Besluitenlijst vergadering 28 maart 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 28 maart 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer M.J. Jabaaij, bestuurssecretaris

Afwezig:

 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de openbare besluitenlijst van 21 maart vast.

Naar aanleiding van de besluitenlijst informeert de burgemeester het college dat hij met de politie overleg heeft gevoerd naar aanleiding van de evaluatie jaarwisseling. Hij stelt voor de raadsinformatiebrief naar aanleiding hiervan aan te passen en geen persbericht te verzenden. Het college stemt hiermee in.

3 Reactie Emborion Vastgoed op brief ‘Toelichting SOK’ van 21 februari 2023, kenmerk 71626

Het college neemt kennis van de brief. Het college verzoekt de organisatie een concept reactiebrief op te stellen en voor bespreking te agenderen in een volgende vergadering.

4 Ledenbrief VNG 23/009 – Openstelling vacatures in VNG-bestuur en -commissies

Het college neemt kennis van de brief.

5 Impressie B&W-sessie 20 maart 2023

Het college verzoekt naar aanleiding van de terugblik op de heidag van 20 maart het volgende:

 • hoofddossiers te determineren op basis van een tweetal criteria: politiek-maatschappelijke relevantie en/of integraal karakter;
 • de ambtelijke sturing op het hoofddossier afval te intensiveren;
 • een collegesessie in mei te organiseren om de hoofddossiers en sturing hierop te bespreken.

6 Agenda DB BAR 29 maart

Het college bespreekt de agenda van de vergadering van het DB van 29 maart voor. Het verzoekt de portefeuillehouder in het DB aandacht te vragen om bij de opbouw van de nieuwe organisaties kritisch te kijken naar de houdbaarheid/verlengen van (langlopende) inhuur contracten.

7 Schending privacy en bedreiging toezichthouder

Het college besluit de brief niet te verzenden en beveelt de BAR-organisatie aan om aangifte te doen van dit incident. Het college vindt het uitermate belangrijk dat ambtenaren in functie beschermd worden en wil dat hier handhavend in opgetreden wordt. Naar aanleiding hiervan verzoekt het om het college te informeren hoe de organisatie om gaat met dit soort incidenten, wat hierover is vastgelegd in bijvoorbeeld een protocol en hoe er gerapporteerd wordt over incidenten.

8 RIB en voorstel beleidsregels bijtincident honden

Het college stelt de brief vast.

9 Collegebrief aan firma Blokhuis inzake huisvesting Lentiz

Het college wenst een tweetal aanpassingen in de brief, namelijk het vastleggen van eerste recht van koop en het vrij van huur opleveren. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

10 Biovriendelijk maaien

Besluit
 1. Biovriendelijk maaien in te voeren.
 2. Een aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 92.500 in 2023 en dit te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2023.
 3. De extra structurele lasten vanaf 2024 van € 55.000 per jaar te dekken uit het budget voor ‘kwaliteit groen op A-niveau’.
 4. Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college stelt het voorstel vast. Het college verzoekt om bij de uitvoering van dit besluit te onderzoeken of een aantal kavels van enige omvang waar bouwontwikkelingen verwacht er buiten gelaten kunnen worden.

11 Ledenraadpleging principeakkoord cao Gemeenten/SGO 2023

Besluit
 1. In te stemmen met het principeakkoord cao Gemeenten/SGO 2023.
 2. Bij het principeakkoord een opmerking te plaatsen over de onevenredig hoge administratieve lasten bij de uitvoering van de afspraak over de tegemoetkoming in de kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 3. De financiële gevolgen voor 2023 op te nemen in de 1e tussenrapportage en de structurele gevolgen 2024 en volgend op te nemen in de Voorjaarsnota 2024.
 4. De burgemeester besluit: Gemeentesecretaris Bravenboer te machtigen de stem uiterlijk vrijdag 31 maart 2023 om 12.00 uur uit te (laten) brengen.

Het college stelt het voorstel vast.

12 Ontwerpwijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a

Besluit
 1. Medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van 90 woningen op de locatie Lagewei fase 2 en 3a.
 2. Het ontwerpwijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a met
  identificatiecode NL.IMRO.0489.BPWGO20220042-ON01 en bijbehorende stukken zes weken ter inzage te leggen.
 3. Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

Het college stelt het voorstel vast.

13 Opleggen nieuwe last onder dwangsom Riederstee 9

Besluit
 1. Een nieuwe last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaren van de woning Riederstee 9 met het doel om de balkonbeglazing te laten voldoen aan de op 28 januari 2019 verleende omgevingsvergunning met nummer B180308534 en de daaraan verbonden voorschriften of de volledige balkonbeglazing te (laten) verwijderen en verwijderd te houden.
 2. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op een bedrag van € 10.000,00 ineens.
 3. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op zes weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 4. Aan het besluit zakelijke werking toe te kennen.
 5. De last onder dwangsombeschikking van 4 oktober 2018, met kenmerk 1353922, en de invorderingsbeschikking van 13 november 2019, met kenmerk 53250, in te trekken.

