Besluitenlijst vergadering 26 september 2023

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 26 september 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast. Het voorstel ‘Bestemming Kruidentuin 10 voor de Voedsel- en Kledingbank en de Huiskamer Oekraïne’ wordt als agendapunt 9 aan de agenda toegevoegd.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

3 Voorbespreking bezoek Waterschap

Het college stemt in met de gespreksagenda.

4 Voorbereiding Heidag 3 oktober

Het college stemt in met het programma.

5 Stukken collegeontmoeting Hoeksche Waard 26/9

Het college stemt in met de gespreksagenda.

6 RIB ingebruikname eerste Heinenoordtunnel met middentunnelkanaal

Het college stelt de brief vast.

7 Collegebrief GRNR inzake aanwijzing reservering F2Y

Het college stelt de brief vast.

8 RIB Input Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027

Het college stelt de brief vast.

9 Huisvesting voedsel- en kledingbank

Het college besluit het voorstel aan te houden en over dit initiatief eerst oriënterend met de commissie in gesprek te gaan.

10 Aanwijzingsbesluit artikel 2.10 APV Barendrecht 2020

Besluit
 1. Aanwijzingsbesluit artikel 2.10 Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2020 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en verzoekt de organisatie aandacht te schenken aan communicatie over dit aanwijzingsbesluit.

11 Instemming 2e wijziging GR SVHW 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Toestemming te verlenen aan het college voor het instemmen met de 2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat informeert het college over de stand van zaken en zijn gevoerde gesprekken met de provincie en de gemeente Rotterdam. Afgesproken is in december een bijeenkomst met de provincie en de gemeente Rotterdam te organiseren om onder andere de verdere toekomst van het Zuidelijk Randpark te bespreken.

13 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Is vorig week aanwezig geweest bij het AB MRDH, waarbij is gesproken over het onderzoek naar de (financiële) ontwikkelingen bij de RET. Er zijn positieve ontwikkelingen te zien als het gaat om personele bezetting in de organisatie en de vraag naar openbaar vervoer.
 • Informeert het college over de voortgang van de aanpak van capaciteitsproblemen bij medewerkers die urgentieaanvragen behandelen.
 • Informeert het college over stand van zaken m.b.t. de realisatie van een bewaakte fietsenstalling.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over de voorlopige uitkomsten van de septembercirculaire. Via een raadsinformatiebrief zal de gemeenteraad hier op korte termijn over worden geïnformeerd.
 • Heeft vorige week een gastles gegeven op basisschool De Draaimolen over natuurontwikkeling.
 • Heeft vorige week een bezoek gebracht aan WSV ’t Waaltje.
 • Blikt terug op het werkbezoek aan de Stationstuinen. Half oktober wordt een dergelijk bezoek georganiseerd voor de gemeenteraad.
 • Blikt terug op een bijeenkomst met ondernemers over de ontwikkeling van winkelcentrum Carnisselande en het Havenhoofd.
 • Bespreekt met het college de acties die worden ondernomen om fietsen op de Middenbaan tegen te gaan.
Wethouder De Hoop
 • Blikt terug op een succesvolle Bewust Barendrecht markt. De markt was goed bezocht en op dit moment wordt er gewerkt aan de uitwerking van de verschillende initiatieven die daaruit zijn ontstaan.
 • Sluit maandag aan bij een kick-off van De Bouwpraktijk waarbij gesproken wordt over mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten in de bouw.
 • Heeft komende week een bijeenkomst met het jongerenwerk en de wijkteams om te kijken naar het verder versterken van de onderlinge verbinding.
 • Verricht komende week de opening van de Kom Erbij-maand, waarbij aandacht wordt besteed aan meedoen voor iedereen.
 • Gaat aankomende vrijdag bij GKB op bezoek die voor de Barendrechtse Uitdaging hun personeel gaat inzetten.
 • Informeert het college over de doorontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis.
 • Informeert het college over de stijging van tarieven van de hulp bij het huishouden. Hier volgt nog een voorstel voor.
Wethouder Stolk
 • Spreekt aankomende donderdag met bibliotheek Aanzet deelnemers uit de regio. Vanuit de nieuwe zorgplichtwet is er vanuit de bibliotheken behoefte aan een convenant inzake regionale samenwerking en financiering.
 • Blikt vooruit op de bestuurlijke stuurgroep inzake de BAR-ontvlechting.
 • Informeert het college over gesprekken inzake concretisering van huurcontracten van ruimten aan de Dierensteinweg.
 • Heeft afgelopen zaterdag de Barendrechtse Sportprijs uitgereikt.
 • Heeft met de onderwijspartners gesproken over het Integraal Huisvestingsplan.
 • Heeft gesproken met de Sportraad over verwachtingen naar elkaar.
Burgemeester Schneider
 • Heeft afgelopen vrijdag met burgemeesters uit de regio een bezoek gebracht aan de Oekraïne opvang in Vlaardingen.
 • Heeft kennisgemaakt met directie van Rijnmond.
 • Informeert het college over het verzoek van Staatssecretaris Van der Burg vorige week inzake de acute opvang van asielzoekers.

14 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

 • Informeert het college over de voortgang van de arbeidsmarktcampagne.

15 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

16 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raadsvergadering.

17 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

In het DB BAR is gesproken over de loonkostenontwikkeling in 2023. De huidige verwachting is dat er een klein tekort op het loonkostenbudget wordt verwacht.

18 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

19 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

20 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

21 Rondvraag

 • Wethouder Stolk onderzoekt de mogelijkheden om de centrale hal van het gemeentehuis anders in te richten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 oktober 2023

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider