Besluitenlijst vergadering 27 juni 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 27 juni 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Opnemen doelstelling Bewust Barendrecht

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met een tekstuele aanpassing vast.

4 Rapport Veteranenombudsman

Het college neemt kennis van het rapport. Wethouder Stolk en burgemeester Schneider zullen op basis van het rapport bekijken waar het bestaande beleid in Barendrecht eventueel kan worden aangevuld.

5 Antwoordbrief Hr. Ten Klooster

Het college stelt de brief vast.

6 RIB Portefeuilleverdeling college 2023-2026

Het college stelt de brief met enkele tekstuele aanpassingen in het overzicht vast.

7 Vaststelling Milieuopgave Barendrecht

Besluit
 1. De milieuopgave eerst oriënterend aan de gemeenteraad aan te bieden. Na de oriënterende bespreking wordt het raadsvoorstel opnieuw in de collegevergadering geagendeerd voor besluitvorming.

8 Reactie conceptrapport Rekenkamer ‘woonvisie synthese’

Besluit
 1. Kennis te nemen van het conceptrapport ‘woonvisie synthese’ van de Rekenkamer.
 2. De reactie op het conceptrapport ‘woonvisie synthese’ van de Rekenkamer vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst de uitgaande brief nog voor een interne toets voor te leggen. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om de brief indien nodig aan te laten passen en te versturen.

9 Raadsvoorstel Financiën centrumaanpak

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het Onderlangs West tot aan het Binnenhof klimaatadaptief te herinrichten tezamen met de herinrichting van ’t Vlak en de Doorsteek.
 2. Het investeringskrediet Centrumaanpak, ingrepen in de buitenruimte, voor het jaar 2024 op te hogen met € 2.049.800 excl. BTW voor de herinrichting van de Doorsteek, ’t Vlak, Onderlangs en de ambtelijke uren.
 3. De ontvangen subsidie “tijdelijke impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027” van € 166.668 (incl. BTW) in te zetten.
 4. De locaties Achterom Oost / buitenruimte ’t Trefpunt, Lindehoevelaan Oost / Jumbo, kruising Windsingel / Maasstraat / Binnenlandse Baan op te pakken als tweede fase Centrumaanpak ter afronding van het centrum.
 5. Een investering van € 3.660.000 excl. BTW beschikbaar te stellen voor jaren 2024-2025 voor de ingrepen in de buitenruimte van het Centrum 2e Fase ter afronding van het centrum.
 6. De afschrijvingslasten € 62.800 vanaf 2025 bij te ramen in de begroting (ten behoeve van beslispunt 2).
 7. De afschrijvingslasten € 48.000 vanaf 2025 en € 74.000 vanaf 2026 bij te ramen in de begroting (ten behoeve van beslispunt 5).
 8. De financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2024.
  Het college besluit:
 9. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, sub b, van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op de financiële bijlage.
 10. Op grond van artikel 88, tweede lid, van de Gemeentewet de stukken, te weten de financiële bijlage, waarop door het college reeds geheimhouding is gelegd op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, sub b, van de Wet open overheid, te verstrekken aan de raad.

Het college besluit het voorstel aan te houden. Het college wenst op dit moment enkel de investeringen in de Doorstreek, het Achterom en ’t Vlak voor te leggen aan de gemeenteraad en hier het voorstel op aan te passen. Daarnaast wordt verzocht de financiële kengetallen te verwerken onder het kopje financiën in het voorstel en niet in de bijlage.

10 Windenergie Vaanplein

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De volgende lokale normen en kaders volgend uit het planMER bij toepassing van de mitigerende maatregelen vast te stellen:
  • ruimtelijk binnen de in de Visie Ruimte en Mobiliteit vastgelegde locatie de mogelijkheid te bestemmen tot realisatie van twee windturbines met een totaal opgesteld vermogen van minimaal 9 MW;
  • de maximale tiphoogte te beperken tot 180 m;
  • obstakelverlichting dient tot een minimum beperkt te worden door toepassing van naderingsdetectie;
  • slagschaduw ter plaatse van woningen en andere gevoelige objecten te beperken tot maximaal 1 uur per object per jaar;
  • de geluidimmissie ter plaatse van geluidgevoelige objecten en terreinen te beperken tot een waarde van 45 dB Lden conform de geadviseerde waarde vanuit de WHO;
  • voor de nachtperiode (23:00-7:00 uur) de geluidimmissie ter plaatse van geluidgevoelige objecten en terreinen te beperken tot LAeq van 41 dB(A);
  • de turbines dienen in het kader van laagfrequent geluid te voldoen aan de Vercammencurve;
  • het niveau van laagfrequent en infrasoon geluid 0-160 Hz binnenshuis mag de grens van 20 dB niet overschrijden, berekend en gemeten in dB lineair en narrow band;
  • aangetoond moet worden dat door slijtage, verstoring en het gebruik van giftige stoffen geen negatieve gezondheidseffecten optreden gedurende de exploitatieperiode.
 2. Met de mogelijke initiatiefnemer afspraken te maken rond lokale financiële participatie waarbij minimaal 50% lokale financiële participatie uitgangspunt is conform de gedragscode NWEA.
Het college besluit:
 1. Geheimhouding op te leggen op de bijlage met juridisch advies van Van Benthem & Keulen Advocaten op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, onder i, van de Wet open overheid.
 2. Deze kaders als uitkomst te bespreken met klankbordgroep en te communiceren naar de omgeving.

Het college besluit conform het voorstel en wenst nog een bijlage toe te voegen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te laten passen en te versturen.

11 Mandaat en machtiging IZA aan Nissewaard

Besluit
 1. Aan de gemeente Nissewaard op basis van de SPUK IZA voor het aanvragen van middelen, het beheren van deze middelen, het uitgeven van deze middelen en het daarover verantwoording afleggen aan de subsidieverstrekker namens de gemeente Barendrecht mandaat en machtiging te verlenen (bijlage 1).
  De burgemeester besluit:
 2. een machtiging te verlenen voor het voornoemde voor zover het zijn bevoegdheden betreft (bijlage 1).
 3. De samenwerkingsafspraken IZA ZHE/BAR vast te stellen (bijlage 2).

Het college besluit conform het voorstel.

12 Toekenning planschadevergoeding Mr. Thorbeckestraat 18

Besluit
 1. Het ingediende verzoek tot tegemoetkoming in planschade toe te wijzen en een bedrag van € 1.800,- toe te kennen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 20 juni 2022.
 2. De brieven aan de aanvrager en de initiatiefnemer vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Toekenning planschadevergoeding Mr. Thorbeckestraat 20

Besluit
 1. Het ingediende verzoek tot tegemoetkoming in planschade toe te wijzen en een bedrag van € 1.600,- toe te kennen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 27 september 2022.
 2. De brieven aan de aanvrager en de initiatiefnemer vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Verordening nadeelcompensatie Barendrecht 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Verordening nadeelcompensatie Barendrecht 2024 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Stand van zaken afvalbeleid

Het college bespreekt de stand van zaken m.b.t. het afvalbeleid. Wethouder Vermaat licht toe dat het ontbreken van capaciteit voor vertraging zorgt in het proces om nieuw beleid op te stellen. Aan een aantal speerpunten uit het meerjarenprogramma wordt inmiddels invulling gegeven. Wethouder Vermaat zal hierover voor het reces een brief aan de gemeenteraad sturen.

16 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt het initiatief van de gemeente Rotterdam om een ferry neer te leggen voor de tijdelijke opvang van statushouders en het aanbod aan de regiogemeenten om hier gebruik van te maken. Tijdens de Regionale Regietafel Asielopvang wordt hier verder over gesproken.

17 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Blikt terug op de wateroverlast die vorige week is ontstaan als gevolg van hevige regenbuien. De wethouder laat de mogelijkheden onderzoeken om dit op de meest overlastgevende plekken te beperken.
 • Heeft in de Regiotafel Wonen gesproken over het verzoek om de actualisering van de verordening woonruimteverdeling een jaar uit te stellen. De wethouder heeft hier niet mee ingestemd.
 • Heeft gesproken over de ontvlechting van de gemeentewerf.
 • Blikt terug op de ondertekening van de intentieovereenkomst voor de 1e fase woningbouw in de Stationstuinen met de drie betrokken woningcorporaties.
 • Heeft de aandeelhoudersvergadering van de NV BAR afvalbeheer bijgewoond.
 • Blikt terug op de ontruiming van de kippentuin aan de Kempenaar.
  Wethouder Van der Linden
 • Bespreekt de kansen die het vm. pand van basisschool de Hoeksteen biedt voor mogelijke initiatieven. Wethouder Stolk laat op dit moment de mogelijkheden onderzoeken.
 • Blikt terug op een middag meelopen met wijkagent Jochim.
 • Blikt terug op het regionale overleg inzake het convenant wind, waarbij o.a. is teruggeblikt op de brief van de voorzitter aan de gemeenteraad van Lansingerland.
Wethouder De Hoop
 • Heeft gesproken met de ouderenbond over o.a. de woonzorgvisie.
 • Gaat aanstaande maandag via een krantenbericht aandacht schenken aan het WMO-vervoer.
 • Is bezig met een plan van aanpak voor de verbetering van re-integratie naar werk.
 • Spreekt donderdag met M50 over de actiedag laat ons niet in de streek.
Wethouder Stolk
 • Is vorige week officieel toegetreden tot het bestuur van de WSGO.
 • Informeert het college over de geplande afsplitsing van de Jeu de Boulesvereniging van de korfbalvereniging.
 • Informeert het college over het initiatief van OZHW om voor de twee portacabins op het terrein van de Draaimolen een meer permanente oplossing te vinden.
Burgemeester Schneider
 • Heeft de BBQ van ERA Contour bijgewoond afgelopen woensdag.
 • Heeft meegelopen met de BOA’s. De burgemeester constateert dat er mooie kansen liggen voor verdere ontwikkeling en professionalisering.

18 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Geen aanvullende informatie.

19 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergadering.

20 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raadsvergadering.

21 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Wethouder De Hoop blikt vooruit op een vergadering van de Raad voor Publiek Belang, waarbij gesproken gaat worden over de wens om de prijzen te verhogen. Daarnaast blikt de wethouder vooruit op het AB GGD, waarin gesproken wordt over de wens van de GGD om verder door te ontwikkelen.

22 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

25 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. R.E. Schneider