Het college houdt het voorstel aan.

14 Verkoop snippergroen nabij Meidoorn 13 Barendrecht

Besluit
 1. De groenstrook nabij Meidoorn 13 te verkopen conform bijgevoegde conceptkoopovereenkomst.

Het college stelt het voorstel vast.

15 Aankoop- en gronduitgifteovereenkomsten BPD Ontwikkeling B.V. t.b.v. Lagewei

Besluit
 1. Een perceel grond van ontwikkelaar BPD Ontwikkeling B.V. aan te kopen, kadastraal bekend gemeente Barendrecht, sectie D, nummer 10887, groot 13.628 m², conform bijgevoegde aankoopovereenkomst.
 2. Aan BPD Ontwikkeling B.V. bouwgrond te verkopen conform bijgevoegde gronduitgifteovereenkomst ten behoeve van de bouw van 47 grondgebonden woningen.
 3. De burgemeester besluit: Wethouder Van der Linden te machtigen om de aankoop- en gronduitgifteovereenkomsten namens de gemeente Barendrecht te ondertekenen.

Het college stelt het voorstel vast.

16 Gronduitgifteovereenkomst Stichting Wooncompas t.b.v. woningbouwplan Lagewei fase 3a

Besluit
 1. Aan Stichting Wooncompas bouwgrond te verkopen conform bijgevoegde
  gronduitgifteovereenkomst ten behoeve van het woningbouwplan Lagewei fase 3a bestaande uit 18 grondgebonden sociale huurwoningen.
 2. De burgemeester besluit: Wethouder Van der Linden te machtigen om de gronduitgifteovereenkomst namens de gemeente Barendrecht te ondertekenen.

Het college stelt het voorstel vast.

17 Gronduitgifteovereenkomst Bouwbusiness Projecten B.V. t.b.v. woningbouwplan Lagewei fase 3a

Besluit
 1. Aan Bouwbusiness Projecten B.V. bouwgrond te verkopen conform bijgevoegde
  gronduitgifteovereenkomst ten behoeve van het woningbouwplan Lagewei fase 3a bestaande uit 10 grondgebonden woningen.
 2. De burgemeester besluit: Wethouder Van der Linden te machtigen om de gronduitgifteovereenkomst namens de gemeente Barendrecht te ondertekenen.

Het college stelt het voorstel vast.

18 Wijziging van de Mandaatbesluitregeling 2021 t.b.v. informatiehuishouding

Besluit
 1. De Mandaatbesluitregeling 2021 van de Gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht te wijzigen ten behoeve van besluitvorming betreffende informatiehuishouding.

Het college stelt het voorstel vast.

19 Stand van zaken vluchtelingen en statushouders

Geen aanvullende informatie.

20. Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk:
 • heeft op een basisschool het project ‘meer muziek in de klas’ bezocht.
Wethouder De Hoop:
 • opent komende vrijdag de ontmoetingsruimte Borgstede.
 • bezoekt komende zaterdag een buurtfeest in de Meester Lohmanstraat.
 • informeert over een gesprek dat zij samen met wethouder Vermaat heeft gehad met Vluchtelingenwerk.
 • maakt binnenkort kennis met de regiocoördinator Integraal zorgakkoord.
Wethouder Van der Linden:
 • meldt dat een subsidieaanvraag voor het versterken van winkelcentrum Carnisse Veste niet is gehonoreerd in de eerste ronde. Hij onderzoekt de mogelijkheid om in de tweede ronde opnieuw een aanvraag te doen.
 • meldt dat er vanuit Greenport West-Holland een subsidieaanvraag is gedaan bij het Katapult Nationaal Groeifonds voor de ontwikkeling van de onderwijscampus Dutch Fresh Port.
 • meldt dat komende vrijdag de directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bezoek brengt aan Stationstuinen. Hij zal zelf met de burgemeester aanwezig zijn bij dit bezoek.
 • verzoekt een kick-off sessie te organiseren over de opzet van de aanbesteding ’t Trefpunt en het zoveel als mogelijk betrekken van lokale ondernemers hierbij, mits de gemeenteraad een positief besluit neemt over het raadsvoorstel.
Burgemeester Veldhuijzen:
 • heeft met Hans Onderwater gesproken over een boek dat hij aan het schrijven is over oorlogsveteraan Jochem Bakker. De gemeente zal het verzoek om de boekpresentatie te faciliteren honoreren.
 • daarnaast is verzocht een plaquette op de begraafplaats aan te brengen ter nagedachtenis van oorlogsveteraan Jochem Bakker. Het college steunt dit idee.
 • koppelt terug uit het BAR-veiligheidsoverleg dat hij heeft gehad en waarin gesproken is over het verhogen van het aantal wijkagenten in Barendrecht.

21. Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Geen aanvullende informatie.

22. Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Geen aanvullende informatie.

23 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit naar de komende vergaderingen.

24 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Geen aanvullende informatie.

25 Communicatie

Geen aanvullende informatie.

26 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

27 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt het vakantierooster en bijbehorend piket.

28 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 april 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. G. Veldhuijzen