Besluitenlijst vergadering 27 februari 2024

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 27 februari 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, locogemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast.

3 Agenda heidag college 11 maart

Het college stemt in met de conceptagenda.

4 Eindrapport projectgroep vogelgriep

Het college neemt kennis van het rapport.

5 RIB Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het college stelt de brief vast.

6 RIB Beantwoording schriftelijke vragen over diverse situaties in Carnisselande

Het college stelt de brief vast.

7 Intrekken Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid in te trekken.

Het college besluit conform het voorstel.

8 Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Barendrecht 2024

Besluit
 1. Het Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Barendrecht 2024 vast te stellen.
 2. De volgende besluiten in te trekken:
  • Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar van 17 maart 2020 (art. 231, tweede lid, onder b en c, Gemeentewet);
  • Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar van 11 december 2012 (art. 231, tweede lid, onder b, Gemeentewet);
  • Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar van 11 december 2012 (art. 231, tweede lid, onder c, Gemeentewet);
  • Aanwijzingsbesluit ambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen van 11 december 2012 (art. 231, tweede lid, onder d, Gemeentewet);
  • Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder van 11 december 2012 (art. 231, tweede lid, onder e, Gemeentewet);
  • Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen van 11 december 2012 (art. 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet).
 3. Het Uitvoeringsbesluit onvermijdbaar medisch afval van 22 februari 2022 in te trekken.

Het college besluit conform het voorstel.

9 Mandaat- en machtigingsbesluit Wvggz en autorisatiebesluit politiegegevens door wijkteam

Besluit
 1. Het Mandaat-en machtingsbesluit voor uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) mede vast te stellen.
 2. De burgemeester besluit: Het Mandaat-en machtingsbesluit voor uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) mede vast te stellen.
 3. De burgemeester besluit: Het autorisatiebesluit ‘Verwerking politiegegevens medewerkers wijkteam sociaal domein’ vast te stellen.

Het college en de burgemeester besluiten conform het voorstel.

10 Naamgeving straat Haspelwei (Lagewei)

Besluit
 1. Voor het in tekening B-LW-04-008 oranje gearceerde wegdeel de straatnaam ‘Haspelwei’ vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Naamgeving straat Van Galenpad (Zeeheldenbuurt)

Besluit
 1. Voor het in de bijgevoegde tekening rood weergegeven wegdeel de straatnaam ‘Van Galenpad’ vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat meldt dat er geen te bespreken ontwikkelingen zijn.

13 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk
 • Meldt dat met bibliotheek AanZet gesprekken worden gevoerd om de contacten tussen de diverse deelnemende gemeenten en de bibliotheek te intensiveren
Wethouder Van der Linden
 • Heeft samen met wethouder Vermaat gesproken met wethouders Zeegers en Achbar van de gemeente Rotterdam over diverse onderwerpen en ter verdere kennismaking.
 • Meldt dat het team bouw- en woningtoezicht volledig bemenst is en naar tevredenheid functioneert.
 • Heeft gesproken met diverse betrokkenen over de mogelijke realisatie van een kunstgrasveld en bijbehorende lichtmasten bij Voetbalvereniging Smitshoek
Wethouder De Hoop
 • Meldt dat gesprekken worden gevoerd met een aanbieder van leerlingenvervoer om een deel van de ritten over te nemen, in verband met een chauffeurstekort bij de huidige vervoerder. Op korte termijn zal een raadsinformatiebrief worden verzonden over de stand van zaken.
 • Is door de GRJR geïnformeerd dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft geconstateerd dat er onvoldoende kwaliteit van zorg en begeleiding op maat aan jongeren wordt geboden in enkele ZIKOS-groepen van iHUB. Op dit moment zijn daar geen kinderen uit Barendrecht geplaatst. Over dit onderwerp zal een raadsinformatiebrief worden verzonden.
 • Heeft gesproken met Humanitas over de verbouwing en vervanging van plaatsen voor beschermd wonen en over contact tussen bewoners en omwonenden.
 • Informeert het college over mogelijkheden voortvloeiend uit het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds. De organisatie wordt verzocht hierover een presentatie in het college voor te bereiden.
Wethouder Vermaat
 • Heeft op diverse plekken gesproken met omwonenden over overlast door bomen. Op basis van de huidige regelgeving en richtlijnen zijn er geen mogelijkheden om tot kap van bomen over te gaan.
 • Informeert het college over de laatste stand van zaken in de gesprekken met ProRail.
Burgemeester Schneider
 • Informeert het college dat de onlangs aangetroffen dakloze met onbekende bestemming is vertrokken. In overleg met de politie wordt bekeken wat moet gebeuren met de betreffende locatie.

14 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboe
 • Heeft geen punten ter terugkoppeling.

15 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

16 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raads- en commissievergaderingen.

17 Terugkoppeling uit verbonden partijen

 • Wethouder Van der Linden informeert het college over een voorstel van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde over een pilot aanpak zwerfafval Oude Maasgebied.
 • Wethouder De Hoop heeft een vergadering van het algemeen bestuur van de GRJR bijgewoond, waarin een voorstel voorlag over een vergrote bevoegdheid voor het dagelijks bestuur met betrekking tot financiën. Mede op verzoek van wethouder De Hoop is dit voorstel niet aangenomen en wordt een nieuw voorstel met meer begrenzing voorbereid. Tevens zijn financiële maatregelen besproken, waarbij de deelnemers zullen worden betrokken.
 • Wethouder Vermaat meldt dat een aantal deelnemers in de MRDH verzocht hebben het netwerk van de BOB-Bus uit te breiden. Wethouder Vermaat heeft zijn bezwaren daartegen kenbaar gemaakt vanwege het personeelstekort bij de vervoerders.

18 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

19 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

20 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

21 Rondvraag

Wethouder Van der Linden vraagt naar de stand van zaken van de aanbesteding van de renovatie van ’t Trefpunt. Wethouder Vermaat meldt dat de aanbestedingsprocedure loopt en zegt toe wethouder Van der Linden te informeren over de planning van de gunning.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2024

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider