten

Het college neemt kennis van de brief.

13 Memo inzake procespositie

Het college neemt kennis van de memo en steunt de geadviseerde lijn. Volgende week volgt een collegevoorstel.

14 RIB Moties 31 oktober en 7 november

Het college stelt de brief met een tekstuele aanpassing vast.

15 RIB Rapport knelpunten openbare ruimte

Het college stelt de brief vast.

16 RIB Stand van zaken opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders regio RotterdamRijnmond

Het college stelt de brief vast en wenst een tekstuele aanpassing. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

17 Slotwijziging begroting 2023

Het college besluit het voorstel aan te houden en volgende week opnieuw te agenderen.

18 Mandaatbesluitregeling Barendrecht 2024

Besluit
 1. De mandaatbesluitregeling 2024 van de gemeente Barendrecht voor de medewerkers van de gemeente en de BAR-organisatie met bijbehorend mandaatregister vast te stellen.
 2. De burgemeester besluit: De mandaatbesluitregeling 2024 van de gemeente Barendrecht voor de medewerkers van de gemeente en de BAR-organisatie met bijbehorend mandaatregister vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst in de inleiding toe te voegen dat er nadrukkelijk aansluiting is gezocht bij de uitgangspunten uit het O&F-plan.

19 Controleverordening gemeente Barendrecht 2023

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De Controleverordening gemeente Barendrecht 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

20 Wijziging Financiële verordening gemeente Barendrecht 2023

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De wijziging van de Financiële verordening gemeente Barendrecht 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

21 Mandaten, volmachten en machtigingen personeelsaangelegenheden gemeente Barendrecht 2024

Besluit
 1. Het BESLUIT mandaten, volmachten en machtigingen personeelsaangelegenheden gemeente Barendrecht 2024 vast te stellen onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraad.
 2. De burgemeester besluit: Het BESLUIT mandaten, volmachten en machtigingen
  personeelsaangelegenheden gemeente Barendrecht 2024 vast te stellen onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraad.

Het college besluit conform het voorstel.

22 Personeelshandboek gemeente Barendrecht 1 januari 2024

Besluit
 1. Het personeelshandboek gemeente Barendrecht vast te stellen en in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2024.
 2. Werknemers die vanaf 1 januari 2024 in dienst zijn of treden van de gemeente Barendrecht, niet zijnde de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren, een arbeidsovereenkomst aan te bieden waarin een incorporatiebeding is opgenomen met een verwijzing naar het personeelshandboek van de gemeente Barendrecht.
 3. De stageregeling en de regeling werkervaringsplaatsen gemeente Barendrecht vast te stellen en in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2024.
 4. De leden van de toetsingscommissie functiewaardering en de geschillencommissie personeelsaangelegenheden van de BAR-organisatie (De Bedrijfsvoeringspartner) voor een periode van 4 jaar aan te wijzen als leden van de toetsingscommissie functiewaardering en de geschillencommissie personeelsaangelegenheden van de gemeente Barendrecht.

Het college besluit conform het voorstel.

23 Regeling budgethouderschap Gemeente Barendrecht 2024

Besluit
 1. De Regeling budgethouderschap Gemeente Barendrecht 2024 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

24 Categorale aanwijzing toezichthouders Awb gemeente Barendrecht

Besluit
 1. Het besluit ‘Categorale aanwijzing toezichthouders Awb gemeente Barendrecht’ vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

25 Stand van zaken vluchtelingen / statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken.

26 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
Wethouder De Hoop
 • Blikt terug op een bezoek aan Baarnehof, een organisatie die jongeren met autisme begeleidt.
 • Heeft de opening verricht van de nieuwe kantoorruimte van Vluchtelingenwerk in het gemeentehuis.
 • Heeft de Orange The World vlag gehesen bij het gemeentehuis.
 • Legt het verzoek van de Maatschappelijke Adviesraad neer om mee te denken met het nieuwe afvalbeleid. Wethouder Vermaat juicht dit toe.
 • Informeert het college over enkele voorstellen die in ontwikkeling zijn met betrekking tot projectleiders voor jeugdhulp en IZA-regelingen.
Wethouder Stolk
 • Heeft gesproken met Portus Groene Hart inzake een pilot voor een samenwerking tussen de gemeente en Havo 5 leerlingen.
 • Blikt terug op een gesprek met Kibeo kinderopvang over onder andere de hoogte van de huur van de panden waar zij zitten.
 • Is aanwezig geweest bij een bijeenkomst cultuurparticipatie in Gouda. Daarbij is onder andere gesproken over de vorming van een cultuurregio.
 • Heeft gesproken met een organisatie die ondersteuning kan bieden bij het organiseren van maatschappelijke financieringen.
 • Heeft gesproken met de biljartvereniging in Sporthal Lagewei over de samenwerking binnen de sporthal.
Burgemeester Schneider

Informeert het college over een opgegraven koker bij de Kleine Duiker, die enkele jaren geleden in de grond was begraven. De evenementencoördinator wordt verzocht samen met de burgemeester (en communicatie) te bekijken hoe hier publiciteit aan te geven.

27 Terugkoppeling gemeentesecretaris (inclusief stand van zaken organisatie)

Informeert het college over de stand van zaken van het wervingsproces. Inmiddels zijn 23 medewerkers aangetrokken. De resterende vacatures worden komende week geplaatst.

28 Terugkoppeling uit Commissies / Raad / Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergadering.

29 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

30 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

31 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

32 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

33 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

34 Rondvraag

Wethouder Vermaat informeert naar aanleiding van de landelijke verkiezingen naar de werkwijze bij het plaatsen van verkiezingsborden. Portefeuillehouder Schneider zal hier in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen tijdig aandacht aan besteden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 december 2023,

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. R.E. Schneider